документiв в базi
550558
Подiлитися 

Документ втратив чиннiсть!


ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНСЬКОЇ РАДЯНСЬКОЇ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РЕСПУБЛІКИ

ЗАКОН

( Закон відмінено згідно Закону
N 3996а-XII від 24.02.94 )

Про вибори депутатів місцевих Рад народних
депутатів
Української РСР

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1989, N 45, ст. 627 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2504-XII від 26.06.
92 )

I. Загальні положення

Стаття 1. Основи виборів депутатів місцевих Рад
народних депутатів Української РСР

Вибори депутатів місцевих Рад народних депутатів Української РСР проводяться по одномандатних або багатомандатних виборчих округах на основі загального, рівного і прямого виборчого права при таємному голосуванні.

Стаття 2. Загальне виборче право

Вибори депутатів місцевих Рад є загальними: право обирати і бути обраними мають громадяни Української РСР, які досягли 18 років.

Будь-які прямі або непрямі обмеження виборчих прав громадян Української РСР залежно від походження, соціального і майнового стану, расової і національної належності, статі, освіти, мови, ставлення до релігії, часу проживання в даній місцевості, роду і характеру занять забороняються.

У виборах не беруть участі психічно хворі громадяни, визнані судом недієздатними, особи, які тримаються в місцях позбавлення волі, а також особи, які знаходяться за рішенням суду в місцях примусового лікування.

Стаття 3. Рівне виборче право

Вибори депутатів місцевих Рад є рівними: виборець має один голос по кожному виборчому округу; виборці беруть участь у виборах на рівних засадах.

Жінки і чоловіки мають рівні виборчі права.

Військовослужбовці користуються виборчими правами нарівні з усіма громадянами.

Стаття 4. Пряме виборче право

Вибори депутатів місцевих Рад є прямими: депутати обираються громадянами безпосередньо.

Стаття 5. Таємне голосування

Голосування на виборах депутатів місцевих Рад є таємним: контроль за волевиявленням голосуючих не допускається.

( Стаття 6 втратила чинність на підставі Закону N 2504-XII від 26.06.92 )

Стаття 7. Проведення виборів виборчими комісіями

Проведення виборів депутатів місцевих Рад організують виборчі комісії, які утворюються з представників трудових колективів, громадських організацій, колективів професійно-технічних, середніх спеціальних і вищих навчальних закладів, зборів виборців за місцем проживання і військовослужбовців по військових частинах.

Стаття 8. Гласність при підготовці і проведенні виборів
депутатів місцевих Рад

Підготовка і проведення виборів депутатів місцевих Рад здійснюються виборчими комісіями, трудовими колективами і громадськими організаціями відкрито і гласно.

Виборчі комісії інформують громадян про свою роботу, про утворення виборчих округів, склад, місцезнаходження та час роботи виборчих комісій і списки виборців. Виборні комісії сповіщають виборців про висунутих кандидатів у депутати, доводять до їх відома підсумки реєстрації кандидатів у депутати, біографічні дані про зареєстрованих кандидатів, результати голосування по кожному кандидату і підсумки виборів.

На засіданнях виборчих комісій, в тому числі при реєстрації кандидатів у депутати, підрахунку голосів на виборчій дільниці, визначенні результатів виборів по округу і підбитті загальних підсумків виборів, мають право бути присутніми представники трудових колективів, громадських організацій, колективів професійно-технічних, середніх спеціальних і вищих навчальних закладів, зборів виборців за місцем проживання і військовослужбовців по військових частинах, органів державної влади, довірені особи. Повноваження зазначених представників засвідчуються відповідним документом. Про намір представників бути присутніми в день виборів у приміщеннях для голосування або на засіданнях виборчих комісій повинно бути повідомлено відповідним виборчим комісіям не пізніш як за два дні до виборів. Втручання зазначених представників у роботу виборчих комісій не допускається.

Засоби масової інформації висвітлюють хід підготовки і проведення виборів депутатів місцевих Рад українською, російською та іншими мовами, якими користується населення, їх представникам гарантується безперешкодний доступ на всі збори і засідання, пов'язані з виборами. Виборчі комісії, державні і громадські органи, трудові колективи надають їм інформацію, пов'язану з підготовкою і проведенням виборів.

Стаття 9. Участь громадян, трудових колективів і громадських
організацій у підготовці і проведенні виборів
депутатів місцевих Рад

Громадяни Української РСР беруть участь у підготовці і проведенні виборів депутатів місцевих Рад як через трудові колективи, громадські організації, колективи професійно-технічних, середніх спеціальних і вищих навчальних закладів, збори виборців за місцем проживання і військовослужбовців по військових частинах, так і безпосередньо.

Трудові колективи і громадські організації беруть участь у підготовці та проведенні виборів депутатів місцевих Рад як через своїх представників у виборчих комісіях, так і безпосередньо.

Стаття 10. Право висування кандидатів у депутати місцевих Рад

Право висування кандидатів у депутати місцевих Рад належить трудовим колективам, громадським організаціям, колективам професійно-технічних, середніх спеціальних і вищих навчальних закладів, зборам виборців за місцем проживання і військовослужбовців но військових частинах.

Стаття 11. Накази виборців депутатам місцевих Рад

Виборці дають накази своїм депутатам.

Порядок внесення, узагальнення, розгляду і організації виконання наказів установлюється законами СРСР і Української РСР.

Стаття 12. Несумісність статусу депутата місцевої Ради з
службовим становищем

Особи, які входять до складу виконавчих комітетів місцевих Рад народних депутатів, за винятком голів цих органів, керівники відділів, управлінь та інших підрозділів виконавчих комітетів місцевих Рад, судді і державні арбітри не можуть бути депутатами в Раді, якою вони призначаються або обираються.

Стаття 13. Витрати, пов'язані з виборами депутатів місцевих
Рад. Матеріальне забезпечення виборів

Витрати, пов'язані з підготовкою і проведенням виборів депутатів місцевих Рад народних депутатів, проводяться виборчими комісіями з єдиного централізованого фонду, створюваного обласною, районною, міською, районною в місті, селищною, сільською виборчою комісією по виборах депутатів відповідних Рад за рахунок державних коштів, коштів підприємств, громадських та інших організацій з метою забезпечення рівних умов для кожного кандидата в депутати.

Підприємства, установи і організації, державні та громадські органи надають у розпорядження виборчих комісій приміщення, обладнання і транспортні засоби, необхідні для підготовки і проведення виборів.

Кандидати в депутати місцевих Рад, їх довірені особи і виборці не несуть витрат, пов'язаних з підготовкою та проведенням виборів.

Стаття 14. Відповідальність за порушення законодавства про
вибори депутатів місцевих Рад

Особи, які перешкоджають шляхом насильства, обману, погроз або іншим шляхом вільному здійсненню громадянином Української РСР права обирати і бути обраним депутатом місцевої Ради, вести передвиборну агітацію, публічно закликають або агітують за бойкотування виборів, а також члени виборчих комісій, службові особи державних і громадських органів, які вчинили підлог виборчих документів, завідомо неправильний підрахунок голосів, порушили таємницю голосування або допустили інші порушення цього Закону, несуть встановлену законом відповідальність. До відповідальності притягаються також особи, які опублікували або іншим способом поширили завідомо неправдиві відомості про кандидата в депутати.

