документiв в базi
550558
Подiлитися 

Документ втратив чиннiсть!


ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОМУ
ГОСПОДАРСТВУ

НАКАЗ
N 135 від 31.12.91
м.Київ

( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державного
комітету України з питань житлово-комунальног
о
господарств
а N 76 від 17.05.2005 )

Про затвердження Положення про систему технічного
обслуговування, ремонту та реконструкції жилих
будівель в містах і селищах України

З метою подальшого поліпшення технічного обслуговування, ремонту та реконструкції житлового фонду і приведення нормативних актів, що регулюють діяльність житлового господарства, у відповідність з діючим законодавством НАКАЗУЮ:

1. Затвердити і ввести в дію з 1 січня 1992 року Положення про систему технічного обслуговування, ремонту та реконструкції жилих будівель в містах і селищах України.

2. Визнати таким, що втратило чинність, Положення про систему технічного обслуговування, ремонту і реконструкції жилих будинків в містах і селищах Української РСР, затверджене Мінжитлокомунгоспом УРСР (КДП 204 УРСР 32-89) 29.09.89.

Голова Комітету А.А.Дронь

Додаток
до наказу Держжитлокомунгоспу
України від 31 грудня 1991 р. N 135

Положення про систему технічного обслуговування,
ремонту та реконструкції жилих будівель в містах
і селищах України

КДП-204/12 Україна 193-91

1. Загальні положення

1.1. Положення встановлює склад і порядок функціонування системи технічного обслуговування, ремонту та реконструкції жилих будівель.

1.2. Положення є обов'язковим для підприємств, організацій і установ, незалежно від форм їх власності та відомчого підпорядкування, кооперативів та товариств індивідуальних власників, які здійснюють технічне обслуговування, ремонт і реконструкцію жилих будівель в містах і селищах України.

1.3. Система технічного обслуговування, ремонту та реконструкції являє собою комплекс взаємозв'язаних організаційних і технічних заходів, спрямованих на забезпечення збереження жилих будівель, інженерних комунікацій та обладнання. Система включає матеріальні, трудові та фінансові ресурси, а також необхідну нормативну та технічну документацію. Термінологія, якою користуються в системі, наведена у додатку 1.

1.4. Вказана система повинна забезпечити нормальне функціонування жилих будівель протягом всього періоду їх використання за призначенням. Класифікація жилих будівель за капітальністю та нормативні строки їх служби наведені у додатку 2.

1.5. Система передбачає проведення в жилих будівлях в процесі експлуатації такого комплексу робіт: технічного обслуговування, ремонтів та реконструкції.

1.6. Контроль за виконанням вимог системи технічного обслуговування, ремонту та реконструкції жилих будівель покладено на Держжитлокомунгосп України та місцеві органи влади або на створені ними відповідні структури управління.

1.7. Положення про систему технічного обслуговування, ремонту та реконструкції жилих будівель рекомендується застосовувати при виконанні ремонту будівель та споруд комунального, соціально-культурного та побутового призначення з урахуванням специфіки функціонування цих об'єктів.

2. Технічне обслуговування

2.1. Технічне обслуговування жилих будівель являє собою комплекс робіт, спрямованих на підтримку справності елементів будівель чи заданих параметрів та режимів роботи технічного обладнання.

2.2. Технічне обслуговування жилих будівель включає роботи по контролю за їх технічним станом, усуненню несправностей, які вимагають негайного виконання, налагодження і регулювання технічного обладнання, підготовку будівель до сезонної експлуатації, а також по забезпеченню нормативного повітряного обміну, температурно-вогкісних та інших показників приміщень.

Перелік основних робіт по технічному обслуговуванню наведено в додатку 3.

2.3. Технічне обслуговування кожної жилої будівлі проводиться щорічно по установленому переліку робіт.

2.4. Контроль за технічним станом будівель здійснює інженерно-технічний персонал житлових (житлово-комунальних) організацій або на їх замовлення спеціалізовані організації, шляхом проведення періодичних ремонтів з використанням засобів технічної діагностики.

2.5. Установлюються три види огляду: загальні, непередбачені і профілактичні.

Загальні огляди передбачають комплексне обстеження комісією елементів приміщень будівель, а також їх зовнішнього благоустрою з метою визначення технічного і санітарного стану, виявлення несправностей і прийняття рішень по їх усуненню, а також визначення готовності будівель до експлуатації в наступний період. Загальний огляд проводиться з періодичністю два рази на рік - навесні та восени (весняний та осінній огляди).

2.6. Основними завданнями весняного огляду будівель є:

визначення обсягів робіт по підготовці жилих будівель до експлуатації у весняно-літній і осінньо-зимовий періоди; встановлення технічного стану жилих будівель, що підлягають відповідно до перспективного плану ремонту в наступний період, (для своєчасної розробки проектно-кошторисної документації);

уточнення обсягів робіт по ремонту будівель, що включені в план ремонту поточного року.

Завданням осіннього огляду є: перевірка готовності жилих будівель, комунікацій, обладнання і елементів благоустрою до експлуатації в осінньо-зимовий період; виявлення обсягів робіт ремонту по кожній будівлі, які передбачені планом на наступний рік.

2.7. Загальний огляд здійснюється комісією, до складу якої входять інженерно-технічні працівники житлових (житлово-комунальних) організацій та представники громадських домових дільничних комітетів. Огляд будівель житлово-будівельних кооперативів проводиться за їх замовленням або згідно з рішенням місцевої влади, з платою по встановлених цінах.

До складу комісії в цьому випадку входять представники правлінь кооперативів, при необхідності і спеціалісти-експерти проектних інститутів, представники ремонтно-будівельних організацій (підрозділів).

2.8. Виявлені в процесі огляду несправності та причини, які їх викликали, а також технічний стан елементів будівлі записують в журналі обліку результатів огляду.

Журнал обліку результатів огляду будівель заводиться в ЖКО на групу будівель чи окрему будівлю, залежно від кількості і поверхів, рівня благоустрою та інших характеристик.

Відомості, що заносяться в журнал, є вихідними даними для визначення технічного стану елементів будівлі чи його обладнання.

Відповідальність за ведення і збереження журналу обліку результатів огляду будівель покладається на майстра технічної дільниці (техніка-наглядача).

Узагальнені відомості про технічний стан жилої будівлі і про проведені ремонти відображаються щорічно в технічному паспорті цієї будівлі.

2.9. Незаплановані огляди, які викликані стихійними явищами, аваріями, особливими умовами експлуатації, а також заявами наймачів і організацій про те, що виникли несправності в будівлях чи обладнанні, передбачають обстеження будівель і їх елементів.

Непередбачені огляди проводяться комісією або окремими працівниками в залежності від обсягу і характеру несправностей, які з'явилися.

2.10. Профілактичні огляди жилих і нежилих приміщень здійснюються інженерно-технічним персоналом житлових (житлово-комунальних) організацій в залежності від встановленої періодичності.

2.11. При профілактичних оглядах потрібно здійснювати контроль за виконанням наймачами і орендарями умов договору найму і оренди. Наймачам і орендарям при необхідності видаються розпорядження про виконання робіт по ремонту приміщень чи обладнання, які входять в їх обов'язки згідно з договором про найм і оренду.

2.12. Роботи по налагоджуванню і регулюванню технічного обладнання будівель, усунення виявлених несправностей елементів, які вимагають негайного виконання, підготовка до сезонної експлуатації, а також роботи по забезпеченню обміну повітря, заданих температурно-вогкісних і інших показників приміщень будівель виконуються робітниками відповідних спеціальностей за кошти власників житла по встановлених цінах.

Профілактичне обслуговування будівель є складовою частиною технічного обслуговування і полягає в усуненні дрібних несправностей елементів будівель з метою забезпечення їх безперебійної роботи, а також попередження порушень санітарно-гігієнічних вимог до приміщень будівель, налагодження та регулювання окремих видів технічних пристроїв.

Періодичність проведення профілактичного обслуговування елементів жилих будівель наводиться з додатку 4, а граничні строки невідкладної ліквідації виявлених несправностей, що перешкоджають нормальній експлуатації будівель в додатку 5.

2.13. Для централізованого контролю і керівництва роботою технічних обладнань будівель (ліфти, система опалення, гаряче водопостачання, опалювальні котельні, бойлерні, центральні теплові пункти, елеваторні вузли, системи пожежогасіння і димовиведення, освітлення сходових площадок), а також для обліку заявок на усунення несправностей (пошкоджень) елементів будівель створюються диспетчерські служби. Диспетчерські служби обладнуються сучасними технічними засобами автоматичного контролю і управління.

