документiв в базi
550558
Подiлитися 
  1994-02-022001-06-21  

Документ втратив чиннiсть!


ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

( Закон втрачає чинність з 01.06.2002 року на підставі Закону
N 3018-III від 07.02.20
02, ВВР, 2002, № 27-28,ст.180 )

Про органи суддівського самоврядування

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1994, N 22, ст.138 )

( Вводиться в дію Постановою ВР
N 3910-XII від 02.02.94, ВВР, 1994, N 22, ст.1
39 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2535-III від 21.06.20
01 )

Глава 1. Основні положення

Стаття 1. Організаційні форми суддівського самоврядування

1. Суддівське самоврядування є однією з найважливіших гарантій забезпечення незалежності судів і суддів України.

2. Суддівським самоврядуванням є колективне вирішення професійними суддями питань внутрішньої діяльності судів. ( Статтю 1 доповнено частиною 2 згідно із Законом N 2535-III від 21.06.2001 )

3. До питань внутрішньої діяльності судів належить: організаційне і кадрове забезпечення судів, матеріально-технічне, фінансове забезпечення функціонування судів та діяльності суддів, соціальний захист і побутове забезпечення суддів та членів їх сімей та інші питання, які не пов'язані із здійсненням правосуддя. Рішення із зазначених питань органами суддівського самоврядування приймаються в межах бюджетного фінансування та відповідно до чинного законодавства. ( Статтю 1 доповнено частиною третьою згідно із Законом N 2535-III від 21.06.2001 ) Конституцією України ( 254к/96-ВР ), цим та іншими законами України, регламентом і положеннями, що приймаються з'їздом суддів України, конференціями або зборами суддів. ( Статтю 1 доповнено частиною четвертою згідно із Законом N 2535-III від 21.06.2001 )

5. Суддівське самоврядування здійснюється через конференції суддів місцевих та апеляційних судів (крім військових та господарських судів), конференцію суддів військових судів, конференцію суддів господарських судів, збори суддів вищих спеціалізованих судів, збори суддів Верховного Суду України, з'їзд суддів України. ( Частина п'ята статті 1 в редакції Закону N 2535-III від 21.06.2001 )

Стаття 2. Законодавство про органи суддівського
самоврядування

1. Діяльність органів суддівського самоврядування визначається Конституцією України, законами України "Про статус суддів" ( 2862-12 ), "Про судоустрій України" ( 2022-12 ), "Про арбітражний суд" ( 1142-12 ) та цим Законом. ( Частина перша статті 2 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2535-III від 21.06.2001 )

2. Законодавство про органи суддівського самоврядування встановлює порядок скликання і проведення конференцій, зборів, з'їзду суддів України та їх повноваження.

Стаття 3. Завдання органів суддівського самоврядування

Завданням органів суддівського самоврядування є: створення найбільш сприятливих умов для забезпечення діяльності судів;

удосконалення підготовки кадрів, підвищення кваліфікації суддів, подання їм методичної допомоги;

зміцнення незалежності суддів, захист від втручання в їх судову діяльність;

здійснення контролю за організацією діяльності судів. ( Статтю 3 доповнено абзацом згідно із Законом N 2535-III від 21.06.2001 )

Глава 2. Конференції та збори суддів

Стаття 4. Повноваження конференцій суддів місцевих
та апеляційних судів

Конференції суддів місцевих та апеляційних судів:

1) обирають членів кваліфікаційної комісії суддів;

2) обговорюють питання застосування законодавства, що виникли в судовій практиці, пропозиції суддів про необхідність дачі роз'яснень з цих питань;

3) звертаються до Верховного Суду України з пропозиціями щодо звернення до Конституційного Суду України про відповідність законів та інших правових актів Конституції України ( 254к/96-ВР ), офіційне тлумачення Конституції України та законів України; ( Пункт 3 статті 4 в редакції Закону N 2535-III від 21.06.2001 )

4) обговорюють питання про організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності судів;

