документiв в базi
550558
Подiлитися 
  2001-04-262004-02-192012-01-102012-05-172015-03-022015-12-242015-12-252016-12-062017-10-03  

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

Про затвердження Положення про помічника-консультанта
народного депутата України

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1995, N 37, ст.283 )

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою ВР
N 575-XIV від 08.04.
99, ВВР, 1999, N 18, ст.169

Законом
N 2401-III від 26.04.20
01 )

Верховна Рада України постановляє:

Відповідно до статті 35 Закону України "Про статус народного депутата України" ( 2790-12 ) затвердити Положення про помічника-консультанта народного депутата України (додається).

Голова Верховної Ради України О. МОРОЗ

м.Київ, 13 жовтня 1995 року
N 379/95-ВР

Положення
про помічника-консультанта народного депутата України

Глава 1. Загальні положення

Стаття 1.1. Правовий статус помічника-консультанта
народного депутата України

1. Відповідно до Закону України "Про статус народного депутата України" ( 2790-12 ) народний депутат України вправі мати помічників-консультантів.

2. На помічника-консультанта народного депутата України, який зараховується до штату Секретаріату Верховної Ради України або виконавчого органу місцевого самоврядування (але не більше чотирьох осіб), поширюється дія Закону України "Про державну службу" ( 3723-12 ) в частині, що регулює питання службової кар'єри, матеріального і соціально-побутового забезпечення державних службовців, які займають посади, віднесені до четвертої категорії. ( Частина друга статті 1.1 із змінами, внесеними згідно з Постановою ВР N 575-XIV від 08.04.99 )

3. Помічник-консультант народного депутата України у своїй роботі керується законодавством України, а також цим Положенням.

Глава 2. Права і обов'язки помічників-консультантів
народного депутата України

Стаття 2.1. Права помічника-консультанта народного
депутата України

1. Помічник-консультант народного депутата України, який працює за трудовим договором, має право: ( Абзац перший частини першої статті 2.1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2401-III від 26.04.2001 )

1) входити і перебувати у приміщеннях Верховної Ради України за пред'явленням посвідчення помічника-консультанта;

2) бути присутнім на пленарних засіданнях Верховної Ради України, засіданнях постійних та тимчасових комісій Верховної Ради України, в яких працює народний депутат України, або засіданнях, на яких розглядаються питання, у підготовці яких він брав участь;

3) безплатно користуватися в порядку, встановленому законодавством України, інформаційними базами даних та телекомунікаційними мережами Верховної Ради України, Адміністрації Президента України, органів державної виконавчої влади, місцевого самоврядування;

4) на забезпечення актами, прийнятими Верховною Радою України та її Президією, а також інформаційними і довідковими матеріалами, що офіційно розповсюджуються Верховною Радою України, Адміністрацією Президента України, а також органами державної виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, діяльність яких поширюється на виборчий округ, від якого обрано народного депутата України;

5) одержувати за запитом безплатно в органах державної виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах і організаціях необхідні народному депутату для здійснення його депутатських повноважень документи, інформаційні та довідкові матеріали, проїзні квитки;

6) одержувати надіслану на ім'я народного депутата України поштову і телеграфну кореспонденцію, відправляти її від його імені;

7) на першочерговий прийом керівниками та іншими посадовими особами органів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ та організацій з питань діяльності народного депутата України;

8) брати участь у роботі органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, дія яких поширюється на виборчий округ, від якого обрано народного депутата України, у зборах трудових колективів, об'єднань громадян, громадян за місцем проживання та військовослужбовців у військових частинах, а також в інших заходах, що стосуються інтересів виборців округу;

9) оголошувати на засіданнях органів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування або подавати у письмовій формі підготовлені народним депутатом України для цієї мети пропозиції, звернення, заяви та інші документи;

10) за письмовим зверненням народного депутата України користуватися копіювально-розмножувальною та обчислювальною технікою органів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ, організацій, розташованих на території виборчого округу, від якого обрано народного депутата України;

11) на позачергове придбання проїзних документів і позачергове поселення в готелях незалежно від їх відомчої підпорядкованості за пред'явленням посвідчення помічника-консультанта та посвідчення про відрядження.

