документiв в базi
550558
Подiлитися 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України у зв'язку з прийняттям Закону України
"Про банки і банківську діяльність"

З метою приведення деяких законодавчих актів України у відповідність із Законом України "Про банки і банківську діяльність" ( 2121-14 ) Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Законі України "Про Національний банк України" ( 679-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 29, ст. 238; 2000 р., N 42, ст. 351):

1) у статті 1:

абзаци другий, чотирнадцятий, двадцять шостий та двадцять восьмий виключити;

в абзаці п'ятому слова "у процесі їх діяльності" замінити словами "та іншими особами, стосовно яких Національний банк України здійснює наглядову діяльність" та доповнити абзац словами "та кредиторів банку";

2) у статті 7:

у пункті 9 слова "Реєстр банків, їх філій та представництв, валютних бірж" замінити словами "Державний реєстр банків";

доповнити після пункту 9 новими пунктами такого змісту:

"10) веде офіційний реєстр ідентифікаційних номерів емітентів платіжних карток внутрішньодержавних платіжних систем;

11) здійснює сертифікацію аудиторів, які проводитимуть аудиторську перевірку банків, тимчасових адміністраторів та ліквідаторів банку".

У зв'язку з цим пункти 10-18 вважати відповідно пунктами 12-20;

пункт 14 викласти в такій редакції:

"14) здійснює відповідно до визначених спеціальним законом повноважень валютне регулювання, визначає порядок здійснення операцій в іноземній валюті, організовує і здійснює валютний контроль за банками та іншими фінансовими установами, які отримали ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій";

доповнити після пункту 19 новим пунктом такого змісту:

"20) визначає особливості функціонування банківської системи України в разі введення воєнного стану чи особливого періоду, здійснює мобілізаційну підготовку системи Національного банку".

У зв'язку з цим пункт 20 вважати пунктом 21;

3) у статті 15:

у пункті 1:

абзац п'ятнадцятий викласти в такій редакції:

"про застосування заходів впливу до банків та інших осіб, діяльність яких перевіряється Національним банком відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність" ( 2121-14 );

доповнити пункт абзацом такого змісту:

"щодо встановлення плати за надані відповідно до закону послуги (здійснені операції)";

пункт 5 викласти в такій редакції:

"5) установлює порядок надання банківських ліцензій банкам, інших ліцензій юридичним особам на здійснення окремих банківських операцій, а також інших ліцензій та дозволів у випадках, передбачених законом";

у пункті 6 слова "нормативні акти" замінити словами "нормативно-правові акти";

4) у статті 26:

назву статті викласти в такій редакції:

"Стаття 26. Нормативи обов'язкового резервування";

у частині першій слово "нормативи" замінити словом "норматив";

у пункті 1 слова "розмір обов'язкових резервів" замінити словами "норматив обов'язкового резервування";

у пункті 2 слова "норми обов'язкових резервів" замінити словами "нормативи обов'язкового резервування";

у пункті 3 слова "норм резерву" замінити словами "нормативу обов'язкового резервування";

5) у пункті 6 статті 33 слова "інших фінансово-кредитних установ" замінити словами "інших фінансових установ";

6) у частині першій статті 38 слово "комерційними" виключити;

7) у частинах першій та третій статті 39 слово "комерційні" виключити;

8) у статті 40:

частину першу після слів "електронних документів" доповнити словами "а також платіжних інструментів", слова "за допомогою електронних документів" виключити;

у частині другій слово "комерційних" виключити;

9) статтю 42 доповнити частиною третьою такого змісту:

"Національний банк має право встановлювати плату за надані ним відповідно до закону послуги (здійснені операції)";

10) у статті 44:

назву статті доповнити словами "та контролю";

у частині другій:

абзац перший після слів "валютного регулювання" доповнити словами "та контролю";

у пункті 1 слово "нормативних" замінити словом "нормативно-правових";

пункт 2 викласти в такій редакції:

"2) видача та відкликання ліцензій, здійснення контролю, у тому числі шляхом здійснення планових і позапланових перевірок, за діяльністю банків, юридичних та фізичних осіб (резидентів та нерезидентів), які отримали ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій, в частині дотримання ними валютного законодавства";

доповнити статтю пунктом 4 такого змісту:

"4) застосовування мір відповідальності до банків, юридичних та фізичних осіб (резидентів та нерезидентів) за порушення правил валютного регулювання і валютного контролю";

11) частину третю статті 55 викласти в такій редакції:

"Національний банк здійснює постійний нагляд за дотриманням банками, їх підрозділами, афілійованими та спорідненими особами банків на території України та за кордоном, банківськими об'єднаннями, представництвами та філіями іноземних банків в Україні, а також іншими юридичними та фізичними особами банківського законодавства, нормативно-правових актів Національного банку і економічних нормативів. Національний банк не здійснює перевірок і ревізій фінансово-господарської діяльності осіб, зазначених у цій статті";

