документiв в базi
550558
Подiлитися 

Документ втратив чиннiсть!


ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

( Закон втратив чинність на підставі Закону
N 2453-VI від 07.07.20
10, ВВР, 2010, N 41-42, N 43, N 44-45, ст.529 )

( Закон втратив чинність, крім пункту 21 на підставі Закону
N 2453-VI від 07.07.2010, ВВР, 2010, N 41-42, N 43, N 44-45, ст.529 )

Про внесення змін до Закону України
"Про статус суддів"

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про статус суддів" ( 2862-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 8, ст. 56; 1994 р., N 22, ст. 142, 1994 р., N 26, ст. 203, ст. 214; 1995 р., N 34, ст. 268; 2000 р., N 10, ст. 79) такі зміни:

1. У статті 1:

у частині першій слово "Судді" замінити словами "Професійні судді (далі - судді)";

частину другу викласти в такій редакції:

"2. Судді є посадовими особами судової влади, які відповідно до Конституції України наділені повноваженнями здійснювати правосуддя і виконувати свої обов'язки на професійній основі в Конституційному Суді України та судах загальної юрисдикції".

2. У статті 4:

частину першу викласти у такій редакції:

"1. Статус суддів Верховного Суду України та інших судів загальної юрисдикції визначається цим Законом";

у частині третій слова "арбітражних" і "Законом України "Про арбітражний суд" замінити відповідно словами "господарських" і "Законом України "Про господарські суди" ( 1142-12 ).

3. Статтю 5 викласти у такій редакції:

"Стаття 5. Вимоги, що ставляться до судді

Суддя не може належати до політичних партій та профспілок, брати участь у будь-якій політичній діяльності, мати представницький мандат, обіймати будь-які інші оплачувані посади, виконувати іншу оплачувану роботу, крім наукової, викладацької та творчої".

4. У статті 7:

частину першу викласти у такій редакції:

"1. На посаду судді може бути рекомендований кваліфікаційною комісією суддів громадянин України, не молодший двадцяти п'яти років, який має вищу юридичну освіту і стаж роботи в галузі права не менш як три роки, проживає в Україні не менш як десять років та володіє державною мовою";

у частині другій слова "Верховного Суду Республіки Крим, обласного, Київського і Севастопольського міських, військового суду регіону і Військово-Морських Сил України" та "за юридичною спеціальністю" замінити відповідно словами "апеляційного суду, якщо інше не передбачене законом" і "у галузі права";

після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:

"3. Суддею вищого спеціалізованого суду може бути громадянин України, не молодший тридцяти років, має вищу юридичну освіту, стаж роботи у галузі права не менш як сім років, в тому числі не менш як п'ять років на посаді судді".

У зв'язку з цим частини третю-шосту вважати відповідно частинами четвертою-сьомою;

у частині четвертій слова "за юридичною спеціальністю" замінити словами "у галузі права";

у частині шостій слова "арбітражних" і "законами України "Про Конституційний Суд", "Про арбітражний суд" ( 1142-12 ) замінити відповідно словами "господарських" і "законами України "Про Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ), "Про господарські суди" ( 1142-12 ).

5. У статті 8:

у частині четвертій слова "кваліфікаційними комісіями суддів загальних судів Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, кваліфікаційними комісіями суддів арбітражних судів, військових судів та Вищою кваліфікаційною комісією суддів України" замінити словами "відповідними кваліфікаційними комісіями";

у частині восьмій слова "та арбітражних судів" замінити словами "Суду України".

6. Статтю 9 викласти у такій редакції:

"Стаття 9. Обрання (призначення) суддів

1. Судді Конституційного Суду України призначаються Президентом України, Верховною Радою України та з'їздом суддів України відповідно до Конституції України ( 254к/96-ВР ) та Закону України "Про Конституційний Суд України" (422/96-ВР).

2. Судді судів загальної юрисдикції обираються Верховною Радою України безстроково. Судді, які вперше пройшли конкурсний відбір, призначаються на посаду судді строком на п'ять років Президентом України".

7. У статті 10:

у абзаці першому частини першої слово "обраний" замінити словом "призначений";

частину другу викласти у такій редакції:

"Присяга судді складається перед Президентом України".

