документiв в базi
550558
Подiлитися 

Документ втратив чиннiсть!


ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

(Закон втратив чинність на підставі Закону
N 2453-VI від 07.07.20
10)

Про внесення змін до Закону України
"Про статус суддів"

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1994, N 22, ст.142 )

Верховна Рада України постановляє:

Внести такі зміни до Закону України "Про статус суддів" ( 2862-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 8, ст. 56):

1. Частину четверту статті 8 після слів "кваліфікаційними комісіями" доповнити словами "загальних судів", а після слова "Севастополя" доповнити словами "кваліфікаційними комісіями суддів арбітражних судів, військових судів та Вищою кваліфікаційною комісією суддів України".

2. У статті 15: перше речення частини другої викласти в такій редакції:

"2. Про наявність підстав для припинення повноважень судді та про висунення кандидатур для обрання суддею голова суду, в якому працює суддя, або голова вищестоящого суду повідомляє голові Ради, до компетенції якого належить обрання судді, в строк не більше одного місяця з дня виникнення підстав, передбачених Законом"; доповнити статтю частиною третьою такого змісту: "3. Суддя не пізніш як за місяць до досягнення 65-річного віку повинен подати особисту заяву про припинення своїх повноважень на ім'я голови суду чи голови вищестоящого суду або голови Ради, до компетенції якої належить обрання судді. В разі неподання у встановлений термін особистої заяви повноваження судді припиняються через місяць з дня досягнення відповідного віку без права на відставку".

3. У главі IV статті 16-24 замінити однією статтею 16 у такій редакції:

"Стаття 16. Законодавство про кваліфікаційні комісії суддів

Формування суддівського корпусу здійснюється через кваліфікаційні комісії суддів.

Система кваліфікаційних комісій суддів, їх склад, порядок формування і повноваження, а також інші питання їх діяльності визначаються відповідним законом".

4. У главі V:

назву глави викласти у такій редакції:

"Глава V

Суддівське самоврядування";

статті 25-30 замінити однією статтею 25 у такій редакції:

"Стаття 25. Органи суддівського самоврядування

Для вираження інтересів суддів як носіїв судової влади ними утворюються органи суддівського самоврядування. Суддівське самоврядування здійснюється через конференції суддів загальних, арбітражних та військових судів, збори суддів Верховного Суду України, Вищого арбітражного суду України і з'їзд суддів України".

5. Статтю 33 викласти у такій редакції:

"Стаття 33. Порушення дисциплінарного провадження За наявності підстав дисциплінарне провадження щодо судді порушується постановою голови відповідної кваліфікаційної комісії суддів, Головою Верховного Суду України, Головою Вищого арбітражного суду України та їх заступниками, Головою Верховного Суду Республіки Крим, головами обласних, Київського і Севастопольського міських судів, головами арбітражних судів Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, головами військових судів регіонів та Військово-Морських Сил".

6. У статті 35: частину першу викласти в такій редакції:

"1. Голова кваліфікаційної комісії або за його дорученням чи за рішенням комісії члени комісії протягом місяця з дня надходження відомостей про дисциплінарний проступок судді проводять їх перевірку. Перевірка відомостей про дисциплінарний проступок голови кваліфікаційної комісії проводиться трьома членами комісії"; частину п'яту виключити; частину шосту вважати частиною п'ятою і викласти у такій редакції:

"5. Рішення кваліфікаційної комісії суддів загальних судів Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, арбітражних та військових судів про накладення дисциплінарного стягнення може бути оскаржено до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України протягом десяти днів з дня вручення копії рішення комісії".

7. У статтях 39, 40 слова "атестаційно-дисциплінарна", "атестаційно-дисциплінарної", "атестаційно-дисциплінарними" замінити відповідно словами "кваліфікаційна", "кваліфікаційної", "кваліфікаційними".

8. У статті 41:

у частині першій слова "атестаційно-дисциплінарна" замінити словом "кваліфікаційна";

частину другу викласти у такій редакції:

"2. Якщо після закінчення встановленого строку кваліфікаційна комісія знову зробить висновок про невідповідність рівня професійних знань судді займаній посаді, вона приймає рішення, яким повідомляє про це голову відповідного суду та Раду, що обрала суддю, для вирішення питання про звільнення судді з посади";

у частині третій слово "відповідну" замінити словом "Вищу", а після слова "суддів" доповнити словом "України".

Президент України Л.КРАВЧУК

м. Київ, 2 лютого 1994 року
N 3913-XII

^ Наверх