документiв в базi
550558
Подiлитися 

ПРЕЗИДІЯ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

УКАЗ

Про внесення змін і доповнень до деяких
законодавчих актів Української РСР

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1985, N 11, ст. 205 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3177-XII від 05.05.
93, ВВР, 1993,
N 24, ст.257 )

Відповідно до Указів Президії Верховної Ради СРСР від 8 червня 1984 року "Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів Союзу РСР" і від 13 березня 1984 року "Про затвердження Положення про бібліотечну справу в СРСР" Президія Верховної Ради Української РСР ПОСТАНОВЛЯЄ:

I. Внести до законодавчих актів Української РСР такі зміни і доповнення:

1. У Кодексі законів про працю Української РСР (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до N 50, ст. 375; 1981 р., N 32, ст. 513; 1983 р., N 6, ст. 87):

1) в абзаці восьмому преамбули слова "до управління виробництвом" замінити словами "до управління підприємствами, установами, організаціями";

2) у частині другій статті 2 слова "в управлінні виробництвом" замінити словами "в управлінні підприємством, установою, організацією";

3) статтю 10 викласти в такій редакції:

"Стаття 10. Укладення колективного договору

Колективний договір укладається профспілковим комітетом підприємства, організації від імені трудового колективу з адміністрацією підприємства, організації.

Укладенню колективного договору передує обговорення його проекту на зборах (конференціях) трудового колективу, який приймає по ньому рішення і уповноважує профспілковий комітет підприємства, організації підписати цей договір";

4) у частині третій статті 11 слова "до управління виробництвом" замінити словами "до управління підприємством, організацією";

5) статтю 13 викласти в такій редакції:

"Стаття 13. Форма укладення колективного договору і його реєстрація

Колективний договір укладається в письмовій формі і реєструється вищестоящими господарським і профспілковим органами";

6) статтю 140 викласти в такій редакції:

"Стаття 140. Забезпечення трудової дисципліни

Трудова дисципліна на підприємствах, в установах, організаціях забезпечується свідомим ставленням до праці, методом переконання, а також заохоченням за сумлінну працю.

У трудових колективах створюється обстановка нетерпимості до порушень трудової дисципліни, суворої товариської вимогливості до працівників, які несумлінно виконують трудові обов'язки. Щодо окремих несумлінних працівників застосовуються в необхідних випадках заходи дисциплінарного і громадського впливу":

7) частину першу статті 142 викласти в такій редакції:

"Трудовий розпорядок на підприємствах, в установах, організаціях визначається правилами внутрішнього трудового розпорядку, які затверджуються трудовими колективами за поданням адміністрації і профспілкового комітету на основі типових правил";

8) статтю 152 після слів "на розгляд" доповнити словами "трудового колективу";

9) статтю 153 доповнити частиною п'ятою такого змісту:

"Трудові колективи обговорюють і схвалюють комплексні плани поліпшення умов, охорони праці та санітарно-оздоровчих заходів і контролюють виконання цих планів";

10) статтю 160 доповнити частиною другою такого змісту:

"Трудові колективи контролюють додержання всіма працівниками правил та інструкцій по охороні праці на підприємствах, в установах, організаціях";

11) статтю 162 доповнити частиною третьою такого змісту:

"Трудові колективи контролюють використання коштів, призначених на охорону праці";

12) найменування глави XVI викласти в такій редакції:

"Професійні спілки, участь робітників і
службовців в управлінні
підприємствами, установами, організаціями";

13) частину другу статті 244 викласти в такій редакції:

"Професійні спілки беруть участь у розробленні і реалізації державних планів економічного і соціального розвитку, у вирішенні питань розподілу і використання матеріальних та фінансових ресурсів, залучають робітників і службовців до управління підприємствами, установами, організаціями, організують соціалістичне змагання, масову технічну творчість, сприяють зміцненню виробничої і трудової дисципліни";

14) статтю 245 викласти в такій редакції:

"Стаття 245. Право робітників і службовців брати участь в управлінні підприємствами, установами, організаціями

Робітники і службовці мають право брати участь в управлінні підприємствами, установами, організаціями через загальні збори (конференції) трудових колективів, професійні спілки та інші громадські організації, органи народного контролю, виробничі наради та інші громадські органи, які діють у трудових колективах, вносити пропозиції про поліпшення роботи підприємств, установ, організацій, а також у питаннях соціально-культурного та побутового обслуговування.

Адміністрація підприємств, установ, організацій зобов'язана створювати умови, які б забезпечували участь робітників і службовців в управлінні підприємствами, установами, організаціями. Службові особи підприємств, установ, організацій зобов'язані у встановлений строк розглядати критичні зауваження і пропозиції робітників та службовців і повідомляти їм про вжиті заходи";

15) пункт 2 частини першої статті 247 після слів "цих фондів" доповнити словами "після обговорення і схвалення їх трудовими колективами".