Для технічного обслуговування сучасних засобів автоматики, телемеханіки по захисту комунікацій від електрохімічної корозії в житлово-комунальному господарстві великих міст створюються загальноміські спеціалізовані служби за рахунок відрахувань власників житла на ці потреби для виконання вказаних робіт.

2.14. Для централізованої ліквідації несправностей аварійного характеру, які виникають у житловому фонді, рекомендується створювати міські (районні) аварійно-технічні служби за рахунок місцевого бюджету. При цьому забезпечується взаємодія аварійної і диспетчерської (об'єднаної диспетчерської) служб, а також служб, які виконують ремонт.

Несправності технічних пристроїв державних будівель, які вимагають негайної ліквідації, виконуються в денний час робітниками житлових (житлово-комунальних) і спеціалізованих організацій, а в нічний час робітниками міських (районних) аварійних служб безкоштовно або з оплатою по встановлених цінах.

2.15. Планування технічного обслуговування будівель і об'єктів повинно здійснюватись шляхом розробок річних та поквартальних планів-графіків робіт по технічному обслуговуванню.

При проведенні оглядів рекомендується приділяти особливу увагу жилим будівлям, на які не закінчився дворічний гарантійний строк усунення дефектів після прийняття їх в експлуатацію.

2.16. Контроль за технічним станом будівель, своєчасною і якісною підготовкою їх до експлуатації в осінньо-зимовий період, незалежно від форм власності, здійснюється місцевими органами влади разом з громадськістю за місцем проживання або їх структурними підрозділами.

2.17. До витрат на технічне обслуговування належать:

оплата праці нормативної кількості працівників по технічному обслуговуванню; відрахування на соцстрах; вартість матеріалів, транспортних послуг, спецодягу, інструментів, малоцінних та швидкозношуваних предметів; заходи охорони праці і техніки безпеки; вартість послуг інших організацій по виконанню окремих робіт технічного обслуговування; плата за електроенергію та ін.

3. Ремонт жилих будівель

3.1. Ремонт будівлі - комплекс загальнобудівельних і спеціальних робіт і організаційно-технічних заходів по усуненню фізичного і морального зносу, не пов'язаних зі зміною техніко-економічних показників.

3.2. Ремонт будівлі передбачає:

відновлення справності об'єкта і ресурсів конструкційних елементів та технічних пристроїв, підсилення їх чи заміна при необхідності, крім повної заміни кам'яних і бетонних фундаментів, а також несучих (капітальних) стін і каркасів на більш довговічні і економічні підвищення експлуатаційних показників жилих будівель, що ремонтуються. При цьому рекомендується покращувати планування окремих квартир, проводити оснащення їх відсутніми технічними пристроями та здійснювати благоустрій прилеглої території.

3.3. Ремонт, при якому здійснюється перепланування більшості або всіх квартир, а також оснащення будинку відсутніми технічними пристроями (водопровід, каналізація, центральне опалення, постачання гарячої води, газу, обладнання електроплитами), відноситься до ремонту з модернізацією.

Перелік основних робіт, що виконується під час ремонту, наведено у додатку 6.

3.4. Ремонт проводиться з періодичністю, яка забезпечує ефективну експлуатацію жилої будівлі з моменту будівництва до моменту постановки на черговий ремонт (реконструкцію).

Періодичність проведення ремонту по кожному виду будівель, враховуючи їх технічний стан, встановлюється для кожного регіону місцевими органами влади.

При встановленні періодичності ремонту рекомендується враховувати мінімальну тривалість ефективної експлуатації конструктивних елементів та технічних пристроїв будівлі, наведених у додатку 7.

3.5. Строки ремонту жилих будівель визначаються за договором між замовником та підрядчиком з урахуванням умов виробництва.

У випадках, якщо ремонт будівлі здійснюється без відселення мешканців, до договору додається поквартирний графік, в якому зазначається тривалість виконання робіт по кожній квартирі. Строк ремонту окремої квартири не повинен перевищувати 3-х місяців. При порушенні визначених строків ремонту квартир передбачаються штрафні санкції, які обумовлюються діючим законодавством України та договором.

Початок робіт на об'єкті визначається датою, що вказана в акті передачі об'єкту замовником підрядчику. Підписанню акта передує підготовчий період підрядчика для проведення робіт на об'єкті.

3.6. Визначення вартості ремонту будівлі здійснюється на підставі договірних цін.

Договірна ціна об'єкту визначається підрядчиком та замовником і складається з базисної кошторисної вартості, розробленої на основі діючих кошторисних цін, тарифів та нормативів, а також витрат і доплат, викликаних впливом ринкових відносин.

В кошторисах передбачаються накладні витрати, планові нагромадження, підвищуючі (знижуючі) індекси та коефіцієнти, лімітовані та інші витрати в розмірах, затверджених у встановленому порядку для відповідних підрядних організацій.

В кошторисній документації передбачається резерв коштів на непередбачені роботи і витрати, які розподіляються на рівні частини:

для оплати додаткових робіт, викликаних уточненням проектних рішень і коригуванням кошторисів в період проведення ремонту чи реконструкції (резерв замовника);

для покриття додаткових витрат, які виникли під час ремонту чи реконструкції внаслідок зміни, за згодою з замовником, способів та методів проведення робіт і були застосовані в кошторисних нормах і розцінках (резерв підрядчика).

Резерв підрядчика витрачається по мірі оновлення коштів у вигляді процентних нарахувань на обсяг виконаних робіт.

При внесенні в установленому порядку замовником і проектною організацією в технічну документацію уточнень, у зв'язку зі зміною обсягів і конструктивних рішень, кошторисна вартість робіт підлягає перезатвердженню за згодою з підрядчиком.

Впідсумку кошторисів повинні указуватися повернуті суми вартості матеріалів (від розбору конструкцій і демонтажу технічного обладнання), що визначаються на підставі нормативного виходу, придатних для повторного використання на об'єктах ремонту.

Фактичний вихід матеріалів, виробів, конструкцій і обладнання оформляється двостороннім актом замовника і підрядчика.

3.7. За підготовкою об'єкта до ремонту і проведенням робіт на цих об'єктах здійснюється технічний нагляд.

До функцій технічного нагляду входить підготовка об'єктів до ремонту чи реконструкції, включаючи організацію відселення, обстеження об'єктів при розробці проектно-кошторисної документації, контроль за ходом і якістю розробки проектно-кошторисної документації, технагляд за технологічністю, якістю та обсягами виконаних робіт, за постачанням на об'єкти обладнання і матеріально-технічних ресурсів, що входить в обов'язки замовника, фінансування витрат на ремонт, підготовка об'єктів для здачі приймальним комісіям, інші питання, пов'язані з організацією і проведенням ремонту і реконструкції.

На утримання служб технічного нагляду відраховуються кошти у розмірі 3,0 відсотків від повної кошторисної вартості. За погодженням з власником житла можуть збільшуватись відрахування на технічний нагляд з урахуванням впливу ринкових відносин.

3.8. Розробка проектно-кошторисної документації на ремонт будівель повинна передбачати:

проведення технічного обстеження, визначення фізичного й морального зносу жилих будівель;

складання проектно-кошторисної документації для всіх проектних рішень по переплануванню, зміні функціонального призначення приміщень, заміні конструкцій, технічного обладнання, благоустрою території;

техніко-економічний розрахунок на проведення ремонту, що включає пояснювальну записку з розрахунками, які відображають принципові рішення по обсяговому плануванню, конструкціях, технічному обладнанню і техніко-економічних показниках проектного рішення.

При наявності вбудованих та прибудованих орендованих приміщень складається окрема проектно-кошторисна документація на ремонт вказаних приміщень. Роботи, які викликані потребами орендаря (вентиляція, холодильні камери, слаботочні і вантажно-підіймальні пристрої, спеціальна обробка та ін.), виконуються орендарями за прямими договорами з спеціальними організаціями;

розробку проекту організації ремонту, що розроблюється проектною організацією, і проекту виконання робіт, який розроблюється підрядною організацією чи за її замовленням іншою організацією.

3.9. Затвердження і перезатвердження проектно-кошторисної документації на ремонт і реконструкцію повинні здійснюватись:

відповідними виконкомами або підвідомчими їм органами управління для жилих будівель, які знаходяться у віданні виконкомів місцевих Рад народних депутатів чи належать громадянам на правах особистої власності;

правліннями відповідних організацій для жилих будівель, що належать кооперативам, профспілковим та іншим громадським організаціям;

зборами членів (уповноважених членів) кооперативів для жилих будівель, що належать житлово-будівельним кооперативам.

