документiв в базi
550558
Подiлитися 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про радіочастотний ресурс України

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2000, N 36, ст.298 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 2120-III від 07.12.20
00, ВВР, 2001, N 2-3, ст.10 )
N 2905-III від 20.12.20
01 )

Цей Закон визначає правові, організаційні та економічні засади управління і використання радіочастотного ресурсу України, регулює відносини та визначає компетенцію органів, що здійснюють державне управління у сфері використання радіочастотного ресурсу, а також права та обов'язки користувачів радіочастотного ресурсу.

Метою цього Закону є створення правових засад ефективного використання радіочастотного ресурсу України для забезпечення її економічного, соціального, інформаційного і культурного розвитку, державної безпеки, обороноздатності, виконання міжнародних зобов'язань.

Розділ I.
Загальні положення

Стаття 1. Терміни та їх визначення

У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

Адміністрація зв'язку та радіочастот України (АЗРЧ) - центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом, на який згідно з законодавством покладаються функції Адміністрації зв'язку України і який забезпечує проведення державної політики у сфері розподілу і використання радіочастотного ресурсу України;

виділення радіочастот - рішення АЗРЧ про виділення радіочастотного ресурсу України системам радіозв'язку;

План використання радіочастотного ресурсу України - документ, який визначає перспективи використання радіочастотного ресурсу, порядок розроблення та прийняття якого визначається цим Законом;

використання радіочастотного ресурсу - діяльність користувачів радіочастотного ресурсу, пов'язана з випромінюванням електромагнітної енергії в межах радіочастотного спектра;

електромагнітна сумісність - здатність радіоелектронних засобів і радіовипромінювальних пристроїв одночасно функціонувати з обумовленою якістю в реальних умовах експлуатації з урахуванням впливу на них ненавмисних радіозавад і не створювати недопустимих радіозавад іншим радіоелектронним засобам і радіовипромінювальним пристроям;

користувач радіочастотного ресурсу - юридична або фізична особа, діяльність якої пов'язана з використанням радіоелектронних засобів та/чи радіовипромінювальних пристроїв в установленому законодавством порядку;

радіочастотний моніторинг - збирання, оброблення, збереження та аналіз інформації, державний нагляд та облік у сфері зв'язку та використання радіочастотного ресурсу;

радіочастотний ресурс - частина радіочастотного спектра, придатна для передавання та/чи приймання електромагнітної енергії;

радіоелектронний засіб - технічний засіб, призначений для передавання та/чи приймання радіосигналів радіослужбами;

радіозв'язок - електрозв'язок в інтерактивному режимі, який здійснюється з використанням радіохвиль;

радіовипромінювальний пристрій - технічний засіб (крім радіоелектронних засобів), що випромінює електромагнітну енергію в межах радіочастотного ресурсу;

радіочастотний спектр - безперервний інтервал радіочастот (електромагнітних хвиль у просторі без штучного спрямовуючого середовища) не вищий за 3 ТГц;

розподіл смуг радіочастот - визначення смуг радіочастот у Національній таблиці розподілу смуг радіочастот України з метою їх використання однією чи кількома радіослужбами;

Національна таблиця розподілу смуг радіочастот України нормативно-правовий акт, який регламентує розподіл та умови використання частот радіослужбами в Україні, а також визначає категорії користувачів радіочастотного ресурсу;

смуга радіочастот - частина радіочастотного ресурсу, визначена певним інтервалом радіочастот;

радіослужба - служба передавання та/чи приймання радіохвиль для цілей електрозв'язку;

присвоєння радіочастоти (частотне присвоєння) - дозвіл на використання конкретної радіочастоти радіоелектронним засобом у визначених умовах, який видає спеціально уповноважений радіочастотний орган АЗРЧ;

радіозавади - електромагнітне випромінювання будь-якого походження, яке перешкоджає нормальному прийманню та/чи передаванню радіосигналів;

управління радіочастотним ресурсом України - цілеспрямована, узгоджена та скоординована діяльність органів, що здійснюють державне управління радіочастотним ресурсом України щодо раціонального використання радіоелектронних засобів і радіовипромінювальних пристроїв усіх призначень.

Стаття 2. Право власності на радіочастотний ресурс України

1. Радіочастотний ресурс України як її природний ресурс є об'єктом права власності Українського народу.

