документiв в базi
550558
Подiлитися 
  1988-01-012003-07-11  

ПРЕЗИДІЯ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

УКАЗ

Про внесення змін і доповнень до Кримінального,
Кримінально-процесуального, Виправно-трудового кодексів
Української РСР і Кодексу Української РСР про
адміністративні правопорушення

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1987, N 50, ст. 1016 )

Відповідно до Указу Президії Верховної Ради СРСР від 12 жовтня 1987 року "Про внесення змін і доповнень до Основ виправно-трудового законодавства Союзу РСР і союзних республік", а також з метою дальшого вдосконалення законодавства Української РСР Президія Верховної Ради Української РСР постановляє:

I. Внести до законодавчих актів Української РСР такі зміни і доповнення:

1. У Кримінальному кодексі Української РСР:

1) частину третю статті 23 після слів "інший паразитичний спосіб життя" доповнити словами "злісно ухиляються від сплати аліментів або від утримування дітей, а також які злісно порушують правила паспортної системи";

2) у статті 34-1:

частини першу і другу викласти в такій редакції:

"Покарання у вигляді направлення у виховно-трудовий профілакторій застосовується на строк до двох років.

При призначенні покарання особі, яка засуджується за бродяжництво чи жебрацтво або ведення іншого паразитичного способу життя до позбавлення волі на строк від одного року до двох років, за злісне ухилення від сплати аліментів або від утримування дітей чи за злісне порушення правил паспортної системи до позбавлення волі на строк до одного року, суд, ураховуючи обставини справи та особу винного, може застосовувати замість позбавлення волі покарання у вигляді направлення у виховно-трудовий профілакторій на той же строк";

частину шосту викласти в такій редакції:

"Якщо засуджений протягом визначеного судом строку перебування у виховно-трудовому профілакторії вчинив злочин, суд призначає йому покарання за правилами, передбаченими статтею 43 цього Кодексу";

3) доповнити Кодекс статтею 183-4 такого змісту:

"Стаття 183-4. Незаконна передача заборонених предметів
особам, яких тримають у виправно-трудових установах, слідчих ізоляторах,
виховно-трудових, лікувально-трудових і лікувально-виховних профілакторіях

Прихована від огляду передача або спроба передачі будь-яким способом особам, яких тримають у виправно-трудових установах, слідчих ізоляторах, виховно-трудових, лікувально-трудових або лікувально-виховних профілакторіях, алкогольних напоїв, лікарських та інших засобів, що викликають одурманювання, а так само інших заборонених для передачі предметів, вчинена після накладення адміністративного стягнення за такі ж дії, або систематично, або у великих розмірах, -

карається позбавленням волі на строк до двох років, або виправними роботами на той же строк, або штрафом у розмірі до трьохсот карбованців".

2. У Кримінально-процесуальному кодексі Української ( 1001-05, 1002-05, 1003-05 ):

1) частину першу статті 112 після цифр "165 - 177" доповнити цифрами "183-4";

2) статтю 342 доповнити частиною другою такого змісту:

"При умовному засудженні до позбавлення волі з обов'язковим залученням засудженого до праці суд з урахуванням особи та обставин справи вправі звільнити засудженого з-під варти".

3. У Виправно-трудовому кодексі Української РСР:

1) абзац другий статті 6 викласти в такій редакції:

"особи, вперше засуджені до позбавлення волі, які проживали до арешту або були засуджені на території Української РСР, відбувають покарання, як правило, в межах Української РСР. З метою більш успішного виправлення і перевиховання засуджених вони можуть бути направлені для відбування покарання у відповідні виправно-трудові установи іншої союзної республіки в порядку, встановлюваному Міністерством внутрішніх справ СРСР за погодженням з Прокуратурою Союзу РСР";

2) у статті 21:

друге речення частини другої викласти в такій редакції:

