документiв в базi
550558
Подiлитися 

ПРЕЗИДІЯ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

УКАЗ

Про внесення змін і доповнень до положень
про комісії в справах неповнолітніх
Української РСР і про громадських
вихователів неповнолітніх

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1985, N 44, ст. 1055 )

У зв'язку з Указом Президії Верховної Ради Української РСР від 20 травня 1985 року "Про заходи по посиленню боротьби проти пияцтва і алкоголізму, викорененню самогоноваріння", а також з метою дальшого вдосконалення законодавства Української РСР про запобігання правопорушенням неповнолітніх Президія Верховної Ради Української РСР ПОСТАНОВЛЯЄ:

I. Внести до Положення про комісії в справах неповнолітніх Української РСР, затвердженого Указом Президії Верховної Ради Української РСР від 26 серпня 1967 року (Відомості Верховної Ради УРСР, 1967 р., N 34, ст. 242; 1972 р., N 8, ст. 43; 1973 р., N 15, ст. 111; 1975 р., N 5, ст. 53; 1977 р., N 17, ст. 180), такі зміни й доповнення:

1. У статті 1 слова "спеціальних виховних установах" замінити словами "спеціальних навчально-виховних і лікувально-виховних установах".

2. У статті 2: у частині першій слова "депутатів трудящих" замінити словами "народних депутатів";

у частині другій слова "депутатів трудящих", "створені" і "Питання про утворення" замінити відповідно словами "народних депутатів", "утворені" і "Питання про доцільність утворення";

частину третю викласти в такій редакції: "Комісії в справах неповнолітніх, зазначені в частині 2 цієї статті, мають права і обов'язки районних, міських (міст без районного поділу), районних у містах комісій у справах неповнолітніх, які передбачені цим Положенням, проте комісії в справах неповнолітніх, утворювані при виконавчих комітетах селищних Рад народних депутатів, не користуються правом розгляду справ про адміністративні правопорушення".

3. Частину першу статті 3 викласти в такій редакції: "Селищні, районні, міські, районні у містах, обласні комісії в справах неповнолітніх утворюються відповідними Радами народних депутатів за поданням їх виконавчих комітетів на строк повноважень цих Рад".

4. У статті 4 слова "депутатів трудящих" і "колективи трудящих" замінити відповідно словами "народних депутатів" і "трудові колективи".

5. У статті 5: у частині третій слова "громадських організацій" замінити словами "громадських організацій, трудових колективів", а слова "професійно-технічної освіти" виключити;

у частині четвертій слова "міських і районних" замінити словами "районних, міських, районних у містах", слова "в разі необхідності - також" замінити словами "в разі необхідності може бути введено також посаду".

6. У статті 6:

у частині другій слова "фабрично-заводських і місцевих комітетів профспілок", "вуличних, будинкових комітетів" замінити відповідно словами "профспілкових комітетів підприємств, установ, організацій","громадських селищних, сільських, вуличних, квартальних, дільничних, домових комітетів";

у частині четвертій слова "депутатів трудящих" замінити словами "народних депутатів".

7. Статтю 7 викласти в такій редакції:

"Стаття 7. Комісії в справах неповнолітніх у питаннях, віднесених до їх компетенції, приймають постанови, які є обов'язковими для виконання державними і громадськими органами, підприємствами, установами, організаціями, службовими особами і громадянами.

Державні і громадські органи, підприємства, установи, організації і службові особи зобов'язані протягом десяти днів повідомити комісію в справах неповнолітніх про заходи, вжиті на виконання постанови комісії".

8. У статті 8 слова "міські", "районі, місті", "органів громадськості" замінити відповідно словами "(міські), районні в містах", "районі, місті, районі в місті", "органів громадської самодіяльності".

