документiв в базi
550558
Подiлитися 
  1994-02-041998-12-112002-03-26  

Документ втратив чиннiсть!


ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

( Закон втратив чинність на підставі Закону
N 93-IV від 11.07.20
02, ВВР, 2002, N 40, ст.290
)

Про статус депутатів місцевих Рад народних депутатів

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1994, N 24, ст.180 )

( Вводиться в дію Постановою ВР N 3950-12 від 04.02.94,
ВВР 1994, N 24, ст.181 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 325/94-ВР від 22.12.
94, ВВР, 1995, N 1, ст. 4
N 607/96-ВР від 17.12.
96, ВВР, 1997, N 6, ст.49
N 11/98-ВР від 13.01.
98, ВВР, 1998, N 20, ст.102
Рішенням Конституційного Суду
N 6-рп/98 від 13.05.
98

( Офіційне тлумачення до Закону див. в Рішенні Конституційного
Суду України N 6-рп/98 від 13.05.98 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 312-XIV від 11.12.
98, ВВР, 1999, N 4, ст.35
Рішенням Конституційного Суду
N 6-рп/2002 від 26.03.200
2 )

I. Загальні положення

Стаття 1. Законодавство про статус депутатів місцевих Рад народних депутатів

Статус депутата місцевої Ради народних депутатів визначається Конституцією України ( 888-09 ), цим Законом та іншими законодавчими актами України.

Статус депутата місцевої Ради народних депутатів Республіки Крим також визначається законодавством Республіки Крим.

Стаття 2. Виникнення і строк повноважень депутата місцевої Ради народних депутатів

Депутат місцевої Ради народних депутатів набуває свої повноваження в результаті обрання його до Ради на основі загального, рівного і прямого виборчого права при таємному голосуванні.

Повноваження депутата починаються з дня відкриття першої сесії відповідної Ради і закінчуються в день відкриття першої сесії Ради наступного скликання.

Повноваження депутата, обраного замість вибулого, починаються з дня чергового після виборів депутата пленарного засідання Ради.

Питання про результати виборів до Ради вноситься на розгляд Ради відповідною територіальною виборчою комісією в порядку інформації і приймається Радою до уваги. Спірні питання щодо виникнення повноважень депутатів вирішуються в судовому порядку.

Повноваження депутата засвідчуються посвідченням і нагрудним знаком депутата, які йому видаються. Зразки посвідчень і нагрудних знаків депутата, а також Положення про них затверджуються Верховною Радою України.

Повноваження депутата можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених законодавством України.

Стаття 3. Дострокове припинення повноважень депутата місцевої Ради народних депутатів

Повноваження депутата місцевої Ради народних депутатів припиняються достроково:

у разі відкликання депутата виборцями у встановленому цим Законом порядку;

у разі втрати депутатом громадянства України;

у зв'язку з обранням або призначенням депутата на посаду, зайняття якої за законом не сумісне з виконанням депутатських повноважень;

у зв'язку з обранням його депутатом іншої Ради народних депутатів;

у разі визнання судом депутата недієздатним або безвісно відсутнім;

у зв'язку з набранням чинності обвинувальним вироком суду про позбавлення волі особи, яка є депутатом.

Повноваження депутата місцевої Ради можуть припинятися достроково також за рішенням відповідної Ради:

у зв'язку з набранням чинності обвинувальним вироком суду, за яким депутата засуджено до покарання, не пов'язаного з позбавленням волі;

у зв'язку з припиненням роботи на території відповідної Ради у разі постійного проживання за її межами (за винятком депутатів районних у місті Рад народних депутатів, які працюють і проживають на території міста);

у зв'язку з особистою заявою депутата про складення ним депутатських повноважень.

У разі дострокового припинення повноважень, а також смерті депутата відповідно до законодавства України про вибори проводяться вибори депутата замість вибулого. ( Офіційне тлумачення до статті 3 див. в Рішенні Конституційного Суду України N 6-рп/98 від 13.05.98 )

Стаття 4. Поєднання депутатської діяльності з виконанням виробничих або службових обов'язків

Депутат місцевої Ради народних депутатів здійснює свої повноваження, не пориваючи з виробничою або службовою діяльністю.

Стаття 5. Несумісність статусу депутата місцевої Ради народних депутатів з деякими посадами та видами діяльності

( Положення частини першої статті 5 про те, що депутат ради не може бути головою місцевої державної адміністрації, його заступником, керівником її структурного підрозділу, прокурором визнане таким, що не відповідає Конституції ( 254к/96-ВР ) згідно з Рішенням Конституційного Суду N 6-рп/98 від 13.05.98 ) Депутат місцевої Ради народних депутатів не може бути главою місцевої державної адміністрації, його заступником, керівником її структурного підрозділу, а також прокурором, суддею, арбітром.

Депутат місцевої Ради народних депутатів не може використовувати свій депутатський мандат в цілях, не пов'язаних з депутатською діяльністю.

Одна і та ж особа може бути депутатом лише однієї Ради народних депутатів.

Стаття 6. Взаємовідносини депутата з виборцями

Депутат місцевої Ради народних депутатів підтримує зв'язки з виборцями, колективами і об'єднаннями громадян, які висунули його кандидатом у депутати, а також колективами інших підприємств, установ, організацій, державними органами, органами самоврядування та органами об'єднань громадян, розташованими на території його виборчого округу.

