документiв в базi
550558
Подiлитися 

Документ втратив чиннiсть!


ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН УКРАЇНИ

( Закон відмінено згідно Закону
N 474-XIV від 05.03.99, ВВР, 1999, N 14, ст.81
)

Про вибори Президента України

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1991, N 33, ст.448 )

( Вводиться в дію Постановою ВР
N 1298-XII від 05.07.91, ВВР, 1991, N 33, ст.449
)

( Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 1639-XII від 09.10.91, ВВР, 1991, N 48, ст.662
)

( В редакції Закону
N 3997-XII від 24.02.94, ВВР, 1994, N 8, ст. 40
)

( Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 100/94-ВР від 13.07.94, ВВР, 1994, N 33, ст.298
)

Глава 1.
Загальні положення

Стаття 1. Основні принципи і засади виборів Президента України

1. Вибори Президента України проводяться за принципами загального, рівного і прямого виборчого права при таємному голосуванні.

2. Виборчий процес здійснюється на засадах: вільного і рівноправного висування кандидатів у Президенти України; гласності і відкритості; рівності можливостей для всіх кандидатів у проведенні виборчої кампанії; неупередженості до кандидатів з боку державних органів, установ і організацій, органів місцевого самоврядування; свободи агітації.

Стаття 2. Загальне виборче право

1. Вибори Президента України є загальними: право обирати мають громадяни України, яким на день виборів виповнилося 18 років.

2. Президентом України може бути обраний громадянин України не молодший 35 років на день виборів, який має право голосу, проживає на території України не менше десяти (в тому числі п'яти останніх) років і володіє державною мовою. Одна і та ж особа не може бути обрана Президентом України більш як на два строки.

3. Будь-які прямі або непрямі пільги або обмеження виборчих прав громадян України залежно від походження, соціального і майнового стану, расової і національної належності, статі, освіти, мови, ставлення до релігії, політичних переконань, роду і характеру занять, не передбачені цим Законом, забороняються.

4. Права голосу не мають громадяни, визнані судом недієздатними. Здійснення виборчого права зупиняється на відповідний період для осіб, які за вироком суду перебувають у місцях позбавлення волі, а також для осіб, які за рішенням суду знаходяться в місцях примусового лікування.

Стаття 3. Рівне виборче право

Вибори Президента України є рівними: громадяни беруть участь у виборах на рівних засадах, кожний виборець має один голос.

Стаття 4. Пряме виборче право. Таємне голосування

1. Президент України обирається безпосередньо виборцями.

2. Голосування на виборах Президента України є таємним: контроль за волевиявленням виборців не допускається.

Стаття 5. Право висування кандидатів у Президенти України

1. Право висування кандидатів у Президенти України належить громадянам України, які мають право голосу. Це право реалізується через політичні партії та їх виборчі блоки, зареєстровані відповідно до законодавства України про об'єднання громадян, а також через збори виборців, у порядку, визначеному цим Законом.

2. Партія (виборчий блок), збори виборців можуть висунути лише одного претендента на кандидата в Президенти України.

Стаття 6. Організація і проведення виборів Президента України
виборчими комісіями

Організацію і проведення виборів Президента України здійснюють Центральна виборча комісія по виборах народних депутатів України Центральна виборча комісія по виборах Президента України (далі - Центральна виборча комісія), окружні та дільничні виборчі комісії.

Стаття 7. Гласність і відкритість виборів Президента України

1. Підготовка і проведення виборів Президента України здійснюються відкрито і гласно.

2. Рішення державних та інших повноважних органів, що стосуються виборів Президента України, доводяться до відома громадян через засоби масової інформації у п'ятиденний строк з моменту їх прийняття.

3. Виборчі комісії інформують громадян про свій склад, місцезнаходження та режим роботи, про утворення виборчих округів і дільниць, ознайомлюють їх із списками виборців, з біографічними даними кандидатів у Президенти України, виборчими програмами (платформами) кандидатів або партій (виборчих блоків), які їх висунули, з формою та порядком заповнення підписних листів та виборчих бюлетенів, сповіщають про підсумки голосування і виборів Президента України, надають іншу інформацію у випадках, передбачених цим Законом.

4. Основною формою роботи виборчих комісій є відкриті засідання. На засіданнях комісії мають право бути присутніми довірені особи кандидатів у Президенти України або уповноважені ними особи, по одному представнику від партій (виборчих блоків) та зборів виборців, які висунули кандидата у Президенти України, від позапартійних комітетів виборців, створених для контролю за ходом виборчої кампанії, а також офіційні спостерігачі від іноземних держав і міжнародних організацій, з додержанням вимог, встановлених цим Законом.

5. Засоби масової інформації висвітлюють хід підготовки і проведення виборів Президента України, їх представникам гарантується безперешкодний доступ на всі збори і засідання, пов'язані з виборами. Виборчі комісії, державні органи, органи місцевого самоврядування надають їм інформацію щодо підготовки і проведення виборів.

Стаття 8. Законодавство про вибори Президента України

Організація і проведення виборів Президента України регулюються Конституцією України ( 888-09 ), цим Законом, а також іншими законодавчими актами України.

Глава 2.
Порядок і строки призначення виборів

Стаття 9. Види виборів і порядок їх призначення

1. Вибори Президента України можуть бути черговими, позачерговими (достроковими) і повторними.

2. Рішення про проведення виборів Президента України приймає Верховна Рада України.

Стаття 10. Строки призначення виборів

1. Чергові вибори Президента України призначаються Верховною Радою України не пізніш як за шість місяців до закінчення терміну повноважень Президента України і чотири місяці до дня виборів.

2. Позачергові вибори Президента України призначаються Верховною Радою України не пізніш як за чотири місяці до дня їх проведення.

3. Повторні вибори призначаються в строки, визначені цим Законом.

4. Вибори призначаються на неділю або інший неробочий день, передбачений законодавством. Про день виборів Верховна Рада України повідомляє через засоби масової інформації.

Глава 3.
Організація та забезпечення проведення
виборів президента України

Стаття 11. Виборчі округи по виборах Президента України

1. Для проведення виборів Президента України Центральна виборча комісія утворює 27 виборчих округів (по одному в Республіці Крим, областях України, містах Києві і Севастополі).

2. Список виборчих округів із зазначенням їх найменувань, номерів, центрів округів публікується Центральною виборчою комісією у пресі і оголошується в інших засобах масової інформації не пізніш як за 100 днів до дня виборів.

Стаття 12. Утворення виборчих дільниць

1. Для проведення голосування і підрахунку голосів виборчі округи по виборах Президента України поділяються на виборчі дільниці.

2. Виборчі дільниці утворюються окружними виборчими комісіями за поданням місцевих (районних, міських) органів державної виконавчої влади або виконавчих органів місцевого самоврядування, розташованих у межах території виборчих округів. На суднах, які перебувають у день виборів у плаванні, виборчі дільниці утворюються тими ж органами за місцем порту приписки судна.

