документiв в базi
550558
Подiлитися 
  2002-01-172005-07-062012-10-162013-07-042015-03-022015-12-23  

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про особливості державного регулювання
діяльності суб'єктів господарювання,
пов'язаної з виробництвом, експортом,
імпортом дисків для лазерних
систем зчитування

Цей Закон визначає особливості державного регулювання діяльності, пов'язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування.

Стаття 1. Визначення термінів

У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:

виробник дисків для лазерних систем зчитування - суб'єкт господарювання, який повністю або частково здійснює виробництво дисків для лазерних систем зчитування;

виробництво дисків - діяльність, пов'язана із застосуванням технологічного процесу по переробці сировини в оптичні носії інформації у формі диску для лазерних систем зчитування, під час якого одночасно з виготовленням диску здійснюється запис на нього інформації, яка є об'єктом авторського права та/або суміжних прав, або без запису, а також реалізацією дисків власного виробництва;

диск для лазерних систем зчитування - будь-який оптичний диск для лазерних систем зчитування із записом або з можливістю запису на ньому інформації, що відображає об'єкти авторського права чи суміжних прав, або без запису такої інформації;

ліцензійні умови - перелік вимог до діяльності по виробництву, експорту, імпорту дисків для лазерних систем зчитування, експорту, імпорту обладнання та сировини для їх виробництва, визначений цим Законом, та ліцензійних умов, затвердження яких передбачено Законом України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ), виконання яких є обов'язковим для виробника, експортера, імпортера дисків для лазерних систем зчитування, який отримав відповідну ліцензію;

ліцензія - документ державного зразка, що дає право на здійснення зазначеного в ньому виду господарської діяльності протягом установленого строку за умови виконання ліцензійних умов;

ліцензоване приміщення - будь-яке приміщення, зазначене у додатку до ліцензії на виробництво, експорт або імпорт дисків для лазерних систем зчитування, в якому здійснюється виробництво, зберігання та/або реалізація дисків для лазерних систем зчитування;

ліцензоване обладнання - обладнання, що зазначене в додатку до ліцензії на виробництво дисків для лазерних систем зчитування;

матриця - матеріальний носій у вигляді штампа або іншого аналогічного чи еквівалентного пристрою, який містить інформацію у цифровій формі і використовується для безпосереднього перенесення цієї інформації на диск для лазерних систем зчитування під час його виробництва;

незаконний обіг дисків для лазерних систем зчитування, обладнання та сировини для їх виробництва - виробництво, експорт, імпорт, зберігання, реалізація на території України дисків для лазерних систем зчитування, обладнання та сировини для їх виробництва, що не відповідають вимогам цього Закону;

спеціальний ідентифікаційний код - код, який визначає виробника цих дисків та присвоюється органом, що видає ліцензію на виробництво дисків для лазерних систем зчитування.

Стаття 2. Сфера дії цього Закону та законодавство про
виробництво, експорт, імпорт дисків для
лазерних систем зчитування

Дія цього Закону поширюється на суб'єктів господарювання, які здійснюють виробництво, експорт, імпорт дисків для лазерних систем зчитування, а також експорт, імпорт обладнання та сировини для їх виробництва, зазначених у статті 5 цього Закону.

Відносини у сфері виробництва, експорту, імпорту дисків для лазерних систем зчитування, експорту, імпорту обладнання та сировини для їх виробництва регулюються Конституцією України ( 254к/96-ВР ), законами України "Про авторське право і суміжні права" ( 3792-12 ), "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ), цим Законом, іншими законами України в частині, що не суперечить цьому Закону, а також міжнародними договорами України, що набрали чинності у встановленому законом порядку. У разі, якщо норми цього Закону суперечать правилам міжнародного договору України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, застосовуються правила міжнародного договору.

Дія цього Закону не поширюється на диски для лазерних систем зчитування, які переміщуються через територію України транзитом чи ввозяться або вивозяться фізичними особами для власного використання, а також пересилаються в міжнародних поштових та експрес-відправленнях фізичними особами в особистих цілях.

Стаття 3. Регулювання виробництва дисків для лазерних
систем зчитування

1. Виробництво дисків для лазерних систем зчитування здійснюється суб'єктами господарювання лише за наявності у них ліцензії на провадження такої діяльності та за умови дотримання ліцензійних умов, які встановлені цим Законом, та ліцензійних умов, затвердження яких передбачено Законом України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ).