Виборці можуть давати накази своїм депутатам. Депутат є відповідальним перед виборцями свого виборчого округу і їм підзвітним.

Депутат, який не виправдав довір'я виборців, може бути в будь-який час відкликаний ними у встановленому цим Законом порядку.

Стаття 7. Взаємовідносини депутата з Радою народних депутатів, до якої його обрано, та її органами

Депутат місцевої Ради народних депутатів зобов'язаний брати участь у роботі Ради, постійних комісій та інших її органів, до складу яких він входить, всебічно сприяти виконанню їх рішень, виконувати доручення Ради та її органів.

Рада народних депутатів та її органи сприяють депутатам в їх діяльності шляхом створення відповідних умов, забезпечення депутатів документами, довідково-інформаційними та іншими матеріалами, необхідними для ефективного здійснення депутатських повноважень, організують вивчення депутатами чинного законодавства, досвіду роботи Рад.

Рада народних депутатів, до якої обрано депутата, має право заслуховувати його звіти про виконання рішень і доручень Ради.

У разі невиконання депутатом своїх обов'язків у Раді та її органах, систематичного порушення ним встановленого порядку їх роботи Рада за попередніми висновками комісії мандатної, з питань депутатської діяльності та етики може прийняти рішення про часткове або повне позбавлення його на певний період щомісячних виплат як депутату, повідомлення виборців про ставлення депутата до виконання своїх обов'язків або про призначення голосування щодо відкликання депутата.

Стаття 8. Зміна статусу або припинення повноважень депутата у зв'язку із змінами в адміністративно-територіальному поділі

Статус депутата змінюється відповідно до зміни статусу Ради, до якої його обрано, у зв'язку із змінами в адміністративно-територіальному поділі відповідної території.

У разі віднесення населених пунктів до категорії міст республіканського або обласного підпорядкування на їх території припиняються повноваження депутатів Ради, якій був підпорядкований цей населений пункт.

У разі проведення виборів до новоутворених Рад на базі існуючих Рад повноваження депутатів цих Рад припиняються.

II. Діяльність депутата місцевої ради народних
депутатів у раді та її органах

Стаття 9. Участь депутата в сесіях Ради

На сесіях Ради депутати місцевої Ради народних депутатів на основі колективного і вільного обговорення розглядають і вирішують питання, віднесені до відання даної Ради.

Депутат зобов'язаний додержувати регламенту Ради, інших нормативних актів, що визначають порядок діяльності Ради та її органів, бути присутнім на пленарних засіданнях Ради, засіданнях постійної комісії та інших органів, до складу яких він входить. У разі неможливості бути присутнім на засіданні депутат повідомляє про це керівника відповідного органу.

Стаття 10. Права депутата у Раді та її органах

Депутат місцевої Ради народних депутатів користується правом ухвального голосу з усіх питань, що розглядаються на засіданнях Ради народних депутатів та її органів, до складу яких він входить.

Кожний депутат у Раді та її органах, до складу яких він входить, має один голос. Депутат, який не входить до складу будь-якого органу Ради, може брати участь у його роботі з правом дорадчого голосу.

Депутат місцевої Ради має право:

1) обирати і бути обраним до органів відповідної Ради;

2) пропонувати питання для розгляду Радою та її органами;

3) вносити пропозиції і зауваження щодо порядку денного засідання Ради та її органів, порядку розгляду обговорюваних питань та їх суті;

4) вносити для розгляду проекти рішень, інших документів, що приймаються Радою або її органами, поправки до них;

5) висловлювати думку щодо персонального складу утворюваних Радою органів і кандидатур посадових осіб, які обираються, призначаються або затверджуються Радою;

6) порушувати питання про недовіру органам, утвореним Радою, особам, які входять до їх складу, а також особам, яких обрано, призначено або затверджено Радою;

7) брати участь у дебатах, звертатися із запитами, ставити запитання доповідачам, співдоповідачам, головуючому на засіданні;

8) вносити пропозиції про заслуховування на пленарному засіданні Ради звіту чи інформації будь-якого органу або посадової особи, підзвітних чи підконтрольних Раді, а також з питань, що входять до компетенції відповідної Ради, інших органів і посадових осіб, які діють на її території;

9) виступати з обгрунтуванням своїх пропозицій та з мотивів голосування, давати довідки;

10) оголошувати на засіданнях Ради та її органів у встановленому Радою порядку тексти звернень, заяв, резолюцій, петицій громадян чи їх об'єднань, якщо вони мають суспільне значення.

Депутат з обговорюваного на сесії Ради питання може передати головуючому тексти свого невиголошеного виступу, пропозицій і зауважень для включення до протоколу засідання Ради чи її органу, в якому він бере участь.

Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами на пленарному засіданні Ради і передані в письмовій формі головуючому на засіданні, розглядаються Радою чи за її дорученням комісіями Ради або надсилаються на розгляд відповідним органам та посадовим особам, які зобов'язані розглянути ці пропозиції і зауваження не пізніш як у місячний строк, якщо інший строк не встановлено Радою, і про результати розгляду повідомити безпосередньо депутатів, які внесли пропозиції і зауваження, а також голову Ради народних депутатів.

На пленарних засіданнях депутати періодично інформуються про хід виконання рішень, прийнятих Радою, реалізацію пропозицій і зауважень, внесених депутатами, наказів виборців, а також з інших важливих питань діяльності Ради та її органів.