Проектно-кошторисна документація на ремонт чи реконструкцію передається підрядчику не пізніше як за рік до плануючого. Підрядчик дає свої пропозиції та зауваження у 45-денний строк.

Проектно-кошторисна документація уточнюється з урахуванням зауважень і пропозицій підрядчика та експертизи (при її наявності), затверджується в установленому порядку і передається підрядчику для складання договірної ціни не пізніше як за 6 місяців перед плануючим роком. Коригування такої проектно-кошторисної документації може проводитися лише через місяць після початку ремонту.

3.10. Інтервал часу між затвердженням проектно-кошторисної документації і початком ремонту не повинен перевищувати двох років, а для об'єктів великопанельного домобудування - трьох років. Застарілі проекти повинні перероблятися проектними організаціями за замовленням з метою доведення їх технічного рівня до сучасних вимог і перезатверджуватись у порядку, встановленому для затвердження заново розроблених проектів.

Якщо при проведенні ремонту (реконструкції) об'єкта по проектно-кошторисній документації, виготовленій раніше ніж за 2 роки до початку ремонту, технічні умови для підключення інженерних мереж не змінилися і технічний стан основних елементів та устаткування будинку також не погрішився (за гарантіями замовника), проектно-кошторисна документація перезатверджується без будь-яких додаткових затрат.

3.11. Місцеві Ради народних депутатів, міністерства і відомства, які мають в своєму віданні житловий фонд, зобов'язані створювати маневрений житловий фонд в розмірах, які забезпечують виконання необхідного обсягу ремонту жилих будівель або передбачати виділення жилої площі відповідного розміру, в межах не більше займаної, для переселення проживаючих із будівель, які підлягають ремонту та реконструкції.

3.12. Виконання ремонту слід проводити з дотриманням правил організації проведення та приймання виконаних робіт, правил охорони праці і протипожежної безпеки.

3.13. Ремонт жилих будівель проводиться: господарським способом (житлово-експлуатаційними організаціями, виробничими управліннями житлово-комунального господарства, комбінатами комунальних підприємств (підрядним способом) ремонтно-будівельними управліннями (дільницями), будівельними кооперативами, малими підприємствами та ін.), а також господарсько-підрядним способом.

Організаційні форми управління ремонтно-будівельним виробництвом, методи планування виробничо-господарської діяльності ремонтно-будівельних організацій, принципи госпрозрахунків, форм і методів організації виробництва, праці, матеріально-технічного постачання, обліку і звітності в ремонтно-будівельних організаціях повинен встановлюватися так, як при капітальному будівництві, з урахуванням специфіки ремонтно-будівельного виробництва.

3.14. Після закінчення усіх робіт розрахунки за виконані роботи по ремонту повинні здійснюватися: при кошторисній вартості об'єкта до 15 тис. крб. - за об'єкт в цілому; при кошторисній вартості об'єкта вище 15 тис. крб. - щомісячно, на підставі актів приймання виконаних робіт. Розрахунки за виконані обсяги робіт на об'єктах реконструкції здійснюються а порядку, встановленому в будівництві. З цією метою підрядні ремонтно-будівельні організації наділяються оборотними коштами.

Розрахунки замовників з проектними організаціями за розробку проектно-кошторисної документації повинні здійснюватись в порядку, передбаченому Положенням про договори на створення проектно-кошторисної документації на об'єкти реконструкції. Розрахунки з проектними організаціями проводяться за цінами, встановленими для розробки проектно-кошторисної документації на об'єкти будівництва. Для обсягів ремонту з підвищеним рівнем благоустрою матеріально-технічні засоби повинні виділятись згідно з проектно-кошторисною документацією.

3.15. Приймання жилих будівель після ремонту проводиться в порядку, встановленому правилами приймання в експлуатацію закінчених ремонтом жилих будівель.

Фінансування ремонту жилих будівель здійснюється: муніципальних місцевими Радами народних депутатів; відомчих - за рахунок власних коштів об'єднань, підприємств і організацій, державних централізованих капіталовкладень і довгострокових кредитів банків, а також за рахунок коштів, передбачених на ремонт житлового фонду; кооперативних організацій за рахунок коштів кооперативів; будинків, що знаходяться в особистій власності громадян - за рахунок домовласників.

Фінансування витрат на ремонт жилих квартир, що належать громадянам на правах особистої власності, здійснюється за рахунок їх коштів.

Рекомендовані нормативи витрат на ремонт жилих будівель в процентах їх балансової вартості наведені у додатку 8.

3.16. Ремонт виконується за перспективним (з розподілом будівель по роках) і поточними планами. Поточні плани (з розподілом будівель по кварталах) повинні складатися для уточнення перспективних з урахуванням результатів огляду і складених на їх підставі розціночних описів і кошторисів на ремонт.

Ремонт жилих і підсобних приміщень квартир повинен виконуватись за рахунок наймачів за умовами і в порядку, визначеному Договором найму жилого приміщення в будівлях житлового фонду на Україні та Правилами користування жилими приміщеннями, утримання жилої будівлі та прибудинкової території на Україні.

Перелік робіт по ремонту квартир, що виконуються за рахунок коштів наймачів і власників, наведено в додатку 9.

Окремі роботи повинні виконуватись за рахунок коштів експлуатаційної організації, якщо вони викликані несправністю елементів будівлі (покрівлі, технічного обладнання та ін.), технічне обслуговування і ремонт яких входить в її обов'язки.

В разі невиконання організацією без поважних причин робіт по ремонту квартири в домовлений з наймачами строк, наймач має право виконати ці роботи за свій рахунок і віднести витрати на рахунок квартирної плати в обсягах, відповідних розціночному опису робіт, затверджених експлуатаційною організацією.

Якщо наймач виплачує квартирну плату з врахуванням всіх витрат по технічному обслуговуванню і ремонту квартири та будинку в цілому згідно з додатком 9, всі роботи повністю виконує житлово-експлуатаційна організація.

4. Реконструкція жилих будівель

4.1. Реконструкція жилої будівлі - це комплекс загальнобудівельних та спеціальних робіт, організаційно-технічних заходів, пов'язаних зі зміною основних техніко-економічних показників (кількість і площа квартир, будівельний обсяг і загальна площа будівлі), що здійснюється з метою поліпшення умов проживання та якості обслуговування.

4.2. При реконструкції жилих будинків, з урахуванням місцевих будівельних умов і діючих норм проектування, крім робіт, що виконуються під час ремонту, можуть здійснюватись:

зміна планування приміщень будівлі, зведення надбудов, вбудов, при наявності необхідних обгрунтувань, їх часткове розбирання, знесення малоцінних будівель;

підвищення рівня оснащення технічним обладнанням, включаючи реконструкцію зовнішніх, незалежно від відстані, мереж (крім магістральних);

поліпшення архітектурної виразності жилих будівель, а також благоустрою прилеглих територій.

4.3. Реконструкцію жилого будинку при техніко-економічній та соціальній доцільності рекомендується проводити один раз за період його нормативного строку служби.

4.4. При проведенні реконструкції жилих будівель мусять одночасно виконуватися необхідні роботи по ремонту.

4.5. При плануванні і здійсненні реконструкції жилих будівель їх введення в експлуатацію повинно враховуватися у відповідних натуральних показниках. Балансова вартість реконструйованих будівель визначається як сума виробничих витрат на їх реконструкцію і відновлюваної вартості елементів, що зберігаються.

При постановці жилої будівлі на реконструкцію, з початком робіт вона списується з балансу, а після вводу - враховується в балансі в порядку, встановленому для об'єктів нового будівництва.

Результати проведених ремонтів, реконструкції відображаються в технічному паспорті жилої будівлі.

4.6. Планування, організація та фінансування розробки проектно-кошторисної документації і визначення договірної ціни реконструкції виконується за нормами та правилами нового будівництва.

4.7. Приймання жилих будівель після реконструкції проводиться в порядку, встановленому для приймання жилих будівель після нового будівництва.

5. Основні показники, які відображають
соціально-економічну ефективність
проведення технічного обслуговування,
ремонту та реконструкції жилих будівель

Основними показниками, що рекомендуються для використання при оцінці соціально-економічної ефективності проведення технічного обслуговування, ремонту та реконструкції жилих будівель є: виконання зобов'язань, передбачених договором найму; запобігання скороченню кількості несправностей елементів будівлі за певний період, які вимагають негайного усунення;

збільшення міжремонтних строків проведення ремонтів жилих будівель при забезпеченні нормальних умов проживання людей;

величина зниження фізичного та морального зносу житлового фонду внаслідок проведення ремонту;

кількість відремонтованого житла (кв. метрів загальної площі, квартир);

кількість додатково введеного в експлуатацію житла після реконструкції (кв.метрів, квартир);

кількість сімей, які поліпшили житлові умови після ремонту або реконструкції будинку.