Стаття 2.2. Обов'язки помічника-консультанта
народного депутата України

1. Помічник-консультант народного депутата України зобов'язаний:

1) за дорученням народного депутата України вивчати питання, що входять до його компетенції, готувати по них необхідні матеріали, подавати народному депутату України допомогу у здійсненні ним контролю за виконанням прийнятих рішень;

2) виконувати доручення народного депутата України у взаємовідносинах з виборцями, а також з органами державної виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями;

3) сприяти народному депутату України у налагодженні зв'язків з органами державної виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями у вирішенні питань, що стосуються інтересів виборців;

4) допомагати народному депутату України під час особистого прийому виборців у розгляді звернень громадян, вирішенні порушених ними питань;

5) допомагати народному депутату України в організації проведення звітів і зустрічей з виборцями, трудовими колективами, об'єднаннями громадян, узагальнювати висловлені на них пропозиції і зауваження, сприяти реалізації розроблених на їх виконання заходів;

6) брати участь в організації вивчення громадської думки, потреб і запитів виборців, вносити пропозиції щодо шляхів їх вирішення;

7) вести діловодство, забезпечувати схоронність документів, які надходять на ім'я народного депутата України, контролювати своєчасне надходження відповідей на депутатські звернення;

8) подавати народному депутату України організаційно-технічну та іншу допомогу при здійсненні ним депутатських повноважень;

9) при виконанні своїх обов'язків помічник-консультант народного депутата України не повинен допускати дій, що можуть завдати шкоди діяльності народного депутата України.

Глава 3. Порядок прийняття на посаду помічника-консультанта
народного депутата України

Стаття 3.1. Персональний підбір кандидатур на посаду
помічника-консультанта народного депутата України

1. Персональний підбір кандидатур на посаду помічника-консультанта, організацію їх роботи та розподіл місячного фонду оплати праці здійснює особисто народний депутат України, який несе відповідальність щодо правомірності своїх рішень.

Стаття 3.2. Умови прийняття на роботу помічника-консультанта
народного депутата України

1. Помічник-консультант народного депутата України виконує роботу за строковим трудовим договором або подає допомогу народному депутату України безплатно (на громадських засадах). ( Частина перша статті 3.2 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2401-III від 26.04.2001 )

2. Робота за строковим трудовим договором може бути для помічника-консультанта народного депутата України основним видом діяльності або виконуватися за сумісництвом. ( Частина друга статті 3.2 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2401-III від 26.04.2001 )

Стаття 3.3. Прийняття на посаду помічника-консультанта
народного депутата України

1. Прийняття на посаду помічника-консультанта народного депутата України проводиться на підставі письмового подання народного депутата України, в якому зазначаються прізвище кандидата на посаду, строк дії строкового трудового договору, розмір встановлюваної оплати праці, дата зарахування, постійне місце роботи, та письмової заяви особи, яку приймають на цю посаду. ( Частина перша статті 3.3 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2401-III від 26.04.2001 )

2. Помічник-консультант народного депутата України, який працює в м. Києві за строковим трудовим договором і для якого ця робота є основною, зараховується до штату Секретаріату Верховної Ради України, а в інших випадках - до штату виконавчого органу місцевого самоврядування. ( Частина друга статті 3.3 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2401-III від 26.04.2001 )

3. Помічник-консультант народного депутата України звільняється з попереднього місця роботи в порядку переведення за клопотанням народного депутата України.

Стаття 3.4. Обмеження, пов'язані з роботою на посаді
помічника-консультанта народного депутата України

1. Роботу помічника-консультанта народного депутата України за строковим трудовим договором не можуть виконувати працівники (крім технічних) Секретаріату Верховної Ради України, органів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також особи, яким законодавством України заборонено виконання іншої оплачуваної роботи. ( Частина перша статті 3.4 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2401-III від 26.04.2001 )

2. Пенсіонерам, прийнятим на посаду помічника-консультанта народного депутата України, пенсія виплачується в повному розмірі незалежно від оплати, встановленої народним депутатом України.