Депутати у Раді можуть об'єднуватись у депутатські групи, які утворюються і діють відповідно до регламенту Ради.

Порядок реалізації зазначених прав депутатів визначається цим Законом, іншими законодавчими актами України, які регулюють діяльність Рад та їх органів, а також регламентом відповідної Ради народних депутатів.

Стаття 11. Депутатський запит і депутатське запитання

Депутатський запит - це заявлена попередньо або на пленарному засіданні Ради вимога депутата до голови, заступника голови Ради, виконавчого комітету, керівників відділів, управлінь та інших органів виконавчого комітету, до керівників підприємств, установ і організацій, розташованих на території Ради, незалежно від форм власності, а також до глави відповідної місцевої державної адміністрації, його заступників, керівників відділів, управлінь та інших служб місцевої державної адміністрації вирішити питання, дати офіційне роз'яснення або викласти позицію з питань, що мають суспільне значення і належать до відання Ради.

Запит може бути внесено депутатом або групою депутатів у письмовій або усній формі, він підлягає включенню до порядку денного пленарного засідання Ради, по ньому може проводитись обговорення і приймається рішення.

Голова Ради доводить текст запиту до відповідного органу або посадової особи, до яких його звернуто.

Орган або посадова особа, до яких звернуто запит, зобов'язані у встановлений Радою строк дати усну або письмову відповідь на нього. Відповідь на запит розглядається на пленарному засіданні Ради.

Депутатське запитання - це засіб одержання депутатом інформації або роз'яснення з тієї чи іншої проблеми. Відповідь на запитання може бути оголошено на сесії Ради або дано депутату в індивідуальному порядку. Запитання не включається до порядку денного сесії, не обговорюється і рішення по ньому не приймається.

Стаття 12. Право депутата порушувати питання про перевірку діяльності підприємств, установ і організацій, брати участь у перевірках

Депутат місцевої Ради народних депутатів має право порушувати в Раді та її органах питання про необхідність проведення перевірок в межах компетенції відповідної Ради діяльності розташованих на її території підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності, а також державних органів і органів об'єднань громадян.

За дорученням Ради або її органу, а також голови Ради депутат може брати участь у перевірках, що проводяться за їх рішенням.

Про результати перевірки та пропозиції щодо них депутат доповідає Раді, або її органу, або голові Ради, за дорученням яких здійснювалась перевірка.

Депутат має право вносити пропозиції щодо усунення виявлених недоліків і порушень керівникам (власникам) підприємств, установ, організацій і органів, діяльність яких перевірялась, а також органам, яким вони підпорядковані, порушувати питання про притягнення до відповідальності осіб, з вини яких сталося порушення. В разі виявлення порушень чинного законодавства України депутат може звернутися з цього приводу до відповідних державних органів.

III. Діяльність депутата місцевої ради народних депутатів у виборчому окрузі

Стаття 13. Зв'язок депутата з населенням виборчого округу

Депутат місцевої Ради народних депутатів підтримує постійний зв'язок із своїми виборцями, регулярно інформує їх про роботу Ради, про виконання планів і програм економічного і соціального розвитку, місцевих екологічних програм, рішень Ради і наказів виборців, бере участь в організації виконання законів, рішень Ради та її органів, у масових заходах, що проводяться на території виборчого округу, вивчає громадську думку, потреби населення, інформує про них Раду, вживає інших заходів щодо задоволення колективних потреб та законних вимог громадян.

У своїй роботі у виборчому окрузі депутат спирається на допомогу громадських комітетів і рад самоврядування, трудових колективів, органів об'єднань громадян.

Стаття 14. Розгляд депутатом пропозицій, заяв і скарг громадян

Депутат місцевої Ради народних депутатів розглядає пропозиції, заяви і скарги, які надійшли до нього, вживає заходів до їх правильного і своєчасного вирішення, веде прийом громадян.

Депутат може направляти одержані ним пропозиції, заяви і скарги до відповідних органів, підприємств, установ і організацій, які зобов'язані розглянути їх відповідно до чинного законодавства і про результати повідомити заявника, а також депутата.

Депутат вивчає причини, які породжують скарги, і вносить свої пропозиції щодо їх усунення в Раду народних депутатів, до якої його обрано, державним органам, органам об'єднань громадян, підприємствам, установам і організаціям.

Стаття 15. Звіти депутата перед виборцями

Депутат місцевої Ради народних депутатів періодично, але не менш як один раз на рік, зобов'язаний звітувати про свою роботу і роботу Ради, до якої його обрано, перед виборцями і перед колективами та об'єднаннями громадян, які висунули його кандидатом у депутати.

Звіт депутата може бути проведено в будь-який час на вимогу колективу або об'єднання громадян, які висунули його кандидатом у депутати, а також на вимогу зборів виборців.

Звіт депутата проводиться на зборах виборців відповідного виборчого округу, а також на зборах (конференціях) трудових колективів, об'єднань громадян, які висунули його кандидатом у депутати. Про проведення звіту депутат інформує Раду народних депутатів або у встановленому нею порядку її органи.

Стаття 16. Сприяння депутатові у проведенні звітів і зустрічей з виборцями

Депутатові забезпечуються необхідні умови для проведення звітів і зустрічей з виборцями.

