документiв в базi
550558
Подiлитися 
  2001-05-112002-02-07  

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про спеціальний режим інвестиційної діяльності
на території пріоритетного розвитку
у Волинській області

Цей Закон визначає порядок запровадження та функціонування спеціального режиму інвестиційної діяльності на території пріоритетного розвитку у Волинській області.

Стаття 1.
Визначення термінів

У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:

територія пріоритетного розвитку - територія, на якій склалися несприятливі соціально-економічні та екологічні умови, незадовільний стан зайнятості населення і на якій запроваджується спеціальний режим інвестиційної діяльності для створення нових робочих місць;

спеціальний режим інвестиційної діяльності - правовий режим, який передбачає введення податкових, митних та інших пільг, передбачених цим Законом, для суб'єктів підприємницької діяльності, що реалізують у порядку, визначеному цим Законом, інвестиційні проекти, затверджені Радою з питань території пріоритетного розвитку;

реструктуризація підприємства - здійснення організаційно-економічних, правових, технічних заходів, спрямованих на зміну структури підприємства, його управління, форми власності, організаційно-правової форми, з метою фінансового оздоровлення підприємства, збільшення обсягів випуску конкурентоспроможної продукції, підвищення ефективності виробництва;

реконструкція підприємства - переобладнання існуючих виробничих потужностей, пов'язане з удосконаленням виробництва і підвищенням його техніко-економічного рівня на основі науково-технічних досягнень, що здійснюється за комплексним проектом реконструкції підприємства з метою збільшення виробничих потужностей, поліпшення якості та зміни номенклатури продукції, поліпшення умов праці та охорони навколишнього природного середовища;

перепрофілювання підприємства - зміна технології виробничого процесу для випуску нової продукції (виконання робіт, надання послуг).

Стаття 2.
Мета запровадження спеціального режиму
інвестиційної діяльності

Спеціальний режим інвестиційної діяльності на території пріоритетного розвитку у Волинській області запроваджується з метою залучення інвестицій у пріоритетні галузі виробництва для створення нових робочих місць та працевлаштування працівників, які вивільняються у зв'язку із закриттям, реструктуризацією та перепрофілюванням гірничодобувних та інших підприємств, для впровадження новітніх технологій, розвитку зовнішньоекономічних зв'язків, збільшення обсягів високоякісних товарів та послуг, створення сучасної виробничої, транспортної та ринкової інфраструктури, ефективного використання природних ресурсів.

Стаття 3.
Запровадження спеціального режиму
інвестиційної діяльності

1. Спеціальний режим інвестиційної діяльності запроваджується на території пріоритетного розвитку у Волинській області і діє протягом 30 років при реалізації в порядку, визначеному цим Законом, інвестиційних проектів у пріоритетних видах економічної діяльності (далі - інвестиційні проекти), перелік яких визначається Кабінетом Міністри України.

Початком реалізації інвестиційного проекту є дата фактичного внесення інвестиції.

2. До території пріоритетного розвитку у Волинській області належать у своїх адміністративно-територіальних межах місто Нововолинськ та селище Жовтневе міста Нововолинська.

Стаття 4.
Особливості дії законодавства України на території
пріоритетного розвитку

1. Законодавство України на території пріоритетного розвитку діє в межах Конституції України ( 254к/96-ВР ) з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом.

2. Органи місцевого самоврядування та органи виконавчої влади у період запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності діють у межах повноважень, передбачених Конституцією та законами України, з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом.

Стаття 5.
Органи управління територією пріоритетного розвитку

Органами управління територією пріоритетного розвитку є:

Нововолинська міська рада та її виконавчий комітет;

Рада з питань території пріоритетного розвитку.

Стаття 6.
Повноваження Нововолинської міської ради
та її виконавчого комітету щодо управління
територією пріоритетного розвитку

1. Нововолинська міська рада та її виконавчий комітет здійснюють свої повноваження на території пріоритетного розвитку відповідно до Конституції та законів України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

2. До сфери повноважень Нововолинської міської ради та її виконавчого комітету також належать:

внесення пропозицій про зміни в статусі території пріоритетного розвитку у порядку, встановленому законодавством України;

забезпечення необхідних умов функціонування державних органів, розташованих на території пріоритетного розвитку;

укладення договору (контракту) з суб'єктом підприємницької діяльності щодо умов реалізації інвестиційного проекту в порядку, встановленому Нововолинською міською радою;

регулювання залучення до роботи на території пріоритетного розвитку іноземних працівників;

здійснення інших повноважень, передбачених цим Законом.

Стаття 7.
Повноваження Ради з питань території пріоритетного розвитку

1. Рада з питань території пріоритетного розвитку (далі - Рада) є спеціально уповноваженим органом управління спеціальним режимом інвестиційної діяльності, що запроваджується відповідно до цього Закону на території пріоритетного розвитку у Волинській області.

Рада є юридичною особою, яка утворюється Волинською обласною державною адміністрацією за поданням Нововолинської міської ради.

