документiв в базi
550558
Подiлитися 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до Закону України
"Про Антимонопольний комітет Україн
и"

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про Антимонопольний комітет України" (3659-12) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 50, ст. 472) такі зміни:

1. Статтю 1 викласти в такій редакції:

"Стаття 1. Антимонопольний комітет України

Антимонопольний комітет України є центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, метою діяльності якого є забезпечення державного захисту конкуренції у підприємницькій діяльності".

2. Статтю 2 викласти в такій редакції:

"Стаття 2. Підконтрольність та підзвітність Антимонопольного комітету України

Антимонопольний комітет України підконтрольний Президенту України та підзвітний Верховній Раді України.

Антимонопольний комітет України щорічно подає Верховній Раді України звіт про свою діяльність".

3. Статтю 3 викласти в такій редакції:

"Стаття 3. Завдання Антимонопольного комітету України

Основними завданнями Антимонопольного комітету України є:

здійснення державного контролю за дотриманням антимонопольного законодавства;

запобігання, виявлення і припинення порушень антимонопольного законодавства;

контроль за економічною концентрацією;

сприяння розвитку добросовісної конкуренції".

4. Статтю 5 викласти в такій редакції:

"Стаття 5. Законодавство про Антимонопольний комітет України

Антимонопольний комітет України здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України (254к/96-ВР), Закону України "Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності" (2132-12), Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції" (236/96-ВР), цього Закону, інших законів та інших нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до цих законів.

Якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що їх містить цей Закон, то застосовуються правила міжнародного договору.

Терміни "товар", "ринок товару (товарний ринок)", "органи адміністративно-господарського управління та контролю", "конкуренція", "монопольне становище", "суб'єкт господарювання" та "інформація" вживаються у цьому Законі у відповідних значеннях, визначених Законом України "Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності".

Термін "органи влади" вживається у значенні терміна "органи державної влади", визначеному Законом України "Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності".

5. У частині другій статті 6 слово "два" замінити словом "три".

6. Статтю 7 викласти в такій редакції:

"Стаття 7. Компетенція Антимонопольного комітету України

Антимонопольний комітет України відповідно до покладених на нього завдань:

контролює дотримання антимонопольного законодавства в процесі економічної концентрації, зокрема, при створенні, реорганізації, ліквідації суб'єктів господарювання, створенні об'єднань підприємств, вступі одного або кількох суб'єктів господарювання в об'єднання, при перетворенні органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю в об'єднання суб'єктів господарювання, придбанні чи набутті будь-яким іншим способом у власність, одержанні в управління (користування) часток (акцій, паїв), активів (майна) у вигляді цілісних майнових комплексів суб'єктів господарювання або їх структурних підрозділів, оренді цілісних майнових комплексів суб'єктів господарювання або їх структурних підрозділів, набутті будь-яким іншим способом контролю господарської діяльності;

контролює дотримання антимонопольного законодавства при здійсненні господарської діяльності суб'єктами господарювання та при реалізації повноважень органами влади, органами місцевого самоврядування, органами адміністративно-господарського управління та контролю щодо суб'єктів господарювання;

розглядає справи про порушення антимонопольного законодавства та приймає рішення за результатами розгляду в межах своїх повноважень;

звертається до суду чи арбітражного суду з позовами (заявами) у зв'язку з порушенням антимонопольного законодавства, надсилає правоохоронним органам матеріали про порушення законодавства, що містять ознаки злочину;

дає рекомендації та вносить пропозиції органам державної влади, установам, органам місцевого самоврядування, суб'єктам господарювання та їх об'єднанням щодо проведення заходів, спрямованих на обмеження монополізму, розвиток підприємництва і конкуренції, запобігання порушенням антимонопольного законодавства;

дає рекомендації органам влади, органам місцевого самоврядування, органам адміністративно-господарського управління та контролю, суб'єктам господарювання щодо припинення дій (бездіяльності), що містять ознаки порушень антимонопольного законодавства, усунення причин цих порушень і умов, що їм сприяють, а після припинення порушення - про вжиття заходів по усуненню наслідків цих порушень у визначені Комітетом строки;

