документiв в базi
550558
Подiлитися 

Статут
Міжнародного союзу електрозв'язку

( Статут ратифіковано Законом
N 116/94-ВР від 15.07.
94 )

( Поправочні документи до Статуту додатково див.
від 14.10.1994
від 06.11.1998 )

Дата підписання Україною: 22.12.1992

Дата ратифікації: 15.07.1994

Дата набуття чинності для України: 04.08.1994

Преамбула

1 Повністю визнаючи за кожною Державою суверенне право регламентувати свій електрозв'язок і враховуючи зростаюче значення електрозв'язку для збереження миру, економічного і соціального розвитку всіх Держав, Держави - Сторони цього Статуту, що є основним документом Міжнародного союзу електрозв'язку, а також Конвенції Міжнародного союзу електрозв'язку (далі іменованій "Конвенція"), яка є доповненням до нього, з метою забезпечення мирних зв'язків, міжнародного співробітництва та економічного і соціального розвитку народів за допомогою ефективно діючого електрозв'язку домовились про нижченаведене:

Глава I. Основні положення

Стаття 1
Цілі Союзу

2 1. Цілями Союзу є:

3 а) забезпечення і розширення міжнародного співробітництва між усіма Членами Союзу з метою вдосконалення і раціональноговикористання всіх видів електрозв'язку;

4 b) сприяння технічній допомозі і надання її країнам, що розвиваються, в галузі електрозв'язку, а також сприяння мобілізації матеріальних і фінансових ресурсів, необхідних для його здійснення;

5 с) сприяння розвитку технічних засобів та їх найбільш ефективної експлуатації з метою підвищення продуктивності служб електрозв'язку, розширення їх застосування і якомога більш широкого використання населенням;

6 d) сприяння поширенню переваг нових технологій у галузі електрозв'язку серед усіх жителів світу;

7 е) сприяння використанню служб електрозв'язку з метою полегшення мирних відносин;

8 f) погодження діяльності Членів Союзу для досягнення вищезазначених цілей;

9 g) сприяння на міжнародному рівні більш загальному підходу до різнобічних питань електрозв'язку у всесвітній інформаційній економіці і суспільстві шляхом співробітництва з іншими всесвітніми регіональними міжурядовими організаціями і тими неурядовими організаціями, які пов'язані з електрозв'язком.

10 2. Для цього Союз, зокрема:

11 а) здійснює розподіл радіочастотного спектра, виділення радіочастот і реєстрацію присвоєнь радіочастот і відповідних позицій на орбіті геостаціонарних супутників таким чином, щоб уникнути шкідливих перешкод між радіостанціями різних країн;

12 b) координує зусилля, спрямовані на усунення шкідливих перешкод між радіостанціями різних країн і на поліпшення використання спектра радіочастот і орбіти геостаціонарних супутників для служб радіозв'язку;

13 с) полегшує міжнародну стандартизацію електрозв'язку із задовільною якістю обслуговування;

14 d) заохочує міжнародне співробітництво з метою надання технічної допомоги країнам, що розвиваються, і з метою створення, розвитку і вдосконалення обладнання і мереж радіозв'язку в країнах, що розвиваються, всіма наявними засобами, включаючи його участь у відповідних програмах Організації Об'єднаних Націй і використання в міру необхідності своїх власних ресурсів;

15 е) координує зусилля, спрямовані на забезпечення гармонійного розвитку засобів електрозв'язку, особливо тих, які пов'язані з використанням космічної техніки з метою повного використання їхніх можливостей;

16 f) заохочує співробітництво між своїми Членами з метою встановлення найбільш низьких тарифів, сумісних з високою якістю обслуговування і незалежним, побудованим на надійній основі фінансовим управлінням електрозв'язком;

17 g) сприяє вжиттю заходів для забезпечення безпеки людського життя шляхом спільного використання служб електрозв'язку;

18 h) проводить вивчення, встановлює правила, ухвалює резолюції, формулює рекомендації та побажання, збирає і публікує інформацію з питань електрозв'язку;

19 і) співробітничає з міжнародними фінансовими організаціями і організаціями по розвитку в цілях встановлення кращих і сприятливих умов кредиту, які використовуватимуться для розробки соціальних проектів, призначених, поряд з іншим, для розширення служб електрозв'язку в найвіддаленіших районах країн.

Стаття 2
Склад Союзу

20 Міжнародний союз електрозв'язку, виходячи з принципу універсальності і зацікавленості у загальній участі в Союзі, утворюється з:

21 а) будь-якої Держави, що є Членом Союзу як Договірна сторона у будь-якій Міжнародній конвенції електрозв'язку до набуття чинності цим Статутом і Конвенцією;

22 b) будь-якої іншої Держави - Члена Організації Об'єднаних Націй, яка приєднується до цього Статуту і Конвенції відповідно до Статті 53 цього Статуту;

23 с) будь-якої іншої Держави, що не є членом Організації Об'єднаних Націй, яка бажає стати Членом Союзу і яка після одержання згоди по такій заяві з боку двох третин Членів Союзу приєднується до цього Статуту і Конвенції відповідно до Статті 53 цього Статуту. Якщо таке прохання про членство подається між двома Повноважними Конференціями, то Генеральний секретар повинен запитати про це Членів Союзу;

Член Союзу розглядається як такий, що утримався, якщо він не відповість протягом чотирьох місяців від дня запиту його думки.

Стаття 3
Права і обов'язки Членів Союзу

24 1. Члени Союзу мають права і повинні виконувати обов'язки, передбачені в цьому Статуті і Конвенції.

25 2. Члени Союзу мають такі права у відношенні до їх участі в конференціях, зборах і опитах Союзу:

26 а) кожний Член Союзу має право брати участь у конференціях, обиратися до Ради і представляти кандидатів для обрання як службовців Союзу або як членів Радіорегламентарного комітету;

27 b) за умови додержання положень п.п. 169 і 210 цього Статуту кожний Член Союзу має право на один голос на всіх Повноважних Конференціях, на всіх всесвітніх конференціях, на всіх асамблеях радіозв'язку і всіх зборах дослідних комісій і, якщо він є членом Ради, на всіх сесіях цієї Ради. На регіональних конференціях матимуть право голосу лише Члени Союзу зацікавленого району;

28 с) за умови додержання положень п.п. 169 і 210 цього Статуту кожний член Союзу має право також на один голос при всіх опитах, що проводяться шляхом листування. У випадку опитів щодо регіональних конференцій матимуть право голосу лише Члени зацікавленого району.

Стаття 4
Основні документи Союзу

29 1. Основними документами Союзу є:

- цей Статут Міжнародного союзу електрозв'язку,

- Конвенція Міжнародного союзу електрозв'язку, та

- Адміністративні регламенти.

30 2. Цей Статут, положення якого доповнюються положеннями Конвенції, є основоположним документом Союзу.

31 3. Положення як цього Статуту, так і Конвенції доповнюються положеннями нижчеперелічених Адміністративних регламентів, які регулюють використання електрозв'язку і обов'язкові для всіх Членів Союзу:

- Регламенту міжнародного електрозв'язку,

- Регламенту радіозв'язку.

32 4. У випадку розходження між яким-небудь положенням цього Статуту і положенням Конвенції або Адміністративних регламентів Статут має більшу силу. У випадку розходження між будь-яким положенням Конвенції і положенням Адміністративних регламентів Конвенція має більшу силу.