Виборчі дільниці при представництвах України за кордоном утворюються за поданням Міністерства закордонних справ України відповідно до їх приписки, визначеної Центральною виборчою комісією.

3. Виборчі дільниці утворюються з кількістю від 20 до 3000 виборців, а у виняткових випадках - з меншою або більшою кількістю виборців.

4. Виборчі дільниці утворюються не пізніш як за 60 днів, а у виняткових випадках - не пізніш як за п'ять днів до дня виборів Президента України.

5. За рішенням окружної виборчої комісії по виборах Президента України органи, за поданням яких утворюються виборчі дільниці, не пізніш як на п'ятий день після утворення дільничних виборчих комісій сповіщають виборців про виборчі дільниці в межах районів, міст і районів у містах, склад і місцезнаходження дільничних виборчих комісій та приміщень для голосування.

Стаття 13. Центральна виборча комісія

Центральна виборча комісія утворюється відповідно до статті 14 Закону України "Про вибори народних депутатів України" ( 3623-12 ).

Центральна виборча комісія:

1) організовує підготовку і проведення виборів Президента України;

2) здійснює на всій території України контроль за виконанням законодавства про вибори Президента України і забезпечує його однакове застосування;

3) дає роз'яснення щодо порядку застосування виборчого законодавства, входить у разі необхідності до Верховної Ради України з поданням про його тлумачення або внесення до нього змін чи доповнень;

4) утворює виборчі округи по виборах Президента України;

5) спрямовує діяльність окружних і дільничних виборчих комісій;

6) встановлює порядок використання коштів на проведення виборів Президента України і розподіляє їх по виборчих комісіях та відповідних місцевих Радах, сприяє забезпеченню виборчих комісій приміщеннями, транспортом, зв'язком, розглядає інші питання матеріально-технічного забезпечення виборів;

7) встановлює форми виборчих бюлетенів по виборах Президента України, списків виборців, протоколів засідань виборчих комісій, інших виборчих документів, зразки виборчих скриньок для голосування, печаток виборчих комісій, визначає порядок зберігання та передачі виборчих документів;

8) заслуховує повідомлення виборчих комісій, міністерств і відомств України, інших державних органів, органів місцевого самоврядування з питань, пов'язаних з підготовкою і проведенням виборів Президента України;

9) публікує список округів, інформацію про строки проведення виборчої кампанії та інші матеріали про свою діяльність;

10) реєструє партії та їх виборчі блоки, які виявили намір висунути кандидатів для участі у виборах Президента України;

11) проводить реєстрацію кандидатів у Президенти України; продовжує строки збирання підписів на підтримку претендента на кандидата в Президенти України, подання документів, вирішує інші питання, пов'язані з реєстрацією кандидатів у Президенти України, в разі виникнення обставин, що не залежать від осіб, які балотуються, інших суб'єктів виборчого процесу;

12) встановлює результати виборів Президента України; публікує в пресі та оголошує в інших засобах масової інформації повідомлення про результати виборів Президента України;

13) входить з поданням до Верховної Ради України про призначення повторних виборів Президента України;

14) розглядає заяви, звернення і скарги громадян на рішення та дії окружних і дільничних виборчих комісій (крім скарг на неправильності у списках виборців), скасовує рішення виборчих комісій або зупиняє їх дію, приймає інші рішення з цих питань;

15) здійснює інші повноваження відповідно до цього Закону, інших актів законодавства України.

Стаття 14. Окружні виборчі комісії по виборах Президента України

1. Окружна виборча комісія утворюється не пізніш як за 95 днів до дня проведення виборів.

2. Голова, заступник голови, секретар окружної виборчої комісії та її члени призначаються відповідно Президією Верховної Ради Республіки Крим, обласною, Київською та Севастопольською міськими Радами народних депутатів за поданням голів цих Рад. Кількісний склад окружної виборчої комісії встановлюється органом, який утворює комісію, в межах 11-30 осіб.

3. Окружна виборча комісія у п'ятиденний термін після її утворення публікує відомості про свій персональний склад, місцезнаходження, поштову адресу, а також повідомляє рахунок, на який можуть вноситись пожертвування до виборчого фонду окружної виборчої комісії, дає роз'яснення щодо права громадян та юридичних осіб вносити пожертвування до цього фонду.

4. Окружна виборча комісія:

1) здійснює контроль за виконанням законодавства про вибори Президента України на території виборчого округу;

2) утворює виборчі дільниці, встановлює їх єдину нумерацію по виборчому округу, сповіщає про них виборців у порядку, визначеному цим Законом;

3) спрямовує діяльність дільничних виборчих комісій;

4) контролює складання списків виборців і подання їх для загального ознайомлення;

5) реєструє ініціативні групи виборців, утворені зборами, які висунули претендента на кандидата в Президенти України, і видає їм відповідні посвідчення;

6) забезпечує видання плакатів з біографічними даними кандидатів у Президенти України та тезами їх передвиборних програм (платформ);

7) спільно з відповідною Радою бере участь в організації зустрічей кандидатів у Президенти України з виборцями;

8) забезпечує виготовлення та постачання дільничним виборчим комісіям виборчих бюлетенів встановленого зразка та бланків запрошення для участі у голосуванні;

9) встановлює підсумки голосування по виборчому округу, складає протокол про встановлення підсумків голосування та надсилає його до Центральної виборчої комісії;

10) забезпечує проведення повторного голосування відповідно до рішення Центральної виборчої комісії про призначення повторного голосування по виборах Президента України, а також проведення повторних виборів відповідно до цього Закону;

11) розглядає звернення, заяви і скарги на рішення і дії дільничних виборчих комісій і приймає по них рішення;

12) здійснює інші повноваження відповідно до цього Закону та інших актів законодавства України.

5. Партії, їх виборчі блоки, які висунули кандидата в Президенти України, можуть призначити по одному представнику при окружній виборчій комісії з правом слова.

6. Повноваження окружної виборчої комісії закінчуються через 10 днів після опублікування Центральною виборчою комісією повідомлення про обрання Президента України.

Стаття 15. Дільничні виборчі комісії по виборах Президента України

1. Дільничні виборчі комісії по виборах Президента України утворюються сільськими, селищними, міськими (районними у містах) Радами народних депутатів або виконавчими органами у складі голови, заступника голови, секретаря і 5-11 членів комісії не пізніш як за 45 днів до дня проведення виборів Президента України за поданням голови відповідної Ради, з урахуванням пропозицій політичних партій, інших об'єднань громадян, трудових колективів, виборців.