5) обирають делегатів на з'їзд суддів України;

6) розглядають інші питання організації діяльності місцевих та апеляційних судів (крім господарських і військових судів). ( Пункт 6 статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2535-III від 21.06.2001 ) ( Стаття 4 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2535-III від 21.06.2001 )

Стаття 5. Повноваження конференції суддів військових судів
України

Конференція суддів військових судів України:

1) обирає члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з числа суддів військових судів;

2) обговорює питання застосування законодавства, що виникли в судовій практиці, пропозиції суддів про необхідність дачі роз'яснень з цих питань;

3) звертаються до Верховного Суду України з пропозиціями щодо звернення до Конституційного Суду України про відповідність законів та інших правових актів Конституції України, офіційне тлумачення Конституції України та законів України; ( Пункт 3 статті 5 в редакції Закону N 2535-III від 21.06.2001 )

4) обговорює питання про організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності судів;

5) обирає делегатів на з'їзд суддів України;

6) розглядає інші питання організації діяльності військових судів.

Стаття 6. Повноваження конференції суддів арбітражних
судів України

Конференція суддів арбітражних судів України:

1) обирає членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з числа суддів арбітражних судів;

2) обговорює питання про подання суддям арбітражних судів методичної допомоги і підвищення їх кваліфікації;

3) звертається до Вищого арбітражного суду України з пропозиціями про необхідність дачі роз'яснень з питань, що виникли у судовій практиці по окремих категоріях справ, президією Вищого арбітражного суду України; ( Пункт 3 статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2535-III від 21.06.2001 )

4) обговорює питання про організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності арбітражних судів;

5) обирає делегатів на з'їзд суддів України;

6) вносить пропозиції на розгляд з'їзду суддів України;

7) вирішує інші питання організації діяльності судів.

Стаття 7. Порядок скликання конференцій суддів місцевих та апеляційних судів (крім військових і господарських судів)

1. Конференції суддів місцевих та апеляційних судів (крім військових та господарських судів) в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі скликаються не рідше одного разу на рік за рішенням голови відповідного апеляційного суду. ( Частина перша статті 7 в редакції Закону N 2535-III від 21.06.2001 )

2. Чергові конференції суддів скликаються, як правило, у першому кварталі поточного року головами відповідних апеляційних судів, які затверджують орієнтовний перелік питань, що виносяться на обговорення конференції, визначають дату і місце її проведення. ( Частина друга статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2535-III від 21.06.2001 )

3. Позачергові конференції суддів можуть бути скликані головами відповідних апеляційних судів, відповідними радами суддів як за власною ініціативою, так і на вимогу не менше третини складу суддів місцевих та апеляційних судів (крім військових та господарських судів). ( Частина третя статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2535-III від 21.06.2001 )

4. Про час початку роботи конференції і питання, що виносяться на обговорення конференції, судді повідомляються не пізніш як за один місяць до дня початку проведення конференції.

5. На конференцію можуть бути запрошені депутати, представники органів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, навчальних і наукових закладів, правоохоронних органів, інших державних органів і громадських організацій. ( Стаття 7 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2535-III від 21.06.2001 )

Стаття 8. Порядок скликання конференції суддів військових
судів України

1. Конференція суддів військових судів України скликається не рідше одного разу на рік.

Президія Верховного Суду України приймає рішення про скликання конференції військових судів, затверджує орієнтовний перелік питань, що виносяться на обговорення конференції, визначає дату і місце її проведення.

2. Позачергову конференцію може бути скликано президією Верховного Суду України, а також радою військових суддів як за власною ініціативою, так і на вимогу не менше третини складу суддів військових судів України.

3. На конференцію суддів військових судів можуть бути запрошені народні депутати України, представники органів державної виконавчої влади, навчальних і наукових закладів, правоохоронних органів, інших державних органів і громадських організацій.