2. Від імені Українського народу права власника радіочастотного ресурсу України здійснюють органи державної влади в межах, визначених Конституцією України (254к/96-ВР).

Стаття 3. Законодавство про радіочастотний ресурс України

Відносини у сфері управління і використання радіочастотного ресурсу України регулюються цим Законом, іншими законами України та нормативними актами, прийнятими відповідно до них.

Розділ II.
Управління у сфері радіочастотного
ресурсу україни

Стаття 4. Засади управління у сфері
радіочастотного ресурсу України

1. Розпорядження радіочастотним ресурсом та контроль за його використанням здійснюються органами державної влади України відповідно до закону.

2. Основними засадами управління у сфері радіочастотного ресурсу України є:

забезпечення і захист інтересів, прав і свобод громадян в процесі використання радіочастотного ресурсу;

забезпечення і захист інтересів та безпеки держави;

законодавче і нормативно-правове регулювання суспільних відносин в процесі використання радіочастотного ресурсу;

регулювання використання радіочастотного ресурсу, яке здійснюється шляхом розподілу, виділення, ліцензування і присвоєння радіочастот;

використання радіочастотного ресурсу на дозвільній та платній основі;

організація та забезпечення діяльності єдиної державної системи радіочастотного моніторингу;

здійснення заходів щодо запобігання та недопущення перевищення встановлених рівнів електромагнітного впливу на навколишнє природне середовище і здоров'я людини.

Стаття 5. Органи, що здійснюють управління
у сфері радіочастотного ресурсу

1. Органом управління у галузі зв'язку, розподілу та використання радіочастотного ресурсу в Україні є центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом - Адміністрація зв'язку та радіочастот України (далі АЗРЧ).

2. Повноваження АЗРЧ визначаються цим Законом, Законом України "Про зв'язок" (160/95-ВР) та іншими законодавчими актами України.

3. Повноваження АЗРЧ покладаються на Державний комітет зв'язку та інформатизації України.

4. До сфери управління АЗРЧ належить спеціально уповноважений радіочастотний орган - Український державний центр радіочастот та нагляду за зв'язком (Центр "Укрчастотнагляд"), який виконує функції Державної інспекції електрозв'язку України.

5. Основними структурними підрозділами Центру "Укрчастотнагляд" є:

служба загальних радіочастотних присвоєнь;

служба спеціальних радіочастотних присвоєнь;

служби радіомоніторингу, науково-технічного забезпечення системи управління радіочастотним ресурсом, міжнародно-правового захисту радіочастот, Державної інспекції електрозв'язку та інші структурні підрозділи.

6. Інші спеціально уповноважені органи виконавчої влади здійснюють функції державного управління у сфері радіочастотного ресурсу в межах повноважень, визначених законами України.

7. Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення здійснює повноваження щодо управління у сфері радіочастотного ресурсу України в частині використання частот та каналів мовлення відповідно до законів України.

Стаття 6. Компетенція органів управління у сфері
використання радіочастотного ресурсу України

1. Адміністрація зв'язку та радіочастот України:

здійснює проведення державної політики у сфері використання радіочастотного ресурсу України, розподіл, виділення, ліцензування використання і присвоєння радіочастот;

координує і контролює діяльність Центру "Укрчастотнагляд", затверджує його Статут і Положення про Державну інспекцію електрозв'язку;

розробляє проекти нормативно-правових актів, концепцій, програм з питань розподілу, виділення, ліцензування використання та присвоєння радіочастот, а також готує пропозиції щодо їх вдосконалення;

розробляє і в установленому порядку затверджує Національну таблицю розподілу смуг радіочастот України;

затверджує порядок розроблення, модернізаціє, виробництва, реалізаціє, придбання, продажу, використання, забезпечення електромагнітної сумісності в Україні та ввезення з-за кордону в Україну радіоелектронних засобів та радіовипромінювальних пристроїв;

розробляє відповідно до вимог Закону України "Про систему оподаткування" (1251-12 ставки зборів за використання радіочастотного ресурсу України і платежів за видачу ліцензій на використання радіочастот;

затверджує науково обгрунтовані тарифи на роботи (послуги), які виконуються (надаються) Центром "Укрчастотнагляд" щодо присвоєння радіочастот, позивних сигналів, оформлення відповідних дозволів на виготовлення, реалізацію (продаж), використання радіоелектронних засобів на території України, ввезення їх з-за кордону, державного нагляду за їх роботою та забезпечення електромагнітної сумісності;