2. Дільнична виборча комісія:

1) складає список виборців на дільниці;

2) проводить ознайомлення виборців із списком виборців, приймає і розглядає заяви про неправильності в списку і вирішує питання про внесення відповідних змін до нього;

3) сповіщає населення про день виборів Президента України і місце голосування, вручає виборцям запрошення, ознайомлює зацікавлених осіб з даними про зареєстрованих кандидатів у Президенти України, а також з повідомленнями, опублікованими Центральною виборчою комісією та відповідною окружною виборчою комісією;

4) забезпечує підготовку приміщення для голосування та виготовлення виборчих скриньок;

5) організовує на виборчій дільниці голосування;

6) проводить підрахунок голосів, поданих на виборчій дільниці;

7) розглядає заяви і скарги з питань підготовки виборів та організації голосування і приймає по них рішення;

8) здійснює інші повноваження відповідно до цього Закону та інших актів законодавства України.

3. Партії, їх виборчі блоки, які висунули кандидата в Президенти України, можуть призначити по одному представнику при дільничній виборчій комісії з правом слова.

4. Повноваження дільничної виборчої комісії закінчуються через 10 днів після опублікування Центральною виборчою комісією повідомлення про обрання Президента України.

Стаття 16. Правовий статус осіб, що входять до складу виборчих комісій

1. До складу виборчої комісії по виборах Президента України може бути призначений громадянин України, який має право голосу.

Не можуть бути в складі виборчих комісій претендент на кандидата, кандидат в Президенти України, інші особи, зазначені у частині четвертій статті 7 цього Закону.

Для секретаря виборчої комісії обов'язковим є володіння державною мовою.

2. За рішенням виборчої комісії, яке затверджується відповідно окружною або Центральною виборчою комісією, голова, заступник голови, секретар, окремі члени виборчої комісії можуть бути на період кампанії по виборах Президента України звільнені від виконання виробничих або службових обов'язків за основним місцем роботи. Оплата роботи у виборчій комісії здійснюється в обсязі середньої заробітної плати за один з останніх трьох місяців з урахуванням індексації або окладу за основним місцем роботи пропорційно часу роботи в комісії. Заробітна плата виплачується за основним місцем роботи з наступною компенсацією підприємству, установі, організації з державного бюджету або через органи, які утворили відповідну виборчу комісію.

3. Голова, заступник голови, секретар або член комісії можуть бути виведені органом, який їх призначив, із складу комісії за власним бажанням або за грубе порушення вимог законодавства про вибори Президента України.

Стаття 17. Організація роботи виборчих комісій

1. Основною формою роботи виборчої комісії є засідання. Засідання виборчої комісії скликається головою комісії, в разі його відсутності заступником голови, а також на вимогу не менш як половини членів комісії з обов'язковим повідомленням всіх членів комісії про час і місце засідання.

2. Засідання виборчої комісії веде її голова або його заступник, а в разі, коли вони з якихось причин не виконують цю функцію, - комісія визначає із свого складу головуючого на конкретному засіданні.

3. Засідання виборчої комісії є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як 2/3 її складу. Рішення приймається відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх. За однакової кількості голосів вирішальним вважається голос голови комісії. Рішення виборчої комісії повинно бути мотивованим і містити посилання на конкретні статті чи пункти законодавчих актів та на обставини справи. Особи, які входять до складу виборчої комісії, не згодні з прийнятим рішенням, можуть висловити в письмовій формі окрему думку, що додається до протоколу засідання.

4. Комісія може прийняти рішення про позбавлення права участі в засіданні осіб, зазначених у частині четвертій статті 7 цього Закону, якщо вони перешкоджають його проведенню.

5. Рішення виборчих комісій, прийняті в межах їх повноважень, є обов'язковими для учасників виборів та органів, що забезпечують їх проведення.

6. Органи державної влади, місцевого самоврядування, а також державні підприємства, установи і організації зобов'язані сприяти виборчим комісіям у здійсненні ними своїх повноважень.

Стаття 18. Оскарження рішень і дій виборчих комісій

1. Рішення і дії дільничної або окружної виборчої комісії можуть бути оскаржені претендентами на кандидата в Президенти України, кандидатами в Президенти України, їх довіреними або уповноваженими ними особами, партіями, виборчими блоками, а також уповноваженими особами зборів виборців, що висунули претендента на кандидата в Президенти України, та виборцями до вищестоящої виборчої комісії протягом 10 днів після прийняття рішення чи вчинення дії, якщо інше не передбачено цим Законом.

2. Скарги на відхилення дільничною виборчою комісією заяв про неправильності у списках виборців подаються до суду за місцезнаходженням відповідної виборчої дільниці і розглядаються судом протягом трьох днів.

3. Рішення і дії Центральної виборчої комісії у випадках, передбачених цим Законом, можуть бути оскаржені до Верховного Суду України, який розглядає їх протягом семи днів.

4. Рішення судових органів є остаточними.

Стаття 19. Списки виборців

Порядок складання списків виборців, включення до них громадян, оголошення списків, а також порядок внесення до них змін визначаються відповідно до статей 20, 21, 22 Закону України "Про вибори народних депутатів України" ( 3623-12 ).

Стаття 20. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення виборів
Президента України

1. Витрати, пов'язані з підготовкою і проведенням виборів Президента України, провадяться виборчими комісіями з єдиного Централізованого фонду по виборах Президента України, який створюється Центральною виборчою комісією за рахунок державного бюджету. Розмір цього фонду затверджується Президією Верховної Ради України.

2. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення виборів Президента України здійснюється Кабінетом Міністрів України.

3. Громадяни України, їх об'єднання, юридичні особи, зареєстровані в Україні, за винятком підприємств з іноземними інвестиціями, а також державних органів, підприємств, установ і організацій, що утримуються за рахунок державного бюджету, можуть вносити до Централізованого фонду по виборах Президента України свої пожертвування.

4. Поряд з державним фінансуванням виборів Президента України кандидатом у Президенти України можуть використовуватись кошти особистого виборчого фонду, який утворюється в порядку, визначеному цим Законом, для фінансування передвиборної агітації.

Глава 4.
Висування і реєстрація кандидатів
у президенти України

Стаття 21. Реєстрація участі партій (виборчих блоків) у
виборах Президента України

1. Партії (виборчі блоки), які налічують не менш як 1000 членів, мають право висунути кандидата в Президенти України після їх реєстрації Центральною виборчою комісією як таких, що беруть участь у виборах Президента України.

2. Реєстрація участі партії у виборах Президента України здійснюється Центральною виборчою комісією у тижневий строк на підставі відповідної заяви керівного органу партії, підписаної його повноважною особою. До заяви додаються довідки про реєстрацію партії Міністерством юстиції України, а також про кількісний склад партії на момент подання заяви.