2. У Житловому кодексі Української РСР (Відомості Верховної Ради УРСР, 1983 р., додаток до N 28, ст. 573):

1) у статті 21

:а) заголовок статті після слів "громадських організацій" доповнити словами "трудових колективів";

б) частину першу викласти в такій редакції:

"Професійні спілки, інші громадські організації, трудові колективи відповідно до законодавства Союзу РСР і Української РСР та до статутів (положень) громадських організацій, а також громадяни беруть участь в управлінні державним і громадським житловим фондом та в забезпеченні його схоронності";

2) статтю 23 викласти в такій редакції:

"Стаття 23. Обов'язок державних органів ураховувати пропозиції громадських організацій, трудових колективів і громадян

Державні органи, підприємства, установи та організації, а також службові особи зобов'язані всемірно враховувати пропозиції громадських організацій, трудових колективів і громадян при здійсненні заходів по поліпшенню використання і схоронності житлового фонду".

( Стаття 3 втратила чинність на підставі Закону N 3177-XII від 05.05.93)

3. Пункт 12 статті 6 Закону Української РСР від 15 липня 1971 року про охорону здоров'я (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до N 29, ст. 245; 1980 р., N 14, ст. 210) викласти в такій редакції:

"12) широкої участі громадських організацій і трудових колективів в охороні здоров'я населення".

4. Статтю 12-3 Земельного кодексу Української РСР (Відомості Верховної Ради УРСР, 1970 р., додаток до N 29, ст. 205; 1981 р., N 12, ст. 178) викласти в такій редакції:

"Стаття 12-3. Участь громадських організацій, трудових колективів і громадян у здійсненні заходів по раціональному використанню і охороні земель

Професійні спілки, організації молоді, Українське товариство охорони природи, наукові товариства та інші громадські організації, трудові колективи, а також громадяни сприяють державним органам у здійсненні заходів по раціональному використанню і охороні земель.

Громадські організації і трудові колективи беруть участь у діяльності, спрямованій на забезпечення раціонального використання і охороні земель, відповідно до законодавства Союзу РСР і Української РСР, а також до статутів (положень) громадських організацій.

Державні органи зобов'язані всемірно враховувати пропозиції громадських організацій, трудових колективів і громадян при здійсненні заходів по раціональному використанню і охороні земель".

5. У статті 9 Указу Президії Верховної Ради УРСР від 25 грудня 1970 року "Про порядок введення в дію Земельного кодексу Української РСР" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., N 1, ст. 18) слова "депутатів трудящих" замінити словами "народних депутатів".

6. Статтю 79 Кодексу Української РСР про надра (Відомості Верховної Ради УРСР, 1976 р., додаток до N 27, ст. 225) викласти в такій редакції:

"Стаття 79. Участь громадських організацій, трудових колективів і громадян у здійсненні заходів по охороні надр і раціональному їх використанню

Професійні спілки, організації молоді, Українське товариство охорони природи, наукові товариства та інші громадські організації, трудові колективи, а також громадяни сприяють державним органам у здійсненні заходів по охороні надр і раціональному їх використанню.

Громадські організації і трудові колективи беруть участь у діяльності, спрямованій на забезпечення охорони надр і раціонального їх використання, відповідно до законодавства Союзу РСР і Української РСР, а також до статутів (положень) громадських організацій.

Державні органи зобов'язані всемірно враховувати пропозиції громадських організацій, трудових колективів і громадян при здійсненні заходів по охороні надр і раціональному їх використанню".

7. У Водному кодексі Української РСР (Відомості Верховної Ради УРСР, 1972 р., додаток до N 24, ст. 200; 1980 р., N 33, ст. 620):

1) найменування глави 4 викласти в такій редакції:

"Участь громадських організацій, трудових колективів і громадян у
здійсненні заходів по раціональному
використанню і охороні вод";

2) статті 16 і 17 викласти в такій редакції:

"Стаття 16. Сприяння державним органам у здійсненні заходів по раціональному використанню і охороні вод

Професійні спілки, організації молоді, Українське товариство охорони природи, наукові товариства та інші громадські організації, трудові колективи, а також громадяни сприяють державним органам у здійсненні заходів по раціональному використанню і охороні вод.

Державні органи зобов'язані всемірно враховувати пропозиції громадських організацій, трудових колективів і громадян при здійсненні заходів по раціональному використанню і охороні вод.

Стаття 17. Порядок участі громадських організацій і трудових колективів у діяльності по раціональному використанню і охороні вод

Громадські організації і трудові колективи беруть участь у діяльності, спрямованій на забезпечення раціонального використання і охорони вод, відповідно до законодавства Союзу РСР і Української РСР, а також до статутів (положень) громадських організацій".

