документiв в базi
550558
Подiлитися 
  1991-06-041997-02-202001-06-21  

Документ втратив чиннiсть!


ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

( Закон втратив чинність на підставі прийняття Закону України
"Про Судоустрій України" № 3018-III від 07.02.2002р.)

Про господарські суди

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1991, N 36, ст.469 )

( Вводиться в дію Постановою ВР N 1143-12 від 04.06.91,
ВВР 1991, N 36, ст.470 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 2350-XII від 15.05.92, ВВР, 1992, N 32, ст.455
N 2691-XII від 14.10.92, ВВР, 1992, N 48, ст.661
N 3346-XII від 30.06.
93, ВВР, 1993, N 33, ст.348
N 96/97-ВР від 20.02.
97, ВВР, 1997, N 18, ст.124 )
N 2538-III від 21.06.200
1 )

( У назві і тексті Закону слова "Української РСР" і
"Кримської АРСР" замінено відповідно словами "України"
та "Республіки Крим" згідно із Законом N 2350-XII
від 15.05.92 )

( У назвах і текстах статей 6, 7, 8 і 9, текстах статей
5, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 23, 32, 34, 35 і 37
слова "м.Києва" замінено словами "міст Києва і
Севастополя" згідно із Законом N 3346-XII
від 30.06.93
)

( У тексті Закону слова "арбітр", "арбітражна колегія",
"Республіка Крим" в усіх відмінках замінено відповідно
словами "суддя", "судова колегія", "Автономна
Республіка Крим" у відповідних відмінках згідно із
Законом N 96/97-ВР від 20.02.97 )

( У тексті Закону слово "арбітражний" у всіх відмінках замінено словом "господарський" у відповідних відмінках згідно із Законом N 2538-III від 21.06.2001 )

Розділ I

Загальні положення

Стаття 1. Правосуддя в господарських відносинах

Відповідно до Конституції України ( 888-09 ) правосуддя в господарських відносинах здійснюється господарським судом.

Господарський суд є незалежним органом у вирішенні всіх господарських спорів, що виникають між юридичними особами, державними та іншими органами, а також у розгляді справ про банкрутство. ( Частина друга статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 96/97-ВР від 20.02.97 )

Стаття 2. Законодавство, що регулює організацію
і діяльність господарського суду

Організація і діяльність господарського суду визначаються Конституцією України ( 254к/96-ВР ), Законом України "Про судоустрій" ( 2022-10 ), цим Законом, Господарським процесуальним кодексом України ( 1798-12 ), іншими законодавчими актами України, а також міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. ( Стаття 2 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2538-III від 21.06.2001 )

Стаття 3. Завдання господарського суду

Завданнями господарського суду є: захист прав та охоронюваних законом інтересів учасників господарських правовідносин; сприяння зміцненню законності у сфері господарських відносин; внесення пропозицій, спрямованих на вдосконалення правового регулювання господарської діяльності.

Стаття 4. Принципи організації і діяльності
господарського суду

Господарський суд здійснює правосуддя на принципах: ( Абзац перший статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2538-III від 21.06.2001 )

1) законності;

2) незалежності, в тому числі й від органів законодавчої та виконавчої влади, і підкорення тільки законові;

3) рівності усіх учасників судового процесу перед законом і господарським судом; ( Пункт 3 статті 4 в редакції Закону N 96/97-ВР від 20.02.97 )

4) змагальності сторін та свободи в наданні ними господарському суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості; ( Статтю 4 доповнено пунктом 4 згідно із Законом N 96/97-ВР від 20.02.97 )

5) повного фіксування судового процесу технічними засобами у порядку, встановленому законом; ( Пункт 5 статті 4 в редакції Закону N 2538-III від 21.06.2001 )

6) гласності та відкритого розгляду справ, за винятком випадків, коли це суперечить інтересам охорони державної та комерційної таємниці або коли є обгрунтовані заперечення однієї із сторін;

6-1) забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішень господарського суду, крім випадків, встановлених законом; ( Статтю 4 доповнено пунктом 6-1 згідно із Законом N 2538-III від 21.06.2001 )

7) обов'язковості виконання рішень, ухвал, постанов господарського суду.

Розділ II

Організація господарських судів
в Україні

Стаття 5. Система господарських судів

Господарські суди є спеціалізованими судами в системі судів загальної юрисдикції.