Додаток 1

Основні терміни і визначення

Жила будівля*  - будівля, призначена для проживання людей 
Жилий будинок

 
- будинок, призначений для постійного
проживання в ньому людей, який має обладнані
квартири (квартиру) та допоміжні приміщення 
Квартира 
- частина жилого будинку, яка призначена
для проживання однієї чи декількох сімей,
має обладнані житла і підсобні приміщення,
окремий вихід на сходову клітку, галерею, в
коридор або на вулицю 
Жиле приміщення
квартири
 
- приміщення, в якому згідно з діючими
нормами допускається обладнання постійних
спальних місць 
Підсобні
приміщення
квартири 
- приміщення, призначені для
господарсько-побутових потреб проживаючих
 
Допоміжні
приміщення**
жилого будинку
 
- приміщення жилого будинку, призначені для
забезпечення експлуатації будинку чи
побутового і культурного обслуговування
населення за місцем проживання 
Елементи жилої
будівлі
 
- складові конструкції і технічні пристрої
будівлі, призначені для виконання заданих
функцій 
Частина будівлі

 
- певний обсяг будівлі (квартира, секція,
підвал і т.п.), призначений для виконання
заданих функцій (процесів) 
Несправності
елементів будівлі
 
- стан елементів, при якому не виконується
елементами хоча б одна із заданих
експлуатаційних вимог 
Пошкодження
елементів будівлі
 
- несправність елемента будівлі або його
складових частин, яка викликана зовнішніми
діями 
Дефект елемента
будівлі

 
- несправність (дефект) елемента будівлі,
викликана порушенням правил, норм або
технічних умов при його виготовленні,
монтажні або ремонтні 
Аварійний стан
будинку
(елемента)
 
- стан будинку (елемента), при якому його
подальша експлуатація повинна бути негайно
припинена заради безпечного проживання
людей 
Ветхий стан
будівлі (елемента)


 
- встановлена оцінка технічного стану
будівлі (елемента), яка відповідає його
фізичному зносу (більше 60 відсотків для
дерев'яних будівель та 70 відсотків для
кам'яних будівель) 
Експлуатація жилої
будівлі
 
- використання жилого будинку за
призначенням, технічне та санітарне
обслуговування його 
Санітарне
утримання жилої
будівлі
 
- комплекс робіт, спрямованих на збереження
встановлених санітарно-гігієнічних вимог до
утримання приміщень жилого будинку і його
придомової території 
Нормативні терміни
служби будівлі
 
- середній термін служби будівлі, прийнятий
для розрахунку норм амортизаційних
відрахувань 
Фактичний строк
експлуатації
будівлі
(елемента) 
- календарна тривалість експлуатації
будівлі (елемента)

 
Знос будівлі

 
- процес погіршення експлуатаційних
показників будинку в часі (з урахуванням
зміни вимог) 
Фізичний знос
будівлі (елемента)
 
- величина, що характеризує ступінь
погіршення технічних і пов'язаних з ними
інших експлуатаційних показників будівлі 
Моральний знос
будівлі


 
- величина, що характеризує ступінь
невідповідності об'ємно-планувальних,
санітарно-гігієнічних, економічних та
естетичних показників будівлі сучасним
експлуатаційним вимогам 
Утримання
житлового фонду
 
- комплекс робіт, спрямованих на створення
необхідних умов проживання людей і
забезпечення збереження жилих будівель 
Експлуатаційні
показники жилої
будівлі
 
- сукупність технічних, об'ємно-планувальних,
санітарно-гігієнічних, економічних та
естетичних характеристик жилої будівлі, які
обумовлюють її експлуатаційні якості 
Експлуатаційні
вимоги до жилої
будівлі
 
- встановлені нормативними документами
умови (вимоги) до жилої будівлі та його
елементів, які обумовлюють їх ефективну
експлуатацію 
Технічне
обслуговування
жилої будівлі
 
- комплекс робіт, спрямованих на
забезпечення справності елементів будівлі
або заданих параметрів та режимів його
технічного обладнання 
Ремонт жилого
будинку


 
- комплекс будівельних робіт та
організаційно-технічних засобів по усуненню
морального та фізичного зносу, не
пов'язаних зі зміною основних
техніко-економічних показників 
Реконструкція
жилої будівлі
 
- комплекс будівельних робіт та
організаційно-технічних засобів, пов'язаних
зі зміною основних техніко-економічних
показників (кількості та площі квартир,
будівельного обсягу та загальної площі
будівлі), здійснюваних з метою поліпшення
умов проживання, якості обслуговування 
Розціночний опис
робіт
 
- документ, який визначає на основі опису
виявлених несправностей елементів будинку
вартість робіт по їх усуненню. 

_______________

* До жилих будівель відносяться: жилі будинки, гуртожитки, готелі, будинки-інтернати та ін.

** До допоміжних приміщень жилого будинку відносяться сходові клітки, вестибюлі, перехідні шлюзи, позаквартирні коридори, колясочні, кладові, сміттєкамери, піонерські кімнати та інші аналогічні приміщення. Термін "місця загального користування" являє собою синонім терміна "допоміжні приміщення" і не рекомендується до вживання.

Додаток 2

Класифікація жилих будівель за капітальністю, строки
їх служби та норми амортизаційних відрахувань на повне
їх відновлення *

     -------------------------------------------------------------------
|Група | Характеристика будівель та їх | Строк|Норма амор- |
|будівель | конструктивних елементів |служби|тизаційних |
|по капі | | |відраху- |
|тальності| | |вань, % |
|---------+---------------------------------+------+--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------+---------------------------------+------+--------------|
| I |Будівлі кам'яні, особливо | 150 | 0,7 |
| |капітальні, стіни цегляні, | | |
| |товщиною в 2,5 - 3,5 цеглини або | | |
| |цегляні з залізобетонним чи | | |
| |металевим каркасом, перекриття | | |
| |залізобетонні та бетонні; будівлі| | |
| |великопанельні з залізобетонним | | |
| |перекриттям | | |
|---------+---------------------------------+------+--------------|
| II |Будівлі з цегляними стінами, | 125 | 0,8 |
| |товщиною 1,5 - 2,5 цеглини, | | |
| |перекриття залізобетонні, бетонні| | |
| |чи дерев'яні; великоблочні будів-| | |
| |лі з залізобетонним перекриттям | | |
|---------+---------------------------------+------+--------------|
| III |Будівлі з стінами полегшеної | 100 | 1,0 |
| |кладки з цегли, монолітного | | |
| |шлакобетону, легких шлакоблоків, | | |
| |черепашника, перекриття | | |
| |залізобетонні, бетонні чи | | |
| |дерев'яні | | |
|---------+---------------------------------+------+--------------|
| IV |Будівлі з стінами змішаними, | 50 | 2,0 |
| |дерев'яними, рубленими чи | | |
| |брущатими | | |
|---------+---------------------------------+------+--------------|
| V |Будівлі сирцеві, збірно-щитові, | 30 | 3,3 |
| |каркасно-засипні, глинобитні, | | |
| |саманні | | |
|---------+---------------------------------+------+--------------|
| VI |Будівлі каркасно-комкшитові та | 15 | 6,6 |
| |інші полегшені | | |
-------------------------------------------------------------------

_________________

* Норми амортизаційних відрахувань для визначення зносу жилих будівель.

Додаток 3

Перелік основних робіт по технічному обслуговуванню
жилих будівель та їх оснащення

Роботи, що виконуються при профілактичному обслуговуванні конструкцій, технічного обладнання.

Ліквідація незначних несправностей в системах водопроводу і каналізації (заміна прокладок у водопровідних кранах, окремих кранів, змішувачів, ущільнення згонів, заміна пошкоджених ділянок трубопроводів, ліквідація засмічень, регулювання змивних бачків, прочистка сифонів, притирання пробкових кранів і змішувачів, набивка сальників, заміна поплавка, заміна гумових прокладок біля дзвона і шарового клапана, установка обмежувачів дросельних шайб, очищення бачків від вапнякових відкладень та інше), закріплення приладів, що розхиталися, в місцях їх приєднання до трубопроводу, закріплення трубопроводів.

Ліквідація незначних несправностей в системах центрального опалення і гарячого водопостачання (регулювання триходових кранів, заміна окремих душів, набивка сальників, дрібний ремонт теплоізоляції. Заміна сталевих радіаторів та трубопроводів, що потекли, розбирання, огляд і очищення грязевиків, повітрозбирачів, вантузів, компенсаторів регулюючих кранів, гвинтелів, засувок; очищення від накипу запорної арматури, водонагрівачів, змійовиків та ін., закріплення розхитаних приладів у місцях їх приєднання до трубопроводу, закріплення трубопроводів).