8. У Лісовому кодексі Української РСР (Відомості Верховної Ради УРСР, 1979 р., додаток до N 52, ст. 673):

1) найменування глави 4 викласти в такій редакції:

"Участь громадських організацій, трудових колективів і
громадян у здійсненні заходів по раціональному
використанню, відтворенню, охороні і захисту лісів";

2) статті 16, 17 і 19 викласти в такій редакції:

"Стаття 16. Сприяння державним органам і колгоспам у здійсненні заходів по раціональному використанню, відтворенню, охороні і захисту лісів

Професійні спілки, організації молоді, Українське товариство охорони природи, наукові товариства та інші громадські організації, трудові колективи, а також громадяни сприяють державним органам і колгоспам у здійсненні заходів по раціональному використанню, відтворенню, охороні і захисту лісів.

Стаття 17. Порядок участі громадських організацій і трудових колективів у діяльності по раціональному використанню, відтворенню, охороні і захисту лісів

Громадські організації і трудові колективи беруть участь у діяльності, спрямованій на забезпечення раціонального використання, відтворення, охорони і захисту лісів, відповідно до законодавства Союзу РСР і Української РСР, а також до статутів (положень) громадських організацій";

"Стаття 19. Обов'язок державних органів враховувати пропозиції громадських організацій, трудових колективів і громадян

Державні органи зобов'язані всемірно враховувати пропозиції громадських організацій, трудових колективів і громадян при здійсненні заходів по раціональному використанню, відтворенню, охороні і захисту лісів".

9. У Законі Української РСР від 27 листопада 1981 року "Про охорону атмосферного повітря" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1981 р., N 49, ст. 833):

1) заголовок, частини першу і другу статті 9 викласти в такій редакції:

"Стаття 9. Участь громадських організацій, трудових колективів і громадян у здійсненні заходів щодо охорони атмосферного повітря

Професійні спілки, організації молоді, Українське товариство охорони природи, наукові товариства та інші громадські організації, трудові колективи, а також громадяни сприяють державним органам у здійсненні заходів щодо охорони атмосферного повітря.

Громадські організації і трудові колективи беруть участь у діяльності, спрямованій на забезпечення охорони атмосферного повітря, відповідно до законодавства Союзу РСР і Української РСР, а також до статутів (положень) громадських організацій";

2) статтю 10 викласти в такій редакції:

"Стаття 10. Обов'язок державних органів враховувати пропозиції громадських організацій, трудових колективів і громадян

Державні органи зобов'язані всемірно враховувати пропозиції громадських організацій, трудових колективів і громадян при здійсненні заходів щодо охорони атмосферного повітря".

10. У Законі Української РСР від 27 листопада 1981 року "Про охорону і використання тваринного світу" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1981 р., N 49, ст. 835):

1) заголовок, частини першу і другу статті 11 викласти в такій редакції

"Стаття 11. Участь громадських організацій, трудових колективів і громадян у здійсненні заходів щодо охорони і використання тваринного світу

Професійні спілки, організації молоді, Українське товариство охорони природи, товариства мисливців і рибалок, наукові товариства та інші громадські організації, трудові колективи, а також громадяни сприяють державним органам у здійсненні заходів щодо охорони і раціонального використання тваринного світу.

Громадські організації і трудові колективи беруть участь у діяльності, спрямованій на забезпечення охорони і раціонального використання тваринного світу, відповідно до законодавства Союзу РСР і Української РСР, а також до статутів (положень) громадських організацій";

2) статтю 13 викласти в такій редакції:

"Стаття 13. Обов'язок державних органів враховувати пропозиції громадських організацій, трудових колективів і громадян

Державні органи зобов'язані всемірно враховувати пропозиції громадських організацій, трудових колективів і громадян при здійсненні заходів щодо охорони і раціонального використання тваринного світу".

11. У статті 148 Кодексу про шлюб та сім'ю Української РСР (Відомості Верховної Ради УРСР, 1969 р., додаток до N 26, ст. 204) слова "(частина третя статті 129 цього Кодексу)" замінити словами "(частина четверта статті 129 цього Кодексу)".

II. Визнати такими, що втратили чинність:

Постанову ВУЦВК і Раднаркому УРСР від 19 листопада 1934 року "Про відповідальність за руйнування бібліотек і розкрадання та псування книг" (ЗЗ УРСР, 1934 р., N 33, ст. 269);

Указ Президії Верховної Ради УРСР від 13 лютого 1973 року "Про підвищення матеріальної відповідальності читачів, які користуються книжковими фондами бібліотек" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1973 р., N 9, ст. 68);

абзац третій Закону УРСР від 29 червня 1973 року "Про затвердження Указів Президії Верховної Ради Української РСР, що вносять деякі зміни і доповнення до чинного законодавства Української РСР" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1973 р., N 28, ст. 235).

Заступник Голови Президії Верховної Ради Української РСР В.ШЕВЧЕНКО

Секретар Президії Верховної Ради Української РСР М.ХОМЕНКО

м. Київ, 27 лютого 1985 р.
N 8474-X

^ Наверх
наверх