Положення про Раду та її склад затверджуються Волинською обласною радою за поданням Нововолинської міської ради.

2. До повноважень Ради належать:

розроблення та забезпечення реалізації стратегії та поточних програм розвитку території пріоритетного розвитку;

розгляд і затвердження інвестиційних проектів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

видача свідоцтв про затвердження інвестиційних проектів;

здійснення в межах своїх повноважень згідно з цим Законом відповідного контролю за реалізацією інвестиційних проектів суб'єктами підприємницької діяльності на території пріоритетного розвитку;

підготовка відповідних пропозицій щодо встановлення ставок орендної плати, плати за комунальні послуги, тарифів та інших платежів;

організація підготовки та перепідготовки кадрів;

прийняття у межах своєї компетенції рішень, обов'язкових до виконання на території пріоритетного розвитку при реалізації інвестиційних проектів;

розгляд у досудовому порядку спорів, що виникають між органами місцевого самоврядування та суб'єктами підприємницької діяльності при реалізації інвестиційних проектів;

надання Міністерству фінансів України та Міністерству економіки України інформації щодо наслідків запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності;

реалізація інших повноважень, передбачених цим Законом.

3. Матеріально-технічне забезпечення Ради може здійснюватися за рахунок відрахувань суб'єктів підприємницької діяльності, які реалізують інвестиційні проекти. Розмір відрахувань встановлюється Радою за погодженням з Міністерством фінансів України.

Кошторис витрат Ради затверджується Волинською обласною радою за поданням Нововолинської міської ради.

Стаття 8.
Умови провадження підприємницької діяльності на
території пріоритетного розвитку

1. На території пріоритетного розвитку можуть провадитися всі види підприємницької діяльності, за винятком заборонених законами України.

2. Спеціальний правовий режим підприємницької діяльності, встановлений на території пріоритетного розвитку, поширюється на суб'єктів підприємницької діяльності - юридичних осіб виключно під час реалізації ними на цій території інвестиційних проектів, затверджених у встановленому цим Законом порядку.

3. Затвердження Радою інвестиційного проекту та видача свідоцтва про його затвердження є підставою для укладення виконавчим комітетом Нововолинської міської ради договору (контракту) з суб'єктом підприємницької діяльності щодо умов реалізації інвестиційного проекту, укладення договорів оренди землі, приміщень тощо. Порядок укладення договору (контракту) визначається Нововолинською міською радою.

4. У разі невиконання або неналежного виконання суб'єктом підприємницької діяльності умов договору (контракту), укладеного з виконавчим комітетом Нововолинської міської ради, такий суб'єкт підприємницької діяльності несе майнову та іншу відповідальність, передбачену законом та відповідним договором (контрактом).

5. У разі порушення суб'єктом підприємницької діяльності законодавства України, установчих документів, договору (контракту) з виконавчим комітетом Нововолинської міської ради щодо умов реалізації затвердженого у встановленому цим Законом порядку інвестиційного проекту Рада може скасувати рішення про затвердження інвестиційного проекту та внести - пропозиції виконавчому комітету Нововолинської міської ради про розірвання у встановленому законодавством порядку договору (контракту), укладеного з суб'єктом підприємницької діяльності.

6. У разі порушення суб'єктом підприємницької діяльності законодавства України, установчих документів, договору (контракту) з виконавчим комітетом Нововолинської міської ради щодо умов реалізації затвердженого у встановленому цим Законом порядку інвестиційного проекту виконавчий комітет Нововолинської міської ради може прийняти рішення про розірвання у встановленому законодавством порядку укладеного з ним договору (контракту), а також внести пропозиції Раді про скасування рішення про затвердження інвестиційного проекту.

7. Рішення Ради про скасування рішення про затвердження інвестиційного проекту та рішення виконавчого комітету Нововолинської міської ради про розірвання договору (контракту), укладеного з суб'єктом підприємницької діяльності, можуть бути оскаржені в судовому порядку.

Стаття 9.
Спеціальний режим інвестиційної діяльності

1. До суб'єктів підприємницької діяльності під час реалізації ними інвестиційних проектів, затверджених у встановленому цим Законом порядку, застосовується запроваджений цим Законом спеціальний правовий режим підприємницької діяльності та надаються передбачені цим Законом пільги щодо сплати ввізного мита, податку на додану вартість та податку на прибуток підприємств.

2. Звільняються від сплати ввізного мита на період реалізації затверджених у встановленому цим Законом порядку інвестиційних проектів, але не більше ніж на п'ять років, суб'єкти підприємницької діяльності, які ввозять на митну територію України - на територію пріоритетного розвитку для потреб власного виробництва, пов'язаного з реалізацією цих інвестиційних проектів:

матеріали та сировину, перелік та обсяги ввезення яких визначаються у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

устаткування, обладнання та комплектуючі до них.

Ця пільга не застосовується при ввезенні на митну територію України підакцизних товарів.

У разі нецільового використання зазначених матеріалів, сировини, устаткування, обладнання та комплектуючих до них платник податку зобов'язаний сплатити ввізне мито у встановленому законом порядку.