Ліквідація незначних несправностей електричних пристроїв (притирка і заміна лампочок, які перегоріли у підсобних приміщеннях, заміна або ремонт штепсельних розеток і вимикачів, дрібний ремонт електропроводки, заміна захисних вогнів, запобіжників автоматичних вимикачів, пакетних перемикачів ввідно-розподільних пристроїв, щитів і електроплит.

Провітрювання колодязів.

Перевірка несправностей каналізаційних витяжок.

Перевірка наявності тяги в димо-вентиляційних каналах.

Перевірка і відновлення заземлення ванн.

Дрібний ремонт печей і вогнищ (закріплення дверцят, підтопочних листів та ін.).

Прочищення каналізаційного лежака.

Промазка суриковою замазкою свищів, ділянок гребенів стальної покрівлі та ін.

Перевірка заземлення оболонки електрокабеля, заміри опору ізоляційних проводів.

Перевірка заземлення обладнання (насосів, щитових вентиляторів).

Ліквідація дрібних несправностей електропроводки. Заміна штепсельних розеток і вимикачів. Регулювання і налагоджування ліфтів, ЗПП, дрібний ремонт сміттєпроводів (закріплення затворів, стволів і ін.).

Роботи, які виконуються при підготовці жилих будівель до експлуатації у весняно-літній період.

Закріплення та заміна водостічних труб, колін та воронок. Розконсервування та ремонт поливної системи. Зняття пружин на вхідних дверях. Консервація системи центрального опалення. Ремонт обладнання дитячих та спортивних площадок, лавочок. Ремонт осілих відмосток, тротуарів, пішохідних доріжок. Обладнання додаткової мережі поливальних систем. Розконсервація пересувних громадських туалетів (очищення, дезинфекція, промивка обладнання, підфарбування, розгрузка ресор, регулювання обладнання).

Роботи по розкриттю продухів в цоколях і вентиляції на горищах. Огляд та дрібний ремонт покрівель, фасадів і помостів у підвалах.

Роботи, які виконуються при підготовці жилих будівель до експлуатації в осінньо-зимовий період.

Утеплення віконних та балконних прорізів.

Заміна розбитого скла вікон, склоблоків та балконних дверей квартир*.

Утеплення вхідних дверей в квартирах*.

______________

* Роботи в квартирах виконуються за рахунок коштів наймачів.

Ремонт і утеплення трубопроводів на горищах і в підвальних приміщеннях.

Заскління та зачинення слухових вікон на горищах.

Виготовлення нових чи ремонт існуючих сходових дощок і перехідних мостків на горищах і у підвалах. водопостачання і центрального опалення.

Ремонт печей і кухонних вогнищ.

Дрібний ремонт газового обладнання.

Ремонт і утеплення бойлерних.

Ремонт, утеплення і прочищення димо-вентиляційних каналів.

Заміна розбитих склоблоків, скла, вікон, вхідних дверей і дверей допоміжних приміщень.

Консервація поливальної системи.

Закріплення поливальної системи.

Закріплення прапородержаків, номерних знаків і вказівників.

Закриття продухів в цоколях будинків.

Ремонт і утеплення зовнішніх водорозбірних кранів і колонок.

Ремонт і установка пружин доведення упорів на вхідних дверях.

Ремонт і укріплення вхідних дверей.

Інші роботи.

Регулювання і налагодження системи центрального опалення в період її випробування.

Регулювання і налагодження системи вентиляції.

Промивка системи центрального опалення.

Очищення та промивка водопровідних баків.

Регулювання і налагодження системи автоматичного контролю і управління роботою технічного обладнання.

Підготовка будинків до свят.

Прочищення колодязів, дворової каналізації, дренажу.

Скидання з покрівель снігу і льоду.

Очищення покрівель від сміття, бруду, листя.

Встановлення маяків на конструкційних елементах будівель для спостереження за деформаціями.

Підготовка системи водостоків до сезонної експлуатації

Дрібний ремонт елементів диспетчеризації, кабельного телебачення, телеантен, протипожежної автоматики та димовидалення.

     |----------------------+--------------+--------------------------|
|Покрівлі | 3 - 6* | |
|----------------------+--------------+--------------------------|
|Дерев'яні конструкції | 6 - 12* | |
|і столярні вироби | | |
|----------------------+--------------+--------------------------|
|Кам'яні конструкції | 12 | |
|----------------------+--------------+--------------------------|
|Залізобетонні | 12 | |
|конструкції | | |
|----------------------+--------------+--------------------------|
|Панель повнозбірних | 12 | |
|будівель і міжпанельні| | |
|стики | | |
|----------------------+--------------+--------------------------|
|Стальні закладні |Через 10 років|Проводиться шляхом |
|деталі без |після початку |розкриття 5-6 вузлів |
|антикорозійного |експлуатації, | |
|захисту в повнозбірних|потім через 3 | |
|будівлях |роки | |
|----------------------+--------------+--------------------------|
|Стальні закладні |Через 15 | - " - |
|деталі з |років, потім | |
|антикорозійним |кожні 3 роки | |
|захистом | | |
|----------------------+--------------+--------------------------|
|Печі, кухонні вогнища,| 3 |Перед початком опалюваль- |
|димовиводи, димові | |ного сезону проводиться |
|труби | |огляд і прочищення. Потім |
| | |на протязі опалювального |
| |сезону - один раз |
|----------------------+--------------+--------------------------|
|Газоходи | 3 - 6 | |
|----------------------+--------------+--------------------------|
|Вентиляційні канали | 12 | |
|----------------------+--------------+--------------------------|
|Теж в приміщеннях, де | 3 - 6 | |
|встановлено газові | | |
|прилади | | |
|----------------------+--------------+--------------------------|
|Внутрішнє й зовнішнє | 12 | |
|оздоблення | | |
|----------------------+--------------+--------------------------|
|Підлога | 12 | |
|----------------------+--------------+--------------------------|
|Перила та захисні | 6 | |
|сітки на вікнах і | | |
|сходах | | |
|----------------------+--------------+--------------------------|
|Системи водопроводу, | 3 - 6 | |
|каналізації, гарячого | | |
|водопостачання | | |
|----------------------+--------------+--------------------------|
|Системи центрального | 3 - 6 |Огляд проводиться в |
|опалення в квартирах | |опалювальний період |
|----------------------+--------------+--------------------------|
|на горищах, підвалах | 2 | |
|(підпіллях), | | |
|на сходинах | | |
|----------------------+--------------+--------------------------|
|Теплові вводи, котли, | 2 | |
|котельне обладнання | | |
|----------------------+--------------+--------------------------|
|Сміттєпроводи | щомісяця | |
|----------------------+--------------+--------------------------|
|Електрообладнання: | | |
|----------------------+--------------+--------------------------|
|відкрита електромережа| 3 - 6* | |
|----------------------+--------------+--------------------------|
|скрита електромережа і| 6 - 12* | |
|електропроводка в | | |
|сталевих трубах | | |
|----------------------+--------------+--------------------------|
|Кухонні електроплити | 6 | |
|----------------------+--------------+--------------------------|
|Світильники в | 3 | |
|допоміжних приміщеннях| | |
|(на сходах, у | | |
|вестибюлях та ін.) | | |
|----------------------+--------------+--------------------------|
|Системи димовиведення | щомісячно | |
|і пожежотушіння | | |
|----------------------+--------------+--------------------------|
|Домофони, | щомісячно | |
|замково-переговорний | | |
|пристрій (ЗПП) | | |
|----------------------+--------------+--------------------------|
|Внутрішньо-димові | 3 | |
|мережі, обладнання і | | |
|пульт управління ОДС | | |
|----------------------+--------------+--------------------------|
|Електрообладнання | 2 | |
|домових опалювальних | | |
|котелень і бойлерних, | | |
|майстерень, | | |
|водопідкачки фекальних| | |
|і дренажних насосів | | |
------------------------------------------------------------------

__________________

* Конкретна періодичність оглядів в межах встановленого інтервалу встановлюється експлуатаційними організаціями, виходячи із технічного стану будівлі та місцевих умов.