"Ізольовано від інших засуджених, а також роздільно тримають: засуджених за особливо небезпечні державні злочини; особливо небезпечних рецидивістів, засуджених за злочини, перелічені в частині шостій статті 52, пунктах 2 і 3 статті 52-1 Кримінального кодексу Української РСР, а також особливо небезпечних рецидивістів, засуджених за злочини, вчинені в період відбування покарання у вигляді позбавлення волі; особливо небезпечних рецидивістів, засуджених за інші злочини; засуджених, яким покарання у вигляді смертної кари замінено позбавленням волі в порядку помилування або амністії";

частину п'яту викласти в такій редакції:

"Встановлені цією статтею вимоги роздільного тримання засуджених не поширюються на лікувальні заклади місць позбавлення волі і виправно-трудові колонії, призначені для тримання і лікування інфекційних хворих засуджених. Осіб, яких направляють в названі колонії, тримають на умовах режиму колонії того виду, який призначено їм судом. Відповідно до статті 13 Основ виправно-трудового законодавства Союзу РСР і союзних республік порядок тримання засуджених у них, а також у лікувальних закладах визначається Міністерством внутрішніх справ СРСР за погодженням з Прокуратурою Союзу РСР";

3) частину першу статті 24 викласти в такій редакції:

"У виняткових випадках осіб, вперше засуджених до позбавлення волі за злочини, що не є тяжкими, яким відбування покарання призначено у виправно-трудових колоніях загального режиму, а також осіб, вперше засуджених на строк не більше трьох років за тяжкі злочини, може бути за їх згодою залишено в тюрмі або в слідчому ізоляторі для роботи по господарському обслуговуванню";

4) у статті 26:

частину першу викласти в такій редакції:

"Засуджені, які досягли вісімнадцятирічного віку, переводяться з виховно-трудової колонії для дальшого відбування покарання у виправно-трудову колонію загального або посиленого режиму залежно від ступеня суспільної небезпеки вчиненого злочину, числа судимостей, особи і поведінки засудженого";

доповнити статтю після частини першої новою частиною такого змісту:

"Засуджені жіночої статі, які досягли вісімнадцятирічного віку, переводяться з виховно-трудової колонії загального режиму для дальшого відбування покарання у виправно-трудову колонію загального режиму";

частину другу вважати частиною третьою;

5) у частині першій статті 27 слова "як правило, залишаються" замінити словами "можуть бути залишені";

6) статтю 31 після слів "колоніях загального" доповнити словами "або посиленого";

7) статтю 32 викласти в такій редакції:

"Засуджені, які відбувають покарання у виправно-трудових колоніях особливого режиму, тримаються в приміщеннях камерного типу або в звичайних жилих приміщеннях і носять одяг спеціального зразка. В приміщеннях камерного типу тримають осіб, визнаних особливо небезпечними рецидивістами, засуджених за злочини, перелічені в частині шостій статті 52, пунктах 2 і 3 статті 52-1 Кримінального кодексу Української РСР, і за злочини, вчинені в період відбування покарання у вигляді позбавлення волі, а також засуджених, яким покарання у вигляді смертної кари замінено позбавленням волі в порядку помилування або амністії";

8) частину першу статті 42 після слів "перекази родичам" доповнити словами "а з дозволу адміністрації виправно-трудової установи і іншим особам";

9) частину третю статті 48 викласти в такій редакції:

"У необхідних випадках адміністрація виправно-трудової установи вправі провадити огляд речей і одягу осіб, які входять у виправно-трудову установу або на виробничі об'єкти, де працюють засуджені, і які виходять з них, а також огляд зазначених виробничих об'єктів. Порядок такого огляду встановлюється Правилами внутрішнього розпорядку виправно-трудових установ";

10) у статті 50:

частину першу викласти в такій редакції:

"Для осіб, які відбувають покарання у виправно-трудових колоніях і тюрмах, встановлюється восьмигодинний робочий день. Час початку і закінчення роботи (зміни) встановлюється Правилами внутрішнього розпорядку виправно-трудових установ. Засудженим надається щотижня один день відпочинку";