бере участь у розробці та вносить у встановленому порядку проекти актів законодавства, що регулюють питання розвитку конкуренції, конкурентної політики та демонополізації економіки;

бере участь в укладанні міждержавних угод, розробці і реалізації міжнародних проектів та програм, а також здійснює співробітництво з державними органами і неурядовими організаціями іноземних держав та міжнародними організаціями з питань, що належать до компетенції Антимонопольного комітету України;

узагальнює практику застосування антимонопольного законодавства, розробляє пропозиції щодо його удосконалення;

затверджує кошторис доходів і видатків Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень;

розробляє і організовує виконання заходів, спрямованих на запобігання порушенням антимонопольного законодавства;

систематично інформує населення України про свою діяльність;

здійснює інші дії щодо контролю за дотриманням антимонопольного законодавства в межах його повноважень".

7. Статтю 8 викласти в такій редакції:

"Стаття 8. Повноваження Антимонопольного комітету України

Антимонопольний комітет України в межах наданої йому компетенції має право:

визначати межі товарного ринку, а також монопольне становище суб'єктів господарювання на ньому;

видавати суб'єктам господарювання обов'язкові для виконання рішення про припинення порушень антимонопольного законодавства та про відновлення початкового становища, про примусовий поділ монопольних утворень;

видавати органам влади, органам місцевого самоврядування, органам адміністративно-господарського управління та контролю обов'язкові для виконання рішення про скасування або зміну прийнятих ними неправомірних актів, про припинення порушень і розірвання укладених ними угод, що суперечать антимонопольному законодавству, забороняти або дозволяти створення монопольних утворень органами влади, органами місцевого самоврядування, органами адміністративно-господарського управління та контролю, а також суб'єктами господарювання;

вносити до органів влади обов'язкові для розгляду подання щодо скасування ліцензій, припинення операцій зовнішньоекономічної діяльності суб'єктів господарювання у разі порушення ними антимонопольного законодавства;

накладати штрафи, застосовувати інші санкції у випадках, передбачених законом;

приймати нормативно-правові акти відповідно до його компетенції, зокрема, з питань антиконкурентних узгоджених дій, зловживань монопольним (домінуючим) становищем на ринку, дискримінації органами влади, органами місцевого самоврядування, органами адміністративно-господарського управління та контролю, провадження у заявах про надання дозволу на економічну концентрацію суб'єктів господарювання, контролю за економічною концентрацією суб'єктів господарювання, провадження у справах про порушення антимонопольного законодавства, порядку виконання, перевірки, перегляду та оскарження рішень органів Антимонопольного комітету України, а також недобросовісної конкуренції, обов'язкові для виконання органами влади, органами місцевого самоврядування, органами адміністративно-господарського управління та контролю, суб'єктами господарювання, контролювати їх виконання, надавати роз'яснення щодо їх застосування;

здійснювати інші дії, передбачені законодавством про Антимонопольний комітет України.

Здійснення іншими органами державної влади повноважень Антимонопольного комітету України у сфері державного контролю за дотриманням антимонопольного законодавства, передбачених частиною першою цієї статті, не допускається".

8. Статтю 9 викласти в такій редакції:

"Стаття 9. Голова Антимонопольного комітету України

Голова Антимонопольного комітету України призначається на посаду та звільняється з посади Президентом України за згодою Верховної Ради України.

Строк повноважень Голови Антимонопольного комітету України становить сім років.

Після закінчення строку повноважень Голова Антимонопольного комітету України продовжує виконувати свої обов'язки до призначення нового Голови.

Голова Антимонопольного комітету України може бути звільнений з посади у разі вчинення ним злочину, грубого порушення службових обов'язків та у зв'язку з неможливістю виконання обов'язків за станом здоров'я. Голова Антимонопольного комітету України має право заявити про свою відставку Президенту України. Припинення повноважень Голови Комітету не тягне за собою складання повноважень державними уповноваженими Антимонопольного комітету України.