Стаття 5
Визначення

33 Якщо тільки це не суперечить контексту:

34 а) терміни, що використані у цьому Статуті і визначені у Додатку до нього, який є невід'ємною частиною цього Статуту, мають те значення, якого їм надано у цьому Додатку;

35 b) терміни, відмінні від тих, що визначені у Додатку до цього Статуту, і які використані у Конвенції і визначені у Додатку до неї, який є невід'ємною частиною Конвенції, мають те значення, якого їм надано у цьому Додатку;

36 с) інші терміни, визначені в Адміністративних регламентах, мають те значення, якого їм надано в цих регламентах.

Стаття 6
Виконання основних документів Союзу

37 1. Члени Союзу зобов'язуються дотримувати положень цього Статуту, Конвенції та Адміністративних регламентів у всіх установах і на всіх утворених або експлуатованих ними станціях електрозв'язку, які забезпечують міжнародні служби або можуть завдати шкідливих перешкод службам радіозв'язку інших країн, за винятком тих служб, які звільнені від таких зобов'язань згідно зі Статтею 48 цього Статуту.

38 2. Члени Союзу повинні також вживати необхідних заходів до того, щоб забезпечити додержання положень цього Статуту, Конвенції та Адміністративних регламентів експлуатаційними організаціями, які одержали дозвіл на утворення служб електрозв'язку і які беруть участь у міжнародних службах або експлуатують станції, здатні завдати шкідливих перешкод службам радіозв'язку інших країн.

Стаття 7
Структура Союзу

39 Союз складається з:

40 а) Повноважної Конференції, яка є вищим органом Союзу;

41 b) Ради, яка діє від імені Повноважної 43 Конференції;

42 с) всесвітніх конференцій по міжнародному електрозв'язку;

43 d) Сектора радіозв'язку, включаючи всесвітні і регіональні конференції радіозв'язку, асамблеї радіозв'язку і Радіорегламентарний комітет;

44 е) Сектора стандартизації електрозв'язку, включаючи всесвітні і регіональні конференції по стандартизації електрозв'язку;

45 f) Сектора розвитку електрозв'язку, включаючи всесвітні і регіональні конференції по розвитку електрозв'язку;

46 g) Генерального секретаріату.

Стаття 8
Повноважна конференція

47 1. Повноважна Конференція утворюється з делегацій, які представляють Членів Союзу. Вона скликається кожні чотири роки.

48 2. Повноважна Конференція:

49 а) визначає загальні принципи, яких Союз має дотримуватися для досягнення цілей, зазначених у Статті 1 цього Статуту;

50 b) після розгляду звітів Ради про діяльність Союзу від часу останньої Повноважної Конференції і про рекомендовану стратегічну політику і планування для Союзу ухвалює всі належні рішення;

51 с) встановлює основи бюджету Союзу і визначає в світлі рішень, прийнятих щодо звітів, згаданих у п. 50 вище, межі його витрат до наступної Повноважної Конференції після розгляду всіх відповідних аспектів діяльності Союзу протягом цього періоду;

52 d) формулює всі основні положення щодо персоналу Союзу і в разі необхідності встановлює основні оклади, шкалу окладів і систему допомоги і пенсій для всіх службовців Союзу;

53 е) розглядає розрахунки Союзу і при необхідності остаточно затверджує їх;

54 f) обирає Членів Союзу до складу Ради;

55 g) обирає Генерального секретаря, заступника Генерального секретаря і директорів Бюро Секторів як службовців Союзу, що обираються;

56 h) обирає членів Радіорегламентарного комітету;

57 і) розглядає і при необхідності приймає пропозиції про зміни в цьому Статуті і Конвенції відповідно до положень Статті 55 цього Статуту і належних положень Конвенції, відповідно;

58 j) укладає або переглядає в разі необхідності угоди між Союзом та іншими міжнародними організаціями, розглядає всі тимчасові угоди, укладені від імені Союзу Радою з цими організаціями, і вживає щодо них всіх необхідних на її думку заходів;

59 k) розглядає всі інші питання щодо електрозв'язку, які вона вважає необхідними.

Стаття 9
Принципи, що стосуються виборів,
і пов'язані з ними питання

60 1. Повноважна Конференція під час будь-яких виборів, про які йдеться в п.п. 54 - 56 цього Статуту, має забезпечити, щоб:

61 а) Члени Ради обиралися з належним врахуванням необхідності справедливого розподілу місць у Раді між усіма районами світу;

62 b) Генеральний секретар, заступник Генерального секретаря, директори Бюро і члени Радіорегламентарного комітету були громадянами різних країн-Членів Союзу і під час їх обирання належним чином враховувався справедливий географічний розподіл між районами світу; щодо службовців, які обираються, то належним чином враховувались принципи, викладені в п. 154 цього Статуту;

63 с) члени Радіорегламентарного комітету обиралися в індивідуальному плані з числа кандидатів, запропонованих Членами Союзу; кожний Член Союзу може запропонувати лише одного кандидата, громадянина своєї країни.

64 2. Процедури цих виборів розробляються Повноважною Конференцією. Положення щодо вступу на посаду, об'яви вакансій і переобрання містяться в Конвенції.

Стаття 10
Рада

65 1. (1) Рада складається з Членів Союзу, які обираються Повноважною Конференцією відповідно до положень п. 61 цього Статуту.

66 (2) Кожний Член Ради призначає для участі у Раді особу, якій можуть допомагати один або кілька радників.

67 2. Рада встановлює свій власний внутрішній регламент.

68 3. У період між Повноважними конференціями Рада діє як керівний орган Союзу від імені Повноважної Конференції в межах прав, наданих їй останньою.

69 4. (1) Рада вживає усіх заходів для полегшення виконання Членами Союзу положень цього Статуту, Конвенції, Адміністративних регламентів, рішень Повноважної Конференції і у відповідних випадках рішень інших конференцій і зборів Союзу, а також виконує всі інші завдання, покладені на неї Повноважною Конференцією.

70 (2) Дотримуючись загальних вказівок Повноважної Конференції, вона розглядає широке коло питань політики електрозв'язку для забезпечення того, щоб політика і стратегія Союзу повністю відповідали середовищу електрозв'язку, що постійно змінюється.

71 (3) Вона забезпечує ефективну координацію діяльності Союзу і здійснює ефективний фінансовий контроль за Генеральним секретаріатом і трьома Секторами.

72 (4) Відповідно до цілей Союзу вона сприяє розвитку електрозв'язку в країнах, що розвиваються, всіма наявними засобами, в тому числі шляхом участі Союзу у відповідних програмах Організації Об'єднаних Націй.

Стаття 11
Генеральний секретаріат

73 1. (1) Генеральним секретаріатом керує Генеральний секретар, якому допомагає заступник Генерального секретаря.

74 (2) Генеральний секретар, якому допомагає Координаційний комітет, розробляє стратегічну політику і плани Союзу і координує його діяльність.

75 (3) Генеральний секретар вживає всіх необхідних заходів для забезпечення економного використання коштів Союзу і несе відповідальність перед Союзом за всі адміністративні і фінансові сторони діяльності Союзу.

76 (4) Генеральний секретар діє як юридичний представник Союзу.

77 2. Заступник Генерального секретаря несе відповідальність перед Генеральним секретарем; він допомагає Генеральному секретарю у виконанні його обов'язків і виконує окремі завдання, які йому доручає Генеральний секретар. Він виконує обов'язки Генерального секретаря у відсутність останнього.

Глава II Сектор радіозв'язку

Стаття 12
Функції і структура

78 1. (1) Функції Сектора радіозв'язку полягають в реалізації цілей Союзу, як зазначено у Статті 1 цього Статуту, що відносяться до радіозв'язку:

- шляхом забезпечення раціонального, справедливого, ефективного та економного використання радіочастотного спектра усіма службами радіозв'язку, включаючи ті, що використовують орбіту геостаціонарних супутників, за умови виконання положень Статті 44 цього Статуту, і - проведення вивчань без обмеження діапазону частот і прийняття рекомендацій з питань радіозв'язку.

