документiв в базi
550558
Подiлитися 
  1993-02-261998-03-072011-06-15  

Документ втратив чиннiсть!


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 26 лютого 1993 р. N 144
Київ

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Кабінету Міністрів України
N 1209 від 19 грудня 2012
р.)

Про порядок реєстрації символіки
об'єднань громадян

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 113 від 22.02.94
N 621 від 08.0
6.96
N 283 від 07.03.
98 )

На підставі Закону України "Про об'єднання громадян" ( 2460-12 ) і на виконання постанови Верховної Ради України про введення його в дію (2461-12) Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Положення про порядок реєстрації символіки об'єднань громадян, що додається.

2. Установити такі розміри збору за реєстрацію символіки зареєстрованих об'єднань громадян:

всеукраїнських і місцевих
 
- чотири неоподатковуваних
мінімуми доходів громадян; 
міжнародних

 
- два неоподатковуваних
мінімуми доходів громадян і
100 доларів США (за наявності ліцензії Національного банку) або
еквівалент цієї суми у валюті
України за курсом Національно-
го банку на час сплати; 
структурних осередків
громадських організацій
зарубіжних держав в Україні

 
- 200 доларів США (за наявності
ліцензії Національного банку)
або еквівалент цієї суми у
валюті України за курсом
Національного банку на час сплати. 

( Абзаци перший - четвертий пункту 2 в редакції Постанови КМ N 113 від 22.02.94 )

За реєстрацію символіки громадських організацій інвалідів, осіб, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, розмір збору знижується на 50 відсотків.

Дитячі громадські організації від сплати реєстраційного збору звільняються. ( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 621 від 08.06.96 )

3. За видачу об'єднанню громадян дубліката свідоцтва про реєстрацію символіки встановлюється плата в розмірі 50 відсотків загальної суми реєстраційного збору.

4. Кошти, одержані від сплати зборів за реєстрацію символіки об'єднань громадян, а також за видачу дублікатів свідоцтв про реєстрацію символіки об'єднань громадян, зараховуються до державного бюджету. ( Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 113 від 22.02.94, в редакції Постанови КМ N 283 від 07.03.98 )

5. Міністерству культури забезпечувати виготовлення на замовлення Міністерства юстиції бланків свідоцтв про реєстрацію символіки об'єднань громадян.

Міністерству юстиції укласти з державним комітетом з матеріальних ресурсів державний контракт про виділення для цієї мети відповідних ресурсів.

6. Зареєстровані об'єднання громадян, що використовують символіку в порядку, який діяв до затвердження Положення про порядок реєстрації символіки об'єднань громадян, вправі її перереєструвати відповідно до цього Положення.

Прем'єр-міністр України Л.КУЧМА

Перший заступник Міністра Кабінету Міністрів України В.НЕСМІХ

Затверджене
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 лютого 1993 р. N 144

Положення
про порядок реєстрації символіки об'єднань громадян

1. Об'єднання громадян можуть використовувати власну символіку: прапори, емблеми тощо, які є їх символами і відмітними знаками.

2. Символіка об'єднань громадян затверджується центральними статутними органами об'єднань відповідно до їх статутів.

3. Реєстрація символіки зареєстрованих об'єднань громадян здійснюється Мінюстом.

4. Для реєстрації символіки об'єднання громадян подається заява до Мінюсту, яка підписується двома членами центрального статутного органу об'єднання громадян.

До заяви додаються:

1) положення про символіку об'єднання громадян;

2) опис символу і відмітного знака;

3) рішення центрального статутного органу про затвердження положення та опису;

4) зображення символіки;

5) документ про сплату реєстраційного збору;

6) копії свідоцтва про реєстрацію об'єднання громадян та його статуту.

Положення про символіку повинно визначати види символіки, порядок її виготовлення, зберігання і використання.

Документи, зазначені у підпунктах 2 і 3 цього пункту, подаються у трьох примірниках. ( Пункт 4 в редакції Постанови КМ N 113 від 22.02.94 )

5. Заява про реєстрацію символіки об'єднання громадян за наявності всіх необхідних документів розглядається у двомісячний строк.

6. Якщо із заявою про реєстрацію символіки звертаються об'єднання громадян, що мають тотожну чи схожу символіку, перевага віддається об'єднанню громадян, яке першим подало заяву про реєстрацію символіки.

7. За результатами розгляду заяви приймається рішення про реєстрацію символіки або про відмову в її реєстрації.

8. У разі реєстрації символіки об'єднання громадян заявникові видається свідоцтво про реєстрацію встановленого зразка, що додається.

9. Зареєстрованій символіці об'єднання громадян присвоюється відповідний номер. Дані про реєстрацію вносяться до Реєстру символіки об'єднань громадян, що ведеться Мінюстом.

У Реєстрі зазначається: назва об'єднання громадян; дата його реєстрації і номер; вид символіки; стислий опис; дата включення до Реєстру.

10. У реєстрації символіки об'єднання громадян може бути відмовлено, якщо вона:

1) тотожна чи схожа із уже зареєстрованою символікою;

2) складається з позначень, які не мають відмітних властивостей;

3) являє собою державні герби, прапори або офіційні назви держав, нагороди, печатки та інші подібні відмітні знаки;

4) належить до загальнодержавних символів і термінів;

5) за своїм змістом суперечить державним інтересам, принципам гуманності і моралі;

6) містить прізвища, імена, псевдоніми, портрети, факсміле окремих осіб без їх згоди;

7) якщо символіка політичної партії відтворює державні чи релігійні символи;

8) в інших випадках, якщо це суперечить чинному законодавству України.

11. Рішення про реєстрацію символіки об'єднання громадян у 10-денний строк надсилається заявникові.

Додаток
до Положення про порядок реєстрації
символіки об'єднань громадян

(назва органу, що здійснює реєстрацію)

Свідоцтво
про реєстрацію символіки об'єднання громадян
"____" _______________ 199__ р.

Назва об'єднання

     -------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------

Вид об'єднання

     -------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------

Вид символіки і відмітного знака

     -------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------

Опис символіки і відмітного знака

     -------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------

Керівник --------------------- Підпис

М.П.

^ Наверх
наверх