документiв в базi
550558
Подiлитися 
  1993-05-052001-06-21  

ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін і доповнень до деяких
законодавчих актів України

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1993, N 26, ст.277 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 280/97-ВР від 21.05.97, ВВР, 1997, N 24, ст
.170
N 1363-XIV від 11.01.2000, ВВР, 2000, N 8, с
т.48
N 2121-III від 07.12.2000, ВВР, 2001, N 5-6, с
т.30
Бюджетним кодексом
N 2542-III від 21.06.2001, ВВР, 2001, N 37-38, ст.1
89 )

У зв'язку з прийняттям Закону України "Про внесення змін і доповнень до Земельного кодексу Української РСР" ( 2196-12 ) Верховна Рада України постановляє:

Внести зміни і доповнення до таких законодавчих актів України:

( Пункт 1 втратив чинність на підставі Бюджетного кодексу N 2542-III від 21.06.2001 )

( Пункт 2 втратив чинність на підставі Закону N 1363-XIV від 11.01.2000 )

3. У Постанові Верховної Ради Української РСР від 18 грудня 1990 року "Про земельну реформу" ( 563-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 10, ст.100):

преамбулу викласти в такій редакції:

"Земельна реформа є складовою частиною економічної реформи, здійснюваної в Україні у зв'язку з переходом економіки держави до ринкових відносин. Завданням цієї реформи є перерозподіл земель з одночасною передачею їх у приватну та колективну власність, а також у користування підприємствам, установам і організаціям з метою створення умов для рівноправного розвитку різних форм господарювання на землі, формування багатоукладної економіки, раціонального використання та охорони земель";

пункт 5 викласти в такій редакції:

"5. Передачу земель у приватну та колективну власність, а також надання їх у користування громадянам, підприємствам, установам і організаціям у ході земельної реформи та закріплення їх прав власності або користування землею здійснювати в порядку, встановленому Земельним кодексом України" ( 561-12 );

у пункті 6:

слова "на володіння" замінити словом "власності";

після слова "або" доповнити словом "право".

4. В абзаці третьому пункту 5 Постанови Верховної Ради Української РСР від 18 грудня 1990 року "Про порядок введення в дію Земельного кодексу Української РСР" ( 562-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 10, ст. 99; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 38, ст.561) слово "землеволодіння" замінити словами "власності на землю".

5. У Законі Української РСР "Про власність" ( 697-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 20, ст.249; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 35, ст.517, N 38, ст. 562):

статтю 11 доповнити пунктом 3 такого змісту:

"3. Іноземним громадянам та особам без громадянства земельні ділянки у власність не передаються";

пункт 1 статті 13 після слова "худоба" доповнити словами "земельні ділянки";

статтю 14 викласти в такій редакції:

"Стаття 14. Право приватної власності громадян на землю

Громадяни України мають право на одержання у власність земельних ділянок для:

ведення селянського (фермерського) господарства; ведення особистого підсобного господарства; будівництва та обслуговування жилого будинку і господарських будівель (присадибна ділянка); садівництва; дачного і гаражного будівництва. Громадяни набувають право власності на земельні ділянки у разі: одержання їх у спадщину; одержання частки землі у спільному майні подружжя; купівлі-продажу, дарування та обміну";

статтю 20 доповнити частиною другою такого змісту:

"Суб'єктами права колективної власності на землю є колективні сільськогосподарські підприємства, сільськогосподарські кооперативи, садівницькі товариства, сільськогосподарські акціонерні товариства, у тому числі створені на базі радгоспів та інших державних сільськогосподарських підприємств";

статтю 21 доповнити частиною другою такого змісту:

"У колективну власність можуть бути передані землі колективних сільськогосподарських підприємств, сільськогосподарських кооперативів, сільськогосподарських акціонерних товариств, у тому числі створених на базі радгоспів та інших державних сільськогосподарських підприємств, землі садівницьких товариств - за рішенням загальних зборів цих підприємств, кооперативів, товариств";

статтю 32 доповнити пунктом 3 такого змісту:

"3. Суб'єктами права державної власності на землю виступають:

Верховна Рада України - на землі загальнодержавної власності України;

Верховна Рада Республіки Крим - на землі в межах території республіки, за винятком земель загальнодержавної власності;

обласні, районні, міські, селищні, сільські Ради народних депутатів - на землі в межах їх територій, за винятком земель, що перебувають в загальнодержавній власності";

пункт 1 статті 34 після слова "складають" доповнити словом "земля";

у статті 51:

назву викласти в такій редакції:

"Стаття 51. Захист права власності на землю";

у пункті 1 слова "довічного успадковуваного володіння земельною ділянкою" замінити словами "власності на земельну ділянку";

у пункті 2 слово "володільцеві" замінити словом "власнику";

у пункті 3 слово "землеволодільцеві" замінити словами "власнику землі";

у пункті 4 слово "володілець" замінити словом "власник".