9. У статті 9: у частині першій слова "міські", "внутрішніх справ" замінити відповідно словами "(міські), районні в містах", "внутрішніх справ (міліцією)", а слова "професійно-технічної освіти" виключити;

в абзаці другому частини другої слова "школи для розумово відсталих дітей, глухонімих і сліпих та інші відповідні виховні установи" замінити словами "спеціальні загальноосвітні школи для дітей і підлітків, які мають вади у фізичному або розумовому розвитку, та інші відповідні навчально-виховні установи"; слово "патронування" виключити;

в абзаці третьому частини другої слова "для розумово відсталих дітей і дитячі будинки для дітей з фізичними недоліками" замінити словами "для дітей, які мають вади у фізичному або розумовому розвитку";

в абзаці п'ятому частини другої слова "організацій і установ" замінити словами "установ і організацій".

10. У статті 10:

у частині першій слово "міські" замінити словами "(міські), районні в містах";

у частині другій слова "восьми класів загальноосвітньої школи, до школи робітничої або сільської молоді, якщо він за віком не підпадає під дію закону про загальну обов'язкову восьмирічну освіту", "міською", "перехід неповнолітнього до школи робітничої або сільської молоді", "міська" замінити відповідно словами "неповної середньої загальноосвітньої, до середньої загальноосвітньої вечірньої (змінної) або заочної школи", "(міською), районною в місті", "перехід неповнолітнього до середньої загальноосвітньої вечірньої (змінної) або заочної школи", "(міська), районна в місті";

у частині третій слово "міської" замінити словами "(міської), районної в місті".

11. У статті 11 слова "міські", "міської", "в іншому підприємстві, організації або установі", "організацій і установ", "в іншому підприємстві, організації чи установі" замінити відповідно словами "(міські), районні в містах", "(міської), районної в місті", "на іншому підприємстві, в установі або організації", "установ і організацій", "на іншому підприємстві, в установі чи організації".

12. У частині першій статті 12 слова "міські", "міста", "виховних установах" замінити відповідно словами "(міські), районні в містах", "міста, району в місті", "навчально-виховних установах".

13. У частині першій статті 13 слова "міські" замінити словами "(міські), районні в містах".

14. У статті 14:

слово "міські" замінити словами "(міські), районні в містах";

у пункті "б" слова "житлово-експлуатаційних конторах, домоуправліннях", "організаціях і установах" замінити відповідно словами "житлово-експлуатаційних організаціях", "установах і організаціях";

у пунктах "в" і "г" слова "організацій і установ" замінити словами "установ і організацій";

у пункті "ж" слова "державних установ, підприємств і громадських організацій" замінити словами "державних і громадських підприємств, установ, організацій";

у пункті "з" слова "входити спільно з органом внутрішніх справ до суду з клопотанням про звільнення від покарання неповнолітнього, відносно якого відстрочено виконання вироку до позбавлення волі, або з поданням про скасування відстрочки виконання вироку і" замінити словами "спільно з органом внутрішніх справ вносити до суду подання про скасування відстрочки виконання вироку до позбавлення волі і про направлення засудженого для відбування позбавлення волі, призначеного вироком, а по скінченні строку відстрочки - про звільнення засудженого від покарання або про"; у цьому ж пункті цифри "446-1" замінити цифрами "408-2";

у пункті "и" слова "районних, міських Рад депутатів трудящих", "установ, підприємств" замінити відповідно словами "районних, міських, районних у містах Рад народних депутатів", "підприємств, установ";

у пункті "і" слова "депутатів трудящих" замінити словами "народних депутатів".

15. У частині першій статті 15 слова "організації і установи", "виховних установ", "міської Ради депутатів трудящих" замінити відповідно словами "установи і організації", "навчально-виховних і лікувально-виховних установ", "міської, районної в місті Ради народних депутатів", а в частині третій цієї статті слова "виховних установ" - словами "навчально-виховних установ".

16. У статті 16 слова "комісій в справах неповнолітніх при виконавчих комітетах обласних і міських (міст республіканського підпорядкування) Рад депутатів трудящих" замінити словами "обласних і міських (міст республіканського підпорядкування) комісій у справах неповнолітніх".