узгоджує тематичні плани науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт щодо розподілу, виділення, ліцензування використання і присвоєння радіочастот, забезпечення електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів і радіовипромінювальних пристроїв, а також затверджує висновки стосовно доцільності проведення і фінансування цих робіт;

подає пропозиції до проекту Закону України про Державний бюджет України в частині фінансування заходів щодо підвищення ефективності використання радіочастотного ресурсу України, розподілу, виділення і присвоєння радіочастот, їх міжнародно-правового захисту, забезпечення електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів, а також забезпечення функціонування системи радіочастотного моніторингу;

представляє Україну в Міжнародному союзі електрозв'язку та в інших міжнародних організаціях з питань використання радіочастотного ресурсу, в установленому порядку організовує реалізацію їх відповідних рішень та бере участь в розробленні відповідних проектів міжнародних договорів України;

встановлює стандарти щодо використання радіочастотного ресурсу України;

здійснює інші повноваження в межах, передбачених законами України.

2. Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення:

розробляє та погоджує з АЗРЧ правила використання каналів мовлення, які виділено для телебачення і радіомовлення;

здійснює контроль за розподілом та використанням радіочастотного ресурсу для потреб телерадіомовлення, а також дотриманням встановленого порядку використання каналів мовлення.

3. Генеральний штаб Збройних Сил України:

присвоює спеціальним користувачам радіочастоти, позивні сигнали;

видає спеціальним користувачам дозволи на розроблення, модернізацію, виробництво, придбання, використання радіоелектронних засобів і радіовипромінювальних пристроїв на території України та на ввезення їх з-за кордону;

здійснює радіочастотний моніторинг, облік та нагляд за використанням спеціальними користувачами радіочастотного ресурсу.

4. Положення пунктів першого і другого статті 10, пункту другого статті 17, пункту третього статті 18, пункту третього статті 23 цього Закону діють щодо спеціальних користувачів радіочастотного ресурсу з врахуванням положень частини третьої цієї статті.

Стаття 7. Повноваження Українського державного
центру радіочастот та нагляду за зв'язком

Український державний центр радіочастот та нагляду за зв'язком:

присвоює радіочастоти, позивні сигнали;

видає дозволи на розроблення, модернізацію, виробництво, придбання, реалізацію, продаж, використання радіоелектронних засобів і радіовипромінювальних пристроїв на території України, а також на ввезення їх з-за кордону спеціальним та загальним користувачам;

здійснює радіочастотний моніторинг, облік та державний нагляд за використанням радіочастотного ресурсу України спеціальними та загальними користувачами;

в установленому порядку бере участь у роботі Міжнародного союзу електрозв'язку та у роботі інших міжнародних організацій з питань використання радіочастотного ресурсу, включаючи здійснення міжнародно-правового захисту і координації частотних присвоєнь;

бере участь в підготовці проектів законів та інших нормативно-правових актів, а також в проведенні наукових і експериментальних досліджень з питань використання радіочастотного ресурсу України;

здійснює інші повноваження відповідно до законів України.

Стаття 8. Національна таблиця розподілу
смуг радіочастот України

1. Розподіл смуг радіочастот визначається Національною таблицею розподілу смуг радіочастот України, яка є нормативно-правовим актом, що регламентує використання радіочастот радіослужбами.

2. Національна таблиця розподілу смуг радіочастот України розробляється АЗРЧ з урахуванням інтересів України за участю зацікавлених міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення на основі Регламенту радіозв'язку Міжнародного союзу електрозв'язку, рекомендацій інших міжнародних організацій, членом яких є Україна.

3. Національна таблиця розподілу смуг радіочастот України складається з трьох граф:

у першій графі - визначається розподіл смуг частот між радіослужбами і даються примітки, рекомендовані Регламентом радіозв'язку Міжнародного союзу електрозв'язку, зміст яких викладається наприкінці Таблиці;

у другій графі - визначаються розподіл смуг частот між радіослужбами в Україні і даються примітки до нього, зміст яких викладається наприкінці Таблиці;

у третій графі - визначаються смуги радіочастот в Україні, а саме:

1) смуги радіочастот загального використання - призначені для переважного використання радіоелектронними засобами загального призначення;

2) смуги радіочастот спеціального використання - призначені для використання радіоелектронними засобами спеціального призначення.

