документiв в базi
550558
Подiлитися 

ПРЕЗИДІЯ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

УКАЗ

Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих
актів Української РСР з питань, що стосуються жінок, сім'ї
та дитинства

З метою подальшого вдосконалення законодавства Української РСР з питань, що стосуються жінок, сім'ї та дитинства, Президія Верховної Ради Української РСР ПОСТАНОВЛЯЄ:

Внести зміни і доповнення до таких законодавчих актів Української РСР:

1. До кодексу про шлюб та сім'ю Української РСР ( 2006-07 ) (Відомості Верховної Ради Української РСР, 1969 р., додаток до N 26, ст. 204; 1973 р., N 21, ст. 181; 1980 р., N 38, ст. 754; 1984 р., N 7, ст. 146):

1. Доповнити Кодекс статтями 6-1, 6-2 і 65-1 такого змісту:

"Стаття 6-1. Здійснення прав і виконання обов'язків, що
виникають із шлюбних та сімейних відносин

Права, що виникають із шлюбних та сімейних відносин, охороняються законом, за винятком тих випадків, коли ці права здійснюються в суперечності з їх призначенням.

Використання членами сім'ї своїх прав не повинно завдавати шкоди інтересам суспільства і держави, правам інших громадян.

При здійсненні прав і виконанні обов'язків громадяни повинні додержувати законів, поважати загальнолюдські принципи, всемірно сприяти зміцненню сім'ї.

Стаття 6-2. Захист прав, що виникають із шлюбних та
сімейних відносин

Захист прав, що виникають із шлюбних та сімейних відносин, здійснюється судом, органами опіки і піклування та органами запису актів громадянського стану.

Захист прав, що виникають із шлюбних та сімейних відносин, здійснюється також товариськими судами, трудовими колективами, профспілковими та іншими громадськими організаціями у випадках і в порядку, встановлюваних законодавством".

"Стаття 65-1. Право діда і баби на спілкування з онуками

Дід і баба мають право спілкування з своїми неповнолітніми онуками. В разі відмови батьків від надання діду чи бабі можливості спілкуватися з онуками органи опіки і піклування можуть зобов'язати батьків надавати діду і бабі побачення з онуками в порядку, встановленому цими органами, якщо такі побачення не перешкоджають нормальному вихованню дитини.

У тих випадках, коли батьки не підкоряються рішенню органу опіки і піклування, дід і баба вправі звернутися за вирішенням спору до суду".

2. Статтю 28 доповнити частиною другою такого змісту:

"Суд може визнати майно, нажите кожним із подружжя під час їх роздільного проживання при фактичному припиненні шлюбу, власністю кожного з них".

3. У частині першій статті 32 слова "протягом півтора року" замінити словами "протягом трьох років".

4. Частину першу статті 40 викласти в такій редакції:

"При розгляді справи про розірвання шлюбу суд повинен установити дійсні мотиви розлучення, з'ясувати фактичні взаємини подружжя і зобов'язаний вжити заходів до їх примирення".

5. Статтю 56 після слів "в книзі записів народжень" доповнити словами "або особа, яка фактично є батьком дитини, в разі смерті матері чи позбавлення її батьківських прав";

доповнити статтю частинами другою і третьою такого змісту:

"Особа, записана батьком дитини за її заявою або за спільною заявою з матір'ю дитини, не має права оспорювати батьківство, якщо в момент подачі заяви їй було відомо, що вона фактично не є батьком цієї дитини.

Чоловік, який дав письмову згоду на запліднення своєї дружини за допомогою донора, записується батьком народженої нею дитини і не має права оспорювати проведений запис".