17. У статті 17:

в абзаці першому слово "міські" замінити словами "(міські), районні у містах";

пункти "в" і "г" викласти в такій редакції:

"в) які вчинили діяння, що містить ознаки злочину, у віці від 14 до 18 років і відносно яких відмовлено в порушенні кримінальної справи або закрито кримінальну справу в порядку, передбаченому статтями 9 і 13-1 Кримінально-процесуального кодексу Української РСР;

г) які вчинили у віці до 16 років порушення правил дорожнього руху;

які вчинили у віці від 16 до 18 років адміністративні правопорушення (крім справ про злісну непокору законному розпорядженню чи вимозі працівника міліції або народного дружинника);

які вчинили дрібне розкрадання державного або громадського майна, дрібне хуліганство, порушення правил дорожнього руху, правил придбання, зберігання і використання вогнестрільної зброї і бойових припасів, що розглядаються комісіями лише в тих випадках, коли орган (службова особа), який має право накладати адміністративне стягнення, передає їх на розгляд комісії".

18. У статті 18:

в абзаці першому частини першої і в частині третій слово "міські" замінити словами "(міські), районні у містах";

у пункті "г" цифри і слово "20 карбованців" замінити цифрами і словом "50 карбованців";

у пункті "д" слова "державного управління Союзу РСР", "депутатів трудящих" замінити відповідно словами "управління Союзу РСР", "народних депутатів";

у пунктах "е" і "є" слова "колективу" і "колективу трудящих" замінити відповідно словами "трудового колективу", "трудовому колективу";

у пункті "з" і частині другій слова "Державного комітету Ради Міністрів УРСР по професійно-технічній освіті" замінити словами "Державного комітету УРСР по професійно-технічній освіті".

19. У статті 19:

частини першу, другу і третю замінити двома частинами такого змісту:

"Районні (міські), районні у містах комісії в справах неповнолітніх можуть застосовувати до батьків або осіб, які їх замінюють, в разі злісного невиконання обов'язків по вихованню і навчанню дітей, або за доведення неповнолітнього до стану сп'яніння, або за вживання неповнолітніми наркотичних речовин без призначення лікаря, а також за вчинення підлітками віком до 16 років порушень правил дорожнього руху, за появу в громадських місцях у п'яному вигляді або за розпивання ними спиртних напоїв, за виготовлення, використання підлітками віком до 16 років без без належного дозволу радіопередавальних установок, а так само використання їх з порушенням правил, що регулюють радіозв'язок, або в зв'язку з вчиненням неповнолітніми інших правопорушень такі заходи впливу:

а) оголосити громадський осуд;

б) винести попередження;

в) покласти обов'язок відшкодувати заподіяну неповнолітнім шкоду, що не перевищує 50 карбованців;

г) накласти штраф у розмірі до 30 карбованців, а за появу в громадських місцях у п'яному вигляді підлітків віком до 16 років або за розпивання ними спиртних напоїв на батьків чи осіб, які їх замінюють, штраф накладається в розмірі від тридцяти до п'ятдесяти карбованців, за виготовлення, використання підлітками віком до 16 років без належного дозволу радіопередавальних установок, а так само використання їх з порушенням правил, що регулюють радіозв'язок, - у розмірі до п'ятдесяти карбованців, за доведення неповнолітніх до стану сп'яніння - в розмірі від п'ятдесяти до ста карбованців.

Комісії в справах неповнолітніх можуть передавати справи про батьків або осіб, які їх замінюють, на розгляд товариського суду, комісії по боротьбі з пияцтвом, утвореної на підприємстві, в установі, організації чи їх структурних підрозділах, громадських організацій або трудових колективів. Комісія вправі входити в районний (міський) народний суд з заявами про обмеження дієздатності батьків, про позбавлення батьківських прав, про відібрання дітей у батьків без позбавлення батьківських прав, а також про виселення без надання іншого жилого приміщення осіб, позбавлених батьківських прав, якщо їх спільне проживання з дітьми, відносно яких вони позбавлені батьківських прав, неможливе";

частини четверту і п'яту вважати відповідно частинами третьою і четвертою.

20. У статті 21:

у частині першій слово "міська" замінити словами "(міська), районна в місті";

у частині другій слова "цього року" замінити словами "цього строку";

у частині третій слова "колективу трудящих" замінити словами "трудового колективу".

