документiв в базi
550558
Подiлитися 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів
України з прикордонних питань

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, N 37, ст.167 )

( Вводиться в дію Постановою ВР
N 246/96-ВР від 18.06.
96, ВВР, 1996, N 37, ст.168 )

Верховна Рада України постановляє:

Внести зміни і доповнення до таких законодавчих актів України:

I. У Законі України "Про державний кордон України" ( 1777-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 2, ст.5):

1. Статтю 2 після першого речення доповнити реченням такого змісту: "Охорона державного кордону України є невід'ємною частиною загальнодержавної системи забезпечення національної безпеки і полягає у здійсненні політичних, правових, організаційних, економічних, екологічних, санітарно-карантинних, військових, оперативних, технічних та інших заходів".

2. Пункт 5 статті 6 викласти в такій редакції:

"5) обмежена лінією державного кордону частина вод річок, озер та інших водойм, береги яких належать Україні".

3. Статтю 9 викласти в такій редакції:

"Стаття 9. Перетинання державного кордону України

Залізничне, автомобільне, морське, річкове, поромне, повітряне та інше сполучення через державний кордон України здійснюється в пунктах пропуску, що встановлюються Кабінетом Міністрів України відповідно до законодавства України і міжнародних договорів України.

Пункт пропуску через державний кордон України - це спеціально виділена територія на залізничних і автомобільних станціях, у морських і річкових портах, аеропортах (аеродромах) з комплексом будівель, споруд і технічних засобів, де здійснюються прикордонний, митний та інші види контролю і пропуск через державний кордон осіб, транспортних засобів, вантажів та іншого майна.

Морські та річкові невійськові судна і військові кораблі перетинають державний кордон України відповідно до цього Закону, інших актів законодавства України, а також правил, що видаються уповноваженими на те державними органами України і публікуються у встановленому порядку. Повітряні судна перетинають державний кордон України у спеціально виділених повітряних коридорах перельоту відповідно до цього Закону, інших актів законодавства України, а також правил, що видаються уповноваженими на те державними органами України і публікуються у встановленому порядку.

Переліт державного кордону України поза повітряними коридорами допускається тільки з дозволу уповноважених на те державних органів України.

Під час надзвичайних ситуацій, зумовлених великими аваріями, катастрофами і стихійним лихом, аварійно-рятувальні та аварійно-відновлювальні формування перетинають державний кордон України для локалізації та ліквідації таких ситуацій у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України відповідно до міжнародних договорів України".

4. Статтю 22 викласти в такій редакції:

"Стаття 22. Прикордонна смуга та контрольовані прикордонні
райони

З метою забезпечення на державному кордоні України належного порядку Кабінетом Міністрів України встановлюється прикордонна смуга, а також можуть установлюватися контрольовані прикордонні райони.

Прикордонна смуга встановлюється безпосередньо вздовж державного кордону України на його сухопутних ділянках або вздовж берегів прикордонних річок, озер та інших водойм з урахуванням особливостей місцевості та умов, що визначаються Кабінетом Міністрів України. До прикордонної смуги не включаються населені пункти і місця масового відпочинку населення.

Контрольовані прикордонні райони встановлюються, як правило, в межах території району, міста, селища, сільради, прилеглої до державного кордону України або до узбережжя моря, що охороняється Прикордонними військами України. До контрольованого прикордонного району включаються також територіальне море України, внутрішні води України і частина вод прикордонних річок, озер та інших водойм України і розташовані в цих водах острови".

5. У статті 23:

частину першу після слів "У прикордонній смузі" доповнити словами "та контрольованому прикордонному районі";

частину другу після слів "де прикордонну смугу" доповнити словами "та контрольований прикордонний район".

6. У назві і тексті статті 27 слово "протиповітряної" замінити словом "повітряної".

7. Доповнити Закон статтею 27-1 такого змісту:

"Стаття 27-1. Взаємодія в охороні державного кордону

Прикордонні війська України в межах встановлених чинним законодавством повноважень координують діяльність державних органів, що здійснюють різні види контролю при перетинанні державного кордону України або беруть участь у забезпеченні режиму державного кордону, прикордонного режиму і режиму в пунктах пропуску через державний кордон України.