4. Про час початку роботи конференції і питання, що виносяться на її обговорення, судді повідомляються не пізніш як за один місяць до дня початку проведення конференції.

Стаття 9. Порядок скликання конференції суддів арбітражних
судів України

1. Конференція суддів арбітражних судів скликається не рідше одного разу на рік.

Президія Вищого арбітражного суду України приймає рішення про скликання конференції, затверджує орієнтовний перелік питань, що виносяться на обговорення конференції, та визначає дату і місце її проведення.

2. Позачергову конференцію може бути скликано президією Вищого арбітражного суду України, а також радою суддів арбітражних судів як за власною ініціативою, так і на вимогу не менше третини складу суддів арбітражних судів України.

3. На конференцію суддів можуть бути запрошені народні депутати України, представники органів державної виконавчої влади, навчальних і наукових закладів, правоохоронних органів, інших державних органів і громадських організацій.

4. Про час початку роботи конференції і питання, що виносяться на її обговорення, судді повідомляються не пізніш як за один місяць до дня початку проведення конференції.

Стаття 10. Обрання делегатів на конференції суддів
військових та арбітражних судів України

1. Делегати на конференцію суддів військових судів України обираються зборами суддів військових судів регіонів, Військово-Морських Сил України та військової палати Верховного Суду України за нормою - один делегат від чотирьох військових суддів. Делегати обираються шляхом таємного або відкритого голосування на альтернативній основі при вільному висуненні кандидатів. ( Частина перша статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2535-III від 21.06.2001 )

2. Делегати на конференцію суддів арбітражних судів обираються зборами суддів місцевих господарських судів за нормою - один делегат від шести суддів. Делегати обираються шляхом таємного або відкритого голосування на альтернативній основі при вільному висуненні кандидатур для обрання делегатами. ( Частина друга статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2535-III від 21.06.2001 )

Стаття 11. Повноважність конференцій суддів

1. Учасниками конференцій суддів місцевих та апеляційних судів в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі є всі судді місцевих та апеляційних судів (крім військових та господарських судів), які знаходяться в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці. ( Частина перша статті 11 в редакції Закону N 2535-III від 21.06.2001 )

2. Конференції суддів місцевих та апеляційних судів є повноважними, якщо в їх роботі бере участь не менше двох третин загальної кількості суддів місцевих та апеляційних судів (крім військових та господарських судів), які знаходяться в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці. (Частина друга статті 11 в редакції Закону N 2535-III від 21.06.2001)

3. Конференція суддів військових судів є правомочною, якщо в ній бере участь не менш як дві третини від числа делегатів.

4. Конференція суддів арбітражних судів є правомочною, якщо в ній бере участь не менш як дві третини від числа делегатів. ( Стаття 11 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2535-III від 21.06.2001 )

Стаття 12. Порядок проведення конференцій суддів

1. Конференції місцевих та апеляційних судів відкриває голова відповідного апеляційного суду. ( Частина перша статті 12 в редакції Закону N 2535-III від 21.06.2001 )

2. Конференцію суддів військових судів відкриває Голова Верховного Суду України.

3. Конференцію суддів арбітражних судів відкриває Голова Вищого арбітражного суду України.

4. Конференція суддів обирає відкритим голосуванням президію у кількісному складі, який визначається конференцією, та інші органи. Президія керує роботою конференції суддів.

5. Конференція суддів обговорює і затверджує перелік питань, що підлягають розгляду конференцією, визначає порядок роботи.

6. Рішення конференції приймається, як правило, відкритим голосуванням більшістю голосів делегатів.

Стаття 13. Ради суддів місцевих та апеляційних судів в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, військових та господарських судів

1. Конференції суддів місцевих та апеляційних судів в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі обирають відповідні ради суддів. Конференції суддів військових судів, конференції господарських судів обирають відповідно раду суддів військових судів, раду суддів господарських судів. Кількісний склад рад визначається конференціями.

2. Ради суддів зі свого складу обирають голову і секретаря. Голови і заступники голів судів не можуть бути головами рад суддів.