4. АЗРЧ, з урахуванням інтересів України, організовує діяльність щодо зближення розподілу смуг радіочастот, визначеного Національною таблицею розподілу смуг радіочастот України, з розподілом смуг радіочастот, рекомендованим Міжнародним союзом електрозв'язку, а також щодо розширення смуг радіочастот для загального використання, в тому числі шляхом конверсії та перерозподілу радіочастотного ресурсу України.

5. АЗРЧ публікує Національну таблицю розподілу смуг радіочастот України.

Стаття 9. Виділення радіочастот

1. Порядок виділення радіочастот встановлюється АЗРЧ.

2. Виділення радіочастот є підставою для ліцензування використання радіочастот та/чи присвоєння радіочастот радіоелектронним засобам та радіовипромінювальним пристроям у виділених смугах радіочастот.

3. Виділення радіочастот вноситься до Плану використання радіочастотного ресурсу України.

4. План використання радіочастотного ресурсу України повинен відповідати основним положенням Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України і передбачати виділення радіочастот усім типам дозволених радіотехнологій.

5. Розробка, модернізація, виробництво, реалізація, придбання, проектування, будівництво, використання радіоелектронних засобів та радіовипромінювальних пристроїв на території України та ввезення їх з-за кордону без наявності рішення щодо виділення радіочастот забороняється.

6. План використання радіочастотного ресурсу України розробляється Центром "Укрчастотнагляд" і затверджується АЗРЧ.

Стаття 10. Присвоєння радіочастот

1. Частотні присвоєння здійснюються Центром "Укрчастотнагляд" на термін дії відповідної ліцензії (для телерадіокомпаній - ліцензії на частину або канал мовлення) на підставі вимог Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України, Плану використання радіочастот радіосистемами в Україні, ліцензії на використання радіочастот, за умов забезпечення електромагнітної сумісності відповідних радіоелектронних засобів і радіовипромінювальних пристроїв.

2. Частотні присвоєння можуть бути анульовані Центром "Укрчастотнагляд" через місяць після письмового попередження користувача у випадку, коли вони не використовуються з заявленою метою більше одного року, а також у разі порушення умов та порядку частотного присвоєння.

3. Забороняється підприємницька діяльність у смугах радіочастот спеціального використання.

4. Порядок присвоєнь радіочастот затверджується АЗРЧ.

Стаття 11. Захист інтересів держави

1. Потреби усіх користувачів радіочастотного ресурсу України, а також надання пріоритетів окремим групам користувачів забезпечуються внесенням відповідних записів до Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України і рішень до Плану використання радіочастотного ресурсу радіосистемами в Україні.

2. Захист інтересів держави щодо використання радіочастотного ресурсу України, в тому числі і на міжнародному рівні, здійснюється АЗРЧ.

Стаття 12. Використання радіочастотного ресурсу
в умовах воєнного або надзвичайного стану

Тимчасові обмеження по всій території України чи в окремих її регіонах на використання радіоелектронних засобів і радіовипромінювальних пристроїв будь-яких форм власності в умовах воєнного або надзвичайного стану вводяться у порядку, передбаченому законом.

Стаття 13. Особливості регулювання використання
радіочастотного ресурсу України суднами,
космічними системами та літальними апаратами

Регулювання використання радіочастотного ресурсу України суднами та іншими плавзасобами, космічними системами та літальними апаратами здійснюється з урахуванням вимог законодавства України та міжнародних договорів України з участю відповідних центральних органів виконавчої влади.

Стаття 14. Особливості використання радіочастотного
ресурсу України аматорською радіослужбою

Використання радіочастотного ресурсу України аматорською радіослужбою визначається Регламентом аматорського радіозв'язку України, який розробляється та затверджується АЗРЧ за участю громадських організацій радіоаматорів України з урахуванням рекомендацій міжнародних організацій зв'язку, і повинно забезпечувати ефективне функціонування аматорського радіозв'язку в Україні.

Стаття 15. Особливості використання радіочастотного ресурсу
України аудіовізуальними засобами масової інформації

1. Порядок використання радіочастот телерадіоорганізаціями, розподілу смуг радіочастот, а також контролю за ефективним використанням радіочастотного ресурсу для потреб телерадіомовлення визначається законами України "Про телебачення і радіомовлення" ( 3759-12 ), "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення" ( 538/97-ВР ) та цим Законом.