3. Виборчий блок утворюється групою партій на підставі рішення їх керівних органів, зазначених в статті 22 цього Закону. Угода про утворення міжпартійного виборчого блоку для участі у виборах Президента України, підписана повноважними особами партій, що об'єднались у виборчий блок, а також довідки про реєстрацію цих партій Міністерством юстиції України та їх кількісний склад на момент реєстрації блоку додаються до заяви від імені блоку про реєстрацію його участі у виборах Президента України, підписаної керівниками зазначених партій. Заява є підставою для реєстрації даного виборчого блоку Центральною виборчою комісією в тижневий строк.

4. Рішення Центральної виборчої комісії про відмову в реєстрації участі партії (виборчого блоку) у виборах Президента України може бути оскаржено повноважною особою партії (виборчого блоку) до Верховного Суду України протягом 10 днів з моменту прийняття рішення.

Стаття 22. Порядок висування кандидатів у Президенти України
партією, виборчим блоком

1. Висування кандидатів у Президенти України починається з висування претендентів на кандидата в Президенти України (далі - претендентів) за 90 днів і закінчується за 60 днів до дня виборів.

2. Претендент висувається партією на з'їзді, конференції, загальних зборах чи іншому зібранні, що є найвищим статутним керівним органом партії.

Порядок проведення з'їзду (конференції, загальних зборів) партії визначається її статутом.

3. Висування претендента виборчим блоком здійснюється на міжпартійній конференції, делегати на яку обираються членами партій, що об'єдналися у блок, відповідно до норми представництва, визначеної угодою про утворення виборчого блоку.

4. З'їзд (конференція) правомочний вирішувати питання висування претендента, якщо на ньому присутні більше 2/3 обраних делегатів, але не менше 200 осіб.

5. В разі висунення претендента партія (виборчий блок) подає заяву до Центральної виборчої комісії. У заяві зазначаються прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, професія, посада (заняття), місце роботи і проживання, дані про місце проживання претендента в Україні протягом десяти (в тому числі п'яти останніх) років, партійність претендента, а також прізвище, ім'я, по батькові, адреса і номер телефону уповноваженої особи партії (виборчого блоку).

До заяви додаються:

1) витяг з протоколу (рішення) керівного органу партії (керівних органів партій, які об'єднались у виборчий блок) про висунення претендента;

2) заява претендента про його згоду балотуватися кандидатом у Президенти України.

6. Центральна виборча комісія видає уповноваженій особі партії (виборчого блоку) довідку про прийняття заяви не пізніш як на другий день з моменту її подання, з зазначенням дати і часу подання заяви.

Стаття 23. Збори виборців

1. Збори виборців мають право в строки, передбачені частиною першою статті 22 цього Закону, висунути кандидата в Президенти України, якщо в них беруть участь не менш як 500 громадян України, що мають право голосу. Збори виборців можуть проводитись за місцем проживання або на підприємствах, в установах, організаціях.

Ініціатори проведення зборів зобов'язані повідомити про дату і місце проведення зборів відповідну окружну виборчу комісію та місцевий орган державної виконавчої влади або виконавчий орган місцевого самоврядування не пізніш як за три дні до проведення зборів. Окружна виборча комісія може направити свого представника для здійснення контролю за дотриманням вимог цього Закону при проведенні зборів.

2. На початку зборів складається список їх учасників з зазначенням прізвища, імені, по батькові, дати народження та адреси учасника. Проти свого прізвища учасник зборів ставить особистий підпис. На зборах виборців ведеться протокол, в якому повинні бути зазначені дані про складання списку учасників зборів та їх кількість, обрання президії зборів та її склад. Список учасників зборів додається до протоколу.

Одна і та ж особа не може бути учасником більш як одних зборів виборців по висуванню претендента.

3. Рішенням зборів виборців, прийнятим більшістю голосів, затверджується ініціативна група виборців у складі 10-25 учасників зборів. Персональний склад ініціативної групи зазначається в протоколі зборів.

Стаття 24. Порядок висування кандидатів у Президенти України зборами
виборців

1. Збори виборців можуть обговорювати одну або кілька кандидатур претендентів. Кожний учасник зборів може запропонувати для обговорення будь-яку кандидатуру, в тому числі свою. Висунутою зборами виборців як претендент вважається особа, за яку проголосували не менш як 2/3 учасників зборів.

2. Ініціативна група виборців подає до відповідної окружної виборчої комісії заяву на ім'я Центральної виборчої комісії про реєстрацію претендента та заяву про реєстрацію ініціативної групи окружною комісією.

У заяві про реєстрацію претендента зазначаються дані про претендента, передбачені частиною п'ятою статті 22 цього Закону.

До заяви додаються:

1) протокол зборів виборців про висунення претендента;

2) список учасників зборів виборців;

3) заява претендента про його згоду балотуватися кандидатом у Президенти України.

У заяві про реєстрацію ініціативної групи виборців зазначаються прізвище, ім'я, по батькові, адреса і номер телефону уповноваженої особи ініціативної групи.

3. Окружна виборча комісія видає уповноваженій особі ініціативної групи виборців довідку про прийняття заяви про реєстрацію претендента. Не пізніш як на п'ятий день після прийняття заяви окружна виборча комісія складає протокол про відповідність поданих документів вимогам цього Закону та приймає рішення про реєстрацію ініціативної групи виборців. Зазначений протокол разом з іншими необхідними документами негайно надсилається до Центральної виборчої комісії для прийняття рішення про реєстрацію претендента. Копії протоколу та рішення про реєстрацію ініціативної групи видаються уповноваженій особі ініціативної групи виборців.

Відмова в реєстрації ініціативної групи може бути оскаржена її уповноваженою особою до суду за місцезнаходженням відповідної окружної виборчої комісії.

4. Центральна виборча комісія розглядає протокол окружної виборчої комісії разом з поданими документами про реєстрацію претендента, висунутого зборами виборців, і приймає рішення про реєстрацію претендента або про відмову в ній не пізніш як у тижневий строк з дня надходження протоколу.

5. У разі, якщо одна і та ж особа висунута претендентом більш як одними зборами виборців, Центральна виборча комісія здійснює реєстрацію даного претендента на підставі протоколу окружної виборчої комісії, який надійшов до комісії першим. Одночасно Центральна виборча комісія реєструє ініціативну групу виборців, зазначену в даному протоколі, як таку, що набуває статусу суб'єкта висунення даного претендента. У цьому разі інші протоколи з матеріалами щодо висунення даного претендента розглядаються комісією і додаються до рішення про реєстрацію відповідного претендента, а в рішенні вказуються назви всіх зборів, від яких висунуто претендента. Зазначені в цих протоколах ініціативні групи виборців, зареєстровані відповідними окружними комісіями, можуть утворювати із свого складу групи підтримки даного претендента.

Стаття 25. Реєстрація претендента на кандидата в Президенти України

1. Претендент повинен відповідати вимогам статті 2 цього Закону.

