документiв в базi
550558
Подiлитися 
  2000-01-012001-10-042002-03-072004-05-112006-01-122010-12-022012-10-16  

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про спеціальний режим інвестиційної та інноваційної
діяльності технологічних парків "Напівпровідникові технології
і матеріали, оптоелектроніка та сенсорна техніка", "Інститут
електрозварювання імені Є.О. Патона", "Інститут монокристалів",
"Вуглемаш"

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1999, N 40, ст.363 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2743-III від 04.10.20
01 )

Цей Закон визначає правові та економічні засади запровадження та функціонування спеціального режиму інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків "Напівпровідникові технології і матеріали, оптоелектроніка та сенсорна техніка" (м. Київ), "Інститут електрозварювання імені Є.О. Патона" (м. Київ), "Інститут монокристалів" (м. Харків), "Вуглемаш" (м. Донецьк) (далі - технологічні парки). ( Преамбула Закону із змінами, внесеними згідно із Законом N 2743-III від 04.10.2001 )

Розділ I Загальні положення

Стаття 1. Терміни, які вживаються в цьому Законі

1. Для цілей цього Закону терміни вживаються в такому значенні:

технологічний парк - юридична особа або об'єднання на підставі договору про спільну діяльність юридичних осіб (учасників), головною метою яких є діяльність щодо виконання інвестиційних та інноваційних проектів, виробничого впровадження наукоємних розробок, високих технологій та конкурентоспроможної на світових ринках продукції;

дочірнє підприємство - підприємство, що створюється технологічним парком для виконання інвестиційних та інноваційних проектів і випуску інноваційної продукції, єдиним засновником і власником якого є технологічний парк;

спільне підприємство - підприємство, що створюється для виконання інвестиційних та інноваційних проектів, одним із засновників якого є технологічний парк, а іншими - резиденти чи нерезиденти, внесок яких до статутного фонду становить суму в національній валюті, еквівалентну не менше:

для резидентів - 50 000 доларів США;

для нерезидентів - 100 000 доларів США;

учасники технологічного парку - об'єднання юридичних осіб - суб'єкти наукової, науково-технічної діяльності та підприємницької діяльності, що уклали в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, договори про спільну діяльність щодо виконання інвестиційних та інноваційних проектів;

інноваційний проект технологічного парку - комплект документів, який включає опис взаємопов'язаних заходів технологічного парку, його учасників, дочірніх і спільних підприємств, співвиконавців та виробників продукції щодо проведення наукових досліджень, технічного, технологічного, конструкторського проектування, випуску дослідних партій та виробництва інноваційної продукції, а також щодо фінансового, кадрового, маркетингового та комерційного забезпечення виробничого впровадження нових товарів та надання послуг;

інвестиційний проект технологічного парку - комплект документів, який включає опис взаємопов'язаних заходів технологічного парку, його учасників, дочірніх і спільних підприємств, співвиконавців та виробників продукції щодо реалізації майнових та інтелектуальних цінностей як інвестора, так і власних з метою одержання прибутку та/або досягнення соціального ефекту;

спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності - правовий режим, який передбачає встановлення податкових та митних пільг, а також надання державної підтримки, стимулювання діяльності технологічних парків, їх учасників, дочірніх і спільних підприємств, що виконують інвестиційні та інноваційні проекти за пріоритетними напрямами науково-технічної діяльності технологічних парків;

пріоритетні напрями науково-технічної діяльності технологічного парку (далі - пріоритетні напрями діяльності технологічного парку) - економічно і соціально обумовлені напрями науково-технічної діяльності технологічного парку, спрямовані на випуск конкурентоспроможної високотехнологічної та інноваційної продукції і насичення нею внутрішнього ринку.

Стаття 2. Сфера застосування Закону

Дія цього Закону поширюється на технологічні парки, їх учасників, дочірні і спільні підприємства, що виконують інвестиційні та інноваційні проекти за пріоритетними напрямами діяльності технологічних парків.