II. Порядок призначення виборів і утворення
виборчих округів

Стаття 15. Призначення виборів

Вибори депутатів обласних, районних, міських, районних у містах, селищних і сільських Рад народних депутатів Української РСР призначаються Верховною Радою Української РСР не пізніш як за чотири місяці до закінчення строку повноважень депутатів місцевих Рад.

Повідомлення про день виборів публікується в пресі.

Стаття 16. Порядок утворення виборчих округів

Для виборів депутатів місцевих Рад утворюються виборчі округи:

до обласної Ради народних депутатів - від 100 до 300 округів;

до Київської міської Ради народних депутатів - 300 округів, до Севастопольської міської Ради народних депутатів - 200 округів;

до районної Ради народних депутатів - від 50 до 100 округів;

до міської Ради народних депутатів міста обласного підпорядкування - від 50 до 250 округів;

до міської Ради народних депутатів міста районного підпорядкування - від 25 до 75 округів;

до районної в місті Ради народних депутатів - від 50 до 150 округів;

до селищної, сільської Ради народних депутатів - від 15 до 50 округів.

У межах норм, встановлених цією статтею, кількість виборчих округів для виборів депутатів до кожної обласної, районної, міської, районної в місті, селищної, сільської Ради народних депутатів визначається відповідною Радою народних депутатів, виходячи з кількості виборців, особливостей території та інших місцевих умов.

Виборчі округи утворюються відповідно обласною, районною, міською, районною в місті, селищною, сільською виборчою комісією з врахуванням адміністративно-територіального устрою при додержанні приблизно рівної кількості виборців з розрахунку на один виборчий округ.

За рішенням селищної, сільської Ради народних депутатів виборчі округи по виборах депутатів селищної, сільської Ради можуть не утворюватись. В такому разі вибори депутатів проводяться за загальним списком кандидатів у депутати (багатомандатний виборчий округ) всіма виборцями, які проживають на території даної Ради.

Список виборчих округів з зазначенням їх меж і кількості виборців в округах публікується обласною, районною, міською, районною в місті, селищною, сільською виборчою комісією не пізніш як на п'ятнадцятий день після призначення виборів.

III. Виборчі дільниці

Стаття 17. Утворення виборчих дільниць

Для проведення голосування і підрахунку голосів при виборах депутатів місцевих Рад територія районів, міст, районів у містах ділиться на виборчі дільниці. Виборчі дільниці утворюються також у військових частинах.

У лікарнях та інших стаціонарних лікувальних закладах, місцях перебування громадян, розташованих у важкодоступних районах, а також на суднах, які перебувають в день виборів у плаванні, можуть бути утворені виборчі дільниці, що входять до виборчих округів відповідно за місцем їх знаходження або за місцем порту приписки судна.

Питання про віднесення виборчих дільниць, утворених на суднах, які перебувають в день виборів у плаванні, до виборчих округів по виборах депутатів місцевих Рад вирішується районною, міською, районною в місті Радою народних депутатів або її президією за місцем порту приписки судна.

Стаття 18. Порядок і норма утворення виборчих дільниць

Виборчі дільниці утворюються районними, міськими (крім міст районного підпорядкування), районними в містах Радами народних депутатів або їх президіями. У військових частинах виборчі дільниці утворюються відповідними Радами народних депутатів або їх президіями за поданням командирів частин або військових з'єднань. На суднах, які перебувають в день виборів у плаванні, виборчі дільниці утворюються відповідними Радами народних депутатів або їх президіями за місцем порту приписки судна.

Виборчі дільниці утворюються не пізніш як за два місяці до виборів. У військових частинах, а також у важкодоступних районах, на суднах, які перебувають в день виборів у плаванні, виборчі дільниці утворюються в той же строк, а у виняткових випадках - не пізніш як за п'ять днів до виборів.

Виборчі дільниці утворюються з кількістю від 20 до 3000 виборців, а в необхідних випадках - з меншою або більшою кількістю виборців.

Відповідна Рада народних депутатів або її президія встановлює єдину нумерацію виборчих дільниць у межах району, міста, району в місті, сповіщає виборців про межі кожної виборчої дільниці з зазначенням місця знаходження дільничної виборчої комісії і приміщення для голосування.

IV. Виборчі комісії

Стаття 19. Система виборчих комісій

Для проведення виборів депутатів місцевих Рад утворюються виборчі комісії:

обласні, районні, міські, районні в містах, селищні, сільські виборчі комісії;

окружні виборчі комісії по виборах депутатів обласних, Київської, Севастопольської міських Рад народних депутатів;

окружні виборчі комісії можуть утворюватися також по виборах депутатів районних, міських (крім міст районного підпорядкування), районних у містах Рад народних депутатів за рішенням відповідних Рад народних депутатів або їх президій;

дільничні виборчі комісії

У виборчих округах по виборах депутатів міських (міст районного підпорядкування), селищних і сільських Рад народних депутатів окружні виборчі комісії не утворюються. Повноваження цих окружних виборчих комісій, окружних виборчих комісій по виборах депутатів районних, міських (міст обласного підпорядкування), районних у містах Рад в разі, якщо вони не утворюються, здійснюються відповідно районними, міськими, районними в містах, селищними, сільськими виборчими комісіями.

Стаття 20. Утворення обласних, районних, міських, районних у
міста, селищних, сільських виборчих комісій

Обласна, районна, міська, районна в місті, селищна, сільська виборча комісія утворюється відповідною Радою народних депутатів або її президією не пізніш як на десятий день після призначення виборів у складі: обласна, Київська, Севастопольська міська - 15-19, районна, міська, районна в місті 13-17, селищна, сільська - 9-13 членів комісії.

Представники до складу обласної, районної, міської, районної в місті, селищної, сільської виборчої комісії висуваються трудовими колективами або їх радами, обласними, районними, міськими, районними в містах органами громадських організацій або їх виконавчими органами, первинними організаціями громадських організацій, колективами професійно-технічних, середніх спеціальних і вищих навчальних закладів, зборами виборців за місцем проживання і військовослужбовців по військових частинах.

Строк повноважень обласної, районної, міської, районної в місті, селищної, сільської виборчої комісії - п'ять років.