2. Центральна виборча комісія приймає рішення про реєстрацію претендента в тижневий строк з дня подання заяви про реєстрацію претендента уповноваженою особою партії (виборчого блоку) або з дня надходження протоколу окружної виборчої комісії відповідно до частини четвертої статті 24 цього Закону та видає уповноваженій особі партії (виборчого блоку), ініціативної групи виборців довідку про реєстрацію претендента і встановлений зразок підписного листа для збирання підписів виборців на підтримку претендента.

3. Претендент може бути зареєстрований як кандидат у Президенти України, якщо його кандидатуру підтримають своїми підписами не менш як 100 тисяч громадян України, які мають право голосу, в тому числі не менш як 1500 громадян у кожному із 2/3 загальної кількості виборчих округів.

4. Претендент, уповноважені ним особи або уповноважені особи партії (виборчого блоку), ініціативної групи виборців мають право безпосередньо отримувати підписні листи в окружних виборчих комісіях, про що Центральна виборча комісія видає їм відповідне посвідчення. Вона може прийняти рішення про надання права претендентам на самостійне тиражування підписних листів.

Стаття 26. Підписний лист

Зразок підписного листа затверджується Центральною виборчою комісією і повинен мати графи, в яких містяться такі відомості: порядковий номер підпису; прізвище, ім'я, по батькові виборця, число, місяць та рік його народження; місце проживання; номер і серія паспорта або іншого документа, що посвідчує особу; особистий підпис виборця, а також повинен передбачати можливість для зазначення відомостей відповідно до частини першої статті 27 цього Закону.

Стаття 27. Порядок збирання підписів виборців на підтримку претендента

1. Виборці, уповноважені збирати підписи на підтримку претендента, повинні зазначити у підписному листі прізвище, ім'я та по батькові претендента, рік його народження, професію, посаду (заняття), місце роботи і проживання, партійність, а також своє прізвище, ім'я, по батькові, домашню адресу і номер телефону.

Біля кожного підпису виборця особою, яка збирає підписи, зазначаються дані про виборця, передбачені в статті 26 цього Закону, дата підпису. Підписний лист підписується особою, яка збирає підписи.

2. В одному підписному листі повинні бути підписи мешканців лише одного населеного пункту.

3. Один виборець має право підтримати своїм підписом лише одного претендента.

Виборчі комісії мають право перевірити достовірність підписів. Якщо один і той же виборець підтримав більше одного претендента, то всі його підписи вважаються недійсними. Недійсними вважаються підроблені, а також насильно зібрані підписи, якщо про це у письмовій формі заявить виборець, якого примусили підписатися або за якого зробили підпис.

4. Підписні листи подаються до відповідної окружної виборчої комісії для реєстрації не пізніш як за 50 днів до дня виборів Президента України. Про реєстрацію підписних листів окружна комісія видає особам, що їх подали, довідку (на їх вимогу).

Після перевірки відповідності оформлення підписних листів вимогам цього Закону окружна виборча комісія не пізніш як у п'ятиденний строк складає про це протокол та не пізніше наступного дня надсилає їх разом з протоколом до Центральної виборчої комісії. Порядок перевірки дотримання вимог цього Закону щодо збирання підписів на підтримку претендента визначається Центральною виборчою комісією.

5. У разі невідповідності оформлення поданих підписних листів вимогам цього Закону окружна виборча комісія не пізніш як на третій день після їх прийняття сповіщає про це осіб, які їх подали. Виправлені або додаткові підписні листи подаються до окружної комісії не пізніш як за 45 днів до дня виборів Президента України.

6. Про результати збирання підписів на підтримку кожного з претендентів Центральна виборча комісія складає протокол, з яким ознайомлює претендента, або уповноважену особу партії (виборчого блоку), або уповноважену особу ініціативної групи виборців у дводенний строк.

Окружні виборчі комісії на письмову вимогу претендента зобов'язані надавати інформацію про кількість отриманих на його підтримку підписів.

7. Право ознайомлення із списками виборців, які підтримують претендента, мають лише члени виборчих комісій і, в разі порушення справи в суді, учасники судового процесу.

Стаття 28. Реєстрація кандидатів у Президенти України

1. Реєстрація претендентів як кандидатів у Президенти України здійснюється Центральною виборчою комісією не пізніш як на п'ятий день після подання всіх необхідних для реєстрації документів.

2. Рішення про реєстрацію кандидата в Президенти України приймається Центральною виборчою комісією за наявності таких документів:

1) заяви керівного органу партії (виборчого блоку), що висунула претендента, підписаної повноважною особою цього органу (керівниками партій, об'єднаних у виборчий блок), або заяви ініціативної групи виборців, зареєстрованої Центральною виборчою комісією відповідно до частини п'ятої статті 24 цього Закону, про реєстрацію кандидата в Президенти України;

2) підписних листів з необхідною кількістю підписів виборців на підтримку претендента;

3) протоколу Центральної виборчої комісії про результати збирання підписів виборців на підтримку претендента;

4) заяви претендента про згоду балотуватися кандидатом у Президенти України;

5) програми кандидата в Президенти України;

6) декларації претендента про доходи за попередній рік, складеної за формою, визначеною Міністерством фінансів України.

Зазначені документи (крім передбачених пунктами 2 і 3) повинні бути подані до Центральної виборчої комісії не пізніш як за 40 днів до дня виборів.

3. Особі, яка подала необхідні документи, Центральна виборча комісія не пізніш як наступного дня видає довідку, в якій зазначаються дата і час прийняття документів. У разі невідповідності поданих документів вимогам цього Закону Центральна виборча комісія не пізніш як на третій день після прийняття документів сповіщає про це осіб, які їх подали. Виправлені документи повинні бути подані до Центральної виборчої комісії не пізніш як за 35 днів до дня виборів Президента України.

4. Рішення про реєстрацію претендента як кандидата в Президенти України приймається Центральною виборчою комісією не пізніш як у тижневий строк після дати прийняття всіх документів, передбачених частиною другою цієї статті, в тому числі виправлених.

Реєстрація кандидатів у Президенти України повинна бути завершена не пізніш як за 30 днів до дня виборів Президента України.

5. Центральна виборча комісія протягом двох днів після реєстрації видає кандидату в Президенти України відповідне посвідчення.

6. Прізвища зареєстрованих кандидатів у Президенти України нумеруються в Центральній виборчій комісії згідно з черговістю надходження документів, які відповідають вимогам цього Закону. Не пізніш як на п'ятий день після закінчення реєстрації всіх кандидатів Центральна виборча комісія публікує в пресі та оголошує в інших засобах масової інформації список кандидатів у Президенти України із зазначенням у порядку реєстрації прізвища, імені, по батькові, року народження, посади (заняття), партійності, місця роботи і проживання кожного кандидата та, за письмовим зверненням кандидата, номера рахунку його особистого виборчого фонду.