2. Присвоєння радіочастот для потреб телебачення і радіомовлення здійснюється за поданням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

3. Обмеження, тимчасове зупинення чи припинення використання радіоелектронних засобів та радіовипромінювальних пристроїв, які використовуються телерадіоорганізаціями, можуть бути встановлені судом або у визначеному законом порядку, встановлені Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення та АЗРЧ, якщо їх використання порушує закони України, становить загрозу здоров'ю громадян чи національній безпеці України.

4. Платежі за використання радіочастотного ресурсу телерадіоорганізаціями, які працюють на підставі ліцензії Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, здійснюються Національною радою.

5. Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення здійснює платежі за рахунок надходжень від грошового збору за видачу телерадіоорганізаціям ліцензій на право мовлення.

Стаття 16. Розробка, модернізація, виробництво,
реалізація, придбання, проектування та будівництво,
використання радіоелектронних засобів і
радіовипромінювальних пристроїв на
території України та ввезення їх з-за кордону

1. Радіоелектронні засоби та радіовипромінювальні пристрої на території України розробляються, модернізуються, виробляються, реалізовуються, придбаваються, проектуються, будуються, використовуються та ввозяться з-за кордону на дозвільній основі.

2. Перелік радіоелектронних засобів та радіовипромінювальних пристроїв, для розроблення, модернізації, виробництва, реалізації, придбання, проектування, будівництва, використання та ввезення з-за кордону яких не потрібні дозволи, визначає АЗРЧ.

3. Юридичні та фізичні особи здійснюють розробку, модернізацію, виробництво, реалізацію, придбання, проектування, будівництво, використання радіоелектронних засобів та радіовипромінювальних пристроїв на території України та ввезення їх з-за кордону при наявності рішення про виділення смуг радіочастот.

4. Розробка, модернізація, виробництво, реалізація, придбання, проектування, будівництво, використання радіоелектронних засобів та радіовипромінювальних пристроїв на території України та ввезення їх з-за кордону, не визначених переліком, без відповідного дозволу, а також не сертифікованих згідно з законодавством, забороняється.

Стаття 17. Радіочастотний моніторинг у сфері
використання радіочастотного ресурсу України

1. Радіочастотний моніторинг у сфері використання радіочастотного ресурсу України здійснюється з метою визначення наявного для використання радіочастотного ресурсу та розроблення науково обгрунтованих рекомендацій для прийняття відповідних рішень у сфері використання радіочастотного ресурсу.

2. Організація і проведення радіочастотного моніторингу у сфері радіочастотного ресурсу України відповідно до законодавства здійснюються АЗРЧ і Центром "Укрчастотнагляд" у порядку, встановленому АЗРЧ.

Стаття 18. Державний нагляд за
використанням радіочастотного ресурсу

1. Метою державного нагляду за використанням радіочастотного ресурсу є вирішення завдань дотримання законодавства, інтересів та безпеки держави і громадян України, забезпечення електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів та радіовипромінювальних пристроїв будь-якого призначення, здійснення контролю за дотриманням встановленого порядку використання радіочастотного ресурсу, радіоелектронних засобів, норм радіовипромінювання і допустимих індустріальних завад радіоприйманню та запобігання правопорушенням у цій сфері.

2. Державний нагляд за використанням радіочастотного ресурсу здійснюється щодо користувачів як спеціальної, так і загальної категорій.

3. Державний нагляд за використанням радіочастотного ресурсу здійснюють АЗРЧ та Центр "Укрчастотнагляд".