Стаття 21. Повноваження обласної, районної, міської, районної
в місті, селищної, сільської виборчої комісії

Обласна, районна, міська, районна в місті, селищна, сільська виборча комісія:

1) здійснює на території області, району, міста, району в місті, селища, сільради контроль за виконанням цього Закону і забезпечує його однакове застосування; крім того, обласна, Київська, Севастопольська міська виборча комісія дає роз'яснення про порядок застосування Закону, входить в разі необхідності у Верховну Раду Української РСР з поданнями про його тлумачення;

2) утворює виборчі округи по виборах до відповідної Ради народних депутатів;

3) спрямовує діяльність нижчестоящих виборчих комісій;

4) розподіляє кошти по виборчих комісіях; контролює забезпечення виборчих комісій приміщеннями, транспортом, зв'язком і розглядає інші питання матеріально-технічного забезпечення виборів;

5) заслуховує повідомлення окружних і дільничних виборчих комісій, виконавчих і розпорядчих органів місцевих Рад народних депутатів, керівників підприємств, установ і організацій, а також органів громадських організацій в питаннях, пов'язаних з підготовкою і проведенням виборів;

6) забезпечує виготовлення виборчих бюлетенів по виборах депутатів відповідної Ради народних депутатів за формою, встановленою Верховною Радою Української РСР або її Президією;

7) публікує повідомлення про склад зареєстрованих кандидатів у депутати відповідної Ради народних депутатів;

8) реєструє обраних депутатів, підбиває підсумки виборів до відповідної Ради народних депутатів, публікує повідомлення про підсумки виборів і список обраних депутатів;

9) передає мандатній комісії відповідної Ради народних депутатів документацію, необхідну для перевірки повноважень депутатів;

10) вирішує питання, пов'язані з організацією проведення повторних виборів;

11) розглядає питання про скасування рішення про реєстрацію кандидата в депутати у випадках, передбачених статтею 39 цього Закону;

12) вирішує питання, пов'язані з організацією відкликання депутатів;

13) призначує вибори депутатів замість вибулих і забезпечує їх проведення;

14) розглядує заяви і скарги на рішення і дії окружних та дільничних виборчих комісій, скасовує рішення комісій, зупиняє їх дію або приймає інші рішення з цих питань. Рішення обласної, районної, міської, районної в місті, селищної, сільської виборчої комісії є остаточними;

15) здійснює інші повноваження відповідно до цього Закону та інших законів Української РСР.

Крім того, районна, міська, районна в місті, селищна, сільська виборча комісія при здійсненні повноважень окружної виборчої комісії:

16) стежить за складанням списків виборців і поданням їх для загального ознайомлення;

17) сприяє організації висування кандидатів у депутати;

18) реєструє висунутих кандидатів у депутати, їх довірених осіб і видає їм відповідні посвідчення; забезпечує ознайомлення виборців з біографічними даними про кандидатів у депутати;

19) організує спільно з відповідною Радою народних депутатів або її президією, трудовими колективами і органами громадських організацій зустрічі кандидатів у депутати з виборцями як у трудових колективах, так і за місцем їх проживання;

20) затверджує тексти виборчих бюлетенів по виборах до відповідної Ради народних депутатів, забезпечує постачання бюлетенів дільничним виборчим комісіям;

21) встановлює результати виборів депутатів відповідних місцевих Рад народних депутатів, видає посвідчення обраним депутатам;

22) організує проведення повторного голосування.

Стаття 22. Утворення окружних виборчих комісій

Окружна виборча комісія по виборах депутатів обласної, Київської, Севастопольської міської, районної, міської, районної в місті Ради народних депутатів утворюється відповідною Радою народних депутатів або її президією не пізніш як на двадцять п'ятий день після призначення виборів у складі 9-13 членів.

Представники до складу окружної виборчої комісії висуваються трудовими колективами або їх радами, обласними, районними, міськими, районними в містах органами громадських організацій або їх виконавчими органами, первинними організаціями громадських організацій, громадськими селищними, сільськими, вуличними, квартальними, дільничними, домовими комітетами, колективами професійно-технічних, середніх спеціальних і вищих навчальних закладів, зборами виборців за місцем проживання і військовослужбовців по військових частинах.

В трудових колективах, колективах професійно-технічних, середніх спеціальних і вищих навчальних закладів чисельністю понад 200 чоловік висування представників до складу окружної виборчої комісії може проводитись на зборах колективів цехів, відділів, дільниць, бригад та інших підрозділів підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, якщо в цих підрозділах нараховується не менш як 20 чоловік.

Строк повноважень окружних виборчих комісій закінчується після визнання відповідною Радою народних депутатів повноважень обраних депутатів.

Стаття 23. Повноваження окружної виборчої комісії

Окружна виборча комісія по виборах депутатів обласної, Київської, Севастопольської міської, районної, міської, районної в місті Ради народних депутатів:

1) здійснює контроль за виконанням цього Закону на території виборчого округу;

2) стежить за складанням списків виборців і поданням їх для загального ознайомлення;

3) сприяє організації висування кандидатів у депутати;

4) реєструє висунутих кандидатів у депутати, їх довірених осіб і видає їм відповідні посвідчення; забезпечує ознайомлення виборців з біографічними даними про кандидатів у депутати;

5) організує спільно з відповідного Радою народних депутатів або її президією, трудовими колективами і органами громадських організацій зустрічі кандидатів у депутати з виборцями як у трудових колективах, так і за місцем їх проживання;

6) затверджує текст виборчого бюлетеня по виборчому округу, забезпечує постачання бюлетенів дільничним виборчим комісіям;

7) встановлює і публікує результати виборів по виборчому округу, видає посвідчення обраному депутату;

8) організує проведення повторного голосування і повторних виборів, а також виборів депутата замість вибулого;

9) розглядає заяви і скарги на рішення і дії дільничних виборчих комісій і приймає по них рішення;

10) здійснює інші повноваження відповідно до цього Закону.

Стаття 24. Утворення дільничних виборчих комісій

Дільнична виборча комісія утворюється не пізніш як за 45 днів до виборів у складі 5-19 членів. У необхідних випадках за рішенням відповідної Ради народних депутатів або її президії кількісний склад дільничної виборчої комісії може бути збільшено або зменшено.

Представники до складу дільничної виборчої комісії висуваються трудовими колективами або їх радами, районними, міськими, районними в містах органами громадських організацій або їх виконавчими органами, первинними організаціями громадських організацій або їх органами, громадськими селищними, сільськими, вуличними, квартальними, дільничними, домовими комітетами, колективами професійно-технічних, середніх спеціальних і вищих навчальних закладів, зборами виборців за місцем проживання і військовослужбовців по військових частинах.

В трудових колективах, колективах професійно-технічних, середніх спеціальних і вищих навчальних закладів чисельністю понад 200 чоловік висування представників до складу дільничної виборчої комісії може проводитись на зборах колективів цехів, відділів, дільниць, бригад та інших підрозділів підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, якщо в цих підрозділах нараховується не менш як 20 чоловік.

Дільничні виборчі комісії утворюються районними, міськими (крім міст районного підпорядкування), районними в містах Радами народних депутатів або їх президіями.

Строк повноважень дільничних виборчих комісій закінчується після визнання відповідною Радою народних депутатів повноважень обраних депутатів.

Стаття 25. Повноваження дільничної виборчої комісії

Дільнична виборча комісія:

1) складає список виборців по дільниці;

2) проводить ознайомлення виборців з списком виборців, приймає і розглядає заяви про неправильності в списку і вирішує питання про внесення в нього відповідних змін;

3) приймає від виборців, які змінили місце свого перебування в період між поданням списків виборців для загального ознайомлення і днем виборів, виборчі бюлетені в закритих конвертах і забезпечує таємність волевиявлення виборців;

4) сповіщає населення про день виборів і місце голосування;

5) забезпечує підготовку приміщення для голосування і виборчих скриньок;

6) організує на виборчій дільниці голосування в день виборів;

7) проводить підрахунок голосів, поданих на виборчій дільниці;

8) розглядає заяви і скарги в питаннях підготовки виборів та організації голосування і приймає по них рішення;

9) здійснює інші повноваження відповідно до цього Закону.