21. У статті 22:

у частині першій слово "міської" замінити словами "(міської), районної в місті";

у частині другій цифри і слово "20 карбованців" замінити цифрами і словом "50 карбованців".

22. Статтю 23 викласти в такій редакції:

"Стаття 23. Постанова районної (міської), районної в місті комісії в справах неповнолітніх про накладення штрафу підлягає виконанню особою, на яку накладено штраф, протягом 15 днів з дня вручення їй постанови, а в разі оскарження або опротестування такої постанови - не пізніш як через 15 днів з дня повідомлення про залишення скарги або протесту без задоволення.

У разі відсутності самостійного заробітку в осіб віком від шістнадцяти до вісімнадцяти років, які вчинили дрібне хуліганство, штраф стягується з батьків або осіб, які їх замінюють.

Штраф, накладений комісією в справах неповнолітніх, вноситься державну трудову ощадну касу або установу Державного банку СРСР.

У разі несплати штрафу у 15-денний строк постанова комісії про накладення штрафу надсилається для відрахування суми штрафу в примусовому порядку із заробітної плати чи іншого заробітку, пенсії або стипендії особи, підданої штрафу, а якщо вона не працює або в разі неможливості стягнення із заробітної плати чи іншого заробітку, пенсії або стипендії з інших причин судовому виконавцеві при районному (міському) народному суді за місцем проживання цієї особи для звернення стягнення на її майно".

23. У статті 27 слова "міська" і "депутатів трудящих" замінити відповідно словами "(міська), районна в місті" і "народних депутатів".

24. У статті 28:

пункт "а" викласти в такій редакції:

"а) які передані в порядку, передбаченому статтями 9 і 13-1 Кримінально-процесуального кодексу Української РСР і статтею 13 Кодексу Української РСР про адміністративні правопорушення";

пункт "б" викласти в такій редакції:

"б) за поданням постійних комісій Рад народних депутатів, органів внутрішніх справ і народної освіти";

у пункті "в" слова "будинкових комітетів при житлово-експлуатаційних конторах, домоуправліннях" замінити словами "громадських селищних, сільських, вуличних, квартальних, дільничних, домових комітетів".

25. У частині третій статті 30 слова "внутрішніх справ" замінити словами "внутрішніх справ (міліцією)".

26. Частину другу статті 32 викласти в такій редакції:

"В разі неявки на виклик комісії службових осіб і громадян без поважних причин комісія може відкласти розгляд справи і вжити заходів до їх явки через адміністрацію, громадські організації за місцем їх роботи або навчання. У разі відмовлення неповнолітнього, справа про якого розглядається, а також його батьків чи осіб, які їх замінюють, від явки на комісію без поважних причин, їх може бути доставлено через органи внутрішніх справ (міліцію)".

27. Частину першу статті 36 викласти в такій редакції:

"На засіданні комісії складається протокол з зазначенням дати і місця засідання, змісту справи, що розглядається, відомостей про явку осіб, які беруть участь у розгляді справи, і коротким записом їх пояснень, інших даних, що стосуються справи, а також відомостей про оголошення прийнятої постанови і роз'яснення порядку та строків її оскарження".

28. Частини другу і третю статті 37 викласти в такій редакції:

"Постанова комісії повинна бути викладена в письмовій формі і мотивована. В постанові про застосування заходу впливу зазначаються: найменування комісії; дата розгляду справи; відомості про особу, відносно якої розглядається справа; обставини, встановлені при розгляді справи; нормативний акт, що передбачає відповідальність за дане правопорушення, і прийняте по справі рішення.

Постанова підписується головуючим і секретарем і оголошується зразу ж після її прийняття".

29. Статтю 38 після слова "міські" доповнити словами "районні в містах", а після слова "міста" - словами "району в місті".

30. У статті 39:

у частині першій слова "вручення" і "депутатів трудящих" замінити "відповідно словами "винесення" і "народних депутатів";

частину другу викласти в такій редакції:

"Постанова комісії в справах неповнолітніх по справі про адміністративне правопорушення може бути оскаржена в десятиденний строк з дня її винесення до виконавчого комітету відповідної Ради народних депутатів або до районного (міського) народного суду за місцем проживання особи, підданої адміністративному стягненню, рішення якого є остаточним. Подання скарги в установлений строк зупиняє виконання постанови про накладення адміністративного стягнення до розгляду скарги, за винятком постанови про застосування заходу стягнення у вигляді попередження".