Рада народних депутатів визначає орієнтовні строки проведення звітів депутатів перед виборцями, своєчасно забезпечує їх довідковими та інформаційними матеріалами, необхідними для звіту.

Виконавчі комітети Рад народних депутатів, адміністрація підприємств, установ, організацій, органи об'єднань громадян, де проводиться звіт депутата, виділяють приміщення для проведення зборів, сповіщають про час і місце їх проведення виборців, а також вживають інших заходів, що сприяють депутату в його роботі у виборчому окрузі.

Звіти і зустрічі депутатів з виборцями висвітлюються засобами масової інформації.

Витрати, пов'язані з проведенням звітів депутатів перед виборцями, здійснюються за рахунок відповідних місцевих бюджетів.

Стаття 17. Участь депутата в роботі сесій інших Рад народних депутатів і зборах колективів підприємств, установ і організацій та громадян за місцем проживання

Депутат місцевої Ради народних депутатів на території Ради, до якої його обрано, може брати участь з правом дорадчого голосу у роботі інших Рад народних депутатів та їх органів.

У своєму виборчому окрузі депутат може брати участь з правом дорадчого голосу в зборах колективів підприємств, установ, організацій, а також у засіданнях громадських комітетів, рад самоврядування і зборах громадян за місцем проживання.

Стаття 18. Звернення депутата

Депутат місцевої Ради народних депутатів має право звертатися до усіх державних органів, органів самоврядування, об'єднань громадян, до підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності, до посадових осіб з питань, пов'язаних з депутатською діяльністю, і брати участь у розгляді порушених питань. Зазначені органи та посадові особи зобов'язані розглянути його звернення і дати відповідь негайно, а в разі необхідності додаткового вивчення чи перевірки - не пізніш як у місячний строк.

Стаття 19. Право депутата на невідкладний прийом посадовими особами,одержання необхідної інформації

У питаннях депутатської діяльності депутат місцевої Ради народних депутатів користується правом безперешкодного відвідування на території відповідної Ради державних органів, органів самоврядування та об'єднань громадян, підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності, а також правом невідкладного прийому їх керівниками та іншими посадовими особами.

Керівники підприємств, установ і організацій, розташованих на території відповідної Ради, на прохання депутата надають йому довідкові матеріали та іншу інформацію, необхідні для здійснення депутатських повноважень.

Порядок відвідування депутатами підприємств, установ і організацій, діяльність яких пов'язана з державною або іншою таємницею, що охороняється законом, встановлюється відповідними законодавчими актами.

Стаття 20. Право депутата вимагати усунення порушення законності

У разі виявлення порушення прав громадян або інших порушень законності депутат має право вимагати припинення порушення, а в необхідних випадках звернутися до відповідних органів і посадових осіб з вимогою припинити порушення.

Посадові особи державних органів, органів самоврядування і об'єднань громадян, адміністрація підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності, а також працівники міліції, до яких звернуто вимогу депутата, зобов'язані негайно вжити заходів до усунення порушення, а в разі необхідності - до притягнення винних до відповідальності з наступним інформуванням про це депутата. У разі невжиття заходів посадові особи, до яких звертався депутат, несуть дисциплінарну, адміністративну або кримінальну відповідальність у встановленому законом порядку.

Стаття 21. Депутатські групи

Для спільної роботи по здійсненню депутатських повноважень у виборчих округах і трудових колективах депутати можуть на основі їх взаємної згоди об'єднуватися в депутатські групи. До складу депутатської групи можуть входити депутати різних ланок Рад. Депутатська група складається не менш як з трьох депутатів.

Депутатська група може бути утворена в будь-який час протягом строку повноважень Ради народних депутатів даного скликання за рішенням зборів депутатів, які виявили бажання увійти до її складу. Депутати, які входять до складу депутатської групи, обирають керівника депутатської групи. За поданням керівника групи депутатська група реєструється відповідно сільською, селищною, міською (міста без районного поділу), районною у місті Радою народних депутатів.

Діяльність депутатської групи припиняється в разі вибуття з неї окремих депутатів, якщо в її складі залишається менше трьох депутатів, у разі прийняття депутатами, які входять до її складу, відповідного рішення, а також після закінчення строку повноважень Ради даного скликання.

Рада народних депутатів сприяє діяльності зареєстрованих нею депутатських груп, координує їх роботу і може заслуховувати повідомлення про їх роботу.

IV. Організація роботи з наказами виборців

Стаття 22. Накази виборців

Наказ виборців - це доручення, яке має суспільне значення і дається кандидату в депутати під час зустрічей з виборцями в ході виборчої кампанії зборами виборців відповідного виборчого округу.

Наказами вважаються доручення, реалізація яких належить до відання відповідної Ради народних депутатів та її органів.

Кандидат у депутати має право не прийняти як наказ пропозицію, внесену зборами виборців, якщо вона суперечить його передвиборній програмі.

Накази, дані кандидатам у депутати, які в результаті виборів не були обрані депутатами, враховуються як пропозиції виборців, узагальнюються виконавчим комітетом або секретаріатом Ради і направляються головою Ради відповідним органам і посадовим особам для вжиття заходів.

Стаття 23. Організація виконання наказів виборців

Узагальнення і попередній розгляд наказів виборців депутатам здійснюється постійними комісіями, виконавчим комітетом або секретаріатом Ради народних депутатів разом з відповідною місцевою державною адміністрацією. Підготовлений ними проект плану заходів щодо реалізації наказів виборців вноситься на розгляд Ради.