8. У статті 11:

абзац другий частини першої після слів "їх обрання" доповнити словом "(призначення)";

у частині другій слова "і регіонального" виключити;

у частині третій слова "Республіки Крим" замінити словами "Автономної Республіки Крим".

9. У частині першій статті 12 слово "законодавством" замінити словом "законом".

10. У статті 13:

у частині четвертій слова "з санкції Генерального прокурора України за наявності порушеної кримінальної справи" замінити словами "за вмотивованим рішенням суду";

частини п'яту і шосту замінити однією частиною такого змісту:

"5. Кримінальна справа щодо судді Конституційного Суду України та будь-якого суду загальної юрисдикції розглядається у першій інстанції апеляційним судом".

У зв'язку з цим частину сьому вважати частиною шостою.

11. У статті 15:

частину першу викласти у такій редакції:

"1. Суддя звільняється з посади органом, що його обрав або призначив, у разі:

1) закінчення строку, на який його обрано чи призначено;

2) досягнення суддею шістдесяти п'яти років;

3) неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров'я;

4) порушення суддею вимог щодо несумісності;

5) порушення суддею присяги;

6) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;

7) припинення його громадянства;

8) визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим;

9) подання суддею заяви про відставку або про звільнення з посади за власним бажанням.

Повноваження судді припиняються у разі його смерті";

у частині другій слова "голові Ради, до компетенції якої належить обрання судді" замінити словами "орган, який призначив або обрав суддю";

у частині третій слова "або голови Ради, до компетенції якої належить обрання судді" замінити словами "органу, який призначив або обрав суддю".

12. У статті 25 слова "загальних, арбітражних та військових судів" і "арбітражного" замінити відповідно словами "місцевих та апеляційних судів" і "спеціалізованого".

13. У статті 32:

абзац четвертий частини першої виключити;

доповнити частиною третьою такого змісту:

"3. За наслідками дисциплінарного провадження відповідна кваліфікаційна комісія суддів може прийняти рішення про направлення рекомендації до Вищої ради юстиції для вирішення питання про внесення подання про звільнення судді з посади".

14. У статті 33 слова "Головою Вищого арбітражного суду України та їх заступниками, Головою Верховного Суду Республіки Крим, головами обласних, Київського і Севастопольського міських судів, головами арбітражних судів Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, головами військових судів регіонів та Військово-Морських Сил" замінити словами "головами вищих спеціалізованих чи апеляційних судів".

15. У абзаці третьому частини першої статті 34 слова "і регіонального" виключити.

16. Частину п'яту статті 35 викласти у такій редакції:

"5. Рішення кваліфікаційної комісії суддів про притягнення до дисциплінарної відповідальності суддів апеляційних та місцевих судів може бути оскаржено до Вищої ради юстиції протягом десяти днів з дня вручення копії рішення комісії".

17. Статтю 37 виключити.

18. У частині п'ятій статті 39 слова "Республіки Крим, обласної, Київської чи Севастопольської міської комісії" замінити словами "місцевих та апеляційних судів".

19. У частині другій статті 41 слова "Раду, що обрала" замінити словами "орган, що призначив чи обрав".

20. Доповнити частину четверту статті 43 після абзацу другого новим абзацом такого змісту:

"До стажу роботи, що дає судді Конституційного Суду України право на відставку, виплату вихідної допомоги та отримання щомісячного довічного грошового утримання зараховується також стаж іншої практичної, наукової, педагогічної роботи за фахом та стаж державної служби без додержання умови наявності десятирічного стажу роботи на посаді судді".

У зв'язку з цим абзаци третій і четвертий вважати відповідно абзацами четвертим і п'ятим.

21. У статті 44:

у частині другій слова "та Голови Вищого арбітражного суду України" виключити, а слово "їх окладів" замінити словом "його окладу";

у частині шостій слова "загальних та арбітражних судів" замінити словами "судів загальної юрисдикції";

у частині сьомій слова "Вищого арбітражного суду України" замінити словами "вищого спеціалізованого суду";

у частинах одинадцятій і дванадцятій слова "Президією Верховної Ради України" замінити словами "Кабінетом Міністрів України".

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 21 червня 2001 року
N 2534-III

^ Наверх
наверх