Стаття 26. Порядок висування представників до складу виборчих
комісій і зміни в їх складі

Для визначення трудових колективів, громадських організацій, громадських селищних, сільських, вуличних, квартальних, дільничних, домових комітетів, колективів професійно-технічних, середніх спеціальних і вищих навчальних закладів, зборів виборців за місцем проживання і військовослужбовців по військових частинах, які висувають представників до складу виборчих комісій, відповідні Ради народних депутатів або їх президії можуть проводити наради уповноважених трудових колективів, громадських організацій, громадських селищних, сільських, вуличних, квартальних, дільничних, домових комітетів, колективів професійно-технічних, середніх спеціальних і вищих навчальних закладів, зборів виборців за місцем проживання і військовослужбовців по військових частинах, розташованих на території Ради, в межах виборчого округу, виборчої дільниці.

Повідомлення про склад виборчих комісій і їх керівників публікується для загального відома.

Особа, яка входить до складу виборчої комісії, може бути увільнена від своїх обов'язків у комісії органом, що утворив комісію, за особистою заявою або за поданням трудового колективу, його підрозділу або ради трудового колективу, органу громадської організації або його виконавчого органу, первинної організації громадської організації або її органу, громадського селищного, сільського, вуличного, квартального, дільничного, домового комітету, колективу професійно-технічного, середнього спеціального і вищого навчального закладу, зборів виборців за місцем проживання і військовослужбовців військової частини, які висунули цю особу до складу комісії. Голова, заступник голови, секретар виборчої комісії можуть бути увільнені від своїх обов'язків як за особистою заявою, так і за ініціативою самої комісії. Висування нового представника до складу виборчої комісії і затвердження його, а також обрання нового голови, заступника голови або секретаря комісії проводиться в порядку, встановленому цим Законом.

Стаття 27. Організація роботи виборчих комісій

Голова, заступник голови і секретар виборчої комісії обираються на засіданні відповідної комісії.

Засідання виборчої комісії є правомочними, якщо в них бере участь не менш як дві третини складу комісії. Рішення комісії приймаються відкритим голосуванням більшістю голосів від загального складу комісії. Члени комісії, не згодні з її рішенням, мають право висловити окрему думку, яка в письмовій формі додається до протоколу засідання виборчої комісії.

Рішення виборчих комісій, прийняті в межах їх повноважень, є обов'язковими для виконання всіма державними і громадськими органами, підприємствами, установами та організаціями.

Рішення і дії виборчої комісії можуть бути оскаржені у вищестоящу виборчу комісію, а у випадках, передбачених цим Законом, також в суд.

Особа, яка входить до складу виборчої комісії, за її рішенням може звільнятися в період підготовки і проведення виборів від виконання виробничих або службових обов'язків з збереженням середньої заробітної плати за рахунок коштів, що виділяються на проведення виборів.

Стаття 28. Сприяння виборчим комісіям у здійсненні їх
повноважень

Державні і громадські органи, підприємства, установи, організації, службові особи зобов'язані сприяти виборчим комісіям у здійсненні ними своїх повноважень, надавати необхідні для їх роботи відомості і матеріали.

Виборча комісія має право звертатися в питаннях, пов'язаних з підготовкою і проведенням виборів, у державні і громадські органи, до підприємств, установ, організацій, службових осіб, які зобов'язані розглянути поставлене питання і дати виборчій комісії відповідь не пізніш як у триденний строк.

V. Списки виборців

Стаття 29. Список виборців і порядок його складання

Список виборців по виборах депутатів місцевих Рад складається по кожній виборчій дільниці і підписується головою і секретарем дільничної виборчої комісії. Для участі в роботі по складанню списку дільнична виборча комісія може залучати представників громадськості.

Виконавчі комітети міських, районних у містах, селищних і сільських Рад народних депутатів забезпечують облік виборців і передають дільничним виборчим комісіям відомості про виборців, які проживають на відповідній території, необхідні для складання списків виборців.

Списки виборців - військовослужбовців, які перебувають у військових частинах, а також членів сімей військовослужбовців та інших виборців, якщо вони проживають у районах розташування військових частин, складаються на основі даних, що подаються командирами військових частин. Військовослужбовці, які проживають поза військовими частинами, включаються в списки виборців за місцем проживання на загальних підставах.

Списки виборців по виборчих дільницях, утворених в лікарнях та інших стаціонарних лікувальних закладах, а також на суднах, які перебувають в день виборів у плаванні, складаються на основі даних, що подаються керівниками зазначених установ і капітанами суден.

Прізвища виборців вказуються в списку виборців у порядку, зручному для організації голосування.

Стаття 30. Порядок включення громадян в список виборців

В список виборців включаються всі громадяни Української РСР, які досягли до дня або в день виборів 18 років, проживають на момент складання списку на території даної виборчої дільниці і мають право брати участь в голосуванні.

Виборець може бути включений в список виборців лише на одній виборчій дільниці.

Виборці, які проживають на території даної виборчої дільниці і з якихось причин пропущені в списку, включаються в нього за рішенням дільничної виборчої комісії.

Стаття 31. Ознайомлення громадян з списками виборців і право
на оскарження неправильностей в списку виборців

Списки виборців подаються для загального ознайомлення за п'ятнадцять днів до виборів. На виборчих дільницях, утворених в лікарнях та інших стаціонарних лікувальних закладах, а також у виняткових випадках у військових частинах, на суднах, які перебувають в день виборів у плаванні, списки виборців подаються за два дні до виборів.

Громадянам забезпечується можливість ознайомитися з списком виборців і перевірити правильність його складення в приміщенні дільничної виборчої комісії.

Кожному громадянину надається право оскаржити невключення, неправильне включення в список або виключення з списку, а також допущені в ньому неточності в зазначенні даних про виборця. Заява про неправильності в списку розглядається дільничною виборчою комісією, яка зобов'язана не пізніш як у дводенний строк, а напередодні і в день виборів - негайно розглянути заяву, внести необхідні виправлення в список або видати заявнику копію мотивованого рішення про відхилення його заяви. Це рішення може бути оскаржено в районний (міський) народний суд не пізніш як за п'ять днів до виборів, який зобов'язаний розглянути скаргу в триденний строк. Рішення районного (міського) народного суду є остаточним. Виправлення в списку виборців відповідно до рішення суду проводиться негайно дільничною виборчою комісією.

Стаття 32. Забезпечення виборчого права громадян при зміні
місця свого перебування

При зміні виборцем місця свого перебування в період між поданням списків виборців для загального ознайомлення і днем виборів дільнична виборча комісія на прохання виборця і по пред'явленні паспорта або іншого документа, який посвідчує його особу, видає виборчий бюлетень. Заповнений бюлетень в закритому конверті опускається виборцем в опломбовану або опечатану виборчу скриньку і зберігається дільничною виборчою комісією до дня виборів. Про видачу виборчого бюлетеня в списку виборців робиться відповідна відмітка.