3. У період між конференціями рада суддів організовує виконання рішень конференції, а також вирішує питання про скликання позачергової конференції суддів. ( Стаття 13 в редакції Закону N 2535-III від 21.06.2001 )

Стаття 14. Збори суддів Верховного Суду України,
вищого спеціалізованого суду та їх повноваження

1. Збори суддів Верховного Суду України, вищого спеціалізованого суду скликаються президіями цих судів як за власною ініціативою, так і на вимогу не менш як третини загальної кількості суддів. ( Частина перша статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2535-III від 21.06.2001 )

2. Збори суддів Верховного Суду України, вищого спеціалізованого суду обирають делегатів на з'їзд суддів України. ( Частина друга статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2535-III від 21.06.2001 )

3. Збори суддів Верховного Суду України мають право звертатися до Пленуму Верховного Суду України з пропозиціями про дачу роз'яснень з питань, що виникли у судовій практиці. ( Частина третя статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2535-III від 21.06.2001 )

4. Збори суддів Верховного Суду України обговорюють питання застосування законодавства, що виникли у судовій практиці, пропозиції суддів Верховного Суду України про необхідність дачі роз'яснень з цих питань.

5. Збори суддів Вищого арбітражного суду України обговорюють питання, що виникли у судовій практиці, та вносять пропозиції на розгляд конференції суддів арбітражних судів України, обирають делегатів на конференцію суддів арбітражних судів України. ( Стаття 14 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2535-III від 21.06.2001 )

Глава 3. З'їзд суддів України

Стаття 15. Повноваження з'їзду суддів України

1. З'їзд суддів України є найвищим органом суддівського самоврядування.

2. З'їзд суддів України:

1) обирає із числа суддів судів загальної юрисдикції (крім господарських і військових судів) членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України; ( Пункт 1 частини другої статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2535-III від 21.06.2001 )

1-1) обирає за пропозицією делегатів з'їзду членів Вищої ради юстиції, суддів Конституційного Суду України; ( Частину другу статті 15 доповнено пунктом 1-1 згідно із Законом N 2535-III від 21.06.2001 )

2) розглядає питання подання суддям методичної допомоги і підвищення їх кваліфікації;

3) ставить питання про необхідність роз'яснень застосування законодавства Пленумом Верховного Суду України; ( Пункт 3 частини другої статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2535-III від 21.06.2001 )

4) вносить пропозиції щодо організаційного та матеріально-технічного забезпечення діяльності судів України;

5) розглядає питання, пов'язані з виконанням Закону України "Про статус суддів" ( 2862-12 );

( Пункт 6 частини другої статті 15 виключено на підставі Закону N 2535-III від 21.06.2001 )

6) обговорює інші питання організації діяльності судів.

Стаття 16. Порядок скликання з'їзду суддів України

1. З'їзд суддів України скликається не рідше одного разу на п'ять років.

2. Президія Верховного Суду України і президія вищого спеціалізованого суду приймають спільне рішення про скликання з'їзду, створюють організаційний комітет, затверджують орієнтовний перелік питань, що виносяться на обговорення, та визначають дату і місце проведення з'їзду суддів України. ( Частина друга статті 16 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2535-III від 21.06.2001 )

3. На з'їзд суддів можуть бути запрошені представники органів законодавчої і державної виконавчої влади, члени науково-консультативних рад Верховного Суду України, вищого спеціалізованого суду, представники навчальних і наукових закладів, громадських організацій. ( Частина третя статті 16 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2535-III від 21.06.2001 )

4. Позачерговий з'їзд суддів може бути скликано за ініціативою президій Верховного Суду України і вищого спеціалізованого суду, радою суддів України як за власною ініціативою, так і на вимогу не менш як однієї третини складу суддів судів загальної юрисдикції. ( Частина четверта статті 16 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2535-III від 21.06.2001 )

Стаття 17. Обрання делегатів на з'їзд суддів України

1. Делегати на з'їзд суддів України обираються за нормою представництва один делегат від шести суддів господарських та військових судів та один делегат від десяти суддів інших судів загальної юрисдикції. ( Частина перша статті 17 в редакції Закону N 2535-III від 21.06.2001 )

2. Делегати на з'їзд суддів України обираються шляхом відкритого або таємного голосування на альтернативній основі при вільному висуненні кандидатур для обрання делегатами.