Господарські суди становлять єдину триланкову систему спеціалізованих судів, яку складають:

місцеві господарські суди;

апеляційні господарські суди;

Вищий господарський суд України. ( Стаття 5 в редакції Закону N 2538-III від 21.06.2001 )

Стаття 5-1. Місцеві господарські суди

Місцевими господарськими судами є господарський суд Автономної Республіки Крим, господарські суди областей, міст Києва і Севастополя.

Місцеві господарські суди є судами першої інстанції.

Президент України за поданням Голови Вищого господарського суду України може утворювати інші місцеві господарські суди (міські, міжрайонні, спеціальних (вільних) економічних зон тощо). ( Закон доповнено статтею 5-1 згідно із Законом N 2538-III від 21.06.2001 )

Стаття 6. Повноваження місцевих господарських судів

( Назва статті 6 в редакції Закону N 2538-III від 21.06.2001 )

Господарський суд Автономної Республіки Крим, господарський суд області, міст Києва і Севастополя:

1) вирішує господарські спори, віднесені до його компетенції, розглядає справи про банкрутство; ( Пункт перший статті 6 із змінами,внесеними згідно із Законом N 2691-12 від 14.10.92 )

2) переглядає за нововиявленими обставинами прийняті ним рішення; (Пункт 2 в редакції Закону N 2538-III від 21.06.2001)

3) вивчає і узагальнює практику застосування законодавства, аналізує статистику вирішення господарських спорів, вносить пропозиції Вищому господарському суду України, спрямовані на вдосконалення правового регулювання господарської діяльності та практики вирішення господарських спорів;

4) веде роботу, спрямовану на попередження правопорушень у сфері господарських відносин;

5) здійснює інші повноваження, надані йому законодавством.

Стаття 7. Склад місцевого господарського суду

Господарський суд Автономної Республіки Крим, області, міст Києва та Севастополя складається з голови, першого заступника голови, заступників голови та суддів.

У господарському суді Автономної Республіки Крим, області, міст Києва і Севастополя може запроваджуватися спеціалізація суддів з розгляду справ окремих категорій. ( Стаття 7 в редакції Закону N 2538-III від 21.06.2001 )

Стаття 8. Голова місцевого господарського суду

( Назва статті 8 в редакції Закону N 2538-III від 21.06.2001 )

Господарський суд Автономної Республіки Крим, області, міст Києва та Севастополя очолює голова відповідного господарського суду. ( Частина перша статті 8 в редакції Закону N 2538-III від 21.06.2001 )

Голова господарського суду:

1) здійснює функції судді у порядку, встановленому Господарським процесуальним кодексом України; ( Пункт 1 частини другої статті 8 в редакції Закону N 2538-III від 21.06.2001 )

2) розподіляє обов'язки між заступниками голови та суддями господарського суду у випадках, передбачених Господарським процесуальним кодексом України, формує колегії суддів і призначає головуючого колегії; (Пункт 2 статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2538-III від 21.06.2001)

3) забезпечує підбір і підготовку кандидатів у судді;

4) затверджує структуру, штатний розпис та кошторис витрат на утримання господарського суду;

5) організовує діяльність господарського суду і несе відповідальність за виконання завдань, покладених на господарський суд, видає в межах своїх повноважень накази та інші акти; призначає на посаду та звільняє з посади працівників апарату господарського суду, застосовує щодо них заходи заохочення і накладає дисциплінарні стягнення;

6) вносить Голові Вищого господарського суду України подання щодо призначення та обрання суддів, встановлення чисельності працівників і асигнувань відповідного господарського суду; ( Пункт 6 статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2538-III від 21.06.2001 )

7) здійснює інші повноваження, передбачені законодавством.

Стаття 9. Заступники голови господарського суду Автономної Республіки Крим, заступники голови господарського суду області, міст Києва і Севастополя

Заступники голови господарського суду:

1) здійснюють функції судді у порядку, встановленому Господарським процесуальним кодексом України; ( Пункт 1 статті 8 в редакції Закону N 2538-III від 21.06.2001 )

2) здійснюють відповідно до розподілу обов'язків керівництво роботою структурних підрозділів апарату господарського суду;

3) здійснюють інші повноваження, передбачені законодавством.

Стаття 9-1. Апеляційні господарські суди

Апеляційні господарські суди є судами апеляційної інстанції.

Апеляційні господарські суди утворюються Президентом України за поданням Голови Вищого господарського суду України з визначенням території, на яку поширюються повноваження апеляційних господарських судів, їх місцезнаходження. ( Закон доповнено статтею 9-1 згідно із Законом N 2538-III від 21.06.2001 )

Стаття 9-2. Склад апеляційного господарського суду

Апеляційний господарський суд складається з голови суду, першого заступника голови, заступників голови та суддів і здійснює правосуддя колегією суддів.

