документiв в базi
550558
Подiлитися 

Документ втратив чиннiсть!


ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

( Закон втратив чинність на підставі Закону
N 5073-VI від 05.07.20
12 )

Про внесення змін до Закону України
"Про благодійництво та благодійні
організації"

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Закону України "Про благодійництво та благодійні організації" ( 531/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 46, ст. 292) такі зміни:

1. У статті 1:

в абзаці третьому слова "безкорислива діяльність" замінити словами "добровільна безкорислива діяльність";

абзаци сьомий і восьмий викласти в такій редакції:

"меценатство - добровільна безкорислива матеріальна, фінансова, організаційна та інша підтримка фізичними особами набувачів благодійної допомоги;

спонсорство - добровільна матеріальна, фінансова, організаційна та інша підтримка фізичними та юридичними особами набувачів благодійної допомоги з метою популяризації виключно свого імені (найменування), свого знака для товарів і послуг".

2. У статті 2:

у частині другій слово "підтримки" замінити словом "допомоги";

частину третю після слів "займатися благодійництвом" доповнити словами "самостійно або".

3. У статті 5:

частину третю викласти в такій редакції:

"Засновник благодійної організації приймає рішення про заснування благодійної організації, затверджує статут (положення), формує орган управління організацією, заслуховує звіти наглядової ради щодо контролю за цільовим використанням коштів і майна благодійної організації, вирішує інші питання, віднесені цим Законом та статутом (положенням) благодійної організації до його компетенції";

доповнити статтю частиною четвертою такого змісту:

"Якщо засновниками благодійної організації є дві чи більше особи, то питання, передбачені у частині третій цієї статті, вирішуються на загальних зборах (з'їзді, конференції) засновників благодійної організації".

4. У частині третій статті 8 цифру "10" замінити на цифру "3".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. Пункт 4, яким вносяться зміни до статті 8 Закону України "Про благодійництво та благодійні організації" ( 531/97-ВР ), набирає чинності з 1 січня 2003 року.

2. Кабінету Міністрів України у шестимісячний термін:

привести свої рішення у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд і скасування органами виконавчої влади прийнятих ними нормативно-правових актів, що не відповідають цьому Закону.

Президент України Л.Кучма

м. Київ, 7 березня 2002 року
N 3091-III

^ Наверх