6. У Законі Української РСР "Про підприємства в Українській РСР" (887-12) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 24, ст.272, N 36, ст.474; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 17, ст. 209, N 38, ст. 562):

у пункті 3 статті 5:

слово "потрібна" замінити словом "потрібні";

слова "ділянка землі, а також інші", "ділянки землі та інших" виключити;

доповнити абзацом другим такого змісту:

"Підприємству може бути передана у колективну власність або надана у користування, в тому числі на умовах оренди, земельна ділянка в порядку, встановленому Земельним кодексом України ( 561-12 )";

у пункті 1 статті 11:

слова "землею та іншими" виключити;

доповнити абзацом другим такого змісту:

"Власники землі та землекористувачі щорічно сплачують плату за землю у вигляді земельного податку або орендної плати".

( Пункт 7 втратив чинність на підставі Закону N 2121-III від 07.12.2000 )

8. У частині сьомій статті 17 Закону Української РСР "Про свободу совісті та релігійні організації" ( 987-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 25, ст.283; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 20, ст. 277, N 30, ст. 418) слова "володіння і" виключити, слова "Української РСР" замінити словом "України".

9. У частині другій статті 58 Закону Української РСР "Про освіту" (1060-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 34, ст. 451): слово "земель" виключити; доповнити реченням такого змісту: "Вилучення земельних ділянок регулюється земельним законодавством".

10. У Законі Української РСР "Про систему оподаткування" (1251-12) (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 39, ст. 510; 1992 р., N 23, ст. 346):

у статті 16:

частину першу викласти в такій редакції:

"Власники землі та землекористувачі щорічно сплачують плату за землю у вигляді земельного податку або орендної плати";

частину третю викласти в такій редакції:

"Платежі за землю зараховуються на спеціальні бюджетні рахунки сільської, селищної, міської Рад народних депутатів, на території яких знаходяться земельні ділянки".

11. У статті 4 Закону Української РСР "Про охорону навколишнього природного середовища" ( 1264-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 41, ст.546):

доповнити статтю після частини першої новою частиною такого змісту:

"У державній власності перебувають всі землі України, за винятком земель, переданих у колективну і приватну власність";

частини другу і третю вважати відповідно частинами третьою і четвертою.

12. У Законі України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" ( 796-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 13, ст. 178, N 37, ст. 543):

частину першу статті 22 доповнити пунктом 15 такого змісту:

"15) звільнення від плати за землю";

у статті 23:

пункт 1 частини першої після цифри "12" доповнити цифрою "15";

частину третю після слова "пільги" доповнити словами "крім звільнення від плати за землю";

у статті 24 після слова і цифри "статті 20" поставити кому і слова "і пункту 3 статті 23" замінити словами "пунктом 15 частини першої статті 22, пунктом 3 статті 23";

у пункті 8 статті 36 слова "сільськогосподарського податку", "і земельного податку" виключити;

статтю 61 доповнити частиною шостою такого змісту:

"Громадські об'єднання осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, звільняються від плати за землю".

13. У Законі України "Про колективне сільськогосподарське підприємство" ( 2114-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 20, ст. 272):

у статті 10:

пункт 1 викласти в такій редакції:

"1. Земля може належати підприємству на праві колективної власності, а також може бути надана у постійне або тимчасове користування, в тому числі на умовах оренди.

Право власності або право постійного користування землею посвідчується державними актами, а право тимчасового користування землею, в тому числі на умовах оренди, оформляється договором";

пункт 5 викласти в такій редакції:

"5. При банкрутстві підприємства землі загального користування (внутрігосподарські шляхи, полезахисні лісосмуги та інші грунтозахисні насадження, гідротехнічні споруди тощо) передаються у відання відповідних місцевих Рад народних депутатів.