В апеляційному господарському суді може запроваджуватися спеціалізація суддів з розгляду окремих категорій справ. ( Закон доповнено статтею 9-2 згідно із Законом N 2538-III від 21.06.2001 )

Стаття 9-3. Повноваження апеляційного господарського суду

Апеляційний господарський суд:

1) переглядає в апеляційному порядку рішення місцевих господарських судів, які включені до території, на яку поширюються його повноваження;

2) переглядає за нововиявленими обставинами прийняті ним рішення;

3) вивчає і узагальнює практику застосування законодавства, аналізує статистику вирішення господарських спорів, подає пропозиції Вищому господарському суду України щодо вдосконалення правового регулювання господарської діяльності і практики вирішення господарських спорів та щодо порушення перед Конституційним Судом України питання про офіційне тлумачення законів України;

4) проводить роботу, спрямовану на попередження правопорушень у сфері господарських відносин;

5) здійснює інші повноваження, передбачені законом. ( Закон доповнено статтею 9-3 згідно із Законом N 2538-III від 21.06.2001 )

Стаття 9-4. Голова апеляційного господарського суду

Голова апеляційного господарського суду:

1) здійснює функції судді у порядку, встановленому Господарським процесуальним кодексом України;

2) формує колегії суддів і призначає головуючого колегії;

3) розподіляє судові справи між колегіями суддів;

4) розподіляє обов'язки між заступниками голови та суддями апеляційного господарського суду;

5) забезпечує підбір і підготовку кандидатів у судді;

6) затверджує структуру, штатний розпис та кошторис витрат на утримання апеляційного господарського суду;

7) організовує діяльність апеляційного господарського суду і несе відповідальність за виконання завдань, покладених на апеляційний господарський суд, видає в межах своїх повноважень накази та інші акти; призначає на посаду та звільняє з посади працівників апарату апеляційного господарського суду, застосовує щодо них заходи заохочення і накладає дисциплінарні стягнення;

8) вносить Голові Вищого господарського суду України подання щодо призначення та обрання суддів, встановлення чисельності працівників і асигнувань відповідного апеляційного господарського суду;

9) здійснює інші повноваження, передбачені законом. ( Закон доповнено статтею 9-4 згідно із Законом N 2538-III від 21.06.2001 )

Стаття 9-5. Заступник голови апеляційного господарського суду

Заступники голови апеляційного господарського суду здійснюють:

1) повноваження судді у порядку, передбаченому Господарським процесуальним кодексом України;

2) відповідно до розподілу обов'язків керівництво роботою структурних підрозділів апарату апеляційного господарського суду;

3) інші повноваження, передбачені законом. ( Закон доповнено статтею 9-5 згідно із Законом N 2538-III від 21.06.2001 )

Стаття 10. Вищий господарський суд України

Вищий господарський суд України є вищим судовим органом господарських судів України у здійсненні правосуддя в господарських відносинах. ( Стаття 10 в редакції Закону N 2538-III від 21.06.2001 )

Стаття 11. Склад Вищого господарського суду України

Вищий господарський суд України складається з Голови, першого заступника Голови, заступників Голови та суддів і діє у складі колегій суддів.

У Вищому господарському суді України утворюється президія як консультативно-дорадчий орган при Голові Вищого господарського суду України. ( Стаття 11 в редакції Закону N 2538-III від 21.06.2001 )

Стаття 12. Повноваження Вищого господарського суду
України

Вищий господарський суд України:

1) переглядає у касаційному порядку рішення апеляційних і місцевих господарських судів; ( Пункт 1 частини першої статті 12 в редакції Закону N 2538-III від 21.06.2001 )

( Пункт 2 частини першої статті 12 виключено на підставі Закону N 2538-III від 21.06.2001 )

2) вивчає і узагальнює практику застосування законодавства, забезпечує однаковість практики, аналізує статистику вирішення господарських спорів; дає роз'яснення господарським судам з питань практики застосування законодавства України, яке регулює відносини в господарській сфері та порядок вирішення господарських спорів. ( Пункт 2 частини першої статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2538-III від 21.06.2001 )

3) веде роботу, спрямовану на попередження правопорушень у сфері господарських відносин;