Додаток 5

Граничні строки невідкладної ліквідації виявлених
несправностей елементів жилих будівель

     ------------------------------------------------------------------
| Найменування елементів жилих |Крайні строки ліквідації |
| будівель і несправностей |несправностей (з моменту |
| | їх виявлення) діб |
|----------------------------------------------------------------|
| ПОКРІВЛЯ |
|----------------------------------------------------------------|
|Протікання | 1 |
|-------------------------------------+--------------------------|
|Несправності в системі | 5 |
|організованого водовідводу | |
|(водостічних труб, воронок, колін та | |
|ін.) | |
|-------------------------------------+--------------------------|
|Внутрішнього водостоку | 2 |
|-------------------------------------+--------------------------|
|Зовнішнього водостоку | 5 |
|----------------------------------------------------------------|
| СТІНИ |
|----------------------------------------------------------------|
|Втрата зв'язку окремих цеглин з | 1 - з негайним |
|кладкою зовнішніх стін, що загрожує |огородженням небезпечної |
|безпеці людей | зони |
|-------------------------------------+--------------------------|
|Протікання стиків панелей | 7 |
|-------------------------------------+--------------------------|
|Нещільність в димоходах і газоходах | 1 |
|-------------------------------------+--------------------------|
| ЗАПОВНЕННЯ ВІКОН I ДВЕРЕЙ | |
|-------------------------------------+--------------------------|
|Розбите скло і зірвані створки | |
|віконних рам, кватирок, балконних і | |
|дверних полотен, дверей, вітражів, | |
|вітрин, склоблоків та ін. | |
|-------------------------------------+--------------------------|
|в зимовий час | 1 |
|-------------------------------------+--------------------------|
|в літній час | 5 |
|----------------------------------------------------------------|
| ПЕЧІ |
|----------------------------------------------------------------|
|Тріщини та інші пошкодження, які | 1 - (з негайним |
|загрожують пожежній безпеці і | припиненням |
|проникненню в приміщення димових | експлуатації) |
|газів | |
|----------------------------------------------------------------|
| ВНУТРІШНЄ I ЗОВНІШНЄ СПОРЯДЖЕННЯ |
|----------------------------------------------------------------|
|Відставання штукатурки стелі або | 5 (з негайним |
|верхньої частини стін, що загрожує | застосуванням засобів |
|її обрушенню | безпеки) |
|-------------------------------------+--------------------------|
|Порушення зв'язку зовнішнього | негайно з застосуванням |
|облицювання, а також ліпних виробів, | засобів безпеки |
|встановлених на фасадах, із стінами | |
|на висоті більше 1,5 м | |
|-------------------------------------+--------------------------|
|Теж на цокольній частині | 5 |
|----------------------------------------------------------------|
| САНІТАРНО-ТЕХНІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ |
|----------------------------------------------------------------|
|Течі водопровідних кранів і змивних| 1 |
|бачків | |
|-------------------------------------+--------------------------|
|Течі в трубопроводах та їх | негайно |
|сполученнях | |
|-------------------------------------+--------------------------|
|Пошкодження сміттєпроводу | 1 |
|-------------------------------------+--------------------------|
|Несправності фекальних і дренажних| 1 |
|насосів | |
|----------------------------------------------------------------|
| ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ |
|----------------------------------------------------------------|
|Несправності електромережі і | негайно |
|обладнання аварійного характеру | |
|(коротке замикання і т. д.) | |
|-------------------------------------+--------------------------|
|Теж, неаварійного характеру | 1 |
|-------------------------------------+--------------------------|
|Несправності об'єднаних | негайно |
|диспетчерських систем | |
|-------------------------------------+--------------------------|
|Пошкодження автоматики | негайно |
|протипожежного захисту | |
|-------------------------------------+--------------------------|
|Пошкодження переговорно-замкового | 1 |
|пристрою | |
|-------------------------------------+--------------------------|
|Несправності електроплит | 1 |
|----------------------------------------------------------------|
| ЛІФТИ |
|----------------------------------------------------------------|
|Несправності ліфта |1 (з негайним припиненням |
| |експлуатації) |
------------------------------------------------------------------

Додаток 6

Перелік основних робіт, що виконуються під час
ремонту жилих будівель

1. Обстеження жилих будівель (включаючи суцільне обстеження житлового фонду), виготовлення проектно-кошторисної документації.

2. Будівельні роботи по частковій або повній заміні зношених елементів будівлі (відповідно до п. 4.2), відновлення експлуатаційних якостей будівлі (роботи: покрівельні, кам'яні, столярні, гідроізоляційні, штукатурні, малярні, сантехнічні, електротехнічні, пусконалагоджувальні та ін.).

3. Підвищення рівня благоустрою будівель під час їх ремонту:

перепланування окремих квартир з обладнанням додаткових кухонь і санітарних вузлів, розширення жилої площі за рахунок підсобних і допоміжних приміщень, поліпшення інсоляції жилих приміщень, ліквідація при необхідності темних кухонь і входів в квартири через кухні з прибудовою вбудованих чи прибудованих приміщень для сходів, санітарних вузлів або кухонь; заміна пічного опалення центральним з обладнанням котелень, теплопроводів і теплових пунктів; перебудування печей для спалювання в них газу і вугілля; обладнання системи холодного і гарячого водопостачання, каналізації, газопостачання з підключенням до існуючих магістральних систем; обладнання газоходів, водопідкачок, бойлерних; повна заміна існуючих систем центрального опалення, гарячого і холодного водопостачання; установка побутових електроплит замість газових плит або печей; встановлення ліфтів, сміттєпроводів, систем пневматичного викидання сміття в будинках з позначкою верхнього поверху 14 і вище;

переведення існуючої мережі електропостачання на підвищену напругу;

обладнання телевізійних і радіоантен колективного користування, підключення до телефонної і радіотрансляційної мереж, установка домофонів, електричних замків, замково-переговорних пристроїв; обладнання систем протипожежної автоматики і димовидалення; автоматизація і диспетчеризація опалювальних котелень, теплових мереж, теплопунктів і інженерного обладнання жилих будівель; диспетчеризація житлового фонду. Розбирання аварійних будинків, інших будівель, пов'язаних з ремонтом. Заміна інженерного обладнання, сантехнічних приладів, газових і електроплит; пусконалагоджувальні роботи обладнання, яке встановлено при ремонті; обладнання систем управління освітленням сходів.

4. Ремонт, заміна конструкцій покрівель, ремонт фасадів, стиків повнозбірних будівель; обладнання горищних приміщень жилих будівель під експлуатаційні; ремонт вбудованих приміщень.

5. Утеплення жилих будівель (роботи по підвищенню теплозахисних властивостей огороджуючих конструкцій, влаштування віконних заповнень з потрійним засклінням, утеплення горищ, обладнання зовнішніх тамбурів), шумозахист будівель.

6. Заміна внутрішньоквартальних комунікацій, вартість яких включена в балансову вартість будівлі (будівель).

7. Перебудова сумісних дахів, що не вентилюються, на дахи, які мають вентиляцію.

8. Роботи по реставрації архітектурних елементів будівель.

9. Роботи по благоустрою прибудинкової території (освітлення, асфальтування, озеленення, влаштування огороджень, дров'яних сараїв, туалетів, спортивних площадок та площадок відпочинку).

10. Авторський нагляд проектних організацій за проведенням ремонту, реконструкції будівель.

11. Експертиза проектно-кошторисної документації. 12. Технічний нагляд за ремонтом будівель. 13. Роботи по ремонту інженерних систем, обладнання (ОДС, ліфтів, ЗПП, телеантен, радіофідерів, систем ЦО, ГВП, водопостачання, каналізації, газопостачання, електропостачання, димовиведення, протипожежної автоматики та ін.).

14. Прокладання внутрішньобудинкових систем кабельного телебачення.