12) у статті 57:

у частині першій слова "від банків інформацію про їх діяльність відповідно до наданої ліцензії" замінити словами "від банків, банківських об'єднань та юридичних осіб, які отримали ліцензію Національного банку на здійснення окремих банківських операцій, а також від осіб, стосовно яких Національний банк здійснює наглядову діяльність відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність" ( 2121-14 ), інформацію про їх діяльність";

частину другу після слів "має право" доповнити словом "безоплатно";

13) у другому реченні частини першої статті 58 слова "кредитами акціонерам та інсайдерам (пов'язаним особам)" та "великих" виключити;

14) у частині першій статті 59 слова "та кредитних установ" та "фінансових" виключити;

15) статтю 60 виключити;

16) статтю 61 викласти в такій редакції:

"Стаття 61. Повноваження щодо здійснення регулятивних функцій

Національний банк здійснює державне регулювання діяльності банків у формах, визначених Законом України "Про банки і банківську діяльність" ( 2121-14 ), як безпосередньо, так і через створений ним орган банківського нагляду";

17) у частині другій статті 65 слово "комерційних" виключити;

18) у статті 66 слова "службову таємницю або має конфіденційний характер і" замінити словами "державну таємницю, банківську таємницю або іншу конфіденційну інформацію, яка";

19) у частині першій статті 67:

у абзаці першому слова "та порядок її складання" замінити словами "(у тому числі консолідованої), порядок її складання та подання до Національного банку";

пункт 1 після слів "(резидентів і нерезидентів)" доповнити словами "банківських об'єднань";

у пункті 2 слово "підприємницької" замінити словом "господарської";

20) у частині першій статті 73 слово "комерційного" виключити.

2. У Кримінально-процесуальному кодексі України ( 1001-05, 1002-05, 1003-05 ):

1) у статті 14-1:

назву та частину другу після слова "повідомлень" доповнити словами "банківських вкладів та рахунків";

у частині п'ятій слова "переговорів здійснюється" замінити словами "переговорів, розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, здійснюється з письмового дозволу власника такої інформації або";

2) перше речення частини першої статті 66 доповнити словами "вимагати від банків інформацію, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб у порядку та обсязі, встановлених Законом України "Про банки і банківську діяльність" ( 2121-14 );

3) частину третю статті 178 після слова "державну" доповнити словами "та/або банківську";

4) частину другу статті 179 після слова "державну" доповнити словами "та/або банківську", а після слова "державної" доповнити словами "та/або банківської".

3. У Господарському процесуальному кодексі України ( 1798-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 6, ст. 56; 1997 р., N 25, ст. 171; 2000 р., N 50, ст. 436; 2001 р., N 36, ст. 188):

1) частину п'яту статті 8 викласти в такій редакції:

"Якщо у відповіді про визнання претензії не повідомляється про перерахування визнаної суми, то через 20 днів після її отримання така відповідь є підставою для примусового стягнення заборгованості державною виконавчою службою в порядку, встановленому Законом України "Про виконавче провадження" ( 606-14 ). До заяви про порушення виконавчого провадження додається відповідь боржника, а якщо в ній не зазначено розмір визнаної суми, то додається також копія претензії";

2) у статті 115 слова "цим Кодексом та" виключити;

3) частину другу статті 116 викласти в такій редакції:

"Накази видаються стягувачеві або надсилаються йому рекомендованим чи цінним листом".

4. Пункт 3 статті 25 Закону України "Про Службу безпеки України"(2229-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 27, ст. 382) доповнити реченням такого змісту: "Отримання від банків інформації, яка містить банківську таємницю, здійснюється у порядку та обсязі, встановлених Законом України "Про банки і банківську діяльність" ( 2121-14 ).

5. У пункті 1 частини першої статті 20 Закону України "Про прокуратуру" ( 1789-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 53, ст. 793; 1993 р., N 50, ст. 474; 2001 р., N 44, ст. 233):

1) доповнити пункт реченням такого змісту: "Отримання від банків інформації, яка містить банківську таємницю, здійснюється у порядку та обсязі, встановлених Законом України "Про банки і банківську діяльність" ( 2121-14 );

2) слова "чи банківську" виключити.

6. Пункт 17 частини першої статті 11 Закону України "Про міліцію" ( 565-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 4, ст. 20; 1993 р., N 11, ст. 83) доповнити реченням такого змісту: "Отримання від банків інформації, яка містить банківську таємницю, здійснюється у порядку та обсязі, встановлених Законом України "Про банки і банківську діяльність" ( 2121-14 ).