4) здійснює організаційне керівництво апеляційними господарськими судами, а також господарським судом Автономної Республіки Крим, господарськими судами областей, міст Києва і Севастополя, несе відповідальність за організацію, стан і вдосконалення їх діяльності, перевіряє і поширює позитивний досвід роботи господарських судів республіки; ( Пункт 4 частини першої статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2538-III від 21.06.2001 )

5) забезпечує підбір і підготовку кандидатів у судді, підвищення кваліфікації працівників господарських судів, організовує роботу по матеріально-технічному забезпеченню господарських судів і створенню належних умов для їх діяльності, нормативному забезпеченню, веденню статистичного обліку;

5-1) забезпечує діяльність кваліфікаційної комісії суддів господарських судів; ( Частину першу статті 12 доповнено пунктом 5-1 згідно із Законом N 2538-III від 21.06.2001 )

6) здійснює інші повноваження, надані йому законодавством.

( Частину другу статті 12 виключено на підставі Закону N 2538-III від 21.06.2001 )

Стаття 13. Голова Вищого господарського суду України

Голова Вищого господарського суду України:

1) виконує функції судді у порядку, встановленому Господарським процесуальним кодексом України;

2) організовує діяльність Вищого господарського суду України і несе відповідальність за виконання завдань, покладених на Вищий господарський суд України, видає в межах своїх повноважень накази та інші акти; призначає на посади та звільняє з посад працівників апарату Вищого господарського суду України, вживає заходів заохочення і накладає дисциплінарні стягнення на працівників апарату Вищого господарського суду України;

3) здійснює організаційне керівництво роботою господарських судів України;

4) розподіляє обов'язки між заступниками Голови та суддями Вищого господарського суду України; формує склад колегій суддів Вищого господарського суду України і розподіляє між ними судові справи;

5) затверджує структуру, штатний розпис, кошторис витрат на утримання господарських судів України, положення про структурні підрозділи Вищого господарського суду України;

6) вносить у встановленому законодавством порядку подання щодо призначення та обрання суддів господарських судів та щодо тлумачення законів України;

7) вносить подання про затвердження кількісного та персонального складу президії Вищого господарського суду України, скликає їх засідання та головує на них;

8) вносить пропозиції до Верховного Суду України про внесення до Конституційного Суду України щодо розгляду питань про відповідність Конституції України ( 254к/96-ВР ) (конституційність) законів та постанов Верховної Ради України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України та Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

9) здійснює інші повноваження, встановлені законом. ( Стаття 13 в редакції Закону N 2538-III від 21.06.2001 )

Стаття 14. Заступник Голови Вищого господарського
суду України

Заступник Голови Вищого господарського суду України за своїми функціональними обов'язками:

1) здійснює функції судді та інші повноваження, передбачені Господарським процесуальним кодексом України; ( Пункт 1 статті 14 в редакції Закону N 2538-III від 21.06.2001 )

2) здійснює повноваження Голови Вищого господарського суду за його дорученням або у разі його відсутності; ( Пункт 2 статті 14 в редакції Закону N 2538-III від 21.06.2001 )

3) здійснює відповідно до розподілу обов'язків керівництво роботою структурних підрозділів апарату Вищого господарського суду;

4) здійснює інші повноваження, передбачені законодавством.

( Статтю 15 виключено на підставі Закону N 2538-III від 21.06.2001 )

( Статтю 16 виключено на підставі Закону N 2538-III від 21.06.2001 )

Стаття 17. Президія Вищого господарського суду України

Президія Вищого господарського суду України утворюється у складі Голови Вищого господарського суду України (головуючий) та заступників Голови за посадою і кількох суддів.

Кількість членів і склад президії Вищого господарського суду України затверджуються зборами суддів Вищого господарського суду України за поданням Голови Вищого господарського суду України.

Засідання президії Вищого господарського суду України є повноважними за наявності не менш як двох третин членів президії.

Рішення президії Вищого господарського суду України приймаються відкритим голосуванням більшістю голосів членів президії і реалізуються рішеннями Голови Вищого господарського суду України в межах його повноважень. ( Стаття 17 в редакції Закону N 2538-III від 21.06.2001 )

Стаття 18. Повноваження президії Вищого господарського суду
України

Президія Вищого господарського суду України:

1) розглядає питання організації та діяльності, підбору кадрів господарських судів України;

2) розглядає матеріали узагальнення практики, аналізу статистики та дає роз'яснення щодо практики застосування законодавства України, яке регулює відносини в господарській сфері та порядок розгляду господарських спорів;

3) розглядає інші питання, які вносяться Головою чи членом президії Вищого господарського суду України. ( Стаття 18 в редакції Закону N 2538-III від 21.06.2001 )

Стаття 19. Колегії суддів Вищого господарського суду України

Для розгляду справ у Вищому господарському суді України утворюються колегії суддів з числа суддів Вищого господарського суду України.