79 (2) Конкретні обов'язки Сектора радіозв'язку і Сектора стандартизації електрозв'язку постійно переглядаються при тісному співробітництві двох Секторів в плані того, що стосується питань, які становлять інтерес для обох Секторів, відповідно до належних положень Конвенції. Сектори радіозв'язку, стандартизації електрозв'язку і розвитку електрозв'язку працюють у тісному співробітництві один з одним.

80 2. Сектор радіозв'язку здійснює роботу через:

81 а) всесвітні і регіональні конференції радіозв'язку;

82 b) Радіорегламентарний комітет;

83 с) асамблеї радіозв'язку, що пов'язані з всесвітніми конференціями радіозв'язку;

84 d) дослідні комісії з радіозв'язку;

85 е) Бюро радіозв'язку, очолюване директором, що обирається.

86 3. Сектор радіозв'язку має як членів:

87 а) по праву, адміністрації всіх Членів Союзу;

88 b) будь-яке об'єднання чи організацію, які мають право відповідно до належних положень Конвенції.

Стаття 13
Конференції радіозв'язку та асамблеї радіозв'язку

89 1. Всесвітня конференція радіозв'язку може частково або у виняткових випадках повністю переглянути Регламент радіозв'язку і може мати справу з будь-якими питаннями всесвітнього характеру в межах своєї компетенції і пов'язаними з її порядком денним; інші функції цієї конференції зазначаються у Конвенції.

90 2. Всесвітня конференція радіозв'язку звичайно проводиться кожні два роки; а в тім, відповідно до належних положень Конвенції, така конференція може не проводитись або може проводитись додаткова конференція.

91 3. Асамблеї радіозв'язку звичайно проводяться кожні два роки і пов'язані за місцем і датами їх проведення з всесвітніми конференціями радіозв'язку, щоб поліпшити ефективність і троботу Сектора радіозв'язку. Асамблеї радіозв'язку забезпечують технічні основи, необхідні для роботи всесвітніх конференцій радіозв'язку, і задовольняють всі вимоги всесвітніх конференцій радіозв'язку. Функції асамблеї радіозв'язку зазначені у Конвенції.

92 4. Рішення всесвітньої конференції радіозв'язку, асамблеї радіозв'язку і регіональної конференції радіозв'язку у всіх випадках мають відповідати цьому Статуту і Конвенції. Рішення асамблеї радіозв'язку і рішення регіональної конференції радіозв'язку у всіх випадках мають також відповідати Регламенту радіозв'язку. Під час ухвалення резолюцій і рішень конференції мають враховувати передбачувані фінансові наслідки і мають уникати ухвалення таких резолюцій і рішень, які можуть спричинитися до перевищення верхніх меж витрат, встановлених Повноважною Конференцією.

Стаття 14
Радіорегламентарний комітет

93 1. Радіорегламентарний комітет складається з обраних членів, висококваліфікованих в галузі радіозв'язку, які мають практичний досвід у справі присвоєння і використання частот. Кожний член повинен добре володіти знаннями про географічні, економічні і демографічні умови певного району світу. Вони виконують свої обов'язки в Союзі незалежно і на часовій основі.

94 2. Функції Радіорегламентарного комітету полягають у такому:

95 а) прийняття внутрішнього регламенту, включаючи технічні характеристики, відповідно до Регламенту радіозв'язку і до будь-яких рішень, які можуть бути ухвалені компетентними конференціями радіозв'язку. Цей внутрішній регламент використовується директором і Бюро під час застосування Регламенту радіозв'язку для реєстрації частотних присвоєнь, зроблених Членами Союзу. Цей регламент є відкритим для коментарів адміністрацій і в разі, якщо розбіжності тривають, питання передається на найближчу всесвітню конференцію радіозв'язку;

96 b) розгляд будь-яких інших питань, які не можуть бути розв'язані шляхом застосування вищезазначеного внутрішнього регламенту;\

97 с) виконання всіх додаткових функцій по присвоєнню і використанню частот, як зазначено в п. 78 цього Статуту, відповідно до процедур, визначених Регламентом радіозв'язку і приписаних якою-небудь компетентною конференцією або Радою за згодою більшості Членів Союзу, під час підготовки такої конференції або для виконання її рішень.

98 3. (1) Під час виконання своїх обов'язків у Комітеті члени Радіорегламентарного комітету не представляють ні своїх країн-Членів Союзу, ні райони, а є неупередженими посадовими особами, наділеними міжнародним мандатом. Зокрема, кожний член Комітету має уникати втручатися в рішення, що безпосередньо стосуються його власної адміністрації.

99 (2) Під час виконання своїх обов'язків у Союзі члени Комітету не повинні запитувати або одержувати вказівки від якого б то не було уряду або члена цього уряду, або від якої б то не було громадської або приватної організації чи особи. Члени мають утримуватися від усякого діяння або участі в ухваленні будь-якого рішення, яке може бути несумісним з їхнім статусом, визначеним у п. 98 вище.

100 (3) Кожний Член Союзу повинен поважати виключно міжнародний характер обов'язків членів Комітету і не намагатися впливати на них під час виконання ними в Комітеті покладених на них завдань.

101 4. Порядок роботи Радіорегламентарного комітету визначений у Конвенції.

Стаття 15
Дослідні комісії по радіозв'язку

102 Функції дослідних комісій по радіозв'язку визначені у Конвенції.

Стаття 16
Бюро радіозв'язку

103 Функції директора Бюро радіозв'язку визначені у Конвенції.

Глава III. Сектор стандартизації електрозв'язку

Стаття 17
Функції і структура

104 1. (1) Функції Сектора стандартизації електрозв'язку полягають у реалізації цілей Союзу, як зазначено в Статті 1 цього Статуту, що стосується стандартизації електрозв'язку, шляхом вивчення технічних, експлуатаційних і тарифних питань і прийняття рекомендацій з них, маючи на увазі стандартизацію електрозв'язку на всесвітній основі.

105 (2) Конкретні обов'язки Сектора стандартизації електрозв'язку і Сектора радіозв'язку постійно переглядаються при тісному співробітництві двох Секторів в плані того, що стосується питань, які становлять інтерес для обох Секторів відповідно до належних положень Конвенції. Сектори радіозв'язку, стандартизації електрозв'язку і розвитку електрозв'язку працюють у тісному співробітництві один з одним.

106 2. Сектор стандартизації електрозв'язку здійснює роботу через:

107 а) всесвітні конференції по стандартизації електрозв'язку;

108 b) дослідні комісії по стандартизації електрозв'язку;

109 с) Бюро стандартизації електрозв'язку, очолюване директором, що обирається.

110 3. Сектор стандартизації електрозв'язку має членами:

111 а) по праву, адміністрації всіх Членів Союзу;

112 b) будь-яке об'єднання або організацію, які мають право відповідно до належних положень Конвенції.

Стаття 18
Всесвітні конференції по стандартизації електрозв'язку

113 1. Функції всесвітніх конференцій по стандартизації електрозв'язку визначені у Конвенції.

114 2. Всесвітні конференції по стандартизації електрозв'язку скликаються кожні чотири роки, а втім, додаткова конференція може бути проведена відповідно до належних положень Конвенції.

115 3. Рішення всесвітніх конференцій по стандартизації електрозв'язку у всіх випадках мають відповідати цьому Статуту, Конвенції та Адміністративним регламентам. Під час ухвалення резолюцій і рішень конференції мають враховувати передбачувані фінансові наслідки і мають уникати ухвалення таких резолюцій і рішень, які можуть спричинитися до перевищення верхніх меж витрат, установлених Повноважною Конференцією.

