документiв в базi
550558
Подiлитися 
  1993-05-201996-11-13  

Документ втратив чиннiсть!


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ДЕКРЕТ

(Декрет втратив чинність на підставі
Закону України від 14 вересня 2006 року N 139-V)

Про приватизацію цілісних майнових комплексів
державних підприємств та їхніх структурних
підрозділів, зданих в оренду

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1993, N 30, ст.337 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 3875-XII від 26.01.
94, ВВР, 1994, N 18, ст.103
N 485/96-ВР від 13.11.96, ВВР, 1996, N 52, ст.3
03 )

З метою регулювання процесу приватизації державного майна, зданого в оренду, забезпечення умов для участі громадян України в процесі приватизації Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Установити, що приватизація цілісних майнових комплексів державних підприємств та їхніх структурних підрозділів, зданих в оренду, балансова вартість основних фондів яких перевищує 20 млн. карбованців і визначена відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 7 травня 1992 року N 229 "Про проведення загальної переоцінки основних фондів, заліку взаємної заборгованості підприємств та поповнення оборотних коштів державних підприємств і організацій", здійснюється шляхом продажу належних державі акцій відкритих акціонерних товариств (надалі - товариства), заснованих державними органами приватизації та орендарями.

Рішення про приватизацію цілісних майнових комплексів, зданих в оренду з правом викупу, приймаються державними органами приватизації, якщо на це є згода орендаря. В інших випадках рішення про приватизацію орендованого майна приймається органом приватизації без згоди орендаря. ( Абзац другий статті 1 в редакції Закону N 485/96-ВР від 13.11.96 )

2. Після затвердження плану приватизації засновники у 10-денний термін приймають рішення про створення товариства, затверджують його статут і подають ці документи разом з іншими необхідними матеріалами для державної реєстрації товариства. При цьому до реєстрації товариства відкрита підписка на акції не проводиться, плата за реєстрацію не справляється.

Рішення про створення товариства є установчим договором.

3. З моменту реєстрації товариства договір оренди вважається розірваним, діяльність підприємства, господарського товариства тощо (надалі підприємство), створеного на базі орендованого майна, припиняється, товариство стає правонаступником прав і обов'язків створеного орендарем підприємства.

4. До статутного фонду товариства вноситься державне майно, здане в оренду, та майно, що є власністю орендаря і перебуває на балансі підприємства, створеного орендарем.

5. На вартість свого внеску орендар одержує акції створеного товариства. Якщо одним із засновників товариства є організація орендарів, то розподіл акцій між членами організації провадиться у місячний термін з дня реєстрації товариства відповідно до порядку, який визначається організацією орендарів.

Продаж акцій, що належать державі, здійснюється державними органами приватизації відповідно до цього Декрету та законодавства про приватизацію.

6. Члени трудового колективу підприємства, створеного орендарем, а також члени організації орендарів мають право на пільгове придбання акцій, що належать державі, відповідно до статті 25 Закону України "Про приватизацію майна державних підприємств" ( 2163-12 ).

7. Після розподілу між членами організації орендарів акцій товариства, одержаних на вартість свого внеску, та пільгового придбання ними акцій, що належать державі, організація орендарів ліквідується.

8. Якщо вартість майна, що вноситься організацією орендарів до статутного фонду товариства, становить менше 25 відсотків його статутного фонду і з урахуванням вартості акцій, придбаних на пільгових умовах членами організації орендарів, не перевищує цього розміру, члени організації орендарів мають право на додаткове придбання акцій, що належать державі, за їх номінальною вартістю у межах 25 відсотків статутного фонду товариства, але не більше ніж на суму одного приватизаційного майнового сертифіката на кожного члена організації орендарів.

9. Внести до Декрету Кабінету Міністрів України від 15 грудня 1992 року N 9-92 "Про додаткове регулювання орендних відносин" такі зміни та доповнення:

а) статтю 3 викласти у такій редакції: "3. Установити, що приватизація орендованого державного майна здійснюється за згодою орендаря в порядку, встановленому законодавчими актами України.

У разі відсутності згоди орендаря на приватизацію орендованого державного майна, в тому числі шляхом його викупу за договором оренди з правом викупу, договір оренди не може бути продовжений на наступний термін після закінчення терміну, на який його було укладено, за ініціативою орендаря.

Приватизація цілісних майнових комплексів державних підприємств та їхніх структурних підрозділів, зданих в оренду з правом викупу за укладеними до набуття чинності цим Декретом договорами оренди, в яких було визначено умови викупу (ціна, порядок, терміни та засоби платежу), здійснюється на умовах, передбачених договорами.

Якщо в договорах оренди, укладених з правом викупу до набуття чинності цим Декретом, умови викупу не визначено і орендар не дає згоди на приватизацію державного майна, зданого в оренду, сторони договорів оренди, визнані такими відповідно до законодавства України, протягом півтора року з дня набуття чинності цим Декретом вносять до вказаних договорів належні зміни і доповнення. При цьому вартість майна, що підлягає викупу, визначається за методикою оцінки, яка діє на момент внесення цих змін і доповнень. В умовах викупу в договорі оренди обов'язково визначається квота використання майнових приватизаційних сертифікатів організацією орендарів.

У разі невнесення в договір оренди з правом викупу вказаних змін і доповнень у зазначений термін орендар втрачає право на викуп об'єкта оренди.

Організація орендарів для цілей викупу орендованого державного майна має права й обов'язки товариства покупців";

б) ( Підпункт "б" статті 9 втратив чинність на підставі Закону N 3875-12 від 26.01.94 ) абзац другий статті 4 викласти у такій редакції:

"абзацу першого пункту 1 статті 21, абзацу другого пункту 1 статті 25 і статті 28 Закону України "Про оренду майна державних підприємств та організацій" ( 2269-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 30, ст.416);".

10. Цей Декрет набуває чинності з дня опублікування.

Прем'єр-міністр України Л.КУЧМА

Міністр Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО

м. Київ, 20 травня 1993 року
N 57-93

Опубліковано: "Урядовий кур'єр", 08.06.93

^ Наверх
наверх