Колегія суддів складається з трьох або п'яти суддів залежно від категорії і складності справи.

Колегії суддів формуються Головою Вищого господарського суду України. (Стаття 19 в редакції Закону N 2538-III від 21.06.2001)

Розділ III

Статус судді господарського суду

Стаття 20. Законодавство про статус судді господарського суду

Статус судді господарського суду визначається Конституцією України (254к/96-ВР), законами України "Про статус суддів" ( 2862-12 ), "Про кваліфікаційні комісії, кваліфікаційну атестацію і дисциплінарну відповідальність суддів судів України" ( 3911-12), "Про органи суддівського самоврядування" ( 3909-12 ), "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів", ( 3781-12 ) іншими законами з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом. ( Стаття 20 розділу III в редакції Закону N 96/97-ВР від 20.02.97 )

Стаття 21. Суддя господарського суду

Суддею господарського суду є посадова особа, наділена повноваженнями здійснювати правосуддя з господарських відносин.

Повноваження судді господарського суду визначаються Конституцією України, цим Законом, Господарським процесуальним кодексом України (1798-12) та іншими законами.

Голова Вищого господарського суду України, його заступники, голови апеляційних господарських судів та їх заступники, голова господарського суду Автономної Республіки Крим, голови господарських судів областей, міст Києва та Севастополя, їх заступники мають статус судді господарського суду. (Частина третя статті 21 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2538-III від 21.06.2001)

Суддя має право вносити Голові Вищого господарського суду пропозиції щодо роз'яснення застосування законодавства, яке регулює відносини в господарській сфері, та порядку вирішення господарських спорів. ( Частина четверта статті 21 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2538-III від 21.06.2001 )

Суддя має право очолювати структурний підрозділ апарату господарського суду. ( Стаття 21 розділу III в редакції Закону N 96/97-ВР від 20.02.97 )

Стаття 22. Право на зайняття посади судді господарського суду

Право на зайняття посади судді Вищого господарського суду України має громадянин України, який досяг на день призначення 30 років, має вищу юридичну освіту і стаж роботи за спеціальністю не менше десяти років. Право на зайняття посади судді апеляційного господарського суду, а також господарського суду Автономної Республіки Крим, господарських судів областей, міст Києва та Севастополя має громадянин України, який досяг на день призначення 25 років, має вищу юридичну освіту і стаж роботи за спеціальністю не менше п'яти років. ( Стаття 22 розділу III в редакції Закону N 96/97-ВР від 20.02.97, із змінами, внесеними згідно із Законом N 2538-III від 21.06.2001 )

( Статті 20-29 розділу III замінено статтями 20-22 згідно із Законом N 96/97-ВР від 20.02.97 )

Розділ IV

Інші питання діяльності
господарського суду

Стаття 30. Науково-консультативна рада

Для підготовки науково обгрунтованих рекомендацій з питань організації та діяльності господарського суду, розробки пропозицій щодо вдосконалення законодавства, порядку і практики розгляду господарських спорів при Вищому господарському суді України утворюється науково-консультативна рада з провідних вчених та інших висококваліфікованих спеціалістів.

Склад науково-консультативної ради та порядок її організації і діяльності затверджуються президією Вищого господарського суду.

Стаття 31. Статистичний облік

Господарські суди ведуть у встановленому порядку статистичний облік.

Вищий господарський суд України аналізує статистичні дані і використовує їх для вдосконалення діяльності господарських судів.

Стаття 32. Зв'язки з органами, що вирішують господарські
спори, і координація діяльності з правоохоронними органами

Вищий господарський суд України здійснює зв'язки з органами, що вирішують господарські спори в інших державах, на підставі угод і договорів.

Вищий господарський суд України, апеляційні господарські суди, а також господарський суд Автономної Республіки Крим, господарські суди областей, міст Києва і Севастополя взаємодіють із засобами масової інформації та громадськими організаціями у роботі по попередженню порушень законності, а також координують свою діяльність із правоохоронними органами України та інших держав щодо запобігання порушенням законодавства у сфері господарських відносин. ( Частина друга статті 32 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2538-III від 21.06.2001 )

Вищий господарський суд України розробляє пропозиції щодо організації і діяльності третейських судів на території України.