Розділ II Особливості запровадження спеціального режиму інвестиційної та інноваційної діяльності

Стаття 3. Особливості запровадження спеціального режиму
інвестиційної та інноваційної діяльності

Спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності запроваджується для технологічних парків, їх учасників, дочірніх і спільних підприємств строком на 15 років і діє при виконанні інвестиційного та інноваційного проектів за пріоритетними напрямами діяльності технологічних парків протягом перших п'яти років з дати реєстрації проектів, але в межах вищевизначеного строку дії спеціального режиму інвестиційної та інноваційної діяльності.

Пріоритетні напрями діяльності для кожного із технологічних парків затверджуються Президією Національної академії наук України та Державним комітетом України з питань науки та інтелектуальної власності за погодженням з Агентством з питань спеціальних (вільних) економічних зон.

Положення про порядок розгляду і реєстрації інвестиційних та інноваційних проектів за пріоритетними напрямами діяльності технологічних парків затверджується Кабінетом Міністрів України.

Стаття 4. Особливості оподаткування технологічних парків та
їх учасників, дочірніх та спільних підприємств

1. Суми податку на додану вартість, нараховані в порядку, встановленому Законом України "Про податок на додану вартість" ( 168/97-ВР ), по операціях з продажу товарів (виконання робіт, надання послуг), пов'язаних з виконанням інвестиційних та інноваційних проектів за пріоритетними напрямами діяльності технологічних парків, і суми податку з прибутку, одержаного від виконання зазначених проектів, нараховані у порядку, встановленому Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ), технологічні парки, їх учасники, дочірні та спільні підприємства не перераховують до бюджету, а зараховують на спеціальні рахунки та використовують зазначені суми виключно на наукову та науково-технічну діяльність, розвиток власних науково-технологічних і дослідно-експериментальних баз.

Порядок зарахування сум податків на спеціальний рахунок та їх використання встановлюється Кабінетом Міністрів України.

2. Технологічні парки, їх учасники, дочірні та спільні підприємства звільняються від сплати збору до Державного інноваційного фонду, що нараховується від обсягів реалізації продукції в межах інвестиційних та інноваційних проектів, які виконуються за пріоритетними напрямами діяльності технологічних парків.

3. Норми частин першої і другої цієї статті застосовуються у період виконання кожного інвестиційного та інноваційного проекту, але не більше ніж на п'ять років з моменту реєстрації проекту.

4. Технологічні парки, їх учасники, дочірні та спільні підприємства, яким надаються пільги згідно з частинами першою і другою цієї статті, забезпечують ведення окремого бухгалтерського обліку операцій, пов'язаних з виконанням інвестиційних та інноваційних проектів, відповідно до цього Закону. Не використані протягом встановленого цим Законом строку дії спеціального режиму інвестиційної та інноваційної діяльності кошти, накопичені на спеціальних рахунках, підлягають зарахуванню до Державного бюджету України.

Стаття 5. Особливості державної підтримки інвестиційної та
інноваційної діяльності

1. Інвестиційні та інноваційні проекти, які виконуються у встановленому цим Законом порядку, є пріоритетними для залучення кредитів, що надаються під державні гарантії іноземними державами, банками, міжнародними фінансовими організаціями, іншими фінансово-кредитними установами.

2. Інвестиційні та інноваційні проекти, які виконуються у пріоритетних напрямах діяльності технологічних парків, є пріоритетними для залучення коштів Державного інноваційного фонду та його регіональних відділень.

3. У разі невиконання учасниками технологічних парків своїх зобов'язань за договорами про спільну діяльність на виконання інвестиційних та інноваційних проектів за пріоритетними напрямами діяльності технологічних парків вони зобов'язані за наслідками податкового періоду, на який припадає припинення виконання договорів, збільшити свої податкові зобов'язання на суму вивільнених від оподаткування коштів за весь період дії таких договорів, а також сплатити пеню, нараховану на таку суму, виходячи з 120 відсотків облікової ставки Національного банку України, що діяла на день збільшення податкового зобов'язання та за період від дати вивільнення таких коштів до дати їх сплати до бюджету.