3. На помічника-консультанта народного депутата України не поширюються обмеження, встановлені законодавством України щодо осіб, які працюють за сумісництвом.

Глава 4. Організаційне, матеріальне та соціально-побутове забезпечення
діяльності помічника-консультанта народного депутата України

Стаття 4.1. Фонд оплати праці помічника-консультанта
народного депутата України

1. Розмір щомісячного фонду оплати праці помічника-консультанта народного депутата України встановлюється Верховною Радою України.

2. В межах цього фонду народний депутат України самостійно вирішує питання про кількість помічників-консультантів та встановлює розмір оплати їх праці (доплату до основного заробітку).

Стаття 4.2. Організація праці помічника-консультанта
народного депутата України

1. Помічник-консультант народного депутата України користується окремим службовим приміщенням, обладнаним необхідними меблями, телефоном і оргтехнікою, що надається органами місцевого самоврядування народному депутату України в його виборчому окрузі.

2. Канцелярські, поштові, телеграфні витрати помічника-консультанта народного депутата України, пов'язані з виконанням покладених на нього обов'язків, оплачуються безпосередньо народним депутатом України за рахунок коштів, передбачених на покриття його витрат, пов'язаних з депутатською діяльністю.

Стаття 4.3. Відрядження помічника-консультанта
народного депутата України

1. Помічник-консультант народного депутата України може бути направлений народним депутатом України у відрядження для виконання робіт, пов'язаних із здійсненням його депутатських повноважень.

2. За письмовим поданням народного депутата України помічник-консультант народного депутата України отримує посвідчення про відрядження та кошти на зазначені цілі за розпорядженням керівництва Секретаріату Верховної Ради України, виконавчого органу місцевого самоврядування, в штаті яких він перебуває, або за місцем постійної роботи, визначеним народним депутатом України при прийнятті його на роботу.

Стаття 4.4. Відпустка помічника-консультанта народного
депутата України

1. Помічнику-консультанту народного депутата України, для якого ця робота є основною, надається щорічна оплачувана відпустка тривалістю 30 календарних днів, якщо законодавством не передбачено інше, з виплатою допомоги на оздоровлення у розмірі місячної заробітної плати.

2. Відпустка помічнику-консультанту народного депутата України надається на підставі його письмової заяви, погодженої з народним депутатом України, за розпорядженням керівництва Секретаріату Верховної Ради України, виконавчого органу місцевого самоврядування, в штаті яких він перебуває, або за місцем постійної роботи, визначеним народним депутатом України при прийнятті його на роботу.

3. Помічник-консультант народного депутата України, для якого ця робота є основною і який перебуває на обліку для поліпшення житлових умов за місцем попередньої роботи чи постійного проживання, з обліку не знімається.

Стаття 4.5. Припинення роботи на посаді
помічника-консультанта народного депутата України

1. Крім загальних підстав, передбачених Кодексом законів про працю України, строковий трудовий договір з помічником-консультантом народного депутата України може бути розірваний:

1) у разі припинення повноважень народного депутата України - з дати їх припинення;

2) за письмовим поданням народного депутата України.

2. Для звільнення помічника-консультанта народного депутата України погодження з профспілковим комітетом апарату Верховної Ради України, виконавчого органу місцевого самоврядування не потрібно.

Стаття 4.6. Захист трудових прав помічника-консультанта
народного депутата України

1. У разі припинення роботи на посаді помічника-консультанта народного депутата України у зв'язку з закінченням строку повноважень народного депутата України, Верховної Ради України чи їх достроковим припиненням:

1) за ним зберігається його заробітна плата на період працевлаштування відповідно до чинного законодавства України;

2) йому сприяють у працевлаштуванні.

2. Помічнику-консультанту народного депутата України, для якого ця робота є основною, після її закінчення надається попередня робота (посада) на державному підприємстві, в установі, організації у разі, якщо його в порядку переведення було прийнято на посаду помічника-консультанта народного депутата України, а в разі ліквідації або реорганізації цього підприємства, установи, організації - інша рівноцінна робота (посада) на тому ж або, за його згодою, інших державних підприємствах, в установах, організаціях.