Додаток 7

Мінімальна тривалість ефективної експлуатації
елементів жилих будівель

     ------------------------------------------------------------------
| Елементи жилих будівель |Тривалість експлуатації |
| |до капремонту (заміни), |
| | років |
|----------------------------------------------------------------|
| ФУНДАМЕНТИ |
|----------------------------------------------------------------|
|Стрічкові бутові на складному або | 50 |
|цементному розчині | |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Стрічкові бутові на вапняному розчині | 50 |
|і цегляні | |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Стрічкові бетонні і залізобетонні | 60 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Бутові і бетонні стовпи | 40 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Свайні | 60 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Дерев'яні стільці | 15 |
|----------------------------------------------------------------|
| СТІНИ |
|----------------------------------------------------------------|
|Великопанельні з утеплюючим шаром з | 50 |
|мінераловатних плит цементного | |
|фіброліта | |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Великопанельні одношарові з легкого | 30 |
|бетону | |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Особливо капітальні, кам'яні (цегляні | 50 |
|товщиною 2,5 - 3,5 цеглини) та | |
|великоблочні на складному чи | |
|цементному розчині | |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Кам'яні звичайні (цегляні товщиною 2 | 40 |
|- 2,5 цеглини) | |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Кам'яні полегшеної кладки із цегли, | 30 |
|шлакоблоків і черепашника | |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Дерев'яні рублені і брусчаті | 30 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Дерев'яні збірно-щитові, | 30 |
|каркасно-засипні | |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Глинобитні, саманні, | 15 |
|каркасно-камишитові | |
|----------------------------------------------------------------|
| ГЕРМЕТИЗОВАНІ СТИКИ |
|----------------------------------------------------------------|
|Панелей зовнішніх стін мастиками: | |
|нетвердіючими | 8 |
|твердіючими | 15 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Місця примикання віконних, дверних | 25 |
|блоків до граней пройомів | |
|----------------------------------------------------------------|
| ПЕРЕКРИТТЯ |
|----------------------------------------------------------------|
|Залізобетонні збірні і монолітні | 80 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|З цегляним склепінням чи бетонним | 80 |
|заповненням по металевих балках | |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Дерев'яні по дерев'яних балках, | 60 |
|оштукатурені міжповерхові | |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Теж, горищні | 30 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|По дерев'яних балках, полегшені, | 20 |
|неоштукатурені | |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Дерев'яні по металевих балках | 80 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Утеплюючі шари горищних перекрить з: | |
|пінобетону | 25 |
|піноскла | 40 |
|цементного фіброліту | 15 |
|керамзиту або шлаку | 40 |
|мінеральної вати | 15 |
|мінераловатних плит | 15 |
|----------------------------------------------------------------|
| ПІДЛОГА |
|----------------------------------------------------------------|
|З керамічної плитки по бетонній | 60 |
|основі: | |
|цементна | 30 |
|цементна з мармуровою крихтою | 40 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|дощата шпунтована: | |
|по перекриттях | 30 |
|по грунту | 20 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Паркетні: | |
|дубові на рейках (на мастиці) | 60/50 |
|букові на рейках (на мастиці) | 40/50 |
|березові, осикові на рейках (на | 30/20 |
|мастиці) | |
|з паркетної дошки | 20 |
|з твердої деревинноволокнистої плити | 15 |
|мастичні на полівінілцементній | 30 |
|мастиці | |
|асфальтові | 8 |
|з лінолеуму безосновного | 10 |
|з тканинної або теплозвукоізоляційної | 20 |
|основи | |
|з полівінілхлоридних плиток | 10 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|З кам'яних плит: | |
|мармурових плит | 50 |
|гранітних плит | 80 |
|----------------------------------------------------------------|
| СХОДИ |
|----------------------------------------------------------------|
|Площадки залізобетонні, сходи по | 60 |
|металевих, залізобетонних косоурах | |
|або залізобетонних плитах | |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Накладні бетонні сходи з мармуровою | 40 |
|крихтою | |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Дерев'яні | 20 |
|----------------------------------------------------------------|
| БАЛКОНИ, ЛОДЖІЇ, ГАНКИ |
|----------------------------------------------------------------|
|Балкони по: | |
|сталевих консольних балках (рамах) з | 60 |
|заповненням монолітними | |
|залізобетонними або збірними плитами | |
|залізобетонних балках-консолях і | 80 |
|плитах перекриття | |
|----------------------------------------------------------------|
| ОГОРОДЖЕННЯ БАЛКОНІВ I ЛОДЖІЙ |
|----------------------------------------------------------------|
|металеві огородження | 40 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|дерев'яні огородження | 10 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Цементні або плиточні підлоги | |
|балконів і лоджій: | |
|з гідроізоляцією | 20 |
|асфальтова підлога | 10 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Несучі дерев'яні балки-консолі з | 20 |
|дощатим заповненням | |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Дерев'яна підлога, покрита | |
|оцинкованою | |
|даховою сталлю | 20 |
|чорною сталлю | 15 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Ганки бетонні з кам'яними або | 20 |
|бетонними східцями | |
|дерев'яні | 10 |
|----------------------------------------------------------------|
| ДАХИ I ПОКРІВЛІ |
|----------------------------------------------------------------|
|Крокви і обрешітка із збірних | 80 |
|залізобетонних елементів | |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Із збірних залізобетонних настилів | 80 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Дерев'яні крокви і обрешітка | 50 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Утеплюючі шари сумісних без горищних | |
|дахів, які вентилюються (не | |
|вентилюються) з: | |
|пінобетону або піноскла | 40/30 |
|керамзиту | 40/30 |
|мінеральної вати | 15/10 |
|мінераловатних плит | 20/15 |
|----------------------------------------------------------------|
| ПОКРИТТЯ ДАХІВ (ПОКРІВЛІ) |
|----------------------------------------------------------------|
|з оцинкованої сталі | 15 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|чорної сталі | 10 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|рулонних матеріалів (у 3 - 4 шари) | 10 - 15 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|керамічної черепиці | 60 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|асбоцементних листів і волокнистого | 30 |
|шиферу | |
|--------------------------------------+-------------------------|
|безрулонні мастичні по склотканині | 10 |
|----------------------------------------------------------------|
| СИСТЕМА ВОДОВІДВОДУ |
|----------------------------------------------------------------|
|Водостічні труби і дрібні покриття по | |
|фасаду | |
|із оцинкованої сталі | 10 |
|теж із чорної сталі | 6 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Внутрішні водостоки із: | |
|чавунних труб | 40 |
|стальних труб | 20 |
|полімерних труб | 10 |
|--------------------------------------+-------------------------|
| ПЕРЕГОРОДКИ ШЛАКОБЕТОННІ, БЕТОННІ, | 75 |
| ЦЕГЛЯНІ, ОШТУКАТУРЕНІ | |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Гіпсові, гіпсоволокнисті | 60 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Із сухої штукатурки по дерев'яному | 30 |
|каркасу | |
|----------------------------------------------------------------|
| ДВЕРІ I ВІКНА |
|----------------------------------------------------------------|
|Віконні і балконні заповнення | 40 |
|(дерев'яні рами) | |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Теж, металеві рами | 50 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Заповнення дверей: | |
|внутрішньоквартирні | 50 |
|вхідні в квартиру | 40 |
|вхідні на східці | 10 |
|----------------------------------------------------------------|
| ОПАЛЮВАЛЬНІ I КУХОННІ ПЕЧІ |
|----------------------------------------------------------------|
|Кухонні печі з обігріваючим щитком, | 20 |
|які працюють на дров'яному паливі | |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Теж, які працюють на. вугільному | 15 |
|паливі | |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Опалювальні печі на дров'яному паливі | 30 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Теж, на вугільному паливі | 25 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Теж, на газовому паливі | 25 |
|----------------------------------------------------------------|
| ВЕНТИЛЯЦІЯ |
|----------------------------------------------------------------|
|Шахти і короби на горищах із | 60 |
|шлакобетонних плит | |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Теж, з дерев'яних щитів, оббитих | 40 |
|даховим залізом по повсті | |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Приставні вентиляційні витяжні канали | 30 |
|з гіпсових і шлакобетонних плит | |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Теж, з дерев'яних щитів, | 20 |
|оштукатурених по тканій металевій | |
|сітці | |
|----------------------------------------------------------------|
| ВНУТРІШНЄ СПОРЯДЖЕННЯ |
|----------------------------------------------------------------|
|Штукатурка по кам'яних стінах | 40 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Теж, по дерев'яних стінах і | 20 |
|перегородках | |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Облицювання керамічними плитками | 30 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Облицювання сухою штукатуркою | 20 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Фарбування водними сумішами в | 4 |
|приміщеннях | |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Теж, напівводними (емульсійними) | 5 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Фарбування водними сумішами сходових | 3 |
|кліток | |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Теж, напівводними (емульсійними) | 4 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Фарбування безводними сумішами | |
|(олійними, алкідними фарбами, | |
|емалями, лаками та ін.): | |
|стін, стель, столярних виробів | 8 |
|підлог | 5 |
|радіаторів, трубопроводів, сходових | 4 |
|огорож | |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Обклеювання стін обоями звичайними | 4 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Теж, поліпшеної якості | 5 |
|----------------------------------------------------------------|
| ЗОВНІШНЄ ОПОРЯДЖЕННЯ |
|----------------------------------------------------------------|
|Облицювання: | |
|цементними офактуреними плитами | 50 |
|ковдровою плиткою | 30 |
|природним камінням | 80 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Теразитова штукатурка | 40 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Штукатурка по цеглі | |
|складним розчином | 30 |
|розчином вапна | 20 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Штукатурка по дереву | 15 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Ліпні деталі цементні | 30 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Фарбування по штукатурці (по бетону) | |
|вапновими сумішами | 3 |
|силікатними сумішами | 6 |
|полімерними сумішами | 6 |
|кремнійорганічними фарбами | 8 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Олійне фарбування по дереву | 4 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Карбування покрівель олійними | 4 |
|сумішами | |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Покриття поясків, сандриків і | 8 |
|підвіконників | |
|з оцинкованої дахової сталі | |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Теж, з чорної дахової сталі | 6 |
|----------------------------------------------------------------|
| ТЕХНІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ |
|----------------------------------------------------------------|
|Водопровід і каналізація | |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Трубопроводи холодної води з: | |
|оцинкованих труб | 30 |
|газових чорних труб | 15 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Трубопроводи каналізації: | |
|чавунні | 40 |
|керамічні | 60 |
|пластмасові | 60 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Водозбірні крани | 10 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Туалетні крани | 10 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Умивальники: | |
|керамічні | 20 |
|пластмасові | 30 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Унітази: | |
|керамічні | 20 |
|пластмасові | 20 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Змивні бачки: | |
|чавунні високорозміщені | 20 |
|керамічні | 20 |
|пластмасові | 20 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Ванни: | |
|емальовані чавунні | 40 |
|стальні | 25 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Кухонні мийки і раковини: | |
|чавунні емальовані | 30 |
|стальні емальовані | 15 |
|з нержавіючої сталі | 20 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Засувки і вентилі з чавуну | 15 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Вентилі латунні | 20 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Душові піддони | 30 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Водомірні вузли | 10 |
|----------------------------------------------------------------|
| ГАРЯЧЕ ВОДОПОСТАЧАННЯ |
|----------------------------------------------------------------|
|Трубопровід гарячої води з газових | |
|оцинкованих труб (газових чорних | |
|труб): | |
|при закритих схемах теплопостачання | 20/10 |
|теж, при відкритих схемах | 30/15 |
|теплопостачання | |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Змішувачі | 15 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Сушилки для рушників із чорних | 15 |
|чавунних труб | |
|із нікельованих труб | 20 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Засувки і вентилі з чавуну | 10 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Вентилі і пробкові крани з латуні | 15 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Колонки дров'яні | 20 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Ізоляція трубопроводів | 10 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Швидкісні водонагрівачі | 10 |
|----------------------------------------------------------------|
| ЦЕНТРАЛЬНЕ ОПАЛЕННЯ |
|----------------------------------------------------------------|
|Радіатори чавунні (стальні): | |
|при закритих схемах | 40/30 |
|при відкритих схемах | 30/15 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Калорифери (стальні) | 15 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Конвектори | 30 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Трубопроводи (стояки) в: | |
|закритих схемах | 30 |
|відкритих схемах | 15 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Трубопроводи (будинкові магістралі) в:| |
|закритих схемах | 20 |
|відкритих схемах | 15 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Засувки | 10 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Вентилі | 10 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Триходові крани | 10 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Елеватори | 20 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Ізоляція трубопроводів | 10 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Котли опалювальні: | |
|чавунні | 25 |
|стальні | 20 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Обмуровка котлів | 6 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Короби | 15 |
|----------------------------------------------------------------|
| СМІТТЄПРОВОДИ |
|----------------------------------------------------------------|
|Завантажувальні пристрої, клапани | 10 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Сміттєзбірні камери, вентиляція | 30 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Стовбур | 60 |
|----------------------------------------------------------------|
| ГАЗООБЛАДНАННЯ |
|----------------------------------------------------------------|
|Газові плити | 20 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Внутрішньобудинкові трубопроводи | 20 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Водогрійні колонки | 10 |
|----------------------------------------------------------------|
| ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ |
|----------------------------------------------------------------|
|Ввідно-розподільні пристрої | 20 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Внутрішньобудинкові магістралі | 20 |
|(мережа постачання квартир) з | |
|розподільними щитками | |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Внутрішньоквартирні мережі: | |
|скрита проводка | 40 |
|відкрита проводка | 25 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Мережа чергового освітлення місць | 10 |
|загального користування | |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Мережа освітлення приміщень | 10 |
|виробничо-технічного призначення | |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Мережа постачання ліфтових установок | 15 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Лінія постачання системи димовиведення| 15 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Лінія постачання ЦТП і бойлерних,| 15 |
|вбудованих в будинок | |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Побутові електроплити | 15 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Електроприлади (штепсельні розетки, | 10 |
|вимикачі та інш.) | |
|----------------------------------------------------------------|
| ОБЛАДНАННЯ ОБ'ЄДНАНИХ ДИСПЕТЧЕРСЬКИХ СИСТЕМ (ОДС) |
| |
|----------------------------------------------------------------|
|Внутрішньобудинкові мережі зв'язку і| |
|сигналізації: | |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Проводка | 15 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Щитки, датчики, заліки, КВП та ін. | 10 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Телемеханічні блоки, пульт | 5 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Переговорно-замкові пристрої | 5 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Автоматичний протипожежний захист | 4 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Телеантени | 10 |
|----------------------------------------------------------------|
| ЗОВНІШНЯ МЕРЕЖА |
|----------------------------------------------------------------|
|Водопровідні вводи | |
|з чавунних труб | 40 |
|з стальних труб | 15 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Дворова каналізація і каналізаційні| 40 |
|випуски: з чавунних труб | |
|з керамічних і асбоцементних труб | 30 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Теплопровід | 20 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Дворовий газопровід | 20 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Прифундаментний дренаж | 30 |
|----------------------------------------------------------------|
| ЗОВНІШНІЙ БЛАГОУСТРІЙ |
|----------------------------------------------------------------|
|Асфальтобетонні (асфальтові) покриття | 10 |
|проїздів, тротуарів, підмостків | |
|--------------------------------------+-------------------------|
|щебінкової площадки і садові доріжки | 5 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|обладнання дитячих майданчиків | 5 |
------------------------------------------------------------------