Ліцензування виробництва дисків для лазерних систем зчитування здійснюється органом, уповноваженим Кабінетом Міністрів України (далі орган ліцензування), відповідно до цього Закону та Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ).

2. Орган ліцензування присвоює заявнику (виробнику) спеціальний ідентифікаційний код і зазначає його у ліцензії.

3. Ліцензія на виробництво дисків для лазерних систем зчитування видається суб'єкту господарювання, який виконав вимоги статті 10 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ) і надав органу ліцензування документально підтверджені дані про:

власне або орендоване виробниче обладнання (найменування та кількість ліній);

власні або орендовані виробничі та складські приміщення.

4. Ліцензія на виробництво дисків для лазерних систем зчитування видається органом ліцензування на строк три роки.

5. Орган ліцензування приймає рішення про видачу або відмову у видачі ліцензії у порядку та на підставах, визначених статтею 11 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ), та з врахуванням особливостей цього Закону.

Стаття 4. Вимоги до діяльності по виробництву дисків для
лазерних систем зчитування (ліцензійні умови)

1. Виробник, що отримав ліцензію на виробництво дисків для лазерних систем зчитування, зобов'язаний:

а) виробляти диски лише на ліцензованому обладнанні та в ліцензованих приміщеннях;

б) проставляти на кожному виготовленому диску для лазерних систем зчитування із записом інформації - спеціальний ідентифікаційний код згідно з цим Законом; а на кожному виготовленому диску для лазерних систем зчитування без запису інформації - код матриці, з якої його було виготовлено;

в) технологічно забезпечити нанесення на диски для лазерних систем зчитування спеціального ідентифікаційного коду ліцензованим обладнанням;

г) повідомляти орган ліцензування про будь-які зміни, що сталися відносно відомостей, зазначених у ліцензії та в додатку до ліцензії, протягом трьох робочих днів від дня настання таких змін;

д) виробляти диски для лазерних систем зчитування, які містять об'єкти авторського права та/або суміжних прав, лише за наявності дозволу осіб, яким належить авторське право чи суміжні права;

е) вести облік обсягів виробництва дисків для лазерних систем зчитування, а також придбання, зберігання, використання сировини для їх виробництва;

є) зберігати облікові документи про виробництво дисків для лазерних систем зчитування протягом строку, встановленого законодавством, та надавати два обов'язкових безоплатних примірники виготовлених дисків для лазерних систем зчитування із записом на них інформації спеціально уповноваженому органу з питань ліцензування, який зберігає їх протягом трьох років відповідно до вимог Закону України "Про обов'язковий примірник документів" ( 595-14 ).

Порядок надання, зберігання та видачі примірників дисків для лазерних систем зчитування затверджується Кабінетом Міністрів України;

ж) надавати посадовим особам органу ліцензування при проведенні перевірок в присутності керівника суб'єкта господарювання або уповноваженої ним особи документи, що стосуються предмета перевірки, доступ до ліцензованих приміщень та забезпечувати умови для їх проведення.

2. Виробництво дисків для лазерних систем зчитування на замовлення інших осіб, в тому числі із застосуванням давальницької сировини, здійснюється з дотриманням вимог цього Закону.

У разі письмового звернення до органу ліцензування суб'єктів авторського права та/або суміжних прав орган ліцензування зобов'язаний надавати письмову відповідь на запит щодо виробництва, експорту, імпорту дисків для лазерних систем зчитування, які містять відповідні об'єкти авторського права та/або суміжних прав.

Стаття 5. Регулювання експорту, імпорту дисків для
лазерних систем зчитування, а також обладнання
та сировини для їх виробництва

1. Відповідно до цього Закону здійснюється ліцензування експорту, імпорту:

а) дисків для лазерних систем зчитування;

б) основних вузлів для спеціалізованого обладнання по виробництву дисків для лазерних систем зчитування, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України (далі - обладнання), та оптичного полікарбонату для виробництва дисків для лазерних систем зчитування (далі - сировина).

2. Експорт, імпорт дисків для лазерних систем зчитування, обладнання та сировини для їх виробництва без ліцензії забороняється.