VI. Висування і реєстрація кандидатів у депутати

Стаття 33. Порядок висування кандидатів у депутати
місцевих Рад

Висування кандидатів у депутати місцевих Рад починається за три місяці і закінчується за два місяці до виборів.

Висування кандидатів у депутати проводиться:

1) на зборах (конференціях) трудових колективів, колективів професійно-технічних, середніх спеціальних і вищих навчальних закладів. У трудових колективах, колективах професійно-технічних, середніх спеціальних і вищих навчальних закладів чисельністю понад 200 чоловік висування кандидатів може проводитись на зборах колективів цехів, відділів, дільниць, бригад та інших підрозділів підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, якщо в цих підрозділах нараховується не менш як 20 чоловік;

2) на з'їздах, конференціях, пленумах, загальних зборах обласних, районних, міських, районних у містах органів громадських організацій;

3) на зборах виборців за місцем проживання, які скликаються відповідними Радами народних депутатів або їх президіями спільно з виборчими комісіями (за винятком дільничних виборчих комісій) як за їх ініціативою, так і за пропозицією громадських селищних, сільських, вуличних, квартальних, дільничних, домових комітетів. Пропозиція про проведення зборів розглядається Радою народних депутатів або її президією спільно з виборчою комісією в триденний строк. Встановлюється дата, час і місце проведення зборів, про що виборці округу сповіщаються завчасно. Збори є правомочними, якщо на них присутні при висуванні кандидатів у депутати обласних, районних, міських, районних у містах Рад народних депутатів не менш як 200 виборців, а при висуванні кандидатів у депутати міських (міст районного підпорядкування), селищних і сільських Рад народних депутатів - не менше половини виборців, які проживають на території виборчого округу. При відхиленні пропозиції про проведення зборів виборців за місцем проживання громадському селищному, сільському, вуличному, квартальному, дільничному, домовому комітету видається копія мотивованого рішення. Воно може бути оскаржено в триденний строк у президію вищестоящої Ради народних депутатів, рішення якої є остаточним.

Висування кандидатів у депутати міських (міст районного підпорядкування), селищних і сільських Рад народних депутатів може проводитись на зборах (сходах) громадян за місцем проживання;

4) на зборах військовослужбовців, які скликаються командуванням військових частин. При неможливості проведення загальних зборів військовослужбовців військової частини збори можуть проводитись по підрозділах.

На зборах, засіданнях органів громадських організацій створюються умови для висування необмеженої кількості кандидатур. Кожний учасник зборів, засідання органу громадської організації має право вносити пропозиції про кандидатів у депутати, брати участь в їх обговоренні, підтримувати пропоновані кандидатури або вносити пропозиції про їх відвід, пропонувати для обговорення як кандидата в депутати свою кандидатуру. Рішення про висунення кандидата в депутати приймається відкритим або таємним голосуванням. Порядок голосування встановлюється зборами, органом громадської організації.

Кандидат у депутати вважається висунутим, якщо за нього проголосували більше половини учасників зборів або засідання відповідного органу громадської організації. Про висунення кандидата в депутати складається протокол, який направляється у відповідну виборчу комісію не пізніш як у триденний строк. Про прийняте рішення повідомляється кандидату в депутати не пізніш як у дводенний строк.

Кандидатами в депутати місцевих Рад висуваються громадяни, які працюють або проживають на території відповідної Ради.

Громадянин Української РСР не може бути одночасно депутатом більш як у двох Радах народних депутатів.

Стаття 34. Реєстрація кандидатів у депутати місцевих Рад

Кандидати в депутати місцевих Рад реєструються відповідно окружною, районною, міською, районною в місті, селищною, сільською виборчою комісією за поданням трудових колективів, органів громадських організацій, колективів професійно-технічних, середніх спеціальних і вищих Навчальних закладів, зборів виборців за місцем проживання і військовослужбовців по військових частинах, які висунули кандидатів у депутати.

До реєстрації по виборчому округу представляється будь-яка кількість кандидатів у депутати. Кількість кандидатів, які представляються до реєстрації при виборах депутатів селищної, сільської Ради за загальним списком (багатомандатний виборчий округ), повинна перевищувати число депутатських мандатів.

Реєстрація кандидатів у депутати починається за два місяці і закінчується за місяць до дня виборів.

Рішення про реєстрацію кандидатів у депутати приймається при наявності таких документів: протоколів зборів або засідань відповідних органів громадських організацій про висунення кандидатів у депутати по даному виборчому округу, а також заяв кандидатів у депутати про згоду балотуватися по даному виборчому округу. Особи, перелічені в статті 12 цього Закону, при висуненні їх кандидатами в депутати у своїх заявах вказують про намір звільнити посади, які вони займають, в разі обрання їх депутатами або повідомляють про зняття своїх кандидатур. При висуненні кандидатами в депутати осіб, які є депутатами в двох інших Радах народних депутатів, вони в своїх заявах вказують про намір скласти депутатські повноваження в одній з Рад в разі обрання їх депутатами або повідомляють про зняття своїх кандидатур. Про реєстрацію кандидатів у депутати відповідна виборча комісія складає протокол. Окружна виборча комісія протокол про реєстрацію разом з заявами кандидатів у депутати направляє в обласну, Київську, Севастопольську міську, відповідну районну, міську, районну в місті виборчу комісію по виборах до Ради, в якій утворювались окружні виборчі комісії.

Відповідна виборча комісія реєструє кандидатів у депутати, висунутих з додержанням вимог цього Закону. Відмова в реєстрації може бути оскаржена в триденний строк відповідно у вищестоящу виборчу комісію або орган, який утворив виборчу комісію.

Кандидат у депутати може балотуватися тільки в одному виборчому окрузі по виборах до відповідної Ради народних депутатів.

Кандидат у депутати не може входити до складу обласної, районної, міської, районної в місті, селищної, сільської, а також до окружної або дільничної виборчої комісії виборчого округу, де він висунутий кандидатом. Особа, яка висунута кандидатом у депутати і входить до складу однієї з зазначених комісій, вважається увільненою від обов'язків у комісії з моменту реєстрації її кандидатом у депутати.

Відповідна виборча комісія не пізніш як на четвертий день після реєстрації кандидатів у депутати публікує повідомлення про реєстрацію з зазначенням прізвища, імені, по батькові, року народження, посади, яку займає (заняття), партійності, місця роботи і проживання кожного кандидата в депутати.

Стаття 35. Скасування рішення про висунення
кандидата в депутати місцевої Ради.
Зняття кандидатом своєї кандидатури

Трудовий колектив, орган громадської організації, колектив професійно-технічного, середнього спеціального і вищого навчального закладу, збори виборців за місцем проживання і військовослужбовців військової частини, які висунули кандидата в депутати місцевої Ради, мають право в будь-який час до виборів скасувати своє рішення про висунення кандидата в депутати. Рішення в цьому питанні приймається в порядку, передбаченому для висування кандидатів у депутати, і направляється у відповідну виборчу комісію.