Стаття 33. Друкований орган Вищого господарського
суду України

Вищий господарський суд України має друкований орган.

Стаття 34. Структура, чисельність і штатний розпис
господарських судів

Чисельність суддів Вищого господарського суду України, апеляційних господарських судів, а також господарського суду Автономної Республіки Крим, господарських судів областей, міст Києва і Севастополя встановлюється Президентом України. ( Частина перша статті 34 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2538-III від 21.06.2001 )

Структура апарату та штатний розпис Вищого господарського суду затверджуються його Головою.

Для вивчення, узагальнення практики, аналізу статистики, попередження правопорушень у сфері господарських відносин, систематизації і кодифікації законодавства та виконання інших функцій, пов'язаних з діяльністю Вищого господарського суду, утворюються управління, відділи, інші структурні підрозділи. В апараті Вищого господарського суду є посади помічників суддів спеціалістів та інших працівників. ( Частина третя статті 34 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2538-III від 21.06.2001 )

Структура апарату та штатний розпис апеляційних господарських судів, а також господарського суду Автономної Республіки Крим, господарських судів областей, міст Києва і Севастополя затверджуються головами цих господарських судів, які в разі необхідності можуть утворити відділи, визначивши організацію, завдання і порядок їх діяльності. В апараті апеляційних господарських судів господарського суду Автономної Республіки Крим, в апаратах господарських судів областей, міст Києва і Севастополя є посади помічників суддів спеціалістів та інших працівників. ( Частина четверта статті 34 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2538-III від 21.06.2001 )

Стаття 35. Фінансування та матеріально-технічне
забезпечення господарських судів

Фінансування господарських судів здійснюється за рахунок Державного бюджету України. Розмір асигнувань на утримання господарських судів затверджується Верховною Радою України за поданням Голови Вищого господарського суду України. ( Частина перша статті 35 із змінами, внесеними згідно із Законом N 96/97-ВР від 20.02.97 )

Порядок і умови оплати праці працівників господарських судів встановлюються Верховною Радою України. ( Частина друга статті 35 в редакції Закону N 2350-12 від 15.05.92 )

Кошторис витрат на утримання Вищого господарського суду, апеляційних господарських судів, а також господарського суду Автономної Республіки Крим, господарських судів областей, міст Києва і Севастополя затверджується головою відповідного господарського суду. ( Частина третя статті 35 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2538-III від 21.06.2001 )

Матеріально-технічне, транспортне забезпечення та обслуговування Вищого господарського суду, апеляційних господарських судів здійснюється Кабінетом Міністрів України. ( Частина четверта статті 35 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2538-III від 21.06.2001 )

Матеріально-технічне, транспортне забезпечення та обслуговування господарського суду Автономної Республіки Крим здійснюється Радою міністрів Автономної Республіки Крим. ( Частина п'ята статті 35 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2538-III від 21.06.2001 )

Матеріально-технічне, транспортне забезпечення та обслуговування господарських судів областей, міст Києва і Севастополя здійснюється обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями. ( Частина шоста статті 35 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2538-III від 21.06.2001 )

Особам, призначеним на посаду судді або обраним суддями, видаються посвідчення встановленого зразка. ( Частина сьома статті 35 в редакції Закону N 96/97-ВР від 20.02.97 )

Закріплені за господарськими судами службові приміщення знаходяться на їх балансі та використовуються безплатно. ( Статтю 35 доповнено частиною восьмою згідно із Законом N 96/97-ВР від 20.02.97 )

Охорона службових приміщень господарських судів здійснюється в порядку, встановленому законом. ( Статтю 35 доповнено частиною дев'ятою згідно із Законом N 96/97-ВР від 20.02.97 )

Стаття 36. Статус працівників апарату господарських судів

На працівників апарату господарських судів поширюється дія Закону України "Про державну службу" ( 3723-12 ). ( Стаття 36 в редакції Закону N 96/97-ВР від 20.02.97 )

Стаття 37. Статус юридичної особи

Вищий господарський суд України, апеляційні господарські суди, а також господарський суд Автономної Республіки Крим, господарські суди областей, міст Києва і Севастополя є юридичними особами, мають самостійний кошторис, поточний, а при необхідності - й інші рахунки в установах банку, печатку із зображенням Державного герба України та своїм найменуванням. ( Стаття 37 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2538-III від 21.06.2001 )

Голова Верховної Ради України Л.КРАВЧУК

м. Київ, 4 червня 1991 року
N 1142-XII

^ Наверх
наверх