31. У статті 40 слова "Рад депутатів трудящих" замінити словами "місцевих Рад народних депутатів".

32. У статтях 25 і 37-1 слова "виховні установи", "виховну установу", "виховної установи" замінити відповідно словами "навчально-виховні установи", "навчально-виховну установу", "навчально-виховної установи".

33. У статтях 26 і 29 слова "міської", "міською" замінити відповідно словами "(міської), районної в місті", "(міською), районною в місті".

II. Внести до Положення про громадських вихователів неповнолітніх, затвердженого Указом Президії Верховної Ради Української РСР від 26 серпня 1967 року ( 284-07 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1967 р., N 34, ст. 243; 1978 р., N 19, ст. 284) такі зміни і доповнення:

1. У статті 2:

частину першу після слів "громадяни, які" доповнити словами "за своїми діловими і моральними якостями здатні виконувати покладені на них обов'язки";

у частині другій слова "колективу трудящих" і "комісії у справах неповнолітніх при виконавчому комітеті районної, міської Ради депутатів трудящих" замінити відповідно словами "трудового колективу" і "районної (міської), районної в місті комісії в справах неповнолітніх".

2. Частину першу статті 3 викласти в такій редакції:

"Громадський вихователь призначається, коли це буде визнано за необхідне, для запобігання бездоглядності, правопорушенням, виправлення і перевиховання неповнолітнього, який:

а) звільнений з місця позбавлення волі;

б) засуджений умовно, або до міри покарання, не зв'язаної з позбавленням волі, або відносно якого виконання вироку до позбавлення волі відстрочено;

в) вчинив злочин, але звільнений від кримінального покарання внаслідок акта амністії або в зв'язку з недоцільністю застосування кримінального покарання;

г) вчинив діяння, що містить ознаки злочину, до досягнення віку, з якого настає кримінальна відповідальність, або звільнений від кримінальної відповідальності в зв'язку із застосуванням заходу громадського впливу;

д) повернувся з спеціальної навчально-виховної або лікувально-виховної установи;

е) вчинив правопорушення, що тягне за собою застосування заходу громадського впливу або адміністративного стягнення;

є) вживає спиртні напої, наркотичні або психотропні речовини;

ж) систематично самовільно залишає сім'ю у віці до 16 років;

з) злісно ухиляється від навчання або роботи;

и) систематично займається азартними іграми, а також веде антигромадський спосіб життя".

3. У статті 7 слова "з співробітниками міліції", "організацій, установ" замінити відповідно словами "з органами внутрішніх справ (міліцією)", "установ, організацій".

4. У статті 8:

у частині першій слова "міські комісії", "районні, міські відділи народної освіти" замінити відповідно словами "(міські), районні в містах комісії", "відділи народної освіти виконавчих комітетів районних, міських, районних у містах Рад народних депутатів";

у частині другій слово "колективом" замінити словами "трудовим колективом".

5. У частині другій статті 11 слова "міської", "співробітників міліції" замінити відповідно словами "(міської), районної в місті", "органів внутрішніх справ (міліції)".

6. У статті 13 слова "міських", "депутатів трудящих", "або цінним подарунком", "організацій і установ" замінити відповідно словами "міських, районних у містах", "народних депутатів", "цінним подарунком або наданням пільгової путівки до санаторію чи будинку відпочинку", "установ і організацій".

7. У частині першій статті 4, статті 6, частині першій статті 9, статті 10 слова "міською", "міська", "міської" замінити відповідно словами "(міською), районною в місті", "(міська), районна в місті", "(міської), районної в місті".

Голова Президії Верховної Ради Української РСР В.ШЕВЧЕНКО

Секретар Президії Верховної Ради Української РСР М.ХОМЕНКО

м. Київ, 16 жовтня 1985 р.
N 1116-XI

^ Наверх
наверх