4. При здійсненні державного нагляду посадові особи органів державного управління у сфері використання радіочастотного ресурсу України (керівники та їх заступники, а також інші працівники цих органів, спеціально уповноважені наказами їх керівників) відповідно до своїх службових обов'язків мають право:

на доступ у приміщення з метою перевірки розміщених у них радіоелектронних засобів і радіовипромінювальних пристроїв, на використання яких видано або необхідно отримати дозвіл, а також у випадку, коли зазначені засоби чи пристрої створюють радіозавади;

перевіряти додержання актів законодавства та інших нормативних актів про використання радіочастотного ресурсу всіма без винятку юридичними та фізичними особами, отримувати від них необхідні пояснення, матеріали та інформацію;

в межах своїх повноважень надавати обов'язкові для виконання розпорядження (приписи) про усунення порушень і недоліків у сфері використання радіочастотного ресурсу;

в порядку, встановленому законом, обмежувати, тимчасово зупиняти чи припиняти використання радіоелектронних засобів і радіовипромінювальних пристроїв, які не відповідають вимогам нормативно-правових актів про використання радіочастотного ресурсу України;

порушувати в установленому законом порядку питання щодо притягнення до відповідальності юридичних і фізичних осіб, винних у порушенні законодавства про використання радіочастотного ресурсу України.

Стаття 19. Ліцензування використання радіочастот

1. Ліцензування є одним із методів регулювання діяльності у сфері використання радіочастотного ресурсу України.

2. АЗРЧ надає ліцензії на використання радіочастотного ресурсу. Порядок надання ліцензії користувачам радіочастотного ресурсу України визначається Кабінетом Міністрів України.

3. Телерадіоорганізаціям - користувачам каналів мовлення ліцензії на використання радіочастот видаються в порядку, визначеному Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення і погодженому з АЗРЧ.

4. Порядок надання дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів мовлення визначається АЗРЧ за погодженням з Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення.

5. Рішення АЗРЧ про видачу ліцензії на використання радіочастот або про відмову у її видачі приймається у термін не пізніше 60 календарних днів з дня одержання АЗРЧ заяви на отримання ліцензії. У рішенні про відмову у видачі ліцензії повинні бути вказані причини відмови.

6. За видачу ліцензії встановлюється плата у визначених державними нормативними актами обсягах.

7. Термін дії ліцензії на використання радіочастотного ресурсу України визначається АЗРЧ, але не може бути меншим ніж 5 років.

8. Продовження терміну дії ліцензії на використання радіочастотного ресурсу України здійснюється в порядку, встановленому для її отримання. Після припинення користувачем радіочастотного ресурсу України своєї діяльності надана АЗРЧ ліцензія втрачає силу.

9. У разі порушення користувачем радіочастотного ресурсу України умов, зазначених у ліцензії, чи цього Закону АЗРЧ видає відповідне розпорядження про усунення порушень та/чи тимчасове зупинення її дії на термін до одного місяця.

10. У разі повторного порушення користувачем цього Закону та умов, зазначених у ліцензії, АЗРЧ може прийняти рішення про анулювання відповідної ліцензії в порядку, встановленому законом.

11. Рішення АЗРЧ про зупинення дії ліцензії чи її анулювання може бути оскаржене користувачем до суду або до арбітражного суду.

Стаття 20. Стандарти, норми і правила у сфері
використання радіочастотного ресурсу

1. Стандарти, норми і правила, порядок проведення випробувань у сфері використання радіочастотного ресурсу України встановлюються АЗРЧ та підлягають опублікуванню і є обов'язковими на території України.

2. Зазначені стандарти, норми і правила встановлюються з урахуванням рекомендацій міжнародних організацій у сфері використання радіочастотного ресурсу.

Розділ III.
Користувачі радіочастотного ресурсу україни, їх
права та обов'язки

Стаття 21. Категорії користувачів
радіочастотного ресурсу України

1. Категорії користувачів радіочастотного ресурсу України визначаються залежно від використання ними смуг радіочастот спеціального чи загального використання.

2. Перелік спеціальних користувачів радіочастотного ресурсу України визначається Кабінетом Міністрів України.

3. До загальних користувачів радіочастотного ресурсу України належать усі юридичні та фізичні особи, які не віднесені до спеціальних користувачів.

Стаття 22. Права та обов'язки користувачів
радіочастотного ресурсу України

1. Користувачі радіочастотного ресурсу України мають право:

на використання радіочастотного ресурсу згідно з цим Законом та іншими нормативно-правовими актами;

оскаржувати в порядку, встановленому законодавством України, рішення органів державного управління радіочастотним ресурсом України або їх посадових осіб;

на відшкодування збитків від неправомірних дій чи бездіяльності органів державного управління радіочастотним ресурсом України або їх посадових осіб.