Розпорядження Державного комітету у справах охорони державного кордону України з питань додержання режимів на державному кордоні, видані в межах його компетенції, є обов'язковими для державних органів, зазначених у частині першій цієї статті".

8. Статтю 33 доповнити частинами другою і третьою такого змісту:

"Громадянам України, які беруть участь в охороні державного кордону України, держава гарантує захист життя і здоров'я від злочинних посягань.

Порядок участі громадян України в охороні державного кордону та їх соціальний захист визначаються відповідними актами законодавства".

II. У Законі України "Про Прикордонні війська України" ( 1779-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 2, ст.7):

1. Статтю 1 після слів "а також охорона" доповнити словами "виключної (морської)".

2. У статті 6:

пункт 5 після слів "державного кордону України та" доповнити словами "виключної (морської)";

доповнити статтю пунктами 10, 11 та 12 такого змісту:

"10) здійснювати охорону дипломатичних представництв України, постійних представництв України при міжнародних організаціях і консульських установ України в іноземних державах;

11) у відповідності з чинним законодавством України забезпечувати систему особливих заходів щодо захисту військовослужбовців Прикордонних військ України, які беруть безпосередню участь в оперативно-розшуковій діяльності та здійсненні контролю за переміщенням людей, транспортних засобів, товарів та інших предметів чи речовин через державний і митний кордон України, від посягань на життя, здоров'я, житло і майно зазначених осіб та їх близьких родичів у зв'язку зі службовою діяльністю цих військовослужбовців;

12) здійснювати взаємодію при охороні державного кордону з відповідними органами, військовими формуваннями іноземних держав у порядку, який встановлюється міжнародними договорами та актами законодавства України".

3. У статті 7:

абзац перший викласти в такій редакції:

"У межах прикордонної смуги, контрольованого прикордонного району, в пунктах пропуску через державний кордон України, а також на території, де прикордонну смугу та контрольований прикордонний район не встановлено, але Прикордонні війська України здійснюють охорону державного кордону України або прилеглої до охоронюваного Прикордонними військами України узбережжя моря території району, міста, селища, сільради, в територіальному морі України, внутрішніх водах, що належать Україні, Прикордонні війська України мають право";

пункт 1 доповнити словами "користуватися безоплатно всіма видами міського пасажирського транспорту (крім таксі), залізничного і водного транспорту приміського сполучення та автобусами приміських маршрутів";

пункт 15 після слів "щодо охорони державного кордону України" доповнити словами "виключної (морської)";

доповнити статтю пунктами 16, 17, 18, 19, 20 і 21 такого змісту:

"16) розглядати справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням правил прикордонного режиму і режиму в пунктах пропуску через державний кордон України;

17) у випадках і в порядку, встановлених законодавством України, не допускати в'їзду в Україну іноземних громадян, а також виїзду з неї громадян України та іноземних громадян;

18) використовувати в порядку, передбаченому законодавством України, земельні ділянки;

19) одержувати безоплатно за письмовими запитами командирів військових частин та начальників оперативно-розшукових підрозділів від державних органів, підприємств, установ і організацій, а також об'єднань громадян інформацію, необхідну для виконання покладених на війська обов'язків, за винятком випадків, коли законодавством України встановлено спеціальний порядок одержання інформації;

20) використовувати у порядку, встановленому законодавством України, водний і повітряний простір України, морські та річкові порти, аеропорти та аеродроми (посадочні майданчики), розташовані на території України, незалежно від їх відомчої належності і призначення; одержувати навігаційну, метеорологічну, гідрографічну та іншу інформацію, необхідну для забезпечення польотів і кораблеводіння, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

21) здійснювати спеціальні заходи забезпечення безпеки військовослужбовців Прикордонних військ України та їх близьких родичів, недоторканності житла, а також збереження їх майна згідно з чинним законодавством України".