7. Підпункт "б" пункту 2 статті 12 Закону України "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю" ( 3341-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 35, ст. 358) після першого речення доповнити реченням такого змісту: "Отримання від банків інформації, яка містить банківську таємницю, здійснюється у порядку та обсязі, встановлених Законом України "Про банки і банківську діяльність" ( 2121-14 ).

8. У статті 10 Закону України "Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні" ( 2939-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 13, ст. 110):

1) у другому реченні пункту 2 слова "Припиняти на розрахункових та інших рахунках у банках та інших фінансово-кредитних установах операції" замінити словами "Зупиняти видаткові операції за рахунками у банках та інших фінансових установах";

2) пункт 5 доповнити реченням такого змісту: "Одержання від банків інформації, що становить банківську таємницю, здійснюється у порядку та обсязі, встановлених Законом України "Про банки і банківську діяльність" ( 2121-14 ), а слово "комерційних" виключити.

9. У пункті 6 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" ( 448/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 51, ст. 292) слова "всі операції" замінити словами "видаткові операції".

10. У Законі України "Про систему оподаткування" ( 1251-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 16, ст. 119):

1) статтю 5 викласти в такій редакції:

"Стаття 5. Облік платників податків і зборів
(обов'язкових платежів)

Облік платників податків і зборів (обов'язкових платежів) здійснюється органами державної податкової служби та іншими державними органами відповідно до законодавства. Банки та інші фінансові установи відкривають рахунки платникам податків і зборів (обов'язкових платежів) лише за умови пред'явлення ними документа, що підтверджує взяття їх на облік в органі державної податкової служби.

Повідомлення про відкриття або закриття рахунків в установах банків платник податків зобов'язаний направити органу державної податкової служби, в якому він обліковується як платник податків і зборів (обов'язкових платежів).

Установи банків зобов'язані надіслати повідомлення про закриття рахунку платника податків і зборів (обов'язкових платежів) до органу державної податкової служби, в якому обліковується платник податків.

Такі повідомлення протягом трьох робочих днів з дня відкриття або закриття рахунку (включаючи день відкриття або закриття рахунку) подаються особисто або направляються на адресу відповідного органу державної податкової служби з повідомленням про вручення.

Датою початку видаткових операцій за рахунком платника податків в установі банку є дата отримання банком документально підтвердженого повідомлення органу державної податкової служби про взяття рахунку на облік в органах державної податкової служби.

Форма і зміст повідомлень встановлюються центральним органом державної податкової служби України";

2) у частині третій статті 12 слова "а також за неподання державним податковим органам відомостей про відкриття рахунків суб'єктам підприємницької діяльності" замінити словами "а також за неподання відповідним органам державної податкової служби в установлений законом строк повідомлень про закриття рахунків платників податків і зборів (обов'язкових платежів) або за початок здійснення видаткових операцій за рахунком платника податків і зборів (обов'язкових платежів) до отримання документально підтвердженого повідомлення відповідного органу державної податкової служби про взяття рахунку на облік в органах державної податкової служби".

11. Абзац другий пункту 7 частини першої статті 11 Закону України "Про державну податкову службу в Україні" ( 509-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 15, ст. 84; 2001 р., N 10, ст. 44) викласти в такій редакції:

"застосовувати до юридичних осіб, фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, які у встановлений законом строк не повідомили про відкриття або закриття рахунків у банках, а також до установ банків, що не подали відповідним органам державної податкової служби в установлений законом строк повідомлень про закриття рахунків платників податків або розпочали здійснення видаткових операцій за рахунком платника податків до отримання документально підтвердженого повідомлення відповідного органу державної податкової служби про взяття рахунку на облік в органах державної податкової служби, штрафні санкції у розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".

12. Абзац перший підпункту "а" підпункту 9.3.1 пункту 9.3 статті 9 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" ( 2181-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 10, ст. 44) викласти в такій редакції:

"а) банкам, обслуговуючим платника податків, з вимогою тимчасового зупинення видаткових операцій за рахунками такого платника податків (якщо платником податку є банк - з вимогою зупинення видаткових операцій за власними рахунками), крім операцій з".

13. Частину другу статті 5 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" ( 2343-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 42-43, ст. 378) викласти в такій редакції:

"2. Законодавство про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом при розгляді судом справи про визнання банку неплатоспроможним (банкрутом) застосовується в частині, що не суперечить нормам Закону України "Про банки і банківську діяльність" ( 2121-14 ).

II. Пункт 3 розділу II "Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення до деяких законів України змін щодо відкриття банківських рахунків" ( 725/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 14, ст. 61) визнати таким, що втратив чинність.

III. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 10 січня 2002 року
N 2922-III

^ Наверх
наверх