2. Користувачі радіочастотного ресурсу України зобов'язані:

додержуватися стандартів, норм і правил у сфері використання радіочастотного ресурсу України, умов наданої ліцензії, а також утримуватися від будь-яких дій, які можуть призвести до порушень законодавства про використання радіочастотного ресурсу України;

повідомити орган, який видав ліцензію та/чи відповідний дозвіл про тимчасове або постійне припинення використання радіочастотного ресурсу України;

надавати посадовим особам радіочастотних органів інформацію щодо тактико-технічних характеристик, застосування, розміщення радіоелектронних засобів та радіовипромінювальних пристроїв, а також пред'являти за їх вимогою відповідні ліцензії, дозволи, сертифікати, свідоцтва та інші документи, які відносяться до питань використання радіочастотного ресурсу України;

своєчасно вносити збір за використання радіочастотного ресурсу України, здійснення нагляду за його використанням та інші платежі, передбачені законами України.

Стаття 23. Радіозавади

1. АЗРЧ і Центр "Укрчастотнагляд" повинні вживати необхідних заходів для усунення радіозавад.

2. Власники радіоелектронних засобів і радіовипромінювальних пристроїв, які створюють радіозавади радіоелектронним засобам, завадостійкість яких відповідає стандартам, нормам і правилам, повинні здійснити усі необхідні для усунення чи обмеження дії радіозавад заходи відповідно до приписів органів державного нагляду за використанням радіочастотного ресурсу.

3. Якщо радіоелектронні засоби і радіовипромінювальні пристрої, що створюють радіозавади, та обладнання, що відчуває ці радіозавади, задовольняють відповідні норми і вимоги, але ці радіозавади заважають нормальному функціонуванню зазначеного обладнання, і якщо обидві сторони не досягли згоди стосовно заходів щодо усунення радіозавад, то органи державного нагляду за використанням радіочастотного ресурсу України повинні запропонувати обов'язкові для обох сторін заходи щодо усунення радіозавад, включаючи анулювання частотного присвоєння та/чи дозволів без компенсації збитків.

Розділ IV.
Економічні засади використання радіочастотного
ресурсу України

Стаття 24. Плата за використання
радіочастотного ресурсу України

1. Використання радіочастотного ресурсу в Україні здійснюється на платній основі.

2. Збір за використання радіочастотного ресурсу України стягується з метою формування джерела коштів на фінансування заходів щодо ефективного його використання.

3. Користувачі радіочастотного ресурсу України сплачують такі збори і платежі:

одноразовий платіж за видачу ліцензії на використання радіочастот;

щомісячний збір за використання радіочастотного ресурсу.

Спеціальні користувачі радіочастотного ресурсу в Україні звільняються від сплати зборів і платежів, передбачених цією статтею.

4. Кошти, що надходять від користувачів радіочастотного ресурсу України у вигляді зборів і платежів, зараховуються до Державного бюджету України.

5. Ставки одноразових платежів за видачу ліцензії на використання радіочастот та щомісячних зборів за використання радіочастотного ресурсу визначаються Кабінетом Міністрів України не частіше одного разу на рік.

6. Платежі Центру "Укрчастотнагляд" за роботи, пов'язані з частотними присвоєннями, міжнародно-правовим захистом радіочастотного ресурсу, забезпеченням електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів і радіовипромінювальних пристроїв та державним наглядом за використанням радіочастотного ресурсу України, здійснюються на підставі діючих тарифів, встановлених відповідно до антимонопольного законодавства.

( Дію пункту 7 статті 24 зупинено на 2002 рік згідно із Законом N 2905-III від 20.12.2001 ) ( Дію пункту 7 статті 24 зупинено на 2001 рік згідно із Законом N 2120-III від 07.12.2000 )

7. З метою забезпечення фінансування заходів щодо ефективного використання радіочастотного ресурсу України, здійснення державного управління у сфері його використання, проведення конверсії та перерозподілу смуг радіочастот в межах Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України, впровадження та утримання системи радіочастотного моніторингу у Державному бюджеті України окремим рядком передбачаються відповідні видатки у розмірі не менше 30 відсотків зарахованих коштів від платежів і зборів за використання радіочастотного ресурсу України. Розпорядником цих коштів є АЗРЧ.

Стаття 25. Порядок оплати за використання
радіочастотного ресурсу України

1. Користувачі радіочастотного ресурсу України до 15 числа кожного поточного місяця сплачують щомісячний збір за його використання.