Рада народних депутатів приймає рішення про прийняття наказів виборців до виконання і затверджує план заходів щодо їх реалізації. Рада має право прийняти мотивоване рішення про недоцільність виконання окремих наказів. Рішення Ради щодо наказів виборців доводяться нею та депутатами до відома населення відповідної території.

Накази виборців враховуються при розробці планів і програм економічного і соціального розвитку відповідної території, місцевих екологічних програм, складанні бюджету, а також при підготовці рішень з інших питань.

Реалізацію наказів виборців, прийнятих Радою до виконання, забезпечують її виконавчі органи або інші органи, які відповідно до чинного законодавства здійснюють функції виконавчо-розпорядчого характеру, передані їм Радою. В реалізації наказів беруть участь підприємства, установи і організації, розташовані на території Ради, відповідно до доручень, які даються їм Радою в межах її повноважень.

Контроль за виконанням наказів здійснюється відповідними Радами народних депутатів, їх органами та депутатами. Органи, які забезпечують реалізацію наказів виборців, у строки, визначені Радами, але не рідше одного разу на рік, доповідають Радам про хід їх виконання. Депутати регулярно інформують виборців своїх виборчих округів про хід виконання даних ними наказів.

Хід виконання наказів виборців депутатам висвітлюється засобами масової інформації.

V. Основні гарантії депутатської діяльності

Стаття 24. Непорушність повноважень депутата. Забезпечення умов для їх здійснення

Ніхто не має права обмежувати повноваження депутата місцевої Ради народних депутатів, інакше як у випадках, передбачених Конституцією (888-09) та чинним законодавством України.

Відповідні Ради народних депутатів та їх органи забезпечують необхідні умови для ефективного здійснення депутатами їх повноважень. Державні органи, органи самоврядування та об'єднань громадян, підприємства, установи, організації, їх посадові особи зобов'язані сприяти депутатам у здійсненні їх повноважень.

Стаття 25. Звільнення депутата від виробничих або службових обов'язків для виконання депутатських повноважень

На час сесії Ради, а також для здійснення депутатських повноважень в інших передбачених законом випадках депутат місцевої Ради народних депутатів звільняється від виконання виробничих або службових обов'язків.

У разі обрання на виборчу посаду у відповідній місцевий Раді депутат звільняється з попередньої посади і переводиться для постійної роботи до цієї Ради. Обраний на виборну посаду у відповідній Раді депутат, який є військовослужбовцем чи працівником міліції або особою рядового, начальницького складу кримінально-виконавчої системи, прикомандировується до місцевої Ради із залишенням на військовій службі (службі в органах внутрішніх справ України, органах і установах виконання покарань). ( Частина друга статті 25 із змінами, внесеними згідно із Законом N 312-XIV від 11.12.98 )

Компенсація (виплата) заробітної плати депутату за час виконання ним депутатських повноважень чи обов'язків на виборній посаді здійснюється за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету в розмірі, встановленому Радою згідно з чинним законодавством. ( Стаття 25 в редакції Закону N 325/94-ВР від 22.12.94 )

Стаття 26. Надання депутату інформаційної та юридичної допомоги

Рада народних депутатів забезпечує депутатів офіційними виданнями та інформаційними матеріалами Ради, організує допомогу їм з правових питань, надає можливість депутатам ознайомитись з рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями відповідної місцевої державної адміністрації.

Стаття 27. Право депутата на безплатний проїзд

Депутат місцевої Ради народних депутатів користується на території відповідної Ради правом безплатного проїзду на залізничному, автомобільному і водному транспорті, а також на всіх видах міського пасажирського транспорту (за винятком таксі).

Порядок та умови безплатного проїзду депутатів визначаються Кабінетом Міністрів України.

Стаття 28. Охорона трудових та інших прав депутата

( Положення частини першої статті 28 втрачає чинність, як таке, що є неконституційними на підставі Рішення Конституційного Суду N 6-рп/2002 від 26.03.2002 ) Депутат місцевої Ради народних депутатів не може бути з ініціативи адміністрації (власника) підприємства, установи, організації, навчального закладу звільнений з роботи чи від займаної посади, виключений з колгоспу, кооперативу або навчального закладу (крім випадків повної ліквідації підприємства, установи, організації), а також переведений в порядку дисциплінарного стягнення на нижчеоплачувану роботу (посаду) без попереднього погодження з відповідною Радою народних депутатів, а в період між пленарними засіданнями Ради - з головою Ради за попередніми висновками комісії мандатної, з питань депутатської діяльності та етики.

( Положення частини другої статті 28 втрачає чинність, як таке, що є неконституційними на підставі Рішення Конституційного Суду N 6-рп/2002 від 26.03.2002 ) Депутат з числа військовослужбовців або інших категорій громадян, служба яких регулюється статутами і положеннями, не може бути з ініціативи командування (адміністрації) звільнений зі служби, понижений у званні чи посаді в порядку дисциплінарного стягнення без попередньої згоди Ради, а в період між пленарними засіданнями Ради - голови Ради за попередніми висновками комісії мандатної, з питань депутатської діяльності та етики.

Відповідна Рада народних депутатів забезпечує працевлаштування депутата, якого було обрано на виборну посаду в Раді, після закінчення його повноважень.