Додаток 8

Рекомендовані нормативи витрат на ремонт жилих будівель
(в % від балансової вартості жилих будівель)

     ------------------------------------------------------------------
| Типи (серія) жилих будівель | Нормативи витрат з |
| | розрахунку на 1 рік |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Цегляні будинки індивідуальних | |
|проектів | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|до 5 поверхів | 3,0 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|6 - 10 поверхів | 2,1 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|11 і вище | 1,4 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Типові цегляні будівлі | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Серії (I - 447, II - 29, III - | 2,5 |
|511) | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Великопанельні будівлі | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Серії /К-711-32, I-МГ-300 (5-ти | 3,3 |
|поверхові) | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|/II-57, II-49, I-515 (9-ти | 1,8 |
|поверхові) | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|/I-515/5, I-605 АМ /9/ | 2,7 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Великоблочні будівлі | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Серії /И-209А, II-18/12, | 1,7 |
|II-68/ | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|/И-I8/9, I-510/ | 2,8 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Дерев'яні будівлі | 4,8 |
------------------------------------------------------------------

Додаток 9

Перелік робіт
по ремонту квартир, що виконуються за рахунок коштів
наймачів в будинках державної і муніципальної власності

Фарбування стелі і стін жилих та підсобних приміщені квартир, лоджій, еркерів, балконів.

Обклеювання стін і стелі обоями.

Фарбування віконних рам і балконних дверей з внутрішньої сторони, фарбування підлоги жилих і підсобних приміщень, циклювання паркетної підлоги.

Фарбування радіаторів, труб центрального опалення, газопроводу, водопроводу та каналізації.

Фарбування зовнішніх стін з матеріалів наймодавця - для мешканців одноповерхових одноквартирних будинків.

Заміна віконних, дверних і пічних приладів, вставляння скла. Заміна або установка додаткових кранів, змішувачів та іншого технічного обладнання, заміна полотен дверей, вбудованих шаф і оздоблення квартири*.

________________

* Роботи виконуються наймачами за згодою з наймодавцем.

Ремонт чи заміна електропроводки від вводу в квартиру, заміна електроприладів та ін.

Роботи по поліпшенню опорядження квартир.

Ремонт штукатурки стін, стелі, перегородок окремих місць у приміщення жилих квартир.

За замовленнями наймачів проведення робіт по перебудові, переплануванню і підвищенню рівня благоустрою жилих приміщень відповідно до затверджених у встановленому порядку проектів.

Дострокова заміна і ремонт покриття підлоги.

Масляне фарбування віконних рам, балконних полотен і решіток з зовнішнього боку (за погодженням з житлово-експлуатаційною організацією та місцевими архітектурними органами).

^ Наверх
наверх