3. Ліцензія на експорт, імпорт обладнання та дисків для лазерних систем зчитування видається органом ліцензування, уповноваженим Кабінетом Міністрів України, за таких умов:

1) ліцензія на експорт, імпорт обладнання та дисків для лазерних систем зчитування може бути видана суб'єкту господарювання, який виконав вимоги статті 10 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ) та надав органу ліцензування документально підтверджені дані про:

власні або орендовані складські приміщення;

власні або орендовані приміщення, в яких буде здійснюватися оптова та/чи роздрібна торгівля дисками для лазерних систем зчитування (щодо ліцензії на імпорт дисків);

2) ліцензія на експорт, імпорт обладнання та дисків для лазерних систем зчитування видається на строк три роки;

3) орган ліцензування приймає рішення про видачу або відмову у видачі ліцензії у порядку та на підставах, визначених статтею 11 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ) з врахуванням вимог цього Закону;

4) суб'єкт господарювання, який отримав ліцензію на експорт, імпорт обладнання та дисків для лазерних систем зчитування, зобов'язаний інформувати орган ліцензування за встановленим цим органом порядком про кожну партію дисків для лазерних систем зчитування та/або про перелік обладнання для їх виробництва, що будуть експортуватися та/або імпортуватися.

4. Ліцензування експорту, імпорту сировини для виробництва дисків для лазерних систем зчитування здійснюється відповідно до закону.

5. Експорт, імпорт дисків для лазерних систем зчитування здійснюється лише за наявності на них спеціальних ідентифікаційних кодів.

6. Ліцензія та усі форми повідомлень щодо кожної партії експорту, імпорту дисків для лазерних систем зчитування та/або обладнання для їх виробництва зберігаються протягом трьох років.

Стаття 6. Державний контроль та органи контролю

1. Органами контролю за виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування, обладнання та сировини для їх виробництва є спеціально уповноважений орган з питань ліцензування, орган ліцензування, органи Міністерства внутрішніх справ України, Державної митної служби України та інші органи державної влади в межах їх повноважень.

Державний контроль за додержанням вимог цього Закону здійснює орган ліцензування шляхом проведення планових та позапланових (раптових) перевірок.

Державні інспектори з інтелектуальної власності органу ліцензування при проведенні перевірок, у разі необхідності, залучають до проведення перевірок органи контролю.

2. Планові перевірки проводяться органом ліцензування не частіше одного разу на рік з попереднім (за десять днів) повідомленням суб'єкта господарювання про перевірку.

Позапланові (раптові) перевірки проводяться без попереднього повідомлення суб'єкта господарювання за письмовим зверненням до органу ліцензування з метою:

перевірки наявності ліцензії у виробника, експортера, імпортера дисків для лазерних систем зчитування;

перевірки виконання ліцензійних умов, передбачених у частинах першій, другій статті 4 та частині п'ятій статті 5 цього Закону;

перевірки виконання розпоряджень про усунення порушень ліцензійних умов та контролю за їх виконанням;

припинення порушень ліцензійних умов за наявності документально підтвердженої інформації про порушення.

Позапланові (раптові) перевірки проводяться без попереднього повідомлення суб'єкта господарювання також у разі звернення у письмовій формі до органу ліцензування осіб, яким належать авторське право та/або суміжні права про порушення їх прав.

Заявник, який звернувся до органу ліцензування з письмовим зверненням, несе відповідальність, у тому числі майнову, в разі непідтвердження викладених у зверненні фактів.

3. Суб'єкт господарювання може оскаржувати дії органів контролю у судовому порядку.

Стаття 7. Права та обов'язки органів державного контролю

Орган ліцензування здійснює повноваження, передбачені цим Законом та Законом України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ).

Орган ліцензування під час проведення перевірки має право:

мати доступ до ліцензованих приміщень та до документів з метою виконання контрольних функцій і у разі виявлення порушення вилучати документи стосовно цього порушення з обов'язковим залишенням копій цих документів;

приймати рішення про усунення виробником, експортером, імпортером дисків для лазерних систем зчитування порушень ліцензійних умов або тимчасового зупинення дії ліцензії;

оглядати за участю, відповідно, виробника, експортера чи імпортера ліцензовані приміщення, ліцензоване обладнання, а також диски для лазерних систем зчитування з метою перевірки додержання ними вимог цього Закону.