Депутату, який працював у Раді на виборній посаді, надається попередня робота (посада), а в разі її відсутності - інша рівноцінна робота (посада). В разі неможливості надання відповідної роботи (посади) на період працевлаштування за колишнім депутатом зберігається, але не більше шести місяців, заробітна плата, яку він одержував на виборній посаді у Раді, яка виплачується з відповідного місцевого бюджету.

Час роботи депутата на виборній посаді у Раді зараховується до загального і безперервного стажу роботи (служби) депутата, а також стажу роботи (служби) за тією спеціальністю, за якою він працював до обрання на виборну посаду в Раді. За депутатом зберігаються усі права і пільги, якими користуються працівники відповідного підприємства, установи, організації.

( Статтю 29 виключено на підставі Закону N 11/98-ВР від 13.01.98 ) Стаття 29. Депутатська недоторканність депутата місцевої Ради

Депутата місцевої Ради народних депутатів не може бути притягнуто до кримінальної відповідальності, арештовано або піддано заходам адміністративного стягнення, що накладаються в судовому порядку, без попереднього розгляду питання Радою відповідно до Закону України "Про порядок одержання згоди Ради народних депутатів на притягнення депутата до відповідальності" ( 3120-12 ).

Стаття 30. Відповідальність за невиконання вимог Закону щодо забезпечення гарантій депутатської діяльності

Невиконання посадовими особами вимог цього Закону щодо забезпечення гарантій депутатської діяльності, якщо відсутні ознаки кримінального діяння, тягне за собою адміністративну відповідальність у вигляді штрафу до одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, що накладається в судовому порядку.

Публічна образа депутата, опублікування або поширення іншим способом завідомо неправдивих відомостей про нього, а також намагання в будь-якій формі вплинути на депутата, членів його сім'ї з метою перешкодити депутату виконувати свої повноваження, змусити його до вчинення неправомірних дій, якщо відсутні ознаки кримінального діяння, тягне за собою адміністративну відповідальність у вигляді штрафу від одного до двох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що накладається у судовому порядку. ( Стаття 30 із змінами, внесеними згідно із Законом N 607/96-ВР від 17.12.96 )

VI. Порядок відкликання депутата місцевої ради народних депутатів

Стаття 31. Підстави для відкликання депутата місцевої Ради народних депутатів

Підставами для відкликання виборцями обраного ними депутата можуть бути:

- порушення депутатом положень Конституції ( 888-09 ) і законів України;

- незадовільне виконання депутатом депутатських обов'язків, визначених цим Законом;

- невідповідність практичної діяльності депутата основним принципам і положенням його передвиборної програми;

- використання депутатського мандата в особистих та корисливих цілях;

- систематичне порушення депутатом норм етики і моралі.

Виборці мають право порушувати питання про відкликання депутата також з інших підстав, які вони вважатимуть суттєвими.

Стаття 32. Пропозиції про відкликання депутата

Право вносити пропозиції про відкликання депутата місцевої Ради народних депутатів належить суб'єктам, які відповідно до чинного законодавства мають право висувати кандидатів у депутати і знаходяться на території відповідного виборчого округу.

Збори (конференції) виборців, колективів, засідання органів об'єднань громадян організуються відповідно до чинного законодавства, статутів (положень) об'єднань громадян.

На зборах (конференції) виборців, колективу, засіданні відповідного органу об'єднання громадян у разі прийняття рішення щодо внесення пропозиції про відкликання депутата створюється ініціативна група для збирання підписів виборців відповідного виборчого округу на підтримку пропозиції про відкликання депутата, затверджується її склад.

Протокол зборів (конференції) з пропозицією про відкликання депутата підписується головою і секретарем цих зборів (конференції), а протокол засідання органу об'єднання громадян - керівником цього органу. Протокол скріплюється печаткою відповідного підприємства, установи, організації, органу об'єднання громадян, а у разі проведення зборів (конференції) виборців за місцем проживання - печаткою органу місцевого самоврядування, на території якого проводились збори (конференція). У триденний строк після проведення зборів (конференції), засідання протокол направляється територіальній виборчій комісії по виборах депутатів відповідної Ради. До протоколу додається список ініціативної групи по збиранню підписів на підтримку пропозиції про відкликання депутата.

Стаття 33. Розгляд питання про відкликання депутата територіальною виборчою комісією

Відповідна територіальна виборча комісія у десятиденний строк з моменту одержання протоколу з пропозицією про відкликання депутата розглядає це питання на своєму засіданні. Про надходження пропозиції, а також про місце і час засідання, на якому вона розглядатиметься, комісія не пізніш як за три дні до засідання повідомляє відповідного депутата, Раду народних депутатів, до якої його обрано, а також суб'єктів, які внесли пропозицію про відкликання депутата.

На підставі протоколу з пропозицією про відкликання депутата територіальна комісія приймає рішення про дозвіл на збирання підписів виборців відповідного виборчого округу на підтримку пропозиції про відкликання депутата. В разі порушення порядку внесення пропозиції про відкликання депутата територіальна комісія може відмовити в наданні дозволу на збирання підписів виборців. Копії відповідного рішення у дводенний строк після його прийняття направляються комісією депутату, щодо якого порушено питання про відкликання, Раді народних депутатів, до складу якої його обрано, а також суб'єктам, що внесли пропозицію про відкликання.

