документiв в базi
550558
Подiлитися 
  1993-06-302001-04-05  

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення до деяких законодавчих актів України змін
і доповнень щодо удосконалення попереднього розслідування

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1993, N 34, ст.355 )

( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
N 2341-III від 05.04.20
01 - набуває чинності 01.09.2001 )

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Кримінально-процесуального кодексу України ( 1001-05, 1002-05, 1003-05 ) такі зміни і доповнення:

1. Доповнити статтю 6 після частини першої новою частиною такого змісту:

"Якщо в ході дізнання або попереднього слідства протягом строків, зазначених у статті 48 Кримінального кодексу України ( 2001-05 ), не встановлено особу, яка вчинила злочин, кримінальна справа підлягає закриттю на підставах, передбачених пунктом 3 частини 1 цієї статті, за винятком випадку, коли за вчинення цього злочину до винного за законом може бути застосовано смертну кару".

У зв'язку з цим частини другу і третю вважати частинами відповідно третьою і четвертою.

2. Із частини першої статті 7 виключити слова "і орган дізнання", "дізнання".

3. Із частин перших статей 7-2, 8, 11 виключити слова "і орган дізнання".

4. У статті 10 виключити: із частини першої слова "і орган дізнання", із частини другої слова "або особа, яка проводить дізнання", із частини третьої слова "орган дізнання".

5. Із частини першої статті 12 виключити слова "і особа, яка проводить дізнання".

6. Із статті 103 виключити частину третю.

7. Статтю 104 викласти в такій редакції:

"Стаття 104. Порядок провадження дізнання
у кримінальних справах

За наявності ознак злочину, що не є тяжким, орган дізнання порушує кримінальну справу і, керуючись правилами кримінально-процесуального закону, проводить слідчі дії до встановлення особи, яка його вчинила. Після цього орган дізнання, додержуючи строків, передбачених частиною 1 статті 108 цього Кодексу, складає постанову про передачу справи слідчому, яку подає прокурору для затвердження.

У разі порушення органом дізнання справи про тяжкий злочин він зобов'язаний передати її слідчому через прокурора після виконання невідкладних слідчих дій у межах строків, передбачених частиною 2 статті 108 цього Кодексу.

Якщо у справі про тяжкий злочин, що передана слідчому, не встановлено особу, яка його вчинила, орган дізнання продовжує виконувати оперативно-розшукові дії і повідомляє слідчого про їх наслідки.

Після вступу слідчого у справу орган дізнання зобов'язаний виконувати доручення слідчого щодо проведення слідчих та розшукових дій".

8. Статтю 105 виключити.

9. Статті 108, 109, 111 викласти у такій редакції:

"Стаття 108. Строки провадження дізнання

У справі про злочин, що не є тяжким, дізнання провадиться у строк не більше десяти днів, починаючи з моменту встановлення особи, яка його вчинила. Якщо таку особу не встановлено, дізнання зупиняється з додержанням вимог, передбачених статтею 209 цього Кодексу.

У справі про тяжкий злочин дізнання провадиться у строк не більше десяти днів з моменту порушення справи.

Стаття 109. Закінчення дізнання

Дізнання у справах закінчується складанням постанови про направлення справи для провадження попереднього слідства, яка затверджується прокурором.

За наявності обставин, передбачених статтею 6 цього Кодексу, орган дізнання закриває справу мотивованою постановою, копію якої в добовий строк надсилає прокуророві";

"Стаття 111. Провадження попереднього слідства

Попереднє слідство провадиться у всіх справах, за винятком справ про злочини, зазначені у частині 1 статті 27 і статті 425 цього Кодексу, по яких попереднє слідство провадиться у випадках, коли злочин вчинено неповнолітнім чи особою, яка через свої фізичні або психічні вади не може сама здійснювати своє право на захист, а також коли це визнає за необхідне прокурор чи суд".

10. Частину другу статті 112 доповнити після цифр "87" цифрами "88", після цифр "108" цифрами "108-1", після цифр "110" цифрами "116", після цифр "148" словами і цифрами "статтею 148-1, частиною 2 статті 149", після цифр "155-1" словом і цифрами "статтею 155-2", після цифр "156" словами і цифрами "159, частиною 2 статті 160, частиною 2 статті 161, частиною 2 статті 162, статтями", після цифр "184" цифрами "185", після цифр "191-1" цифрами "192";

у цій же частині замінити слова і цифри "частинами 3 і 4 статті 199" цифрами "199", слова і цифри "частиною 3 статті 206" словами і цифрами "частинами 2 і 3 статті 206", слова і цифри "частиною 2 статті 213" словами і цифрами "частинами 1 і 2 статті 213", слова і цифри "частиною 3 статті 213-1, статтями" словом і цифрами "статтями 213-1".

11. Доповнити статтю 120 частиною п'ятою такого змісту:

"Правила, викладені в цій статті, не поширюються на справи, в яких не встановлено особу, що вчинила злочин. Перебіг строку слідства в таких справах починається з дня встановлення особи, яка вчинила злочин".

12. Частину другу статті 156 викласти в такій редакції:

"Строк тримання під вартою понад шість місяців може бути продовжений заступником Генерального прокурора України до одного року і Генеральним прокурором України - до півтора року".

13. Пункт 2 статті 211 викласти в такій редакції:

"2) у випадках, передбачених пунктами 4, 8, 9, 10 і 11 частини 1 та частиною 2 статті 6 цього Кодексу".

14. У частині першій статті 227:

із пункту 8 виключити слова "органам дізнання і"; із пункту 11 виключити слова "або органом дізнання".

15. Із частини другої статті 229 виключити слова "або органом дізнання".

16. Виключити із частин перших статей: 228 - слова "органу дізнання або"; 231 - слова "органові дізнання або"; 232 - слова "органом дізнання або"; 281 - слова "чи дізнання"; 430 - слова "дізнання чи"; 431 - слова "дізнання або".

17. Статті 427 і 428 виключити.

( Розділ II втратив чинність на підставі Кодексу N 2341-III від 05.04.2001 - набуває чинності 01.09.2001 )

III. Внести такі зміни до статті 51 Кодексу України про адміністративні правопорушення ( 80731-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 39, ст.570):

частину першу викласти в такій редакції:

"Дрібне розкрадання державного або колективного майна шляхом крадіжки (крім випадків вчинення її з проникненням у приміщення чи інше сховище), шахрайства, привласнення, розтрати чи зловживання службовим станом - тягне за собою накладення штрафу від половини до двох з половиною

мінімальних розмірів заробітної плати або виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням двадцяти процентів заробітку".

У назві статті та частині третій слово "громадського" замінити словом "колективного".

Президент України Л.КРАВЧУК

м.Київ, 30 червня 1993 року
N 3351-XII

^ Наверх
наверх