документiв в базi
550558
Подiлитися 
  1998-11-212001-03-26  

Документ втратив чиннiсть!


ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ
від 29 жовтня 1998 року N 2041

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
11 листопада 1998 р. за N 717/3157

(Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Фонду державного майна України
N 605 від 03.05.20
12)

Про впорядкування процедури внесення
змін до договорів купівлі-продажу

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Фонду
державного майна
N 491 від 18.03.
99
N 1441 від 12.07.20
00
N 473 від 26.03.2001
)

З метою впорядкування процедури внесення змін до договорів купівлі-продажу державного майна, укладених органами приватизації, і прийняття рішень з цих питань НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про внесення змін до договорів купівлі-продажу державного майна, що додається.

2. Департаменту інвестиційних зобов'язань у триденний термін після підписання цього наказу направити Положення на реєстрацію до Міністерства юстиції.

3. Департаменту інвестиційних зобов'язань у місячний термін подати пропозиції щодо створення комісії з питань внесення змін до договорів купівлі-продажу та її персонального складу.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду В. Васильєва.

Голова Фонду О. Бондар

Затверджено
наказом Фонду державного майна України
від 29 жовтня 1998 р. N 2041

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
11 листопада 1998 р. за N 717/3157

Положення
про внесення змін до договорів
купівлі-продажу державного майна

Це Положення визначає процедуру внесення змін до договорів купівлі-продажу державного майна (пакетів акцій відкритих акціонерних товариств) (далі - державного майна), укладених органами приватизації.

1. Загальні положення

1.1. Внесення змін до договору купівлі-продажу здійснюється шляхом укладання між органом приватизації та покупцем державного майна (далі Покупець) додаткової угоди до нього.

1.2. Право внесення пропозицій стосовно змін умов договору має будь-яка із сторін договору купівлі-продажу.

1.3. Унесення змін до договору купівлі-продажу можливе тільки після повної оплати вартості придбаного державного майна (крім договорів купівлі-продажу об'єктів незавершеного будівництва, умовами яких для покупців передбачена розстрочка щодо розрахунків за ці об'єкти). ( Пункт 1.3 розділу 1 в редакції Наказу Фонду державного майна N 473 від 26.03.2001 )

1.4. Унесення змін до договору купівлі-продажу об'єкта незавершеного будівництва, умовами якого передбачена розстрочка щодо розрахунків покупця за цей об'єкт, можливе за умови відсутності на момент унесення змін заборгованості покупця з платежів, згідно з порядком, визначеним договором купівлі-продажу, та сплати штрафних санкцій за простроченими платежами відповідно до умов договору купівлі-продажу та вимог чинного законодавства. ( Розділ 1 доповнено пунктом 1.4 згідно з Наказом Фонду державного майна N 473 від 26.03.2001 )

1.5. Це Положення не стосується договорів купівлі-продажу, укладених згідно із Законом України "Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі" ( 290/96-ВР ).

1.6. Зміни, що вносяться до договорів купівлі-продажу, укладених у процесі приватизації, не можуть передбачати:

- зменшення відповідальності покупця за невиконання ним зобов'язань;

- зменшення загального обсягу інвестицій та зобов'язань, визначених у грошовому еквіваленті (далі - зобов'язання). ( Пункт розділу 1 в редакції Наказу Фонду державного майна N 1441 від 12.07.2000 )

1.7. Якщо внесення змін до договору купівлі-продажу передбачає продовження строків виконання зобов'язань, то при укладанні додаткової угоди необхідно обов'язково враховувати знецінення грошової одиниці, визначеної договором (на момент фактичного виконання зобов'язань) ( Розділ 1 доповнено пунктом згідно з Наказом Фонду державного майна N 1441 від 12.07.2000 )

2. Вимоги до термінів надання документів
для розгляду питання щодо внесення змін
до договору купівлі-продажу

2.1. Документи, надані для розгляду після закінчення строку виконання умов договору купівлі-продажу, але до виявлення факту невиконання цих умов, розглядаються за умови документарного підтвердження сплати штрафних санкцій та виконання попередніх зобов'язань.

Розрахунок штрафних санкцій проводиться відповідно до умов договору купівлі-продажу за період часу від закінчення строку виконання умов договору до фактичної дати подання документів.

2.2. Пропозиція, що надішла після виявлення факту невиконання умов договору купівлі-продажу, не розглядається.