3. Час роботи на посаді помічника-консультанта народного депутата України, якщо ця робота є для нього основною, зараховується до загального і безперервного стажу роботи, служби, державної служби, роботи за спеціальністю.

4. Заробітна плата, яку помічник-консультант народного депутата України одержував під час роботи на цій посаді за сумісництвом, входить у суму заробітку для обчислення пенсії.

Стаття 4.7. Витрати, пов'язані з діяльністю помічника-консультанта
народного депутата України, та їх відшкодування

1. Сумарні річні витрати на відрядження помічників-консультантів народного депутата України не повинні перевищувати 30 відсотків загального річного фонду оплати праці всіх помічників-консультантів народного депутата України.

2. Витрати на відрядження помічника-консультанта народного депутата України відшкодовуються згідно з законодавством України про службові відрядження.

3. Витрати Верховної Ради України, виконавчих органів, органів місцевого самоврядування, пов'язані з діяльністю помічника-консультанта народного депутата України, у тому числі щодо оплати додаткової відпустки, входять до переліку витрат для забезпечення діяльності народного депутата України.

4. Фінансування зазначених витрат провадиться Міністерством фінансів Автономної Республіки Крим, обласними, Київським та Севастопольським міськими фінансовими управліннями шляхом перерахування ними коштів на рахунки відповідних органів з Державного бюджету України з наступним віднесенням на кошторис витрат Верховної Ради України.

5. Перерахування провадиться на підставі письмового подання народного депутата України.

Глава 5. Заключні положення

Стаття 5.1. Відповідальність за невиконання законних
вимог помічника-консультанта народного
депутата України

1. Посадові та інші особи органів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ та організацій за створення перешкод у роботі помічника-консультанта народного депутата України, невиконання його законних вимог щодо забезпечення діяльності народного депутата України, а так само недотримання встановлених Законом України "Про статус народного депутата України" ( 2790- 12 ) строків надання інформації або надання завідомо неправдивої інформації несуть відповідальність згідно з законодавством України.

Стаття 5.2. Обов'язковість повідомлення народного депутата
України

1. Про факти, які виникли і стали підставою для застосування до помічника-консультанта народного депутата України заходів дисциплінарного стягнення, адміністративного затримання, арешту або притягнення до кримінальної відповідальності, відповідні органи чи посадові особи негайно повідомляють народного депутата України.

Стаття 5.3. Видача посвідчення помічника-консультанта
народного депутата України

1. Помічник-консультант народного депутата України має посвідчення, яке є основним документом, що підтверджує його особу та повноваження.

2. Посвідчення помічника-консультанта народного депутата України має єдиний зразок і видається Секретаріатом Верховної Ради України за письмовим зверненням народного депутата України.

3. У разі звільнення помічника-консультанта народного депутата України з посади його посвідчення вважається недійсним, про що робиться повідомлення.

Стаття 5.4. Опис посвідчення помічника-консультанта
народного депутата України

1. Посвідчення помічника-консультанта народного депутата України являє собою книжечку розміром 95х65 мм у твердій обкладинці, обтягнутій синім ледерином.

2. У верхній частині лицьового боку обкладинки посвідчення розміщено зображення Державного герба України з написом: "Посвідчення". Герб і напис виконано тисненням під золото.

3. Лівий внутрішній бік обкладинки посвідчення має такий вигляд:

Посвідчення N___________

Державний герб України

_____________________________________________________________________________________________________________________
прізвище, ім'я та по батькові
є помічником-консультантом народного депутата України

_____________________________________________________________________________________________________________________
від виборчого округу N_____

Керівник Секретаріату Верховної Ради України ______________________________________________________________________________

4. Номер посвідчення складається з двох частин: номера виборчого округу, від якого обрано народного депутата України, та номера посвідчення, виданого помічнику-консультанту народного депутата України.

5. Правий внутрішній бік обкладинки посвідчення має такий вигляд:

місце Посвідчення дійсне для фото до ____ _______________ 199___ року

Керівник Секретаріату Верховної Ради України _________________ печатка

6. Фотографія помічника-консультанта народного депутата України має бути розміром 30х40 мм і скріплюватися печаткою.

^ Наверх
наверх