Стаття 19
Дослідні комісії по стандартизації електрозв'язку

116 Функції дослідних комісій по стандартизації електрозв'язку визначені у Конвенції.

Стаття 20
Бюро стандартизації електрозв'язку

117 Функції директора Бюро стандартизації електрозв'язку визначені у Конвенції.

Глава IV. Сектор розвитку електрозв'язку

Стаття 21
Функції і структура

118 1. (1) На Сектор розвитку електрозв'язку покладаються функції по досягненню цілей Союзу, викладені у Статті 1 цього Статуту, і по виконанню в рамках своєї компетенції подвійного обов'язку Союзу як спеціалізованої установи Організації Об'єднаних Націй і виконавчої установи по реалізації проектів в рамках системи розвитку Організації Об'єднаних Націй або інших угод по фінансуванню з метою полегшення і прискорення розвитку електрозв'язку шляхом внесення пропозицій, організації і координації діяльності по технічному обов'язку Союзу як спеціалізованої установи Організації Об'єднаних Націй і виконавчої установи по реалізації проектів в рамках системи розвитку Організації Об'єднаних Націй або інших угод по фінансуванню з метою полегшення і прискорення розвитку електрозв'язку шляхом внесення пропозицій, організації і координації діяльності по технічному співробітництву і допомозі.

119 (2) Діяльність Секторів радіозв'язку, стандартизації електрозв'язку і розвитку електрозв'язку є предметом тісного співробітництва в тому, що стосується питань щодо розвитку відповідно до належних положень цього Статуту.

120 2. З врахуванням зазначених вище напрямів роботи конкретні функції Сектора розвитку електрозв'язку полягають у такому:

121 а) підняття рівня свідомості відповідальних осіб щодо важливої ролі електрозв'язку в національній програмі соціально-економічного розвитку і забезпечення інформацією і консультаціями по можливим напрямкам політики і структури;

122 b) сприяння розвитку, поширенню та експлуатації мереж і служб електрозв'язку, особливо в країнах, що розвиваються, беручи до уваги діяльність інших відповідальних органів, шляхом мобілізації можливостей у розвитку людських ресурсів, плануванні, управлінні, мобілізації ресурсів, дослідженні і розвитку;

123 с) прискорення зростання електрозв'язку через співробітництво з регіональними організаціями електрозв'язку і з всесвітніми і регіональними установами по фінансуванню розвитку, що наглядають за станом проектів, які включені до їхніх програм розвитку, з метою забезпечення їх адекватного виконання;

124 d) заохочення мобілізації ресурсів для подання допомоги в галузі електрозв'язку країнам, що розвиваються, шляхом створення переважних і сприятливих умов кредиту, а також через співробітництво з всесвітніми і регіональними фінансовими організаціями та організаціями по розвитку;

125 е) заохочення і координація програм, спрямованих на прискорення передачі відповідної техніки країнам, що розвиваються, у світлі змін і розвитку мереж розвинених країн;

126 f) заохочення участі промисловості у розвитку електрозв'язку у країнах, що розвиваються, і консультування по вибору і передачі відповідної техніки;

127 g) при необхідності консультування, проведення або фінансування вивчань з технічних, економічних, фінансових, управлінських, регламентарних питань і аспектів політики, включаючи проведення досліджень по конкретних проектах у галузі електрозв'язку;

128 h) співробітництво з іншими Секторами, з Генеральним секретаріатом і з іншими зацікавленими органами у розробці спільного плану для міжнародних і регіональних мереж електрозв'язку з тим, щоб полегшити координацію під час їх розробки, маючи на думці забезпечення служб електрозв'язку;

129 і) виконання вищезазначених функцій, звертаючи особливу увагу на потреби найменш розвинених країн.

130 3. Сектор розвитку електрозв'язку здійснює роботу через:

131 а) всесвітні і регіональні конференції по розвитку електрозв'язку;

132 b) дослідні комісії по розвитку електрозв'язку;

133 с) Бюро розвитку електрозв'язку, очолюване директором, що обирається.

134 4. Сектор розвитку електрозв'язку має членами:

135 а) по праву, адміністрації всіх Членів Союзу;

136 b) будь-яке об'єднання або організацію, які мають право відповідно до належних положень Конвенції.

Стаття 22
Конференції по розвитку електрозв'язку

137 1. Конференції по розвитку електрозв'язку є форумом, де обговорюються і розглядаються теми, проекти і програми, що стосуються розвитку електрозв'язку, і де даються директиви і вказівки Бюро розвитку електрозв'язку;

138 2. Конференції по розвитку електрозв'язку включають:

139 а) всесвітні конференції по розвитку електрозв'язку;

140 b) регіональні конференції по розвитку електрозв'язку.

141 3. Між двома Повноважними Конференціями проводяться одна всесвітня конференція по розвитку електрозв'язку і, з урахуванням ресурсів і пріоритетів, регіональні конференції по розвитку електрозв'язку.

142 4. Конференції по розвитку електрозв'язку не ухвалюють заключних актів. Результати їхньої роботи мають форму резолюцій, рішень, рекомендацій або звітів. У всіх випадках ці висновки мають відповідати цьому Статуту, Конвенції та Адміністративним регламентам. Під час ухвалення резолюцій і рішень конференції мають врахувати передбачувані фінансові наслідки і мають уникати ухвалення таких резолюцій і рішень, які можуть спричинитися до перевищення верхніх меж витрат, установлених Повноважною Конференцією.

143 5. Функції конференцій по розвитку електрозв'язку визначені у Конвенції.

Стаття 23
Дослідні комісії по розвитку електрозв'язку

144 Функції дослідних комісій по розвитку електрозв'язку визначені у Конвенції.

Стаття 24
Бюро розвитку електрозв'язку

145 Функції директора Бюро розвитку електрозв'язку визначені у Конвенції.

Глава V. Інші положення, що стосуються діяльності Союзу

Стаття 25
Всесвітні конференції по міжнародному електрозв'язку

146 1. Всесвітня конференція по міжнародному електрозв'язку може частково або, у виняткових випадках, повністю переглянути Регламент міжнародного електрозв'язку і може розглянути будь-яке інше питання всесвітнього характеру, яке входить до її компетенції і стосується її порядку денного.

147 2. Рішення всесвітніх конференцій по міжнародному електрозв'язку у всіх випадках мають відповідати цьому Статуту і Конвенції. Під час ухвалення резолюцій і рішень конференції мають враховувати передбачувані фінансові наслідки і мають уникати ухвалення таких резолюцій і рішень, які можуть спричинитися до перевищення верхніх меж витрат, установлених Повноважною Конференцією.

Стаття 26
Координаційний комітет

148 1. Координаційний комітет складається з Генерального секретаря, заступника Генерального секретаря і директорів трьох Бюро. Він працює під головуванням Генерального секретаря, а у його відсутність - під головуванням заступника Генерального секретаря.

149 2. Координаційний комітет діє як внутрішній орган управління, який радить Генеральному секретарю і подає йому практичну допомогу з усіх адміністративних, фінансових питань, питань інформаційних систем і з питань технічного співробітництва, які не входять до виключної компетенції конкретного Сектора або Генерального секретаріату, а також з питань зовнішніх зносин і суспільної інформації. Під час вивчення цих питань Комітет повністю враховує положення цього Статуту, Конвенції, рішення Ради та інтереси Союзу в цілому.