Стаття 18. Правомочність з'їзду суддів України

З'їзд суддів України є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин від числа делегатів, обраних за нормами, передбаченими статтею 17 цього Закону.

Стаття 19. Порядок проведення з'їзду суддів України

1. З'їзд суддів України відкриває Голова Верховного Суду України або Голова вищого спеціалізованого суду. ( Частина перша статті 19 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2535-III від 21.06.2001 )

2. З'їзд відкритим голосуванням обирає президію у кількісному складі, який визначається з'їздом. Президія керує роботою з'їзду.

3. З'їзд обговорює і затверджує перелік питань, внесених на розгляд, визначає порядок роботи, обирає мандатну комісію, секретаріат та інші органи.

Стаття 20. Прийняття рішень з'їздом суддів України

Рішення з'їзду суддів України приймаються більшістю голосів, як правило, відкритим голосуванням.

Стаття 21. Рада суддів України

1. З'їзд суддів України відкритим голосуванням обирає раду суддів України, кількісний склад і представництво в якій визначаються з'їздом. ( Частина перша статті 21 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2535-III від 21.06.2001 )

( Частину другу статті 21 виключено на підставі Закону N 2535-III від 21.06.2001

2. Рада суддів України із свого складу відкритим голосуванням обирає голову, заступника голови, секретаря і президію. ( Статтю 21 доповнено частиною другою згідно із Законом N 2535-III від 21.06.2001 )

3. Повноваження та порядок роботи Ради суддів України визначається цим та іншими законами України, положенням про неї, яке затверджується з'їздом суддів України. ( Статтю 21 доповнено частиною третьою згідно із Законом N 2535-III від 21.06.2001 )

4. Рада суддів України в період між з'їздами вирішує питання, віднесені до повноважень органів суддівського самоврядування, організує і контролює виконання рішень з'їзду та підзвітна йому. ( Статтю 21 доповнено частиною четвертою згідно із Законом N 2535-III від 21.06.2001 )

5. Рада суддів України:

1) вирішує питання, пов'язані з кадровим, фінансовим та матеріально-технічним забезпеченням судів, соціальним захистом і побутовим забезпеченням суддів та членів їх сімей;

2) здійснює контроль за організацією діяльності судів загальної юрисдикції;

3) приймає інші рішення з питань, віднесених до компетенції органів суддівського самоврядування. ( Статтю 21 доповнено частиною п'ятою згідно із Законом N 2535-III від 21.06.2001 )

6. Рада суддів України має право прийняти рішення про скликання позачергового з'їзду суддів України.

Стаття 22. Матеріально-технічне забезпечення роботи
конференцій, з'їзду суддів України і рад суддів

1. Матеріально-технічне, фінансове, інформаційне забезпечення роботи конференцій та рад суддів місцевих та апеляційних судів, конференцій і рад суддів військових та господарських судів покладається відповідно на голів відповідних апеляційних судів, Голову Верховного Суду України, Голову Вищого господарського суду України. ( Частина перша статті 22 в редакції Закону N 2535-III від 21.06.2001 )

2. Матеріально-технічне, фінансове та інформаційне забезпечення роботи з'їзду суддів України та ради суддів України покладається на Голову Верховного Суду України та голів вищих спеціалізованих судів. ( Частина друга статті 22 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2535-III від 21.06.2001 )

Президент України Л.КРАВЧУК

м. Київ, 2 лютого 1994 року
N 3909-XII

^ Наверх
наверх