документiв в базi
550558
Подiлитися 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України з метою запровадження державного контролю
за здійсненням лотерейної діяльності

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. Абзац дев'ятий частини шостої статті 4 Закону України "Про підприємництво" ( 698-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 14, ст. 168; Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 17, ст. 80, N 26, ст. 158; 1999 р., N 7, ст. 52, N 8, ст. 60, N 38, ст.350, N 42-43, ст. 378, N 48, ст. 415; 2000 р., N 5, ст. 34, N 6-7, ст. 37, із змінами, внесеними Законом України від 22 червня 2000 року N 1841-III доповнити словами "випуск та проведення лотерей".

2. Пункт 29 статті 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" від 1 червня 2000 року N 1775-III доповнити словами "випуск та проведення лотерей".

3. У Законі України "Про оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 4, ст.28; 1997 р., N 27, ст. 181; 1998 р., N 10, ст. 35; 1999 р., N 2-3, ст.21, N 39, ст. 357, N 50, ст. 437; 2000 р., N 20, ст. 149):

1) статтю 1 доповнити пунктом 1.33 такого змісту:

"1.33. Лотерея - господарська операція, яка передбачає продаж гравцю права на участь у розігруванні призу за випадковою вірогідністю за кошти або в обмін на інші цінності, а також безоплатне отримання такого призу у власність, у разі визнання такого гравця переможцем.

Призовий фонд - сукупність призів, які підлягають виплаті переможцям лотереї відповідно до оприлюднених умов її проведення";

2) у підпункті 10.2.3 пункту 10.2 статті 10:

у частині першій слова "виплат призового фонду" замінити словами "відрахувань до призового фонду";

частину другу викласти у такій редакції:

"Міністерство фінансів України встановлює вимоги щодо порядку фінансового контролю за діяльністю з випуску та проведення лотерей. Податок на прибуток, передбачений у пункті 10.1 цієї статті, не справляється із суми перевищення доходів над витратами, пов'язаними з випуском та проведенням державних лотерей".

4. У підпункті 3.2.4 пункту 3.2 статті 3 Закону України "Про податок на додану вартість" ( 168/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 21, ст. 156, N 51, ст. 305; 1999 р., N 39, ст. 357) слова "за дозволом" замінити словами "за ліцензією".

5. У Кодексі України про адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

1) у частині першій статті 218 цифри "164" виключити;

2) статтю 221 та частину першу статті 294 після цифр "162" доповнити цифрами "164";

3) у статті 313:

пункт 1 після цифр "162" доповнити цифрами "164";

абзац восьмий пункту 2 виключити.

6. У Кримінальному кодексі України ( 2001-05, 2002-05 ):

1) у частині другій статті 7-1, пунктах 1, 2 статті 26, частині шостій статті 52, частині першій статті 186, частині першій статті 187 слова "чи цінних паперів" та "або цінних паперів" замінити словами "цінних паперів чи білетів державних лотерей";

2) у статті 79:

у назві та частині другій слова "чи цінних паперів" замінити словами "цінних паперів чи білетів державних лотерей";

частину першу після слів "цінних паперів" доповнити словами "білетів державних лотерей".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України привести свої нормативно-правові акти у відповідність з нормами цього Закону.

3. Міністерству фінансів України протягом 30 календарних днів з дня набрання чинності цим Законом:

затвердити правила видачі ліцензій на провадження діяльності з випуску та проведення лотерей та встановити вимоги щодо порядку фінансового контролю над такою діяльністю;

здійснити переоформлення реєстраційних свідоцтв державних лотерей, білети яких перебували в обігу на момент набрання чинності цим Законом, на відповідні ліцензії без справляння плати за таке переоформлення.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 21 вересня 2000 року
N 1969-III

^ Наверх