Стаття 27
Службовці, які обираються, і персонал Союзу

150 1. (1) Під час виконання своїх обов'язків службовці, що обираються, а також персонал Союзу не повинні просити або одержувати вказівки від якого б то не було уряду або яких би то не було властей поза Союзом. Вони мають утримуватися від усяких дій, несумісних з їхнім статусом міжнародних службовців.

151 (2) Кожний член Союзу повинен поважати виключно міжнародний характер обов'язків цих службовців, які обираються, і персоналу Союзу і не намагатися впливати на них під час виконання ними покладених на них завдань.

152 (3) Службовці, що обираються, а також персонал Союзу, крім виконання своїх обов'язків не повинні брати участь або мати фінансову зацікавленість в роботі будь-якої установи, що займається питаннями електрозв'язку. Проте вираз "фінансова зацікавленість" не слід розуміти як заборону продовжувати одержувати пільги в рахунок пенсії, враховуючи попередні посади або роботу.

153 (4) Для забезпечення ефективності роботи Союзу будь-який Член Союзу, громадянин якого обраний Генеральним секретарем, заступником Генерального секретаря або директором Бюро, повинен намагатися в міру можливості не відкликати його в період між двома Повноважними конференціями.

154 2. Головним міркуванням під час набору персоналу і визначення умов його роботи має бути необхідність забезпечити Союз службовцями, які відповідали б вищим нормам ефективності, компетентності та чесності. Слід належним чином враховувати важливість набору персоналу на можливо більш широкій географічній основі.

Стаття 28
Фінанси Союзу

155 1. Витрати Союзу складаються з:

156 а) витрат Ради;

157 b) витрат Генерального секретаріату і Секторів Союзу;

158 с) витрат на проведення Повноважних конференцій і всесвітніх конференцій по міжнародному електрозв'язку.

159 2. Витрати Союзу покриваються внесками його Членів і об'єднань та організацій, що мають право на участь у діяльності Союзу відповідно до належних положень Конвенції. Кожний Член Союзу і будь-яке об'єднання, яке має таке право, або організація виплачують суму, пропорційно вибраному ними числу одиниць класу внесків відповідно до належних положень Конвенції.

160 3. (1) Члени Союзу вільно вибирають клас внесків, по якому вони бажають брати участь у покритті витрат Союзу.

161 (2) Цей вибір здійснюється протягом шестимісячного періоду після закінчення Повноважної Конференції відповідно до таблиці класів внесків, що міститься у Конвенції.

162 (3) Якщо Повноважна Конференція приймає зміну в таблиці класів внесків у Конвенції, Генеральний секретар інформує кожного члена Союзу про дату набуття чинності зміни. Кожний Член Союзу сповіщає Генеральному секретарю протягом шести місяців після дати цього повідомлення, який ним був вибраний клас внесків відповідно до діючої зміненої шкали.

164 (4) Клас внесків, вибраний кожним Членом Союзу відповідно до п. 161 або п. 162 вище, застосовується лише починаючи з 1 січня через рік після закінчення шестимісячного періоду часу, згаданого в п. 161 або п. 162 вище.

165 4. Члени Союзу, які не сповістили про своє рішення в строк, зазначений відповідно в пунктах 161 і 162 вище, зберігають клас внесків, який був ними вибраний раніше.

165 5. Клас внесків, вибраний Членом Союзу, може бути змінений лише відповідно до пунктів 161, 162 і 163 вище. Проте, при виняткових обставинах, таких, як стихійні лиха, що вимагають організації програм міжнародної допомоги. Рада може дозволити зниження числа одиниць внеску, якщо про це попросив Член Союзу, який визначив, що він більше не в змозі виплачувати свої внески у попередньо вибраному ним класі.

166 6. Таким же чином Члени Союзу можуть, за умови одержання схвалення від Ради, вибрати клас внесків нижче того, який вибраний відповідно до п. 161 вище, якщо їхнє становище відносно внесків значно гірше, ніж їх попереднє становище, починаючи з дати, зазначеної в п. 163 вище для нового періоду внесків.

167 7. Витрати на проведення регіональних конференцій, зазначені в п. 43 цього Статуту, розподіляються між усіма Членами Союзу даного району відповідно класу їхніх внесків і за тих же умов між Членами Союзу з інших районів, які беруть участь у таких конференціях.

168 8. Члени Союзу, об'єднання і організації, про які йдеться в п. 159 вище, платять вперед свою частку щорічних внесків, обчислену на основі дворічного бюджету, прийнятого Радою, а також з урахуванням будь-яких коректувань, прийнятих Радою.

169 9. Член Союзу, який затримав плату свого внеску, втрачає право голосу, визначене в п.п. 27 і 28 цього Статуту, коли сума його прострочених внесків дорівнюватиме або перевищуватиме суму внесків за два попередніх роки.

170 10. Конкретні положення, що регулюють грошові внески об'єднань і організацій, про які йдеться в п. 159 вище, і міжнародних організацій, містяться в Конвенції.

Стаття 29
Мови

171 1. (1) Офіційними і робочими мовами Союзу є англійська, арабська, іспанська, китайська, російська і французька.

172 (2) Відповідно до належних рішень Повноважної Конференції ці мови використовуються для укладання і публікації документів і текстів Союзу в еквівалентних за формою і змістом версіях, а також при взаємному усному перекладі на конференціях і зборах Союзу.

173 (3) У разі розходжень або спорів силу має французький текст.

174 2. Якщо всі учасники конференції або зборів погоджуються з такою процедурою, дебати можуть проводитися на меншій кількості мов, ніж зазначено вище.

Стаття 30
Місцеперебування Союзу

175 Місцеперебування Союзу встановлено у Женеві.

Стаття 31
Правоздатність Союзу

176 На території кожного Члена Союз користується правоздатністю, яка йому необхідна для виконання своїх функцій і досягнення своїх цілей.

Стаття 32
Внутрішній регламент конференцій
та інших зборів

177 1. Для організації роботи і для ведення дебатів на конференціях і зборах Союзу застосовується внутрішній регламент, який включено до Конвенції.

178 2. Конференції і Рада можуть ухвалити такі постанови, які вони вважають необхідними на додаток до положень внутрішнього регламенту. Проте ці додаткові постанови мають відповідати положенням цього Статуту і Конвенції; ті, що схвалюються конференціями, публікуються як документи конференцій.

Глава VI. Загальні положення щодо електрозв'язку

Стаття 33
Право населення користуватися
міжнародною службою електрозв'язку

179 Члени Союзу визнають за населенням право передавати повідомлення за допомогою міжнародної служби громадської кореспонденції. Для всіх клієнтів по кожній категорії кореспонденції встановлюються однакові умови обслуговування, тарифи і гарантії без надання будь-якого пріоритету або переваги.

Стаття 34
Припинення передачі повідомлень електрозв'язку

180 1. Члени Союзу зберігають за собою право припинити передачу будь-якої приватної телеграми, яка могла б являти собою загрозу безпеці держави або суперечити її законам, громадському порядку або правилам пристойності, за умови негайного повідомлення станції відправлення про припинення передачі всієї телеграми або частини її, якщо тільки таке повідомлення не являтиме загрозу безпеці держави.

181 2. Члени Союзу зберігають також за собою право перервати будь-який інший приватний електрозв'язок, який міг би явити загрозу безпеці держави або суперечити її законам, громадському порядку або правилам пристойності.

Стаття 35
Тимчасове припинення служби

182 Кожний Член Союзу зберігає за собою право тимчасово припинити службу міжнародного електрозв'язку чи взагалі, чи тільки стосовно деяких зв'язків і/або для певного роду вихідної, вхідної або транзитної кореспонденції за умови негайного повідомлення про це інших Членів Союзу через Генерального секретаря.