4. Статтю 8 викласти в такій редакції:

"Стаття 8. Застосування зброї, бойової техніки та спеціальних засобів під час охорони державного кордону України і виключної (морської) економічної зони

Прикордонні війська України і Війська повітряної оборони України у порядку, передбаченому законодавством України, під час охорони державного кордону України і виключної (морської) економічної зони мають право застосовувати зброю, бойову техніку та спеціальні засоби для:

1) відбиття збройного нападу і вторгнення на територію України військових груп і банд, припинення збройних провокаційних дій на державному кордоні України;

2) відбиття нападу та припинення опору неозброєних осіб, коли життю прикордонників або населенню загрожує небезпека і запобігти їй іншими засобами немає можливості;

3) запобігання викраденню повітряних, морських та річкових суден, що належать Україні;

4) захисту населення від збройних нападів та інших дій, що становлять загрозу життю і здоров'ю людей, а також майну, коли інші засоби захисту виявилися марними;

5) запобігання спробі втечі осіб, затриманих за порушення державного кордону України, у разі неможливості перешкодити цьому іншим способом;

6) запобігання спробі порушників державного кордону України переховатися на території суміжної держави або прорватися вглиб території України, коли всі інші засоби для їх затримання вичерпано;

7) подання допомоги кораблям Прикордонних військ України під час відбиття збройного нападу на них, припинення ворожих дій іноземних суден щодо українського узбережжя, українських підводних та надводних об'єктів або для припинення збройного опору суден - порушників державного кордону України.

У разі необхідності можуть застосовуватися зброя і бойова техніка Військово-Морських Сил України та інших видів Збройних Сил України в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.

Зброя, бойова техніка та спеціальні засоби застосовуються під час охорони державного кордону України і виключної (морської) економічної зони України в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України".

5. У статті 9:

у частині першій слова "служби, яке затверджується Кабінетом Міністрів України" замінити словами "служби громадянами України";

частину другу викласти в такій редакції:

"На строкову військову службу в Прикордонні війська України призиваються громадяни України відповідно до Закону України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу" ( 2232-12 ). На період служби у Прикордонних військах України членство військовослужбовців у будь-якій політичній партії, організації чи русі не допускається";

доповнити статтю частинами третьою та четвертою такого змісту:

"Підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації військовослужбовців для Прикордонних військ України здійснюються відповідно до Закону України "Про освіту" ( 1060-12 ) та інших актів законодавства України.

Для забезпечення професійної освіти кадрів Прикордонних військ України створюються відповідні навчальні заклади".

6. Статтю 11 викласти в такій редакції:

"Стаття 11. Соціальний і правовий захист військовослужбовців
Прикордонних військ України

Військовослужбовці Прикордонних військ України під час виконання покладених на них обов'язків діють як представники влади від імені держави і перебувають під її захистом. Їх життя, честь і гідність охороняються законом.

Держава гарантує соціальний і правовий захист військовослужбовців Прикордонних військ України та членів їх сімей відповідно до законодавства України.

Соціальний захист працівників, які уклали трудовий договір із Прикордонними військами України, забезпечується на загальних підставах відповідно до законодавства про працю України".

7. Доповнити Закон розділом V такого змісту:

"V. Контроль за діяльністю прикордонних військ україни

Стаття 13. Контроль Верховної Ради України за діяльністю
Прикордонних військ України

Парламентський контроль за діяльністю Прикордонних військ України, дотриманням ними чинного законодавства здійснюється Комісією Верховної Ради України з питань оборони і державної безпеки.

Голова Державного комітету у справах охорони державного кордону України систематично інформує Верховну Раду України, Президію Верховної Ради України та Комісію Верховної Ради України з питань оборони і державної безпеки про виконання Прикордонними військами України покладених на них завдань та чинного законодавства, забезпечення прав і свобод людини.

Державний комітет у справах охорони державного кордону України у порядку, встановленому законодавством України, зобов'язаний відповідати на запити постійних і тимчасових комісій Верховної Ради України та народних депутатів України.

Голова Державного комітету у справах охорони державного кордону України щорічно подає Верховній Раді України письмовий звіт про діяльність Прикордонних військ України.

Стаття 14. Контроль Президента України за діяльністю
Прикордонних військ України

Контроль за діяльністю Прикордонних військ України здійснюється Президентом України.

Постійний контроль за дотриманням законодавства України в діяльності Державного комітету у справах охорони державного кордону України, управлінь, з'єднань і частин Прикордонних військ України та конституційних прав громадян здійснюється Президентом України.

Голова Державного комітету у справах охорони державного кордону України систематично інформує Президента України, Раду національної безпеки України з основних питань своєї діяльності. Порядок подання такої інформації встановлюється Президентом України.