Замість Голови Антимонопольного комітету України, повноваження якого достроково припинено, має бути призначено нового Голову на строк, що залишився.

Голова Антимонопольного комітету України:

очолює Антимонопольний комітет України та спрямовує його діяльність;

вносить Прем'єр-міністру України пропозиції щодо призначення та звільнення з посад заступників Голови та державних уповноважених Антимонопольного комітету України;

розподіляє обов'язки між заступниками Голови та державними уповноваженими Антимонопольного комітету України;

подає на затвердження Антимонопольному комітету України кошторис доходів і видатків Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень;

є розпорядником бюджетних асигнувань на утримання і забезпечення діяльності Антимонопольного комітету України;

здійснює прийняття, переведення та звільнення працівників апарату Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень, застосовує заходи заохочення та накладає дисциплінарні стягнення на працівників апарату Комітету та його територіальних відділень відповідно до закону;

утворює територіальні відділення в межах кошторису, тимчасові адміністративні колегії Антимонопольного комітету України для розгляду справ про порушення антимонопольного законодавства та інших питань відповідно до компетенції Комітету;

видає накази, розпорядження, положення, інструкції та інші акти, обов'язкові для працівників Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень;

представляє Антимонопольний комітет України у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, органами адміністративно-господарського управління та контролю, суб'єктами господарювання, громадянами та об'єднаннями підприємців чи громадян;

здійснює інші дії, передбачені законодавством про Антимонопольний комітет України.

Голова Антимонопольного комітету України на вимогу Верховної Ради України, але не рідше одного разу на рік, звітує перед Верховною Радою України про діяльність Комітету.

Голова Антимонопольного комітету України має статус державного уповноваженого, передбачений цим Законом".

9. Статтю 10 викласти в такій редакції:

"Стаття 10. Заступники Голови Антимонопольного комітету
України

Заступників Голови Антимонопольного комітету України з числа державних уповноважених призначає на посади та звільняє з посад Президент України за поданням Прем'єр-міністра України, яке вноситься на підставі пропозицій Голови Антимонопольного комітету України.

Заступники Голови Антимонопольного комітету України виконують за дорученням Голови окремі його функції і заступають Голову Комітету у разі його відсутності або неможливості здійснення ним своїх повноважень.

У разі відсутності заступників обов'язки Голови Антимонопольного комітету України виконує державний уповноважений Антимонопольного комітету України".

10. Статтю 11 викласти в такій редакції:

"Стаття 11. Державні уповноважені Антимонопольного комітету
України

Державні уповноважені Антимонопольного комітету України призначаються на посади та звільняються з посад Президентом України за поданням Прем'єр-міністра України, яке вноситься на підставі пропозицій Голови Антимонопольного комітету України.

Строк повноважень державних уповноважених Антимонопольного комітету України становить сім років.

Після закінчення строку повноважень державний уповноважений Антимонопольного комітету України продовжує виконувати свої обов'язки до призначення на цю посаду нового державного уповноваженого.

Замість державного уповноваженого, який достроково вибув зі складу Комітету, має бути призначено нового державного уповноваженого на строк, що залишився.

Державні уповноважені не можуть призначатися більше ніж на два строки підряд.

Державним уповноваженим може бути призначено громадянина України, який досяг тридцяти років, має вищу, як правило, юридичну чи економічну освіту, стаж роботи за фахом не менше п'яти років протягом останніх десяти років.

Державні уповноважені є членами Антимонопольного комітету України як вищого колегіального органу.

Державні уповноважені очолюють або входять до складу адміністративних колегій, виконують інші обов'язки за дорученням Голови Антимонопольного комітету України".

11. У статті 12:

у частинах першій та четвертій слова "у Республіці Крим" замінити словами "в Автономній Республіці Крим";

частину п'яту після слова "відділення" доповнити словами "особа, яка виконує його обов'язки".