Стаття 36
Відповідальність

183 Члени Союзу не беруть на себе ніякої відповідальності щодо клієнтів міжнародних служб електрозв'язку, зокрема щодо претензій про відшкодування збитків.

Стаття 37
Таємниця повідомлень електрозв'язку

184 1. Члени Союзу зобов'язуються вживати всіх можливих заходів, сумісних з застосовуваною системою електрозв'язку, з метою збереження таємниці міжнародних повідомлень.

185 2. Однак вони зберігають за собою право передавати ці повідомлення компетентним властям, щоб забезпечити додержання свого внутрішнього законодавства або виконання міжнародних угод, учасниками яких вони є.

Стаття 38
Організація, експлуатація і захист каналів
і обладнання електрозв'язку

186 1. Члени Союзу вживають необхідних заходів з метою використання таких каналів і обладнання, необхідних для здійснення швидкого і безперервного обміну міжнародними повідомленнями електрозв'язку, які відповідали б найкращим технічним умовам.

187 2. Наскільки можливо, ці канали і обладнання мають експлуатуватися за методами і правилами, які в результаті практичного експлуатаційного досвіду виявились кращими, а також підтримуватись в належному робочому стані і бути на рівні сучасного науково-технічного прогресу.

188 3. Члени Союзу забезпечують захист цих каналів і обладнання в межах своєї юрисдикції.

189 4. При відсутності спеціальних угод, які передбачають інші умови, всі Члени Союзу вживають необхідних заходів для забезпечення обслуговування дільниць міжнародних ліній електрозв'язку, які є в їх віданні.

Стаття 39
Повідомлення про порушення

190 З метою полегшити застосування положень Статті 6 цього Статуту, Члени Союзу зобов'язуються повідомляти один одного про порушення положень цього Статуту, Конвенції та Адміністративних регламентів.

Стаття 40
Пріоритет повідомлень електрозв'язку,
які стосуються безпеки людського життя

191 Міжнародні служби електрозв'язку надають абсолютний пріоритет всім повідомленням електрозв'язку, що стосуються безпеки людського життя на морі, на суші, в повітрі і у космічному просторі, а також епідеміологічним повідомленням виключної терміновості Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Стаття 41
Пріоритет урядових повідомлень електрозв'язку

192 За умови дотримання положень Статей 40 і 46 цього Статуту урядові повідомлення електрозв'язку (див. Додаток до цього Статуту, п. 1014) користуються в міру можливості правом пріоритету перед іншими повідомленнями, якщо цей пріоритет особливо запитується відправником.

Стаття 42
Особливі угоди

193 Члени Союзу зберігають за собою, за визнаними ними експлуатаційними організаціями та за іншими, відповідним чином уповноваженими на це організаціями, право укладати особливі угоди з питань електрозв'язку, що не стосуються Членів Союзу в цілому. Проте такі угоди не повинні суперечити положенням цього Статуту, Конвенції або Адміністративних регламентів відносно шкідливих перешкод, які можуть бути заподіяні під час їх експлуатації радіослужбам інших Членів Союзу, і в цілому відносно технічної шкоди, яку їх експлуатація може завдати роботі інших служб електрозв'язку інших Членів Союзу.

Стаття 43
Регіональні конференції,
угоди і організації

194 Члени Союзу зберігають за собою право скликати регіональні конференції, укладати регіональні угоди і утворювати регіональні організації з метою врегулювання питань електрозв'язку, які можуть бути розв'язані на регіональній основі. Такі регіональні угоди не повинні суперечити цьому Статуту або Конвенції.

Глава VII. Особливі положення щодо радіозв'язку

Стаття 44
Використання радіочастотного спектра
і орбіти геостаціонарних супутників

195 1. Члени Союзу повинні намагатися обмежити кількість частот і ширину використовуваного спектра до мінімуму, потрібного для забезпечення задовільної роботи необхідних служб. З цією метою вони повинні впроваджувати в найкоротші строки найновіші технічні досягнення.

196 2. Під час використання смуг частот для радіозв'язку Члени Союзу повинні враховувати те, що радіочастоти і орбіта геостаціонарних супутників є обмеженими природними ресурсами, які належить використовувати раціонально, ефективно і економно відповідно до положень Регламенту радіозв'язку, щоб забезпечити справедливий доступ до цієї орбіти і до цих частот різним країнам чи групам країн з урахуванням особливих потреб країн, що розвиваються, і географічного положення деяких країн.

Стаття 45
Шкідливі перешкоди

197 1. Усі станції, незалежно від їх призначення, повинні встановлюватися і експлуатуватися таким чином, щоб не чинити шкідливих перешкод радіозв'язку або радіослужбам інших Членів Союзу чи визнаних експлуатаційних організацій, які мають право здійснювати радіозв'язок і працюють відповідно до положень Регламенту радіозв'язку.

198 2. Кожний Член Союзу зобов'язується вимагати від визнаних ним експлуатаційних організацій і від інших експлуатаційних організацій, які мають відповідні права, додержання положень п. 197 вище.

199 3. Крім того, Члени Союзу визнають необхідність вжиття всіх практично можливих заходів для того, щоб робота різних видів електроапаратури і обладнання не чинила шкідливих перешкод радіозв'язку чи радіослужбам, зазначеним у п. 197 вище.

Стаття 46
Виклики і повідомлення про лихо

200 Радіостанції зобов'язані приймати з наданням абсолютного пріоритету виклики і повідомлення про лихо, звідки б вони не виходили, таким же чином відповідати на ці повідомлення і негайно вживати до них необхідних заходів.

Стаття 47
Фальшиві сигнали лиха, терміновості, безпеки
чи пізнавання або такі, що вводять в оману

201 Члени Союзу зобов'язуються вживати всіх заходів, необхідних для запобігання передачі або поширенню фальшивих сигналів лиха, терміновості, безпеки або пізнавання чи таких, що вводять в оману, і сприяти виявленню та пізнаванню станцій, що знаходяться під юрисдикцією їх країни і передають такі сигнали.

Стаття 48
Обладнання служб національної оборони

202 1. Члени Союзу зберігають за собою повну свободу щодо військового радіообладнання.

203 2. Проте під час використання цього обладнання мають в міру можливості додержуватись встановлені положення щодо надання допомоги в разі лиха і вжиття заходів для запобігання шкідливим перешкодам, а також положення Адміністративних регламентів стосовно типів випромінювання і застосування частот, які слід використовувати відповідно до характеру служби, яку вони забезпечують.

204 3. Крім того, якщо це обладнання використовується в службі громадської кореспонденції або інших службах, передбачених в Адміністративних регламентах, воно має, як правило, відповідати положенням, що регламентують такого роду служби.

Глава VIII. Відносини з Організацією Об'єднаних Націй,
іншими міжнародними організаціями і державами, що не є Членами Союзу

Стаття 49
Відносини з Організацією Об'єднаних Націй

205 Відносини між Організацією Об'єднаних Націй і Міжнародним союзом електрозв'язку визначені в Угоді, укладеній між цими двома організаціями.

Стаття 50
Відносини з іншими міжнародними організаціями

206 З метою здійснення повної міжнародної координації в галузі електрозв'язку Союз співробітничає з міжнародними організаціями, що мають пов'язані з ним інтереси і діяльність.

Стаття 51
Відносини з державами, які не є Членами Союзу

207 Усі Члени Союзу зберігають за собою і за визнаними експлуатаційними організаціями право визначати умови, на яких вони згодні допустити обмін повідомленнями електрозв'язку з державою, яка не є Членом Союзу. Якщо повідомлення електрозв'язку, що виходить від такої держави, приймається яким-небудь Членом Союзу, воно має бути передане і, оскільки при цьому використовуються канали електрозв'язку Члена Союзу, до цього повідомлення повинні застосовуватись обов'язкові положення цього Статуту, Конвенції та Адміністративних регламентів, а також має стягуватись звичайна плата.