Стаття 34. Збирання підписів на підтримку пропозиції про відкликання депутата

У разі прийняття територіальною комісією рішення про дозвіл на збирання підписів виборців на підтримку пропозиції про відкликання депутата вона реєструє створену на відповідних зборах (конференції), засіданні органу об'єднання громадян ініціативну групу по збиранню підписів і встановлює строк їх збирання.

Строк збирання підписів встановлюється територіальною комісією з урахуванням кількості виборців у відповідному виборчому окрузі, місцевих особливостей і не може перевищувати: в разі відкликання депутата сільської, селищної, міської (міста районного підпорядкування) Ради - п'яти днів, районної, міської (міста обласного підпорядкування), районної в місті Ради десяти, обласної, Київської, Севастопольської міської Ради - п'ятнадцяти днів з моменту прийняття комісією рішення про дозвіл на збирання підписів на підтримку пропозиції про відкликання депутата.

Зразок підписного листа для збирання підписів виборців на підтримку пропозиції про відкликання депутата встановлюється відповідною територіальною виборчою комісією і повинен містити назву Ради народних депутатів, до складу якої обрано депутата, його прізвище, ім'я, по батькові, рік обрання до Ради, а також відомості про особу, яка збирає підписи (прізвище, ім'я, по батькові, місце роботи і адреса). Підписний лист має містити дані про виборців, які підтримали пропозицію про відкликання депутата: прізвище, ім'я, по батькові; число, місяць і рік народження; місце проживання; серію і номер паспорта або іншого документа, що посвідчує особу виборця, а також особистий підпис виборця.

Підписний лист заповнюється особою, яка збирає підписи, на основі даних, зазначених у паспорті або іншому документі, що посвідчує особу виборця. Правильність даних про виборця, внесених до підписного листа, і факт підтримки ним пропозиції про відкликання депутата засвідчується особистим підписом виборця. Кожний виборець може бути внесений лише до одного підписного листа і має право поставити лише один підпис. Збирання підписів здійснюється на суто добровільній основі.

У кожному підписному листі вказується загальна кількість виборців, які підтримали пропозицію про відкликання депутата, внесених до нього. Лист підписується особою, яка збирала підписи.

Заповнені підписні листи здаються у відповідну територіальну комісію ініціативною групою в строк і в порядку, встановлені комісією. Комісія перевіряє і реєструє одержані підписні листи. В разі виявлення у підписному листі порушень вимог цього Закону щодо збирання підписів комісія може визнати його недійсним. Якщо у підписних листах виявлено два або більше підписів одного громадянина, його підписи не враховуються.

На основі одержаних підписних листів комісія не пізніш як у п'ятиденний строк після закінчення збирання підписів складає протокол про результати збирання підписів на підтримку пропозиції про відкликання депутата, який підписується головою, заступником голови, секретарем і членами територіальної комісії. Якщо на підтримку пропозиції про відкликання депутата зібрано підписи менше п'яти відсотків виборців відповідного виборчого округу, вона вважається відхиленою, і депутат зберігає свої повноваження. В разі, коли пропозицію про відкликання депутата підтримало п'ять або більше відсотків виборців відповідного виборчого округу, протокол про результати збирання підписів не пізніше наступного дня після його підписання направляється у комісію мандатну, з питань депутатської діяльності та етики відповідної Ради народних депутатів, яка розглядає його і вносить питання щодо проведення у відповідному виборчому окрузі голосування про відкликання депутата на пленарне засідання Ради народних депутатів.

Стаття 35. Призначення голосування про відкликання депутата

Рада народних депутатів за поданням її комісії мандатної, з питань депутатської діяльності та етики розглядає питання щодо відкликання депутата і приймає рішення про призначення у відповідному виборчому окрузі голосування про відкликання депутата, визначає день голосування. При цьому строк між днем прийняття Радою рішення про призначення голосування і днем голосування не може бути менше двадцяти і більше тридцяти днів.

У разі виявлення комісією мандатною, з питань депутатської діяльності та етики або Радою порушень цього Закону, інших законодавчих актів, а також вимог статутів (положень) відповідних органів об'єднань громадян під час внесення пропозицій про відкликання депутата, збирання підписів на їх підтримку, якщо ці порушення не дали можливості виявити об'єктивну думку виборців щодо даного депутата, Рада може прийняти мотивоване рішення про відхилення пропозиції щодо відкликання депутата.

Рада має право прийняти рішення щодо призначення голосування про відкликання депутата і з власної ініціативи, якщо цей депутат не виконує своїх обов'язків у Раді та її органах, систематично порушує встановлений порядок їх роботи.

Рішення Ради народних депутатів про призначення голосування доводиться до відома виборців відповідного виборчого округу не пізніш як на третій день після його прийняття шляхом публікації в місцевій пресі або іншими засобами.

Стаття 36. Організація підготовки і проведення голосування про відкликання депутата

Підготовка і проведення голосування про відкликання депутата місцевої Ради народних депутатів здійснюється комісіями по проведенню голосування про відкликання депутата у порядку, передбаченому законодавством України про вибори. При цьому окружні комісії не утворюються, а їх функції виконує відповідна територіальна виборча комісія. Дільниці для голосування і дільничні комісії утворюються відповідно на третій і на п'ятий день після прийняття Радою рішення про призначення голосування.