7. Відмова Центральної виборчої комісії зареєструвати претендента як кандидата в Президенти України може бути оскаржена до Верховного Суду України суб'єктами, які його висунули. Верховний Суд України розглядає скаргу в триденний строк. Рішення Верховного Суду України є остаточним.

8. Рішення про реєстрацію кандидата в Президенти України може бути скасовано Верховним Судом України за поданням Центральної виборчої комісії, а також у разі звернення до Верховного Суду України повноважної особи партії (виборчого блоку) або ініціативної групи виборців з заявою про скасування рішення про реєстрацію висунутого ними претендента.

Стаття 29. Декларація про доходи кандидата у Президенти України

1. Декларація про доходи кандидата у Президенти України за попередній рік складається за формою, встановленою Міністерством фінансів України, особисто претендентом, який відповідає за достовірність поданих у ній відомостей.

2. Центральна виборча комісія може запропонувати відповідним державним органам у триденний строк перевірити декларацію. Виявлення у ній завідомо неправдивих відомостей або інших істотних порушень законодавства є підставою для відмови в реєстрації претендента як кандидата в Президенти України. У разі виявлення таких фактів після реєстрації кандидата в Президенти України Центральна виборча комісія може звернутися до Верховного Суду України із заявою про скасування реєстрації відповідної особи як кандидата в Президенти України, в порядку, передбаченому статтею 28 цього Закону.

3. Виборці мають право на ознайомлення з деклараціями кандидатів у Президенти України. За рішенням Центральної виборчої комісії декларації всіх кандидатів у Президенти України публікуються в газеті "Голос України".

Стаття 30. Вибуття кандидата у Президенти України з балотування

1. Кандидат у Президенти України в будь-який час до дня виборів може зняти свою кандидатуру, звернувшись з відповідною письмовою заявою до Центральної виборчої комісії. У цьому разі за рішенням комісії його кандидатура виключається із списку кандидатів, і він вибуває з балотування на виборах Президента України.

2. У разі смерті кандидата Центральна виборча комісія оголошує його таким, що вибув з балотування на виборах, і його кандидатура виключається із списку кандидатів у Президенти України.

3. У разі порушення кандидатом у Президенти України вимог виборчого законодавства Центральна виборча комісія може звернутися до Верховного Суду України із заявою про скасування реєстрації відповідної особи як кандидата в Президенти України. Верховний Суд України розглядає заяву Центральної виборчої комісії і приймає рішення протягом семи днів, але не пізніш як за один день до дня виборів.

Якщо Верховний Суд України прийме рішення про скасування реєстрації, відповідна кандидатура виключається із списку кандидатів у Президенти України, і кандидат вибуває з балотування на виборах.

4. Інформація про вибуття кандидата у Президенти України з балотування доводиться Центральною виборчою комісією до відома окружних виборчих комісій, публікується в пресі і оголошується в інших засобах масової інформації протягом п'яти днів після прийняття відповідного рішення, але не пізніш як за один день до дня виборів.

Глава 5.
Передвиборна агітація

Стаття 31. Проведення передвиборної агітації кандидатами в Президенти
України

1. Особа, яка отримала посвідчення про реєстрацію її як кандидата у Президенти України, має право вести передвиборну агітацію.

2. Форми і засоби передвиборної агітації по виборах Президента України визначаються відповідно до статті 32 Закону України "Про вибори народних депутатів України" ( 3623-12 ).

3. Центральна виборча комісія за рахунок коштів Централізованого фонду по виборах Президента України не пізніш як за 20 днів до дня виборів забезпечує через окружні виборчі комісії виготовлення передвиборних плакатів кандидатів у Президенти України для кожного кандидата на один виборчий округ у кількості примірників, що на 8 тисяч перевищує кількість виборчих дільниць у відповідному окрузі. Зазначений плакат, при можливості, може бути виготовлений за бажанням кандидата в більшій кількості на кошти його особистого виборчого фонду та з наданих ним матеріалів.

Для забезпечення своєчасного виготовлення передвиборних плакатів у Центральну виборчу комісію одночасно з поданням документів для реєстрації кандидата, а в окружні виборчі комісії - не пізніш як на другий день після дня реєстрації, подаються фотокартка кандидата встановленого розміру, передвиборна програма (платформа) та автобіографія обсягом до чотирьох сторінок машинописного тексту, друкованого через півтора інтервали. Ці матеріали не повинні містити відомості, що становлять охоронювану законом таємницю, неправдиві відомості, заклики до насильницьких дій, заборонених законодавством України, або комерційну рекламу. Центральна і окружні виборчі комісії розглядають подані матеріали і, в разі їх відповідності вимогам цього Закону, погоджують з кандидатом текст передвиборного плаката та забезпечують його друкування.

4. Кожен кандидат за власним розсудом може забезпечувати виготовлення інших матеріалів передвиборної агітації за рахунок і в межах коштів особистого виборчого фонду. Відомості, що подаються у зазначених матеріалах, повинні відповідати вимогам цього Закону, їх тексти перед друкуванням мають бути погоджені з відповідною виборчою комісією.

5. Місцеві органи державної виконавчої влади та органи місцевого самоврядування відводять місця та обладнують стенди, дошки у прилюдних місцях для розміщення громадянами матеріалів передвиборної агітації, забезпечують наявність на них матеріалів передвиборної агітації, видання яких здійснюють відповідні виборчі комісії, а також опублікованих ними повідомлень, передбачених цим Законом, щодо виборчої кампанії та кандидатів у Президенти України. Вони можуть приймати рішення про заборону розміщення цих матеріалів на окремих будівлях, що є пам'ятками архітектури, або з метою безпеки дорожнього руху.

6. Обмеження у проведенні передвиборної агітації під час виборчої кампанії по виборах Президента України встановлюються відповідно до статті 35 Закону України "Про вибори народних депутатів України" ( 3623-12 ), за винятком частини третьої цієї статті.

Стаття 32. Використання державних засобів масової інформації у
передвиборній агітації

1. Кандидатам у Президенти України надається право безплатного користування державними засобами масової інформації шляхом надання їм рівноцінного і однакового за обсягом часу мовлення на загальнодержавному рівні і в межах окремого виборчого округу.

Конкретний обсяг і час радіо- і телепередач, визначених для передвиборної агітації кандидатів у Президенти України, на загальнодержавному рівні встановлюється Центральною виборчою комісією, у виборчих округах - окружними виборчими комісіями за погодженням з керівниками відповідних засобів масової інформації.

2. Кандидати в Президенти України мають право на безплатне розміщення тексту своєї передвиборної програми обсягом не більше двох сторінок машинописного тексту в однаковому поліграфічному виконанні в друкованих засобах масової інформації, засновниками яких є органи державної влади.