Глава IX. Заключні положення

Стаття 52
Ратифікація, прийняття або схвалення

208 1. Цей Статут і Конвенція мають бути одночасно ратифіковані, прийняті або схвалені у вигляді єдиного документа кожним Членом Союзу, що їх підписав, згідно з його конституційними правилами. Цей документ має бути у найкоротший термін переданий Генеральному секретарю. Генеральний секретар сповіщає Членів Союзу про депонування кожного такого документа.

209 2. (1) Протягом двох років від дня набуття чинності цим Статутом і Конвенцією кожний Член Союзу, який підписав їх, користується правами, що надані Членам Союзу в п.п. 25 - 28 цього Статуту, навіть якщо він не депонував акт ратифікації, прийняття або схвалення згідно з п. 208 вище.

210 (2) По закінченні двох років від дня набуття чинності цим Статутом і Конвенцією будь-який Член Союзу, який підписав їх, але не депонував акт ратифікації, прийняття чи схвалення згідно з п. 208 вище, не має подальшого права голосувати на конференціях Союзу, на сесіях Ради, зборах Секторів Союзу або брати участь у письмовому опиті, що проводиться відповідно до положень цього Статуту і Конвенції, до тих пір, поки не буде депонований такий акт. Права цього Члена Союзу, крім прав на голосування, не зачіпаються.

211 3. Після набуття чинності цим Статутом і Конвенцією відповідно до Статті 59 цього Статуту кожний акт ратифікації, прийняття або схвалення набуває чинності від дня його депонування у Генерального секретаря.

Стаття 53
Приєднання

212 1. Член Союзу, який не підписав цей Статут і Конвенцію, або будь-яка інша Держава, про яку йдеться у Статті 2 цього Статуту з урахуванням відповідних положень цієї Статті, може в будь-який час приєднатися до цього Статуту і Конвенції. Таке приєднання здійснюється одночасно у вигляді єдиного документа, що охоплює як цей Статут, так і Конвенцію.

213 2. Акт про приєднання депонується у Генерального секретаря, який при його одержанні сповіщає Членів Союзу про депонування кожного такого акта і направляє кожному із них завірену копію цього акта.

214 3. Після набуття чинності цим Статутом і Конвенцією відповідно до Статті 58 цього Статуту кожний акт про приєднання набуває чинності від дня його депонування у Генерального секретаря, якщо інше не обумовлено в ньому.

Стаття 54
Адміністративні регламенти

215 1. Адміністративні регламенти, як зазначено у Статті 4 цього Статуту, є такими міжнародними документами, що зобов'язують і узгоджуються з положеннями цього Статуту і Конвенції.

216 2. Ратифікація, прийняття чи схвалення цього Статуту і Конвенції чи приєднання до них згідно зі Статтями 52 і 53 цього Статуту, відповідно, визначають також згоду дотримувати Адміністративні регламенти, прийняті на компетентних всесвітніх конференціях, що передували даті підписання цього Статуту і Конвенції. Така згода стосується будь-якого застереження, зробленого під час підписання Адміністративних регламентів або їх переглядів в тій мірі, що застереження зберігається під час депонування документа про ратифікацію, прийняття, схвалення чи приєднання.

217 3. Часткові або повні перегляди Адміністративних регламентів, прийняті після зазначеної вище дати, в мірі, можливій відповідно до національного законодавства, тимчасово застосовуються до всіх Членів Союзу, які підписали такі перегляди. Таке тимчасове застосування набуває чинності від дати або від дат, зазначених при цьому, і пов'язане з тими застереженнями, які зроблені під час підписання таких переглядів.

218 4. Таке тимчасове застосування триває доти, поки:

219 а) Член Союзу не заявить Генеральному секретарю про свою згоду дотримуватися кожного такого перегляду і не вкаже при необхідності, в якій мірі він зберігає яке-небудь застереження, зроблене щодо цього перегляду під час його підписання;

220 b) не мине шістдесят днів після одержання Генеральним секретарем заяви від Члена Союзу, в якій Член Союзу інформує його про те, що він не вважає себе зобов'язаним дотримуватися будь-якого такого перегляду.

221 5. Якщо Генеральний секретар не одержав заяву по п.п. 219 або 220 вище від Члена Союзу, який підписав будь-який такий перегляд, після закінчення періоду часу в тридцять шість місяців від дати чи дат, зазначених в ньому щодо тимчасового застосування, то вважається, що цей Член Союзу згодний дотримуватися перегляду за умови врахування будь-якого застереження, яке він міг би зробити по цьому перегляду під час його підписання.

222 6. Будь-який Член Союзу, який не підписав будь-який такий частковий або повний перегляд Адміністративних регламентів, прийнятий після дати, обумовленої в п. 216 вище, повинен докласти зусиль до того, щоб негайно заявити Генеральному секретарю про те, що він вважає себе зобов'язаним дотримуватися цього перегляду. Якщо така заява не одержана Генеральним секретарем від цього Члена Союзу після закінчення строку, обумовленого в п. 221 вище, то вважається, що цей Член Союзу вважає себе зобов'язаним дотримуватися цього перегляду.

223 7. Генеральний секретар негайно інформує Членів Союзу про будь-яку одержану заяву за цією Статтею.

Стаття 55
Положення по внесенню поправок в цей Статут

224 1. Будь-який Член Союзу може запропонувати будь-яку поправку до цього Статуту. Для того, щоб така пропозиція могла бути завчасно направлена всім Членам Союзу для розгляду. Генеральний секретар повинен одержати її не пізніше ніж за вісім місяців до дати, встановленої для відкриття Повноважної Конференції. Генеральний секретар повинен негайно і не пізніше шести місяців до цієї останньої дати направити таку пропозицію всім Членам Союзу.

225 2. Будь-яка пропозиція про зміну поправки, запропонованої відповідно до п. 224 вище, може, проте, бути представленою в будь-який час будь-яким Членом Союзу або його делегацією на Повноважній Конференції.

226 3. Кворум, потрібний на будь-якому пленарному засіданні Повноважної Конференції для розгляду будь-якої пропозиції по внесенню поправок в цей Статут або по внесенню змін до такої пропозиції, має складатися із більше ніж половини делегацій, акредитованих на Повноважній Конференції.

227 4. Для того, щоб бути прийнятою, будь-яка пропозиція щодо зміни будь-якої запропонованої поправки, а також пропозиція ви цілому, у зміненому чи незміненому вигляді, має бути схвалена на пленарному засіданні принаймні двома третинами делегацій, акредитованих на Повноважній Конференції.

228 5. Повинні застосовуватися загальні положення, які стосуються конференцій, внутрішнього регламенту конференцій та інших зборів, зазначених у Конвенції, якщо не зазначено інакше в попередніх пунктах цієї Статті, які мають більшу силу.

229 6. Всі поправки до цього Статуту, прийняті Повноважною Конференцією у всій сукупності і у вигляді єдиного поправочного документа, набувають чинності на дату, встановлену Конференцією між Членами Союзу, які депонували до цієї дати документи ратифікації, прийняття чи схвалення або документи про приєднання до цього Статуту і до поправочного документа. Ратифікація, прийняття чи схвалення, а також приєднання лише до частини такого поправочного документа виключаються.

230 7. Генеральний секретар сповіщає всіх Членів Союзу про депонування кожного документа про ратифікацію, прийняття, схвалення або приєднання.