При відкликанні депутата сільської, селищної, міської (міста районного підпорядкування) Ради народних депутатів дільниці і дільничні комісії утворюються цими Радами або їх виконавчими органами. Списки виборців для голосування про відкликання депутата подаються для загального ознайомлення за десять днів до голосування. З цього часу виборці, які тимчасово змінюють місце свого перебування, мають право проголосувати достроково.

Стаття 37. Бюлетень для голосування про відкликання депутата

Форма і текст бюлетеня для голосування про відкликання депутата місцевої Ради народних депутатів затверджуються відповідною територіальною виборчою комісією. Комісія забезпечує виготовлення бюлетенів і постачання їх дільничним комісіям не пізніш як за десять днів до голосування.

В бюлетені для голосування про відкликання депутата вказуються прізвище, ім'я, по батькові депутата, рік обрання його до відповідної Ради, посада (заняття), місце роботи.

Стаття 38. Форми протоколів про результати голосування та списку виборців

Форми протоколів дільничної та територіальної комісій про результати голосування про відкликання депутата встановлюються відповідною територіальною виборчою комісією і містять: повну назву Ради народних депутатів, до складу якої обрано депутата; число, місяць і рік проведення голосування; прізвище, ім'я, по батькові депутата, про відкликання якого проводиться голосування; дані відповідно по виборчій дільниці чи виборчому округу в цілому про загальну кількість виборців; кількість виборців, які одержали виборчі бюлетені; кількість виборців, які взяли участь в голосуванні; кількість голосів, поданих "за", і кількість голосів, поданих "проти" відкликання депутата; кількість бюлетенів, визнаних недійсними.

Списки виборців для голосування про відкликання депутата складаються за такою ж формою, як і при проведенні виборів до місцевих Рад народних депутатів.

Виготовлення бланків, іншої документації, необхідної для проведення голосування про відкликання депутата, і постачання їх відповідним комісіям забезпечується територіальною виборчою комісією по виборах депутатів відповідної Ради разом з виконавчим комітетом або секретаріатом цієї Ради.

Стаття 39. Особливості проведення голосування про відкликання депутата і встановлення його результатів

Під час голосування про відкликання депутата виборець залишає в бюлетені прізвище депутата, якщо він голосує за збереження його депутатських повноважень, або викреслює його прізвище, якщо голосує за відкликання депутата.

Депутат вважається відкликаним, якщо за його відкликання проголосувало більше половини виборців, внесених до списку для голосування.

У разі рівності голосів, поданих за і проти відкликання депутата, його повноваження зберігаються. Повноваження депутата також зберігаються, якщо у голосуванні взяло участь менше половини виборців, внесених до списку для голосування.

Недійсними визнаються бюлетені для голосування невстановленого зразка.

Результати голосування по виборчій дільниці розглядаються на засіданні дільничної комісії і заносяться до протоколу. Протокол підписується головою, заступником голови, секретарем і членами комісії та направляється до відповідної територіальної виборчої комісії у встановленому нею порядку.

Територіальна виборча комісія на підставі протоколів дільничних комісій (протоколу дільничної комісії) визначає результати голосування про відкликання депутата і заносить їх до протоколу про результати голосування. Протокол підписується головою, заступником голови, секретарем і членами територіальної виборчої комісії. Про результати голосування територіальна виборча комісія повідомляє Раду народних депутатів, відповідного депутата і виборців округу.

Стаття 40. Оскарження рішень щодо організації голосування про відкликання депутата

Рішення і дії комісій, які здійснюють підготовку і організують голосування про відкликання депутата, можуть бути оскаржені до відповідної Ради народних депутатів. Рішення Ради або її органів, пов'язані з організацією голосування про відкликання депутата, можуть бути оскаржені в судовому порядку.

Стаття 41. Повторне порушення питання про відкликання депутата

Питання про відкликання депутата може бути порушено повторно у порядку, передбаченому цим Законом, не раніш як через рік після відхилення пропозиції про відкликання депутата як такої, що не дістала підтримки виборців відповідного виборчого округу за результатами збирання підписів або голосування.

Стаття 42. Гарантії прав депутата при розгляді питання про його відкликання

Депутат має право брати участь у зборах (конференціях) громадян за місцем проживання, колективів, засіданнях органів об'єднань громадян, відповідної територіальної виборчої комісії та дільничних комісій, а також у засіданнях Ради народних депутатів та її органів при розгляді ними питань, що стосуються його депутатської діяльності та його відкликання.

На зборах (конференціях), засіданнях, а також під час зустрічей з виборцями депутат має право давати пояснення щодо суті питань стосовно його діяльності, робити відповідні заяви. У встановленому чинним законодавством порядку депутат може використовувати для роз'яснення своєї позиції засоби масової інформації.

Депутат має право звернутися до Ради народних депутатів з усною або письмовою заявою з приводу обставин, що стали підставою для порушення питання про його відкликання.

Стаття 43. Витрати, пов'язані з підготовкою і проведенням голосування про відкликання депутата

Витрати, пов'язані з підготовкою і проведенням голосування про відкликання депутата, які здійснюються відповідно до цього Закону, провадяться за рахунок відповідного місцевого бюджету.

Президент України Л. КРАВЧУК

м. Київ, 4 лютого 1994 року
N 3949-XII

^ Наверх
наверх