2.3. Пункти 2.1 та 2.2 Положення не стосуються випадків, коли додаткова угода до договору укладається на виконання відповідного рішення суду, арбітражного суду. ( Положення доповнено розділом 2 згідно з Наказом Фонду державного майна N 1441 від 12.07.2000 )

3. Порядок внесення змін, що стосуються
продовження термінів виконання зобов'язань
(крім оплати за об'єкт приватизації)

3.1. Зміни до договорів купівлі-продажу стосовно перенесення термінів виконання зобов'язань на більш пізній строк у порівнянні з терміном, установленим договором, вносяться за таких умов:

- достатня обгрунтованість потреби внесення таких змін;

- недопущення зменшення фактичних обсягів зобов'язань, яке може статися внаслідок можливих протягом періоду їх виконання інфляційних процесів.

3.2. З метою недопущення зменшення фактичних обсягів зобов'язань, що може виникнути внаслідок можливих у період їх виконання інфляційних процесів, розмір зобов'язань на момент їх виконання визначається з урахуванням знецінення визначеної договором грошової одиниці, яке сталося за період з дати закінчення терміну виконання зобов'язання, зміна якого була предметом додаткової угоди, до дати фактичного виконання зобов'язання (пункт уноситься, якщо це не передбачено основним договором).

Вартісний обсяг кожного зобов'язання, який повинен бути виконаний Покупцем у змінений додатковою угодою термін, розраховується згідно з вимогами Положення про внесення змін до договорів купівлі-продажу державного майна, затвердженого наказом ФДМУ від 29.10.98 N 2041 (зі змінами і доповненнями)".

3.3. Реальний вартісний обсяг зобов'язання, яке виконується відповідно до умов договору та додаткової угоди з урахуванням знецінення грошової одиниці, яке сталося за період з дати закінчення терміну виконання зобов'язання, зміна якого була предметом додаткової угоди, до фактичної дати виконання зобов'язання, розраховується за формулою

  ВІ
Вф = -----------,
Пзн 

де: Вф - реальний вартісний обсяг зобов'язання, яке виконується згідно з умовами додаткової угоди з урахуванням показника знецінення;

ВІ - вартісний обсяг зобов'язання (яке фактично виконано у відповідному періоді), термін виконання якого було перенесено умовами додаткової угоди;

Пзн - показник знецінення визначеної договором грошової одиниці - у кожному конкретному випадку визначається:

для національної валюти України - на основі офіційних даних Державного комітету статистики України щодо щомісячних індексів інфляції споживчих цін за формулою:

Пзн = (I1 х I2 х ... х In-1) / 100(n-1),

де: In - щомісячні показники індексу інфляції;

у разі визначення зобов'язань в іноземній валюті - для розрахунку реального вартісного обсягу цього зобов'язання іноземна валюта перераховується у національну валюту за курсом, визначеним Національним банком України.

У разі виконання зобов'язань поетапно (в межах одного періоду, визначеного договором та додатковою угодою) розрахунок фактичного вартісного обсягу зобов'язання (Вф) проводиться окремо для кожного етапу. Загальний розмір реально виконаних зобов'язань обчислюється шляхом підрахунку суми показників, отриманих за кожним етапом.

3.4. Умови договору та додаткової угоди вважаються виконаними, якщо реальний вартісний обсяг зобов'язань, визначений згідно з п. 3.3 цього Положення, не менший від установленого умовами договору та додаткової угоди. ( Положення доповнено розділом 3 згідно з Наказом Фонду державного майна N 1441 від 12.07.2000 )

4. Порядок підготовки додаткових угод до договорів
купівлі-продажу

4.1. Додаткова угода готується з урахуванням вимог чинного на час її укладання законодавства. Вона має також ураховувати чинність вимог чинного законодавства щодо інших умов договору купівлі-продажу, до якого вносяться зміни.

4.2. Якщо ініціатором виступає Покупець, то пропозиції щодо внесення змін до договору купівлі-продажу подаються ним у листі на ім'я керівника органу приватизації, з яким укладався договір.

4.3. Орган приватизації в тижневий термін з моменту надходження пропозицій щодо внесення змін до договору купівлі-продажу визначає перелік документів, потрібних для розгляду питання та прийняття рішення і повідомляє про це заявника листом.

До примірного складу цих документів входять:

- техніко-економічне обгрунтування внесення змін до договору;

- уточнений бізнес-план розвитку підприємства в частині інвестиційних зобов'язань;

- звіт про стан виконання Покупцем договірних зобов'язань на день подання пропозиції про внесення змін до договору з підтверджувальними документами;

- проект додаткової угоди, що містить зміни до договору купівлі-продажу;

- письмова згода з проектом додаткової угоди підприємства або акціонерного товариства, майно (пакет акцій) якого було об'єктом купівлі-продажу (відповідно до статуту письмова згода керівника, рішення правління або загальних зборів, завірене печаткою).