Стаття 6. Порядок ввезення товарів, устаткування, обладнання,
сировини, матеріалів, комплектуючих та інших предметів, які використовуються технологічними парками,
їх учасниками, дочірніми і спільними підприємствами

1. Сировина, матеріали, устаткування, обладнання, комплектуючі та інші товари (крім підакцизних товарів, за винятком товарів згідно з кодами ТН ЗЕД 852110310, 852110390, 852810), які не виробляються в Україні або виробляються, але не відповідають технічним характеристикам та міжнародним стандартам, при ввезенні в Україну для використання технологічними парками, їх учасниками, дочірніми та спільними підприємствами при виконанні у встановленому цим Законом порядку інвестиційних та інноваційних проектів звільняються від сплати ввізного мита та податку на додану вартість.

Номенклатура та обсяги ввезення сировини, матеріалів, устаткування, обладнання, комплектуючих та інших предметів визначаються при реєстрації інвестиційних та інноваційних проектів.

2. У разі використання сировини, матеріалів, устаткування, обладнання, комплектуючих та інших товарів не для потреб виконання інвестиційних та інноваційних проектів ввізне мито та податок на додану вартість сплачуються до бюджету в повному обсязі. При цьому платник податку зобов'язаний збільшити податкові зобов'язання за наслідками податкового періоду, в якому відбулося таке порушення, на суму ввізного мита, податку на додану вартість, що мала бути сплачена при ввезенні на митну територію України таких товарів, а також сплатити пеню, нараховану на таку суму податків, виходячи із 120 відсотків облікової ставки Національного банку України, що діяла на день збільшення податкового зобов'язання, за період їх нецільового використання.

3. Технологічні парки, їх учасники, дочірні та спільні підприємства, які виконують інвестиційні та інноваційні проекти, щоквартально складають та подають до органів державної податкової служби за своїм місцем знаходження звіти про ввезені ними сировину, матеріали, устаткування, обладнання, комплектуючі та інші товари, а також про їх цільове використання.

Стаття 7. Особливості валютного регулювання

1. Розрахунки за експортно-імпортними операціями, що здійснюються при виконанні відповідно до цього Закону інвестиційних та інноваційних проектів, провадяться у строк до 150 календарних днів.

2. Кошти, що надійшли в іноземній валюті від реалізації продукції (продажу товарів, виконання робіт, надання послуг) технологічних парків, їх учасників, дочірніх і спільних підприємств, не підлягають обов'язковому продажу.

Стаття 8. Особливості дії законодавства України при запровадженні
спеціального режиму інвестиційної та інноваційної діяльності

1. Відносини, пов'язані із виконанням інвестиційних та інноваційних проектів за пріоритетними напрямами технологічних парків, регулюються цим Законом, а також іншими нормативно-правовими актами України.

2. При запровадженні спеціального режиму інвестиційної та інноваційної діяльності законодавство України з питань, врегульованих частинами першою і другою статті 4, частинами першою і другою статті 5, частинами першою і другою статті 6 та статтею 7, діє з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом.

3. Держава гарантує стабільність встановленого цим Законом спеціального режиму інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків на весь строк, визначений цим Законом.

Стаття 9. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2000 року.

2. Кабінету Міністрів України:

у тримісячний строк внести до Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність із цим Законом та привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

у місячний строк забезпечити розробку і впровадження Положення про порядок здійснення контролю за цільовим використанням сировини, матеріалів, устаткування, обладнання, комплектуючих та інших товарів, що ввозяться в Україну для виконання інвестиційних та інноваційних проектів за пріоритетними напрямами діяльності технологічних парків.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 16 липня 1999 року
N 991-XIV

^ Наверх
наверх