Кандидат у депутати в будь-який час до дня виборів може зняти свою кандидатуру, звернувшись з заявою про це у виборчу комісію, яка зареєструвала його кандидатом у депутати.

Про скасування рішення про висунення кандидата в депутати або про зняття кандидатом своєї кандидатури виборча комісія, яка зареєструвала кандидата в депутати, доводить до відома населення виборчого округу.

Стаття 36. Порядок висування кандидатів у депутати місцевої
Ради замість вибулих

В разі вибуття кандидатів у депутати місцевої Ради після їх реєстрації відповідною виборчою комісією, якщо у виборчому окрузі не залишається інших кандидатів, а при виборах до селищної, сільської Ради, де вибори проводяться за загальним списком (багатомандатний виборчий округ), залишається менша або рівна кількість кандидатів, ніж є депутатських мандатів, відповідна виборча комісія звертається до трудових колективів, громадських організацій, колективів професійно-технічних, середніх спеціальних і вищих навчальних закладів, зборів виборців за місцем проживання і військовослужбовців по військових частинах з пропозицією висунути нових кандидатів у депутати. При вибутті кандидатів у депутати менш як за місяць до дня виборів вибори депутата проводяться у двомісячний строк після загальних виборів.

Висування кандидатів у депутати замість вибулих проводиться в порядку, встановленому цим Законом.

Стаття 37. Виборчий бюлетень

У виборчий бюлетень включаються в алфавітному порядку всі зареєстровані кандидати в депутати місцевих Рад з зазначенням прізвища, імені, по батькові, посади, яку займає (заняття), місця роботи і проживання кожного кандидата в депутати. Виборчі бюлетені друкуються мовами, якими користується населення виборчого округу.

Виборчі бюлетені вручаються дільничним виборчим комісіям не пізніш як за п'ятнадцять днів до виборів.

VII. Гарантії діяльності кандидатів у депутати
місцевих рад

Стаття 38. Право Кандидата у депутати місцевих Рад виступати
на зборах, користуватися засобами масової інформації,
одержувати інформацію

Кандидати в депутати місцевих Рад з часу їх реєстрації виборчими комісіями мають рівне право виступати на передвиборних та інших зборах, нарадах, засіданнях, у пресі, по телебаченню, радіо. Матеріально-технічні засоби агітації повинні бути рівними для всіх кандидатів у депутати.

Державні і громадські органи, керівники підприємств, установ, організацій, громадські селищні, сільські, вуличні, квартальні, дільничні, домові комітети зобов'язані подавати кандидатам у депутати допомогу в організації зустрічей з виборцями, в одержанні необхідних довідкових та інформаційних матеріалів.

Використання кандидатами в депутати свого службового становища для ведення передвиборної кампанії не допускається.

Стаття 39. Передвиборна програма кандидата
в депутати місцевої Ради

Кандидат у депутати місцевої Ради виступає з програмою своєї майбутньої діяльності. Програма кандидата в депутати не повинна містити закликів до повалення або насильницької зміни радянського державного і суспільного ладу, закріпленого Конституцією СРСР і Конституцією Української РСР, до розпалювання національної, расової ворожнечі або розбрату. В разі порушення цієї вимоги обласна, районна, міська, районна в місті виборча комісія за поданням окружної виборчої комісії, а в Радах, де окружні виборчі комісії не утворювались, районна, міська, районна в місті, селищна, сільська виборча комісія відповідно до висновку обласного, районного (міського) народного суду може розглянути питання про скасування рішення про реєстрацію кандидата в депутати. Відповідний суд зобов'язаний розглянути це питання в триденний строк.

Стаття 40. Передвиборна агітація

Трудовим колективам, громадським організаціям, колективам професійно-технічних, середніх спеціальних і вищих навчальних закладів, виборцям за місцем проживання, військовослужбовцям по військових частинах, які висунули кандидатів у депутати, надається право безперешкодної агітації за своїх кандидатів з часу їх реєстрації виборчими комісіями.

Трудовим колективам, громадським організаціям, колективам професійно-технічних, середніх спеціальних і вищих навчальних закладів, виборцям за місцем проживання, військовослужбовцям по військових частинах виборчими комісіями надаються обладнані приміщення для зборів, а також засоби масової інформації для ведення передвиборної агітації.

Громадянам Української РСР, трудовим колективам, громадським організаціям гарантується можливість вільного і всебічного обговорення політичних, ділових і особистих якостей кандидатів у депутати, а також право агітації за або проти кандидата на зборах, у пресі, по телебаченню, радіо.

Кандидати в депутати проводять зустрічі з своїми виборцями як на зборах, так і в іншій зручній для виборців формі. Збори виборців організуються виборчою комісією спільно з відповідною Радою народних депутатів або її президією, трудовими колективами і органами громадських організацій.

Про час і місце проведення зборів та зустрічей повідомляється виборцям завчасно.

Організатори і учасники зборів та інших передвиборних заходів зобов'язані додержувати радянських законів, громадського порядку.

Агітація в день виборів не допускається.

Стаття 41. Довірені особи кандидата в депутати місцевої Ради

Кандидат у депутати може мати до трьох довірених осіб, які допомагають йому в проведенні виборчої кампанії, ведуть агітацію за обрання його депутатом, представляють інтереси кандидата у взаємовідносинах з державними і громадськими органами, виборцями, а також у виборчих комісіях.

Кандидат у депутати визначає довірених осіб за своїм розсудом і повідомляє про них для реєстрації у відповідну виборчу комісію. Виборча комісія після реєстрації довірених осіб видає їм посвідчення. Довірена особа не може входити до складу відповідної виборчої комісії. Кандидат у депутати має право в будь-який час до виборів замінити довірених осіб.

Повноваження довірених осіб кандидата в депутати закінчуються після підбиття підсумків виборів по виборчому округу.

Стаття 42. Звільнення кандидата в депутати місцевої Ради
від виробничих або службових обов'язків
для участі в передвиборних заходах

Кандидат у депутати місцевої Ради після реєстрації на час проведення зустрічей з виборцями, виступів на передвиборних зборах, по телебаченню і радіо звільняється від виконання виробничих або службових обов'язків з збереженням середньої заробітної плати за рахунок коштів, що виділяються на проведення виборів.

Стаття 43. Право кандидата в депутати місцевої Ради на
безплатний проїзд

Кандидат у депутати обласної, районної, міської, районної в місті, селищної, сільської Ради після реєстрації має право на безплатний проїзд на всіх видах пасажирського транспорту (за винятком таксі) в межах відповідно території області, району, міста, селища, сільради.

Стаття 44. Недоторканність кандидата в депутати місцевої Ради

Кандидат у депутати місцевої Ради не може бути притягнутий до кримінальної відповідальності, заарештований або підданий заходам адміністративного стягнення, які накладаються в судовому порядку, без згоди відповідної обласної, районної, міської, районної в місті, селищної, сільської виборчої комісії.