2. За несвоєчасну сплату щомісячного збору за використання радіочастотного ресурсу України справляється пеня згідно з законами України.

Стаття 26. Відповідальність за порушення законодавства у сфері радіочастотного ресурсу України

1. У разі несплати щомісячного збору протягом шести місяців відповідна ліцензія на використання радіочастотного ресурсу України, а також дозволи на використання відповідних радіоелектронних засобів і радіовипромінювальних пристроїв анулюються без компенсації збитків користувачу із стягненням суми заборгованості у судовому порядку.

2. Особи, винні в порушенні законодавства у сфері радіочастотного ресурсу, несуть відповідальність в порядку, визначеному законами України.

Стаття 27. Міжнародне співробітництво
у сфері радіочастотного ресурсу

1. 3 метою ефективного використання радіочастотного ресурсу Україна встановлює як двосторонні, так і багатосторонні зв'язки з іноземними державами з урахуванням власних інтересів та можливостей.

2. Міжнародно-правовий захист радіоелектронних засобів і радіовипромінювальних пристроїв України, інтересів держави та користувачів радіочастотного ресурсу здійснюється:

за участю у роботі Міжнародного союзу електрозв'язку, регіональних та інших міжнародних організацій з питань управління і використання радіочастотного ресурсу;

укладанням дво- чи багатосторонніх міжнародних угод з регулювання і використання радіочастотного ресурсу;

міжнародною координацією присвоєнь радіочастот радіоелектронним засобам і радіовипромінювальним пристроям України та інших країн;

реєстрацією у Міжнародному союзі електрозв'язку присвоєнь радіочастот радіоелектронним засобам і радіовипромінювальним пристроям України.

3. Реалізація міжнародно-правових заходів щодо управління радіочастотним ресурсом покладається на АЗРЧ, яка залучає для цього інші центральні органи виконавчої влади та Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення.

Розділ V.
Прикінцеві положення

Стаття 28. Порядок введення в дію цього Закону

1. Ввести в дію Закон України "Про радіочастотний ресурс України" з дня його опублікування.

2. До приведення законодавства у відповідність із Законом України "Про радіочастотний ресурс України" застосовуються нормативно-правові акти в частині, що не суперечить цьому Закону.

3. Усі ліцензії і дозволи, які були видані користувачам радіочастотного ресурсу України до введення в дію цього Закону, зберігають чинність на вказаний у них термін з обов'язковим виконанням вимог цього Закону.

4. Кабінету Міністрів України:

1) внести Президенту України свої пропозиції:

у місячний термін - про надання Державному комітету зв'язку та інформатизації України спеціального статусу Адміністрації зв'язку та радіочастот України;

у тримісячний термін - про внесення змін, що випливають із Закону України "Про радіочастотний ресурс України", до положень про органи, які здійснюють функції державного управління у сфері радіочастотного ресурсу України;

у шестимісячний термін - про внесення змін до Положення про Державний комітет зв'язку та інформатизації України відповідно до вимог цього Закону;

2) у тримісячний термін - привести свої правові акти у відповідність з цим Законом;

3) у шестимісячний термін - забезпечити перегляд і скасування міністерствами і відомствами України їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону;

у шестимісячний термін - забезпечити розроблення міністерствами і відомствами нормативно-правових актів, визначених цим Законом, та їх затвердження.

5. Внести до деяких законів України такі зміни:

1) частину першу статті 14 Закону України "Про систему оподаткування" ( (1251-12) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 16, ст. 119; 1999 р., N 5-6, ст. 39, N 20-21, ст. 192, N 26, ст. 215, N 51, ст. 455) доповнити пунктом 24 такого змісту:

"24) збір за використання радіочастотного ресурсу України";

2) частину дев'ятнадцяту статті 4 Закону України "Про підприємництво" ( (698-12)(Відомості Верховної Ради УРСР, 1991р., N 14, ст. 168; Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 17, ст. 80, N 26, ст. 158; 1999 р., N 5-6, ст. 52, N 8, ст. 60) доповнити реченням такого змісту:

"Ліцензія на використання радіочастот анулюється у разі несплати збору за використання радіочастотного ресурсу України протягом шести місяців".

Президент України Л.Кучма

м. Київ, 1 червня 2000 року
N 1770-III

^ Наверх
наверх