231 8. Після набуття чинності будь-якого такого поправочного документа ратифікація, прийняття, схвалення або приєднання відповідно до Статей 52 і 53 цього Статуту застосовуються до зміненого Статуту.

232 9. Після набуття чинності будь-яким таким поправочним документом Генеральний секретар реєструє його у Секретаріаті Організації Об'єднаних Націй відповідно до положень Статті 102 Статуту Організації Об'єднаних Націй ( 995_010 ). Пункт 241 цього Статуту також застосовується до будь-якого такого поправочного документа.

Стаття 56
Вирішення спорів

233 1. Члени Союзу можуть вирішувати свої спори з питань щодо тлумачення чи застосування цього Статуту, Конвенції або Адміністративних регламентів шляхом переговорів, по дипломатичних каналах або відповідно до процедур, встановлених двосторонніми чи багатосторонніми договорами, укладеними між ними для вирішення міжнародних спорів, або будь-яким іншим способом, що взаємно погоджений між ними.

234 2. Якщо жоден з цих засобів вирішення спору не буде прийнятий, будь-який Член Союзу, який бере участь у спорі, може поставити спір на арбітраж відповідно до порядку, визначеного у Конвенції.

235 3. Факультативний протокол по обов'язковому вирішенню спорів щодо цього Статуту, Конвенції і Адміністративних регламентів застосовується між Членами - Сторонами цього Протоколу.

Стаття 57
Денонсація цього Статуту і Конвенції

236 1. Кожний Член Союзу, що ратифікував, прийняв, схвалив цей Статут і Конвенцію або приєднався до них, має право денонсувати їх. В такому випадку денонсація цього Статуту і Конвенції здійснюється одночасно у вигляді єдиного документа шляхом повідомлення на адресу Генерального секретаря. Після одержання такого повідомлення Генеральний секретар сповіщає про це інших Членів Союзу.

237 2. Ця денонсація набуває чинності після закінчення строку в один рік від дня одержання повідомлення Генеральним секретарем.

Стаття 58
Набуття чинності і пов'язані з ним питання

238 1. Цей Статут і Конвенція набувають чинності 1 липня 1994 р. між Членами Союзу, які депонували до цієї дати документ про ратифікацію, прийняття, схвалення чи приєднання.

239 2. На дату набуття чинності, зазначену в п. 238 вище, цей Статут і Конвенція відміняють і заміняють у відносинах між Договірними сторонами Міжнародну конвенцію електрозв'язку (Найробі, 1982 р.).

240 3. Відповідно до положень Статті 102 Статуту Організації Об'єднаних Націй Генеральний секретар Союзу реєструє цей Статут і Конвенцію в Секретаріаті Організації Об'єднаних Націй.

241 4. Оригінал цього Статуту і Конвенції, укладений англійською, арабською, іспанською, китайською, російською і французькою мовами, зберігається в архівах Союзу. Генеральний секретар висилає кожному Члену Союзу, який підписав їх, завірену копію на запитаній мові.

242 5. У випадку розходжень між текстами цього Статуту і Конвенції на різних мовах силу має французький текст. На посвідчення чого нижчепідписані повноважні представники підписали оригінал цього Статуту Міжнародного союзу електрозв'язку і оригінал Конвенції Міжнародного союзу електрозв'язку.

Здійснено у Женеві 22 грудня 1992 року.

Додаток

Визначення деяких термінів,
використовуваних у цьому Статуті,
Конвенції та Адміністративних регламентах
Міжнародного союзу електрозв'язку

1001 Для цілей вищезазначених основних документів Союзу такі терміни мають значення, що міститься у визначеннях, які їх супроводжують.

1002 Адміністрація: Будь-яка урядова установа або служба, що відповідає за виконання зобов'язань по Статуту Міжнародного союзу електрозв'язку, по Конвенції Міжнародного союзу електрозв'язку і по Адміністративних регламентах.

1003 Шкідлива перешкода: Перешкода, що заважає дії радіонавігаційної служби або інших служб безпеки чи яка істотно погіршує якість, неодноразово перериває чи ускладнює роботу служби радіозв'язку, яка діє відповідно до Регламенту радіозв'язку.

1004 Громадська кореспонденція: Будь-яке повідомлення електрозв'язку, яке підприємства і станції, призначені для обслуговування населення, мають приймати для передачі.

1005 Делегація: Всі делегати, а в деяких випадках представники, радники, аташе чи перекладачі, направлені одним і тим самим Членом Союзу. Кожний Член Союзу вільний у виборі складу своєї делегації на свій розсуд. Зокрема, він може включити до неї в статусі делегатів, радників чи аташе осіб, які належать до будь-якого об'єднання чи організації, що має на це право відповідно до належних положень Конвенції.

1006 Делегат: Особа, яку уряд Члена Союзу направляє на Повноважну Конференцію, або особа, що представляє уряд чи адміністрацію Члена Союзу на Конференції або на зборах Союзу.

1007 Експлуатаційна організація: Будь-яка приватна особа, компанія, корпорація чи організація, яка експлуатує устаткування електрозв'язку, що призначене для забезпечення служби міжнародного електрозв'язку, або здатна заподіяти шкідливі перешкоди такій службі.

1008 Визнана експлуатаційна організація: Будь-яка експлуатаційна організація, що відповідає вищенаведеному визначенню, яка експлуатує службу громадської кореспонденції чи радіомовлення і на яку зобов'язання, передбачені у Статті 6 цього Статуту, покладаються Членом Союзу, на території якого розташований орган управління цієї організації, або Членом Союзу, що дозволив цій експлуатаційній організації установити і експлуатувати на своїй території службу електрозв'язку.

1009 Радіозв'язок: Електрозв'язок, що здійснюється шляхом радіохвиль.

1010 Служба радіомовлення: Служба радіозв'язку, передачі якої призначені для безпосереднього прийому населенням. Ця служба може здійснювати передачу звуку, передачу телебачення та інші види передач.

1011 Міжнародна служба електрозв'язку: Служба електрозв'язку між підприємствами чи станціями електрозв'язку будь-якого типу, що знаходяться в різних країнах або належать різним країнам.

1012 Електрозв'язок: Будь-яка передача, випромінювання або прийом знаків, сигналів, письмового тексту, зображень і звуків чи будь-яких повідомлень по проводовій, радіо, оптичній чи інших електромагнітних системах.

1013 Телеграма: Письмовий текст, призначений для передачі по телеграфу з метою доставки адресату. Цей термін також включає радіотелеграми, якщо не застережено інше.

1014 Урядові повідомлення електрозв'язку: Повідомлення електрозв'язку, що виходять від:

- голови держави;

- голови уряду або членів уряду;

- головнокомандуючих збройними сухопутними, морськими або повітряними силами;

- дипломатичних чи консульських представників;

- Генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй, керівників основних органів Організації Об'єднаних Націй;

- Міжнародного Суду, або відповіді на відзначені вище урядові повідомлення електрозв'язку.

1015 Приватні телеграми: Телеграми, крім урядових або службових телеграм.

1016 Телеграфія: Вид електрозв'язку, при якому інформація, що передається, призначена для запису під час прийому у вигляді графічного документа; передана інформація може бути в деяких випадках представлена в іншому вигляді або може бути записана для наступного використання.

Примітка: Графічний документ є носієм інформації, на якому записується у постійному вигляді друкований чи рукописний текст або нерухоме зображення, який може бути підшитий і до якого можна звертатися в подальшому.

1017 Телефонія: Вид електрозв'язку, призначений в основному для обміну інформацією у вигляді мови.

Набув чинності 1 липня 1994 р., для України - 4 серпня 1994 р.

Верховна Рада України,
Інститут законодавства "Закони України" том 14.

^ Наверх
наверх