Стаття 8. Відповідальність за порушення вимог цього Закону

1. За порушення вимог цього Закону до суб'єктів господарської діяльності застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафів у разі:

здійснення господарської діяльності по виробництву дисків для лазерних систем зчитування без ліцензії - 200 відсотків вартості виробленої продукції, але не менше 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

виробництва дисків для лазерних систем зчитування без нанесення спеціальних ідентифікаційних кодів - 200 відсотків вартості виробленої продукції, але не менше 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

виробництва дисків для лазерних систем зчитування без дозволу осіб, яким належить авторське право та/або суміжні права, - 200 відсотків вартості виробленої продукції, але не менше 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

експорту, імпорту дисків для лазерних систем зчитування, обладнання та сировини, передбачених цим Законом, без наявності ліцензії - 200 відсотків вартості імпортованої чи експортованої продукції, але не менше 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

невиконання вимог цього Закону щодо технологічного забезпечення виробником наявності на дисках для лазерних систем зчитування спеціальних ідентифікаційних кодів ліцензованим обладнанням - 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Відповідальність за правильність оформлення договорів і використання авторських та/або суміжних прав на виготовлення продукції несе виробник та замовник.

2. При повторному порушенні ліцензійних умов протягом дії ліцензії до суб'єктів господарювання фінансові санкції, передбачені частиною першою цієї статті, застосовуються у подвійному розмірі.

3. Санкції, визначені цією статтею, застосовуються органом ліцензування. Зазначені штрафи спрямовуються до Державного бюджету України.

4. Фінансові санкції, передбачені цією статтею, сплачуються протягом 15 календарних днів, наступних за днем надходження цього рішення до суб'єкта господарювання.

5. Диски для лазерних систем зчитування виготовлені, імпортовані або ті, що експортуються з порушенням вимог цього Закону, а також обладнання та сировина, імпортовані з порушенням вимог цього Закону, підлягають вилученню до вирішення питання у судовому порядку.

6. Прибуток, отриманий в результаті діяльності з порушенням вимог цього Закону, стягується у судовому порядку та зараховується до Державного бюджету України.

Стаття 9. Спеціальні заходи, спрямовані на припинення порушень вимог цього Закону

1. З метою припинення порушень вимог цього Закону додатково можуть застосовуватися такі спеціальні заходи:

1) обмеження, тимчасова заборона діяльності суб'єктів господарювання у разі її невідповідності вимогам цього Закону;

2) анулювання ліцензії на виробництво, експорт, імпорт дисків для лазерних систем зчитування, експорт, імпорт обладнання, сировини для їх виробництва при повторному порушенні ліцензійних умов, визначених цим Законом. Виробник, експортер, імпортер може одержати нову ліцензію на право провадження відповідного виду діяльності не раніше ніж через рік з дати прийняття рішення органом ліцензування про анулювання попередньої ліцензії;

3) тимчасове зупинення дії ліцензії на виробництво, експорт, імпорт дисків для лазерних систем зчитування, експорт, імпорт обладнання для їх виробництва у випадку виявлення порушень вимог цього Закону, допущених виробником, експортером, імпортером, який відмовляється виконувати чи не виконує вимог органу ліцензування щодо припинення порушення протягом одного місяця з дня виявлення порушення;

4) опечатування та/або вилучення дисків для лазерних систем зчитування, вироблених, імпортованих або тих, що експортуються з порушенням вимог цього Закону, обладнання та сировини для їх виробництва, що не відповідають вимогам цього Закону.

2. Ліцензія вважається тимчасово зупиненою чи анульованою з дня прийняття відповідного рішення органом ліцензування.

3. Спеціальні заходи, передбачені частиною першою цієї статті, застосовуються за рішенням органу ліцензування, яке приймається в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України відповідно до закону.

4. Спеціальні заходи, передбачені пунктом 4 частини першої цієї статті, застосовуються в порядку, визначеному законом, органом ліцензування із залученням, в разі необхідності, органів Міністерства внутрішніх справ України.

Стаття 10. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності через шістдесят календарних днів з дня опублікування.

Протягом одного календарного місяця з дня набрання чинності цим Законом суб'єкти господарювання, які були зареєстровані і здійснювали свою діяльність до набрання чинності цим Законом, здійснюють діяльність по виробництву, експорту, імпорту дисків для лазерних систем зчитування, експорту, імпорту обладнання та сировини для їх виробництва у порядку, що діяв до дня набрання чинності цим Законом.

2. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1) доповнити статтю 16 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 29, ст. 377; Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 7, ст. 49; 2000 р., N 24, ст. 186, N 38, ст. 318) частиною такого змісту:

"Ліцензування експорту, імпорту дисків для лазерних систем зчитування, обладнання та сировини для їх виробництва здійснюється відповідно до Закону України "Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування" ( 2953-14 );

2) у Кодексі України про адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

доповнити Кодекс статтею 164-13 такого змісту:

"Стаття 164-13. Порушення законодавства, що регулює виробництво, експорт, імпорт дисків для лазерних систем зчитування, експорт, імпорт обладнання чи сировини для їх виробництва

Порушення законодавства, що регулює виробництво, експорт, імпорт дисків для лазерних систем зчитування, експорт, імпорт обладнання чи сировини для їх виробництва, -

тягне за собою накладення штрафу від двадцяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";

у статті 221 та частині першій статті 294 цифри "164-5 - 164-12" замінити цифрами "164-5 - 164-13";

частину першу статті 255 доповнити пунктом 10 такого змісту:

"10) державні інспектори з питань інтелектуальної власності (статті 51-2, 164-9, 164-13)";

3) доповнити Кримінальний кодекс України ( 2341-14 ) статтею 203-1 такого змісту:

"Стаття 203-1. Порушення законодавства, що регулює виробництво, експорт, імпорт дисків для лазерних систем зчитування, експорт, імпорт обладнання чи сировини для їх виробництва

Порушення законодавства, що регулює виробництво, експорт, імпорт дисків для лазерних систем зчитування, експорт, імпорт обладнання чи сировини для їх виробництва, якщо ці дії вчинено у великих розмірах, -

карається обмеженням волі на строк до п'яти років.

Примітка. Під великим розміром слід розуміти вартість дисків для лазерних систем зчитування, обладнання чи сировини для їх виробництва, що у три тисячі разів і більше перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян";

4) частину другу статті 112 Кримінально-процесуального кодексу України ( 1001-05, 1002-05, 1003-05 ) після слів і цифр "частиною 2 статті 203" доповнити словом і цифрами "статтею 203-1";

5) у Законі України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 36, ст. 299, N 45, ст. 377; 2001 р., N 11, ст. 45, N 16, ст. 76, N 22, ст. 105, N 49, ст. 259; із змінами, внесеними законами України від 4 жовтня 2001 року N 2745-III та N 2759-III:

частину першу статті 5 доповнити абзацом такого змісту:

"здійснює контроль за наявністю ліцензії";

статтю 9 доповнити пунктами 62, 63 такого змісту:

"62) виробництво дисків для лазерних систем зчитування;

63) експорт, імпорт обладнання та дисків для лазерних систем зчитування";

частину третю статті 13 доповнити абзацом такого змісту:

"наявність додатку (із зазначенням кількості сторінок)";

статтю 20 після частини шостої доповнити новою частиною такого змісту:

"Контроль за наявністю ліцензії у суб'єктів господарювання здійснюють спеціально уповноважений орган з питань ліцензування та інші органи виконавчої влади в межах їх повноважень шляхом проведення планових та позапланових перевірок".

У зв'язку з цим частини сьому-чотирнадцяту вважати відповідно частинами восьмою-п'ятнадцятою;

частину першу статті 21 доповнити абзацом такого змісту:

"акт про відмову ліцензіата в проведенні перевірки органом ліцензування або спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування";

6) частину першу статті 8 Закону України "Про обов'язковий примірник документів" ( 595-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 22-23, ст. 199) доповнити пунктом 8 такого змісту:

"8) два обов'язкових безоплатних примірники виготовлених дисків для лазерних систем зчитування із записом на них інформації - спеціально уповноваженому органу з питань ліцензування".

3. Кабінету Міністрів України протягом шістдесяти днів з дня опублікування цього Закону:

розробити порядок обігу дисків для лазерних систем зчитування, що були вироблені або імпортовані до набуття чинності цим Законом;

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;

у двомісячний термін з дня прийняття цього Закону:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;

забезпечити приведення у відповідність з цим Законом нормативно-правових актів центральних органів виконавчої влади;

подати на розгляд Верховної Ради України законопроект щодо приведення законів України у відповідність із цим Законом.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 17 січня 2002 року
N 2953-III

^ Наверх
наверх