У разі потреби орган приватизації має право вимагати від Покупця подання інших документів для з'ясування доцільності прийняття рішення щодо внесення змін до договору (матеріалів, що підтверджують фінансове становище Покупця, документів, які підтверджують сплату штрафів і пені, нарахованих за невиконання умов договору, тощо).

У разі внесення змін до договорів купівлі-продажу об'єктів незавершеного будівництва стосовно продовження термінів будівництва, заявник, крім документів, визначених у цьому пункті, повинен надати рішення органу місцевого самоврядування про відповідну згоду. ( Пункт доповнено абзацом згідно з Наказом Фонду державного майна N 1441 від 12.07.2000 )

4.4. Визначені органом приватизації документи подаються Покупцем до органу приватизації, де реєструються в установленому порядку і направляються через керівництво відповідному підрозділу на розгляд.

4.5. У двадцятиденний термін після одержання від Покупця всіх потрібних документів їх розглядає орган приватизації. Якщо зауваження відсутні, то додаткова угода підписується органом приватизації.

4.6. За наявності зауважень щодо поданих документів або обгрунтованої незгоди з поданою пропозицією про внесення змін до договору купівлі-продажу орган приватизації у двотижневий термін готує і направляє заявнику протокол розбіжностей.

Повторний розгляд доопрацьованих документів здійснюється відповідно до цього Порядку.

4.7. Якщо ініціатором внесення змін до договору купівлі-продажу виступає орган приватизації, то він направляє проект додаткової угоди з належним обгрунтуванням Покупцю.

4.8. Покупець, одержавши проект додаткової угоди, підготовленої органом приватизації, зобов'язаний в двадцятиденний термін подати до органу приватизації підписаний проект додаткової угоди. В разі незгоди з проектом угоди він надсилає в цей же термін протокол розбіжностей.

5. Особливі умови внесення змін до договорів купівлі-продажу

5.1. В окремих випадках рішення щодо внесення змін до договорів купівлі-продажу приймається комісією органу приватизації з цих питань (далі - Комісія). Персональний склад Комісії та регламент її роботи затверджуються наказом органу приватизації. Головою Комісії є керівник органу приватизації або його заступник. ( Абзац перший пункту 3.1 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна N 491 від 18.03.99 )

До виключної компетенції Комісії належить прийняття рішень:

- щодо підприємств, приватизація яких здійснюється за погодження з Кабінетом Міністрів України;

- у разі виникнення спірних питань у процесі розгляду пропозицій щодо внесення змін до договорів купівлі-продажу.

Рішення Комісії оформлюється протоколом, який підписується членами Комісії та затверджується її головою.

5.2. У разі винесення на розгляд Комісії проекту додаткової угоди, щодо якої існують суперечності між органом приватизації та Покупцем, на засідання Комісії в обов'язковому порядку запрошується уповноважена особа Покупця.

6. Структурні підрозділи органу приватизації, які здійснюють
розгляд та підготовку проектів додаткових угод

6.1. Розгляд та підготовку проектів додаткових угод здійснюють структурні підрозділи органу приватизації, до функціональних обов'язків яких належить контроль за виконанням умов договорів купівлі-продажу.

6.2. Проекти додаткових угод в обов'язковому порядку узгоджуються із структурним підрозділом, який відповідає за правове забезпечення роботи органу приватизації.

6.3. Порядок погодження проектів додаткових угод затверджується наказом органу приватизації.

7. Прикінцеві положення

7.1. Додаткова угода підлягає нотаріальному посвідченню у десятиденний строк з дня її підписання. Усі витрати, пов'язані з нотаріальним посвідченням додаткової угоди, покладаються на ініціатора її укладення.

7.2. Після нотаріального посвідчення додаткова угода набирає чинності і стає невід'ємною частиною договору купівлі-продажу.

По одному примірнику додаткової угоди зберігаються в органі приватизації та Покупця.

7.3. Усі матеріали щодо розгляду та внесення змін до договору купівлі-продажу зберігаються згідно з вимогами діючого в органі приватизації порядку діловодства.

7.4. Орган приватизації веде облік змін, що вносяться до договорів купівлі-продажу.

^ Наверх
наверх