доповнити статтю після частини першої новою частиною такого змісту:

"На деяких видах робіт, де за умовами виробництва не може бути додержано встановленої для засуджених щоденної або щотижневої тривалості робочого часу, відповідно до законодавства про працю допускається підсумований облік робочого часу з тим, щоб середня тривалість робочого часу за обліковий період не перевищувала восьми годин на день";

частини другу, третю, четверту, п'яту і шосту вважати відповідно частинами третьою, четвертою, п'ятою, шостою і сьомою;

11) абзац десятий частини першої статті 65 після слова "засуджених" доповнити словами "зазначених у статті 32 цього Кодексу";

12) абзац десятий частини першої статті 67 викласти в такій редакції:

"- переведення засуджених, яких тримають у виправно-трудових колоніях загального, посиленого і суворого режиму, а також засуджених, яких тримають у звичайних жилих приміщеннях у колоніях особливого режиму, в приміщення камерного типу на строк до шести місяців; переведення засуджених, яких тримають у колоніях особливого режиму в приміщеннях камерного типу, в одиночні камери на строк до одного року, а в тюрмах - на суворий режим на строк від двох до шести місяців; повернення засуджених, переведених у звичайні жилі приміщення в колонії особливого режиму відповідно до абзаца десятого частини першої статті 65 цього Кодексу, в приміщення камерного типу в тій же колонії";

13) у статті 68:

частину п'яту викласти в такій редакції:

"Заходи стягнення у вигляді переведення засуджених у приміщення камерного типу в колоніях загального, посиленого, суворого та особливого режиму, а також переведення засуджених, яких тримають у приміщеннях камерного типу в колоніях особливого режиму, в одиночні камери призначаються в разі безуспішності застосування інших заходів впливу";

частину восьму після слова "засуджених" доповнити словами "зазначених у статті 32 цього Кодексу";

14) частину п'яту статті 69 викласти в такій редакції:

"У приміщеннях камерного типу виправно-трудових колоній загального, посиленого і суворого режиму, а також у приміщеннях камерного типу колоній особливого режиму, в які переводять засуджених в порядку стягнення із звичайних жилих приміщень, і в одиночних камерах колоній особливого режиму встановлюється режим, передбачений для тримання засуджених на суворому режимі в тюрмі";

15) назву глави 11 викласти в такій редакції:

"Матеріально-побутове і медико-санітарне забезпечення осіб, позбавлених волі";

16) назву і частини першу, другу і третю статті 76 викласти в такій редакції:

"Стаття 76. Медико-санітарне забезпечення осіб, позбавлених волі

У місцях позбавлення волі організуються необхідні лікувально-профілактичні заклади, а для лікування і тримання інфекційних хворих засуджених - виправно-трудові установи на правах лікувальних.

Лікувально-профілактична і санітарно-протиепідемічна робота в місцях позбавлення волі організується і проводиться відповідно до законодавства про охорону здоров'я.

Відповідно до статті 37 Основ виправно-трудового законодавства Союзу РСР і союзних республік порядок подання особам, позбавленим волі, медичної допомоги, організації і проведення санітарного нагляду, використання лікувально-профілактичних і санітарно-профілактичних закладів органів охорони здоров'я і залучення для цієї мети їх медичного персоналу визначається Міністерством внутрішніх справ СРСР і Міністерством охорони здоров'я СРСР".

4. У Кодексі Української РСР про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122; 1986 р., N 46, ст. 933; 1987 р., N 35, ст. 674):

назву і текст статті 188 після слів "виправно-трудових установах" доповнити словами "слідчих ізоляторах".

II. Цей Указ набирає чинності з 1 січня 1988 року.

Голова Президії Верховної Ради Української РСР В.ШЕВЧЕНКО

Секретар Президії Верховної Ради Української РСР М.ХОМЕНКО

м. Київ,1 грудня 1987 р.
N 4995-XI

^ Наверх
наверх