3. Звільняються від оподаткування податком на додану вартість на період реалізації затверджених у встановленому цим Законом порядку інвестиційних проектів, але не більше ніж на п'ять років, операції з ввезення (пересилання) на митну територію України - на територію пріоритетного розвитку - суб'єктами підприємницької діяльності для потреб власного виробництва, пов'язаного з реалізацією цих інвестиційних проектів, устаткування, обладнання та комплектуючих до них.

Ця пільга не застосовується при ввезенні на митну територію України підакцизних товарів.

У разі нецільового використання зазначених устаткування, обладнання та комплектуючих до них податок на додану вартість справляється виходячи з їх договірної (контрактної) вартості, але не нижче за митну вартість, перераховану в гривні за валютним (обмінним) курсом, установленим Національним банком України на день оформлення ввізної вантажної митної декларації, з урахуванням пені, нарахованої на таку суму податку виходячи з 120 відсотків облікової ставки Національного банку України, що діяла на день збільшення податкового зобов'язання, за період від дати ввезення таких товарів на митну територію України до дати збільшення податкового зобов'язання.

4. Звільняється на три роки від оподаткування прибуток (у частині, одержаній від освоєння інвестицій) новоствореного, перепрофільованого, реструктуризованого, реконструйованого підприємства, що реалізує на території пріоритетного розвитку затверджений у встановленому цим Законом порядку інвестиційний проект вартістю, еквівалентною не менше ніж 200 тисячам доларів США.

Прибуток таких підприємств, одержаний від реалізації інвестиційного проекту з четвертого по шостий рік включно, оподатковується за ставкою у розмірі 50 відсотків діючої ставки оподаткування.

Ця норма застосовується з моменту одержання зазначеними підприємствами першого прибутку.

Порядок обліку та обчислення прибутку, одержаного від реалізації інвестиційного проекту, визначається Державною податковою адміністрацією України.

У разі, коли протягом звітного (податкового) періоду відбувається часткове або повне відчуження інвестиції, суб'єкт підприємницької діяльності, який одержав інвестицію, зобов'язаний сплатити у повному обсязі податок з прибутку, одержаного у такому звітному (податковому) періоді.

5. До валового доходу підприємства, нарахованого з метою оподаткування, не включається одержана згідно із затвердженим у встановленому цим Законом порядку інвестиційним проектом, що реалізується на території пріоритетного розвитку, сума інвестицій у вигляді:

коштів;

матеріальних цінностей;

нематеріальних активів, включаючи легалізовані на території України авторські права, права на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, знаки для товарів і послуг, ноу-хау тощо, вартість яких у конвертованій валюті підтверджено згідно з законами (процедурами) країни інвестора або міжнародними торговельними звичаями, а також експертною оцінкою в Україні.

6. Пільги щодо сплати податку на прибуток, передбачені цією статтею, не поширюються на частину прибутку, одержану суб'єктом підприємницької діяльності від освоєння інвестицій, що були здійснені за рахунок коштів бюджетів усіх рівнів, у тому числі за рахунок Державного інноваційного фонду.

7. Суб'єкти підприємницької діяльності, що реалізують на території пріоритетного розвитку затверджені у встановленому цим Законом порядку інвестиційні проекти, складають звіт про цільове використання ввезених ними матеріалів, сировини, устаткування, обладнання та комплектуючих до них відповідно до порядку, встановленого Державною податковою адміністрацією України та Державною митною службою України.

8. Пільги, передбачені цією статтею, застосовуються з моменту укладення суб'єктом підприємницької діяльності договору (контракту) з виконавчим комітетом Нововолинської міської ради.

Стаття 10.
Гарантії забезпечення інтересів
суб'єктів підприємницької діяльності
у разі зміни спеціального режиму інвестиційної діяльності

1. Держава гарантує стабільність спеціального режиму інвестиційної діяльності на території пріоритетного розвитку у Волинській області на весь строк, визначений у статті 3 цього Закону.

2. У разі зміни законодавства України щодо спеціального режиму інвестиційної діяльності, передбаченого статтею 9 цього Закону, на вимогу платника податку застосовуються особливості оподаткування, що діяли на момент укладення виконавчим комітетом Нововолинської міської ради договору (контракту) з суб'єктом підприємницької діяльності.

Стаття 11.
Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України:

у двомісячний строк визначити перелік видів економічної діяльності, які є пріоритетними для реалізації інвестиційних проектів на території пріоритетного розвитку у Волинській області;

у місячний строк внести пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність із цим Законом;

у місячний строк привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити в межах своїх повноважень видання нормативно-правових актів, передбачених цим Законом.

3. У зв'язку з набранням чинності цим Законом припиняється відповідно до пункту 4 розділу XV "Перехідні положення" Конституції України ( 254к/96-ВР ) дія Указу Президента України від 27 червня 1999 року N 730/99 "Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на території пріоритетного розвитку у Волинській області".

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 5 квітня 2001 року
N 2354-III

^ Наверх
наверх