3. Виборчі комісії за рахунок коштів, виділених на вибори з Централізованого фонду по виборах Президента України, а також коштів, які надійшли до їх виборчого фонду, оплачують встановлені згідно з цим Законом: час на державному радіо і телебаченні, друкування передвиборних плакатів та публікацію передвиборних програм (платформ) кандидатів у Президенти України в друкованих засобах масової інформації, засновниками яких є місцеві органи державної влади і самоврядування.

4. Кошти на агітацію в інших друкованих засобах масової інформації (газетах) та недержавних засобах масової інформації обмежуються лише розміром особистого виборчого фонду на рівних умовах оплати для всіх кандидатів.

Стаття 33. Особистий виборчий фонд кандидата у Президенти України

1. Кожний кандидат у Президенти України може мати особистий виборчий фонд.

Особистий виборчий фонд утворюється за рахунок власних коштів кандидата, коштів політичних партій, пожертвувань громадян України, юридичних осіб, зареєстрованих в Україні, за винятком державних підприємств, державних органів, установ і організацій, органів місцевого самоврядування, а також іноземних громадян та юридичних осіб, підприємств з іноземними інвестиціями.

Будь-які умови, домовленості та угоди між пожертвувачем і кандидатом, партією (виборчим блоком) щодо коштів, які перераховуються до виборчого фонду кандидата, є недійсними.

2. Розмір особистого виборчого фонду кандидата у Президенти України не повинен перевищувати 10000 мінімальних заробітних плат.

Розмір пожертвувань однієї юридичної або фізичної особи не може перевищувати 100 мінімальних заробітних плат.

3. За письмовою заявою кандидата у Президенти України Ощадний банк України за місцем знаходження Центральної виборчої комісії зобов'язаний відкрити рахунок з грифом "Виборчий фонд" на його ім'я.

4. Контроль за надходженням і використанням коштів особистого виборчого фонду кандидата у Президенти України здійснюється виборчими комісіями, фінансовими та податковими органами, банківськими установами, в яких відкрито відповідний рахунок. За зверненням кандидата у Президенти банк надає йому повні відомості про розміри та джерела пожертвувань до його особистого виборчого фонду.

5. Центральна виборча комісія не пізніш як у триденний строк повідомляє виборців через засоби масової інформації про надходження до особистого виборчого фонду кандидата загальної суми коштів, дозволеної цим Законом.

6. Кандидату, його довіреним та уповноваженим особам забороняється одержувати від будь-кого та витрачати власні кошти на передвиборну агітацію поза особистим виборчим фондом кандидата.

7. Не вважається оплатною участь громадян у передвиборній кампанії особистою працею, в тому числі з використанням власних засобів, на громадських засадах у вільний від роботи або служби час.

8. Якщо кошти перераховані до особистого виборчого фонду кандидата фізичною чи юридичною особою, яка згідно з цим Законом не має права на такі пожертвування, або анонімною чи підставною особою, або якщо адреса пожертвувача відсутня чи є такою, що по ній неможливо відшукати пожертвувача, ці кошти перераховуються до Централізованого фонду по виборах Президента України.

9. Кошти (або їх частина), які надійшли до особистого виборчого фонду кандидата понад встановлений цим Законом максимальний розмір фонду, повертаються пожертвувачу за його рахунок.

10. Кошти, які залишилися в особистому виборчому фонді кандидата після обрання його Президентом України або вибуття з балотування на виборах, перераховуються до Централізованого фонду по виборах Президента України.

11. Якщо кандидат, якого не було обрано на виборах Президента України, що були визнані недійсними або такими, що не відбулися, реєструється кандидатом у Президенти України на повторних виборах, він має право розпоряджатися коштами, що залишилися в його особистому виборчому фонді за умови, що причиною визнання виборів недійсними або такими, що не відбулися, не були дії кандидата, його довірених чи уповноважених ним осіб.

12. Кандидат має право відмовитися від коштів, що надійшли від пожертвувача, про що він подає заяву до установи, в якій відкрито рахунок його особистого виборчого фонду. Ці кошти повертаються згаданою установою пожертвувачу за його рахунок і не зараховуються при обчисленні максимально дозволеного розміру особистого виборчого фонду кандидата.

13. У разі порушення кандидатом у Президенти України вимог цього Закону щодо фінансування або матеріальної підтримки він може бути знятий з балотування в порядку, передбаченому цим Законом.

Глава 6.
Гарантії діяльності кандидатів у президенти
України та інших учасників виборів

Стаття 34. Права кандидата у Президенти України при проведенні
виборчої кампанії

1. Кандидати в Президенти України з часу їх реєстрації Центральною виборчою комісією беруть участь у виборчій кампанії на рівних засадах, мають рівне право на використання державних засобів масової інформації на території України.

2. Всім зареєстрованим кандидатам у Президенти України надаються рівні можливості щодо матеріально-технічного і фінансового забезпечення їх участі у виборчій кампанії з боку держави.

3. Зареєстровані кандидати у Президенти України на час проведення передвиборної кампанії мають право на звільнення від виробничих або службових обов'язків із збереженням середньої заробітної плати за місцем роботи за рахунок коштів, що виділяються на проведення виборів.

4. Кандидати в Президенти України мають право на безплатний проїзд всіма видами пасажирського транспорту (за винятком таксі) в межах території України.

5. Кандидати у Президенти України не можуть бути під час виборчої кампанії звільнені з роботи, а також переведені на іншу роботу або посаду без їх згоди.

6. Кандидат у Президенти України під час проведення виборчої кампанії не може бути притягнутий до кримінальної відповідальності, заарештований або підданий заходам адміністративного стягнення, які накладаються в судовому порядку, без згоди Центральної виборчої комісії.

Стаття 35. Довірені особи кандидата в Президенти України

1. Кандидат у Президенти України може мати до 30 довірених осіб, які допомагають йому в проведенні виборчої кампанії, ведуть агітацію за обрання його Президентом, представляють інтереси кандидата у взаємовідносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, виборцями, а також у виборчих комісіях.

2. Кандидат у Президенти визначає довірених осіб за своїм розсудом і повідомляє про них для реєстрації в Центральну виборчу комісію, яка після реєстрації видає їм посвідчення. Кандидат у Президенти має право в будь-який час до виборів замінити довірених осіб.

3. Зареєстровані довірені особи кандидатів у Президенти на час проведення передвиборної кампанії мають право на звільнення від виробничих або службових обов'язків із збереженням середньої заробітної плати за місцем роботи. Відшкодування витрат середньої заробітної плати та на відрядження в межах території України здійснюється за рахунок коштів, що виділяються на проведення виборів.

Стаття 36. Участь довірених осіб та інших учасників виборів у роботі
виборчих комісій

1. Довірені особи кандидатів у Президенти України та інші особи, зазначені в частині четвертій статті 7 цього Закону, беруть участь у засіданнях виборчих комісій під час реєстрації кандидатів у Президенти України, голосування, підрахунку голосів на виборчій дільниці, визначення результатів голосування по округу і підбиття загальних підсумків виборів Президента України. Повноваження зазначених представників визначаються в порядку, встановленому цим Законом, і засвідчуються відповідним документом. Втручання названих осіб у роботу виборчих комісій не допускається.