6. У статті 61: назву і частину першу викласти в такій редакції:

"Стаття 61. Права і обов'язки батьків по вихованню дітей

Батьки мають право і зобов'язані виховувати своїх дітей, піклуватися про їх здоров'я, фізичний, духовний і моральний розвиток, навчання, готувати їх до суспільно корисної праці";

доповнити статтю частиною третьою такого змісту:

"При неналежному виконанні батьками (одним з них) обов'язків по вихованню або при зловживанні батьківськими правами діти вправі звернутися за захистом своїх прав та інтересів до органів опіки і піклування".

7. У статті 62:

частину другу викласти в такій редакції:

"Припинення шлюбу або визнання шлюбу недійсним не тягне за собою зміни прізвища дітей. Якщо той з батьків, у якого дитина залишилася жити після припинення шлюбу або визнання шлюбу недійсним, бажає присвоїти їй своє прізвище, органи опіки і піклування, виходячи з інтересів дитини, вправі дозволити зміну прізвища неповнолітнього";

доповнити статтю частинами третьою і четвертою такого змісту:

"У такому ж порядку вирішується питання про зміну прізвища неповнолітнього, в запис акту про народження якого відомості про батька було внесено відповідно до статті 55 цього Кодексу.

Той з батьків, прізвище якого носить дитина, повідомляється про порушення клопотання про зміну прізвища дитини і його думка, поряд з іншими обставинами, враховується органами опіки і піклування при вирішенні питання про зміну прізвища неповнолітнього, виходячи з інтересів дитини".

8. Назву статті 64 викласти в такій редакції:

"Стаття 64. Здійснення батьками прав і виконання ними
обов'язків по вихованню і навчанню дітей"

9. Статтю 65 викласти в такій редакції:

"Стаття 65. Порядок вирішення спорів між батьками з питань
виховання дітей

Питання виховання дітей вирішуються батьками спільно.

Один з батьків, який проживає окремо від дітей, зобов'язаний брати участь у їх вихованні і має право спілкуватися з ними. Той з батьків, при якому проживають діти, не в праві перешкоджати другому з батьків спілкуватися з дітьми і брати участь у їх вихованні.

Якщо батьки не можуть дійти згоди про участь у вихованні дітей одного з батьків, який проживає окремо, то цей порядок визначається органами опіки і піклування з участю батьків, виходячи з інтересів дитини.

У тих випадках, коли батьки не підкоряються рішенню органу опіки і піклування, останній, а також кожен з батьків вправі звернутися за вирішенням спору до суду.

При невиконанні рішення суду щодо того з батьків, який є винним, застосовуються заходи, передбачені статтею 417 Цивільного процесуального кодексу Української РСР.

При злісному невиконанні рішення суду той з батьків, який проживає окремо, виходячи з інтересів дитини, вправі звернутися з позовом до суду про передачу йому дитини".

10. Статтю 67 доповнити словами "виходячи з інтересів дітей і з урахуванням їх бажання".

11. У статті 70:

частину першу після слів "обов'язків по вихованню дітей" доповнити словами "у тому числі при відмові без поважних причин взяти дитину з родильного будинку (відділення) та інших дитячих лікувально-профілактичних і навчально-виховних закладів";

доповнити статтю частиною третьою такого змісту:

"Якщо суд при розгляді справи про позбавлення батьківських прав виявить у діях батьків або одного з них ознаки злочину, він повідомляє про це прокурора або порушує кримінальну справу".

12. Доповнити статтю 76 після частини першої новою частиною такого змісту:

"У виняткових випадках, при безпосередній загрозі життю або здоров'ю дитини, орган опіки і піклування вправі прийняти рішення про негайне відібрання дитини у батьків або інших осіб, на вихованні яких вона фактично перебуває. У цих випадках орган опіки і піклування зобов'язаний негайно повідомити прокурора і в семиденний строк після прийняття рішення звернутися до суду з позовом про позбавлення батьків або одного з них батьківських прав чи про відібрання дитини":

частини другу і третю статті вважати відповідно частинами третьою і четвертою.

13. Статтю 81 викласти в такій редакції:

"Стаття 81. Обов'язки дітей щодо батьків

Діти зобов'язані піклуватися про батьків і подавати їм допомогу.