VIII. Порядок голосування і підбиття
підсумків виборів

Стаття 45. Час і місце голосування

При виборах депутатів місцевих Рад голосування проводиться в день виборів з 7 до 20 години. Про час і місце голосування дільнична виборча комісія сповіщає виборців не пізніш як за десять днів до виборів.

На виборчих дільницях, утворених у військових частинах, у важкодоступних районах, на суднах, які перебувають в день виборів у плаванні, дільнична виборча комісія може оголосити голосування закінченим раніше 20 години, якщо проголосували всі виборці, включені в список.

Стаття 46. Організація голосування

Голосування проводиться в спеціально відведених приміщеннях, в яких повинні бути обладнані в достатній кількості кабіни або кімнати для таємного голосування, визначені місця видачі виборчих бюлетенів і встановлені виборчі скриньки. Виборчі скриньки встановлюються таким чином, щоб голосуючі при підході до них обов'язково проходили через кабіни або кімнати для таємного голосування.

Відповідальність за організацію голосування, забезпечення таємності волевиявлення виборців, обладнання приміщень і підтримання в них необхідного порядку несе дільнична виборча комісія.

В день виборів перед початком голосування виборчі скриньки перевіряє, пломбує або опечатує голова дільничної виборчої комісії в присутності членів комісії.

Кожний виборець голосує особисто; голосування за інших осіб не допускається. Виборчі бюлетені видаються дільничною виборчою комісією на підставі списку виборців виборчої дільниці по пред'явленні виборцем паспорта або іншого документа, який посвідчує його особу. Про видачу виборчих бюлетенів у списку виборців робиться відмітка.

У випадках, коли окремі виборці за станом здоров'я або з інших причин не можуть прибути в приміщення для голосування, дільнична виборча комісія на їх прохання доручає окремим членам комісії організувати голосування в місці перебування цих виборців.

Стаття 47. Проведення голосуванні

Виборчі бюлетені заповнюються голосуючим у кабіні або кімнаті для таємного голосування. При заповненні бюлетенів забороняється присутність будь-кого, крім голосуючого. Виборець, який не має можливості самостійно заповнити бюлетені, вправі запросити в кабіну або кімнату для таємного голосування іншу особу за своїм розсудом, крім члена виборчої комісії.

При виборах депутатів голосуючий викреслює в бюлетенях прізвища кандидатів у депутати, проти яких він голосує.

Заповнені виборчі бюлетені голосуючий опускає у виборчу скриньку.

Стаття 48. Підрахунок голосів на виборчій дільниці

Підрахунок голосів на виборчій дільниці проводиться дільничною виборчою комісією окремо по кожному виборчому округу і по кожному кандидату в депутати.

Виборчі скриньки, а також закриті конверти, передані дільничній виборчій комісії виборцями, які змінили місце свого перебування, розкриваються дільничною виборчою комісією після оголошення головою комісії про закінчення голосування. Розкриття виборчих скриньок і конвертів до закінчення голосування забороняється. Перед розкриттям виборчих скриньок і конвертів усі невикористані виборчі бюлетені підраховуються і погашаються дільничною виборчою комісією.

Дільнична виборча комісія за списком виборців встановлює загальну кількість виборців на дільниці по кожному виборчому округу, а також кількість виборців, які одержали бюлетені і передали закриті конверти. На підставі бюлетенів, що були у виборчих скриньках і конвертах, комісія встановлює по кожному виборчому округу (в межах даної виборчої дільниці): загальну кількість виборців, які взяли участь в голосуванні; кількість голосів, поданих за, і кількість голосів, поданих проти кожного кандидата в депутати; кількість бюлетенів, визнаних недійсними. По прізвищах громадян, додатково вписаних виборцями в бюлетені, голоси не підраховуються.

Визнаються недійсними виборчі бюлетені невстановленого зразка, а також бюлетені, в яких при голосуванні залишено більше одного кандидата, а при виборах депутатів за загальним списком (багатомандатний виборчий округ) бюлетені, в яких при голосуванні залишено кількість кандидатів, яка перевищує кількість депутатських мандатів по даній Раді. При виникненні сумнівів у дійсності виборчого бюлетеня питання вирішується дільничною виборчого комісією шляхом голосування.

Результати підрахунку голосів розглядаються на засіданні дільничної виборчої комісії і заносяться до протоколу, який складається окремо по кожному виборчому округу. Протокол підписується головою, заступником голови, секретарем і членами комісії і негайно направляється у відповідну окружну виборчу комісію або комісію, яка здійснює її повноваження.

Стаття 49. Встановлення результатів виборів по
виборчому округу

На підставі протоколів дільничних виборчих комісій окружна виборча комісія або комісія, яка здійснює її повноваження, визначає: загальну кількість виборців по округу; кількість виборців, які одержали виборчі бюлетені; кількість виборців, які взятій участь в голосуванні; кількість голосів, поданих за, і кількість голосів, поданих проти кожного кандидата в депутати; кількість бюлетенів, визнаних недійсними.

Обраним вважається кандидат у депутати, який одержав на виборах більше половини голосів виборців, які взяли участь в голосуванні.

Відповідна виборча комісія може визнати вибори недійсними через допущені в ході виборів або при підрахунку голосів порушення цього Закону.

Вибори визнаються такими, що не відбулися, якщо в них взяло участь менше половини виборців, внесених у списки виборців, а також у зв'язку з вибуттям усіх зареєстрованих по округу кандидатів у депутати, а при виборах до селищної, сільської Ради за загальним списком (багатомандатний виборчий округ), якщо залишилась менша або рівна кількість кандидатів, ніж є депутатських мандатів.

Результати виборів по виборчому округу встановлюються на засіданні відповідної виборчої комісії і заносяться до протоколу. Протокол підписується головою, заступником голови, секретарем і членами комісії. Протокол окружної виборчої комісії направляється в обласну. Київську, Севастопольську міську, відповідну районну, міську, районну в місті виборчу комісію по виборах до Ради, в якій утворювались окружні виборчі комісії.

Повідомлення про результати виборів по виборчому округу, за загальним списком по виборах депутатів селищної, сільської Ради (багатомандатний виборчий округ) публікуються відповідною виборчою комісією не пізніш як на п'ятий день після виборів. У повідомленні вказується: загальна кількість громадян, включених у списки виборців; кількість виборців, які взяли участь в голосуванні; кількість голосів, поданих за, і кількість голосів, поданих проти кожного кандидата в депутати; кількість недійсних бюлетенів; прізвище, ім'я, по батькові, рік народження, посада, яку займає (заняття), партійність, місце роботи і проживання обраного депутата.

IX. Порядок підбиття і опублікування підсумків
виборів депутатів місцевих рад

Стаття 50. Реєстрація депутатів місцевих Рад

Обласна, районна, міська, районна в місті, селищна, сільська виборча комісія на підставі протоколів про результати виборів підбиває підсумки виборів і проводить реєстрацію обраних депутатів.

Обласна, районна, міська, районна в місті, селищна, сільська виборча комісія може визнати вибори недійсними, якщо в ході виборів або при підрахунку голосів, або визначенні результатів виборів мали місце порушення цього Закону, і відмовити в реєстрації депутата.