Звернення стягнення на земельну ділянку за претензіями кредиторів може бути здійснено за рішенням суду, арбітражного суду лише у разі відсутності у боржника іншого майна, на яке може бути звернуто стягнення";

статтю 11 викласти в такій редакції:

"Стаття 11. Права власників земельних ділянок і
землекористувачів

Власники земельних ділянок і землекористувачі мають право:

самостійно господарювати на землі;

власності на вироблену сільськогосподарську продукцію і доходи від її реалізації;

використовувати у встановленому порядку для потреб господарства наявні на земельній ділянці загальнопоширені корисні копалини, торф, лісові угіддя, водні об'єкти, а також експлуатувати інші корисні властивості землі;

зводити житлові, виробничі, культурно-побутові та інші будівлі і споруди за погодженням з сільською, селищною, міською Радою народних депутатів. Зведення на орендованій земельній ділянці приміщень виробничого і невиробничого призначення, у тому числі житла, орендарі погоджують з сільською, селищною, міською, районною Радою народних депутатів, іншим орендодавцем;

власності на посіви і посадки сільськогосподарських культур і насаджень;

одержати від нового власника землі, землекористувача або місцевої Ради народних депутатів компенсацію за підвищення родючості грунтів у разі вилучення чи добровільної відмови від земельної ділянки.

Власники землі мають право надавати належну їм земельну ділянку або її частину у тимчасове користування, в тому числі на умовах оренди, у випадках і в порядку, передбачених земельним законодавством";

статтю 12 викласти в такій редакції:

"Стаття 12. Обов'язки власників земельних ділянок
і землекористувачів

Власники земельних ділянок і землекористувачі зобов'язані:

забезпечувати використання землі відповідно до цільового призначення та умов її надання;

ефективно використовувати землю відповідно до проекту внутрігосподарського землеустрою, підвищувати родючість грунтів, застосовувати природоохоронні технології виробництва, не допускати погіршення екологічної обстановки на території в результаті своєї господарської діяльності;

здійснювати комплекс заходів щодо охорони земель, передбачених статтею 84 Земельного кодексу України;

своєчасно вносити земельний податок або орендну плату за землю;

не порушувати права власників інших земельних ділянок і землекористувачів, у тому числі орендарів;

зберігати геодезичні знаки, протиерозійні споруди, мережі зрошувальних і осушувальних систем;

дотримувати режиму санітарних зон і територій, що особливо охороняються;

додержувати правил добросусідства; дозволяти власникам і користувачам земельних ділянок прохід до доріг загального користування, а також для спорудження або ремонту межових знаків та споруд;

не чинити перешкод у проведенні до суміжної земельної ділянки необхідних комунікацій;

вживати заходів до недопущення можливості стоку дощових і стічних вод, проникнення отрутохімікатів та мінеральних добрив на суміжну земельну ділянку".

14. У Законі України "Про іноземні інвестиції" ( 2198-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 26, ст. 357):

у пункті "б" частини першої статті 3 слово "землі" виключити;

у пункті "в" частини першої статті 4 слова "земельні ділянки" виключити;

у назві і тексті статті 42 слова "землю та інші", "Земельним кодексом України та іншими" виключити.

( Пункт 15 втратив чинність на підставі Закону N 280/97-ВР від 21.05.97 )

16. В абзаці п'ятому пункту 2 статті 11 Закону України "Про споживчу кооперацію" ( 2265-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 30, ст.414) слова "володіння та" виключити.

17. Частину третю статті 19 Закону України "Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві" ( 400-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 32, ст.453) викласти в такій редакції:

"Новостворені селянські (фермерські) господарства звільняються від оподаткування на 3 роки. В трудонедостатніх селах - на 5 років (крім земельного податку)".

18. У частині шостій статті 7 Закону України "Про ветеринарну медицину" ( 2498-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 36, ст.531) слова "Вони звільняються від сплати земельного податку" виключити.

19. У Законі України "Про плату за землю" ( 2535-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 38, ст.560):

у частині третій статті 6 слова "садівницькими кооперативами" виключити;

у пункті 4 статті 11 слово "навчально-виробничі" замінити словом "навчально-виховні".

20. У Законі України "Про природно-заповідний фонд України" ( 2456-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 34, ст.502):

у статті 49: частину другу виключити; частину третю, четверту, п'яту, шосту, сьому і восьму вважати відповідно частинами другою, третьою, четвертою, п'ятою, шостою і сьомою; частину п'яту викласти в такій редакції: "Відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам і втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва регулюється Земельним кодексом та іншими законодавчими актами України"; частину сьому викласти в такій редакції: "Від земельного податку звільняються заповідники, національні, дендрологічні і зоологічні парки, ботанічні сади, заказники (крім мисливських)";

у статті 53:

у частині першій слова "та відведення земельних ділянок" виключити, слова "природним заповідникам, національним природним паркам" замінити словами "природних заповідників, національних природних парків";

у частині четвертій слова "і видачі документів на право користування землею" виключити.

Президент України Л.КРАВЧУК

м. Київ, 5 травня 1993 року
N 3180-XII

^ Наверх
наверх