2. Особи, перелічені в частині першій цієї статті, в разі виявлення порушень законодавства про вибори Президента України мають право скласти про це акт, який підписується особою (особами), що виявили порушення, і виборцями - свідками порушення, та звернутись до відповідної виборчої комісії з заявою про усунення порушень. Акта заява підлягають реєстрації в комісії.

Стаття 37. Відповідальність за порушення законодавства про вибори
Президента України

1. Особи, які перешкоджають шляхом насильства, обману, погроз або іншим шляхом вільному здійсненню громадянином України права обирати і бути обраним Президентом України, вести передвиборну агітацію, публічно закликають або агітують за бойкотування виборів, а також члени виборчих комісій, службові особи державних і громадських органів, які вчинили підлог виборчих документів, завідомо неправильний підрахунок голосів, порушили таємницю голосування або допустили інше порушення цього Закону, несуть встановлену законом відповідальність.

2. До відповідальності притягаються також особи, які опублікували або іншим способом поширили завідомо неправдиві відомості про кандидата в Президенти України.

Глава 7.
Проведення голосування, визначення
результатів виборів президента
України

Стаття 38. Виборчий бюлетень

Форму і текст виборчого бюлетеня по виборах Президента України затверджує Центральна виборча комісія.

Виборчий бюлетень повинен відповідати вимогам, встановленим статтею 39 Закону України "Про вибори народних депутатів України" ( 3623-12 ).

Стаття 39. Організація голосування і порядок підрахунку голосів на
виборчій дільниці

Час і місце, організація і порядок голосування, умови проведення дострокового голосування та підрахунок голосів на виборчій дільниці по виборах Президента України визначаються відповідно до Закону України "Про вибори народних депутатів України".

Стаття 40. Встановлення підсумків голосування по виборчому округу

Підсумки голосування по виборчому округу встановлюються в порядку, визначеному відповідно до частин першої і другої статті 43 Закону України "Про вибори народних депутатів України", за винятком надання примірників протоколу окружної виборчої комісії кандидатам у Президенти України. Кількість примірників зазначеного протоколу визначається Центральною виборчою комісією.

Стаття 41. Встановлення результатів виборів Президента України

1. Центральна виборча комісія по виборах Президента України на підставі протоколів окружних виборчих комісій не пізніш як у тижневий строк після виборів встановлює результати виборів Президента України.

2. Вибори Президента України вважаються такими, що відбулися, якщо в них взяло участь більше половини виборців, внесених до списків виборців.

3. Вибори визнаються такими, що не відбулися, якщо у виборах взяли участь 50 і менше відсотків виборців, внесених до списків виборців, а також у зв'язку з вибуттям всіх зареєстрованих кандидатів у Президенти України.

4. Обраним Президентом України вважається кандидат, який одержав на виборах більше половини голосів виборців, що взяли участь у голосуванні.

5. Вибори Президента України можуть бути визнані недійсними, якщо в ході виборів або при підрахунку голосів мали місце порушення, які суттєво вплинули на підсумки голосування.

6. Повідомлення про результати виборів Президента України публікується Центральною виборчою комісією не пізніш як через три дні з моменту підписання протоколу про результати виборів.

Стаття 42. Повторне голосування

1. Якщо до виборчого бюлетеня було включено більше двох кандидатів у Президенти України і жодного з них не було обрано, Центральна виборча комісія призначає повторне голосування по виборах Президента України по двох кандидатах, які одержали найбільшу кількість голосів, не рахуючи тих кандидатів, які після першого голосування зняли свої кандидатури.

У разі, коли один з кандидатів, по яких проводиться повторне голосування, не пізніш як за сім днів до дня голосування зняв свою кандидатуру, Центральна виборча комісія приймає рішення про включення до виборчого бюлетеня наступного за кількістю одержаних голосів кандидата. Якщо кандидатура знята пізніше зазначеного строку або немає інших кандидатів, голосування проводиться по одній кандидатурі. ( Частина перша статті 42 в редакції Закону N 100/94-ВР від 13.07.94 )

2. Повторне голосування проводиться не пізніш як у двотижневий строк після дня виборів Президента України з додержанням вимог цього Закону. Повідомлення про дату проведення повторного голосування публікується у пресі.

3. Обраним Президентом України вважається кандидат, який в результаті повторного голосування одержав більшу, ніж інший кандидат, кількість голосів виборців, що взяли участь у голосуванні, і за умови, що кількість голосів, поданих за нього, перевищує кількість голосів, поданих проти нього. Якщо повторне голосування проводилось лише по одній кандидатурі, кандидат вважається обраним Президентом України, якщо він одержав більшість голосів виборців, що взяли участь у голосуванні.

Стаття 43. Визнання виборів Президента України недійсними

1. Звернення про визнання виборів Президента України недійсними можуть бути подані до Центральної виборчої комісії кандидатами у Президенти України, уповноваженими особами партій (виборчих блоків), які висунули кандидата у Президенти України, а також Генеральним прокурором України протягом 10 днів з дня опублікування результатів виборів Президента України Центральною виборчою комісією.

2. Рішення про визнання виборів недійсними приймається Центральною виборчою комісією. Це рішення може бути оскаржено особами, зазначеними в частині першій цієї статті, до Верховного Суду України протягом 10 днів після його опублікування.

Стаття 44. Повторні вибори

1. Якщо на виборах Президента України балотувалося не більше двох кандидатів у Президенти України і жодного з них не було обрано, а також у разі визнання виборів Президента такими, що не відбулися, або недійсними, або якщо повторне голосування не дало змоги визначити кандидата, обраного Президентом України, Центральна виборча комісія не пізніш як на десятий день після встановлення результатів виборів вносить до Верховної Ради України подання про призначення повторних виборів з повторним висуванням кандидатів у Президенти України.

2. Верховна Рада України не пізніш як у двомісячний термін після дня виборів приймає рішення про проведення повторних виборів Президента України.

3. Висування і реєстрація кандидатів у Президенти України, інші заходи, пов'язані з проведенням повторних виборів Президента, проводяться в порядку, встановленому цим Законом. За рішенням Центральної виборчої комісії вибори можуть проводитись раніше утвореними окружними та дільничними виборчими комісіями по виборах Президента України.

4. Повідомлення про проведення повторних виборів Президента України публікуються в пресі та оголошуються в інших засобах масової інформації.

Стаття 45. Посвідчення про обрання Президентом України

Про обрання кандидата Президентом України Центральна виборча комісія видає обраній особі посвідчення.

Голова Верховної Ради Української РСР Л.КРАВЧУК

м. Київ, 5 липня 1991 року
N 1297-XII

^ Наверх
наверх