Стаття 51. Опублікування підсумків виборів депутатів
місцевих Рад

Повідомлення про підсумки виборів у цілому по Раді народних депутатів і список обраних депутатів обласна, районна, міська, районна в місті, селищна, сільська виборча комісія публікує не пізніш як на сьомий день після проведення виборів в алфавітному порядку з зазначенням прізвища, імені, по батькові, посади, яку займає (заняття), партійності, місця роботи і проживання депутата, виборчого округу, від якого його обрано депутатом; перелік округів, у яких буде проведено повторне голосування або повторні вибори.

Стаття 52. Посвідчення і нагрудний знак депутата

Окружна виборча комісія або комісія, яка здійснює її повноваження, після опублікування списку депутатів видає кожному обраному депутату посвідчення про його обрання.

Після визнання відповідною Радою народних депутатів повноважень обраних депутатів видані їм посвідчення про обрання депутатом замінюються посвідченням депутата. Депутату видається також нагрудний знак.

X. Повторне голосування, повторні вибори,
вибори депутатів місцевих рад замість вибулих,
вибори у новоутворених адміністративно-
територіальних одиницях

Стаття 53. Повторне голосування

Якщо по виборчому округу балотувалося більше двох кандидатів у депутати місцевих Рад і жодного а них не було обрано, окружна виборча комісія або комісія, яка здійснює її повноваження, приймає рішення про проведення в окрузі повторного голосування по двох кандидатах у депутати, які одержали найбільшу кількість голосів.

Повторне голосування при виборах депутатів селищної, сільської Ради за загальним списком (багатомандатний виборчий округ) проводиться відповідною виборчою комісією в разі рівної кількості голосів, поданих за окремих кандидатів у депутати, що не дає змоги визначити обраних депутатів.

Повторне голосування проводиться не пізніш як у двотижневий строк з додержанням вимог цього Закону. Про проведення повторного голосування доводиться до відома виборців.

Обраним вважається кандидат у депутати, який одержав при повторному голосуванні найбільшу кількість голосів виборців, які взяли участь в голосуванні, щодо іншого кандидата.

Стаття 54. Повторні вибори

Якщо по виборчому округу балотувалося не більше двох кандидатів у депутати місцевих Рад і жодного з них не було обрано або вибори по виборчому округу були визнані такими, що не відбулися, або недійсними, або повторне голосування не дало змоги визначити обраного депутата, відповідна виборча комісія приймає рішення про проведення в окрузі повторних виборів. При цьому вона може прийняти рішення про необхідність проведення виборів окружною і дільничними виборчими комісіями в новому складі.

Якщо при виборах депутатів селищної, сільської Ради за загальним списком (багатомандатний виборчий округ) кількість обраних депутатів виявилася меншою від кількості депутатських мандатів, або вибори були визнані такими, що не відбулися, або недійсними, або повторне голосування не дало змоги визнавати обраного депутата, селищна, сільська виборча комісія приймає рішення про проведення повторних виборів. При цьому вона може прийняти рішення про необхідність проведення виборів дільничними виборчими комісіями в новому складі. При повторних виборах обираються кількість депутатів, якої не вистачає, або всі депутати, якщо вибори були визнані такими, що не відбулися, або недійсними.

Повторні вибори проводяться не пізніш як у двомісячний строк після загальних виборів. Голосування проводиться на тих же виборчих дільницях і за списками виборців, складеними для проведення загальних виборів. Утворення виборчих комісій, висування і реєстрація кандидатів у депутати, інші заходи проводяться в порядку, встановленому цим Законом. Про проведення повторних виборів доводиться до відома виборців.

Кандидати, які не одержали необхідної кількості голосів і не обрані депутатами, на повторних виборах не балотуються.

Стаття 55. Проведення виборів депутатів місцевих
Рад замість вибулих

В разі визнання місцевою Радою повноважень окремих депутатів недійсними, а також в разі відкликання депутата, дострокового припинення депутатських повноважень з інших причин у відповідних виборчих округах, селищній, сільській Раді, де вибори проводились за загальним списком (багатомандатний виборчий округ), у двомісячний строк з моменту вибуття депутата проводяться нові вибори. Вибори призначаються відповідно обласною, районною, міською, районною в місті, селищною, сільською виборчою комісією не пізніш як за місяць до їх проведення і організуються з додержанням вимог цього Закону. При цьому окружна виборча комісія утворюється на п'ятий день, дільничні виборчі комісії - на сьомий день після призначення виборів, реєстрація кандидатів у депутати закінчується за п'ятнадцять днів до виборів. Списки виборців подаються для загального ознайомлення за десять днів до виборів. '

Дільнична виборча комісія може оголосити голосування закінченим раніше 20 години, якщо проголосували всі вибори, включені в список.

В разі вибуття депутата менш як за шість місяців до закінчення строку повноважень депутатів місцевих Рад вибори нового депутата замість вибулого не проводиться.

Стаття 56. Проведення виборів депутатів місцевих Рад
у новоутворених адміністративно-територіальних одиницях

Вибори депутатів місцевих Рад у новоутворених адміністративно-територіальних одиницях проводяться у випадках, коли утворення місцевої Ради є неможливим через відсутність або недостатню кількість депутатів, обраних до Ради на території, що увійшла до складу новоутворених області, району, міста, району в місті, селища, сільради.

Вибори депутатів обласної Ради призначаються Верховною Радою Української РСР або її Президією, депутатів районної, міської, районної в місті, селищної, сільської Ради - вищестоящою Радою народних депутатів або її президією не пізніш як у двомісячний строк з дня утворення адміністративно-територіальної одиниці і проводяться в порядку, встановленому статтею 55 цього Закону. Обласна, районна, міська, районна в місті, селищна, сільська виборча комісія утворюється на третій день після призначення виборів органом, який призначив вибори.

Дільнична виборча комісія може оголосити голосування закінченим раніше 20 годин, якщо проголосували всі виборці, включені в список.

XI. Виборчі документи і порядок їх зберігання.
Нагрудний знак депутата. Виборча скринька

Стаття 57. Форми виборчих документів, зразки нагрудного знака
депутата і виборчої скриньки

Форми списку виборців, протоколів виборчих комісій, форми і колір виборчих бюлетенів, форми посвідчень кандидата в депутати і довіреної особи кандидата, про обрання депутатом і депутата, зразок нагрудного знака депутата, а також зразок виборчої скриньки встановлюються Верховною Радою Української РСР або її Президією.

Стаття 58. Порядок і строки зберігання виборчих документів

Діловодство окружних і дільничний виборчих комісій після закінчення їх роботи передається відповідним обласним, районним, міським, районним у містах, селищним, сільським виборчим комісіям.

Порядок і строки зберігання виборчих документів встановлюються Верховною Радою Української РСР або її Президією.

Голова Президії Верхової Ради
Української РСР В.ШЕВЧЕНКО

Секретар Президії Верховної Ради
Української РСР М.ХОМЕНКО

м. Київ, 27 жовтня 1989 р.
N 8305-XI

^ Наверх
наверх