Голова Державного комітету у справах охорони державного кордону України щорічно подає Президенту України письмовий звіт про діяльність Прикордонних військ України.

Стаття 15. Відомчий контроль за адміністративно-господарською
і фінансовою діяльністю Прикордонних військ
України

Відомчий контроль за адміністративно-господарською і фінансовою діяльністю Державного комітету у справах охорони державного кордону України, управлінь, з'єднань і частин Прикордонних військ України здійснюється у порядку, визначеному Президентом України".

У зв'язку з цим статтю 13 вважати статтею 16 розділу п'ятого цього Закону.

III. У Положенні про порядок комплектування, військового, матеріально-технічного і фінансового забезпечення Прикордонних військ України, затвердженому Постановою Верховної Ради України від 4 листопада 1991 року ( 1781-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 2, ст.9):

1. Пункт 2 викласти в такій редакції:

"2. Особовий склад Прикордонних військ України включає військовослужбовців строкової військової служби та військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом на посадах солдатів і матросів, сержантів і старшин, прапорщиків і мічманів та офіцерського складу".

2. У пунктах 3 і 4 слово "дійсну" виключити.

3. Пункт 4 після слова "строкової" доповнити словом "військової"; у цьому ж пункті слова "Кримської АРСР і областей України" замінити словами "Автономної Республіки Крим, областей України, міст Києва і Севастополя".

4. У пункті 5 слова "прапорщиками, мічманами, військовослужбовцями надстрокової служби" замінити словами "військовослужбовцями, які проходять службу за контрактом на посадах солдатів і матросів, сержантів і старшин, прапорщиків і мічманів".

5. Пункт 6 доповнити абзацом другим такого змісту:

"До повного укомплектування Прикордонних військ України прапорщиками і мічманами ці посади можуть заміщуватися сержантами та старшинами, які проходять строкову військову службу і мають спеціальну підготовку".

6. У пункті 9 слово "дійсної" виключити.

7. В абзаці другому пункту 10 слова "особовим складом Прикордонних військ України, яке затверджується Кабінетом Міністрів України" замінити словами "громадянами України".

8. Пункт 13 викласти в такій редакції:

"13. Держава гарантує повне забезпечення підрозділів і військових формувань Прикордонних військ України матеріальними засобами, технікою, обладнанням, озброєнням, військовим та іншим майном, необхідними для охорони державного кордону України.

Матеріально-технічне забезпечення Прикордонних військ України ресурсами, що розподіляються централізовано, здійснюється на пріоритетних засадах у загальній системі державного матеріально-технічного постачання військових споживачів згідно з заявками на військове і ветеринарне забезпечення через відповідні центральні органи державної виконавчої влади".

9. Пункт 14 доповнити словами "а також на укладення прямих договорів з державними підприємствами, установами і організаціями та підприємствами незалежно від форм власності".

10. Доповнити Положення після пункту 14 новими пунктами 15, 16 і 17 такого змісту:

"15. Землі для потреб Прикордонних військ України надаються у порядку, визначеному законодавством України.

16. Забезпечення житлом військовослужбовців Прикордонних військ України здійснюється за рахунок цільових державних капітальних вкладень та інвестиційної діяльності.

Прикордонні війська України звільняються від передачі місцевим Радам народних депутатів частини житла, побудованого за рахунок цільових державних капітальних вкладень та інших коштів.

Житло державного житлового фонду, що звільняється військовослужбовцями Прикордонних військ України, передається у встановленому порядку відповідним підрозділам і військовим формуванням Прикордонних військ України для його повторного заселення.

17. Торговельно-побутове обслуговування військовослужбовців і працівників, які працюють за трудовим договором у Прикордонних військах України, здійснюється відповідними службами Державного комітету у справах охорони державного кордону України";

у зв'язку з цим пункт 15 вважати пунктом 18.

11. Доповнити Положення після пункту 18 пунктом 19 такого змісту:

"19. Пенсійне забезпечення військовослужбовців Прикордонних військ України, звільнених у запас, здійснюється відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ" ( 2262-12 ).

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 18 червня 1996 року
N 245/96-ВР

^ Наверх
наверх