Утримання непрацездатних батьків, які потребують допомоги, є обов'язком їх повнолітніх дітей.

Повнолітні діти, які сплачують аліменти на батьків, можуть бути притягнуті до участі в додаткових витратах, викликаних винятковими обставинами (тяжка хвороба, каліцтво, оплата праці осіб, які доглядають за батьками, та ін.).

Діти можуть бути звільнені від обов'язків щодо утримання своїх батьків і стягнення витрат по догляду за ними, якщо судом буде встановлено, що батьки ухилялися від виконання батьківських обов'язків".

14. Статтю 87 викласти в такій редакції:

"Стаття 87. Кошти дітей, влаштованих у дитячі заклади

Кошти на утримання дітей, влаштованих у дитячі заклади, можуть бути стягнені з їх батьків у розмірах, встановлених у статті 82 цього Кодексу.

Кошти, зазначені у частині першій цієї статті, для дітей, влаштованих у дитячі заклади, і призначені їм державні пенсії та допомога перераховуються на особисті рахунки цих дітей в ощадні банки".

15. Частину першу статті 106 викласти в такій редакції:

"Усиновлення може бути проведено без згоди батьків. якщо вони понад шість місяців не проживають разом з дитиною і без поважних причин не беруть участі в її вихованні та утриманні, не проявляють відносно дитини батьківської уваги і турботи".

16. Статтю 134 після слів "без опікування батьків" доповнити словами "або про неналежне виконання батьками (одним з них) обов'язків по вихованню чи про зловживання батьківськими правами".

2. До Житлового кодексу Української РСР (5464-10) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1983 р., додаток до N 28, ст. 573; 1986 р., N 21, ст. 414):

1. Доповнити Кодекс статтями 46-1 і 114-1 такого змісту:

"Стаття 46-1. Забезпечення жилим приміщенням дитячих
будинків сімейного типу

При внесенні в установленому порядку рішення про організацію дитячого будинку сімейного типу особам, які призначені батьками-вихователями, для спільного проживання з дітьми, переданими їм на виховання, надається поза чергою індивідуальний жилий будинок або багатокімнатна квартира за нормою, що встановлюється Радою Міністрів Української РСР.

Користування наданим жилим приміщенням здійснюється в порядку, встановленому законодавством для користування службовими жилими приміщеннями".

"Стаття 114-1. Виселення з дитячих будинків сімейного типу

У випадках ліквідації дитячого будинку сімейного типу батьки-вихователі повинні звільнити надане їм жиле приміщення (стаття 46,1), а в разі відмови - підлягають виселенню з наданням їм іншого благоустроєного жилого приміщення. При усуненні батьків-вихователів від подальшого виховання дітей вони можуть бути виселені із займаного ними жилого приміщення з наданням іншого жилого приміщення".

2. Доповнити абзац дев'ятий частини першої статті 45 після слів "багатодітним сім'ям" словами "сім'ям, що виховують дітей-інвалідів".

3. Доповнити частину першу статті 114 абзацом четвертим такого змісту:

"громадян, позбавлених батьківських прав, якщо вони проживають спільно з дітьми, відносно яких позбавлені батьківських прав".

4. З частини першої статті 116 виключити слова "Без надання іншого жилого приміщення може бути виселено також осіб, позбавлених батьківських прав, якщо їх спільне проживання з дітьми, відносно яких вони позбавлені батьківських прав, визвано неможливим".

3. До Цивільного кодексу Української РСР:

Викласти частину першу статті 48 в такій редакції:

"Недійсною є та угода, що не відповідає вимогам закону, в тому числі ущемлює особисті або майнові права неповнолітніх дітей".

Голова Верховної Ради Української РСР Л. КРАВЧУК

м. Київ, 28 січня 1991 року
N 660-XII

^ Наверх
наверх