12. У частині другій статті 13:

абзац третій викласти в такій редакції:

"переглядає рішення державних уповноважених, адміністративних колегій, голів територіальних відділень Комітету";

у абзаці четвертому слова "схвалює найважливіші відомчі" замінити словом "приймає";

абзац п'ятий після слова "розглядає" доповнити словами "та затверджує";

доповнити частину новим абзацом такого змісту:

"розглядає інші питання, віднесені до компетенції Антимонопольного комітету України".

13. Частину першу статті 14 після слів "антимонопольного законодавства" доповнити словами "та інших питань, віднесених до повноважень Комітету".

14. Статтю 16 викласти в такій редакції:

"Стаття 16. Права та обов'язки державного уповноваженого, голови територіального відділення Антимонопольного комітету України

Державний уповноважений Антимонопольного комітету України для реалізації завдань, покладених на Комітет, має право:

безперешкодно входити на підприємства, в установи, організації за службовим посвідченням та мати доступ до документів та інших матеріалів, необхідних для проведення перевірки, якщо інше не передбачено законом;

вимагати усних або письмових пояснень посадових осіб та громадян;

вимагати для перевірки дотримання антимонопольного законодавства необхідні документи та іншу інформацію;

залучати за погодженням з відповідними органами державної влади, органами місцевого самоврядування, органами адміністративно-господарського управління та контролю, підприємствами і об'єднаннями їх спеціалістів, депутатів місцевих рад для проведення перевірок та ревізій;

складати протоколи про адміністративні правопорушення;

відповідно до розподілу обов'язків розглядати справи про порушення антимонопольного законодавства, заяви та справи про економічну концентрацію та приймати рішення за результатами розгляду;

розглядати справи про адміністративні правопорушення та накладати адміністративні стягнення за порушення антимонопольного законодавства;

представляти Комітет та його територіальні відділення без спеціальної довіреності в суді чи арбітражному суді;

уповноважувати працівників апарату Комітету та працівників територіальних відділень здійснювати окремі повноваження, передбачені абзацами другим - шостим частини першої цієї статті.

Державний уповноважений, голова територіального відділення Антимонопольного комітету України зобов'язаний:

виконувати вимоги законодавства України, бути об'єктивним та неупередженим при реалізації своїх повноважень;

направляти органам влади, органам місцевого самоврядування, органам адміністративно-господарського управління та контролю і суб'єктам господарювання подання щодо порушень посадовими особами антимонопольного законодавства України.

Голова територіального відділення Антимонопольного комітету України, особа, яка виконує його обов'язки, мають права, передбачені абзацами другим - восьмим частини першої цієї статті, а також мають право представляти територіальне відділення без спеціальної довіреності в суді чи арбітражному суді.

Голова територіального відділення може уповноважувати своїх заступників здійснювати окремі повноваження, передбачені у частині третій цієї статті. Голова територіального відділення, особа, яка виконує його обов'язки, можуть уповноважувати працівників територіального відділення здійснювати повноваження, передбачені в абзацах другому - шостому частини першої цієї статті.

Без згоди Антимонопольного комітету України державний уповноважений, голова територіального відділення не може входити до складу комісій, комітетів та інших органів, що створюються органами державної влади, органами місцевого самоврядування, органами адміністративно-господарського управління та контролю.

Робота за сумісництвом державних уповноважених та голів територіальних відділень Антимонопольного комітету України (крім наукової, викладацької та творчої діяльності), а також здійснення ними підприємницької діяльності забороняється".

15. У статті 18:

у частині першій слова "законодавством України про працю" замінити словом "законом";

частину третю виключити.

У зв'язку з цим частину четверту вважати відповідно частиною третьою;

у частині третій слова "чинним законодавством України" замінити словом "законом".

16. У частині другій статті 19 слова "за винятком випадків, передбачених чинним законодавством" виключити.

17. Статтю 20 викласти в такій редакції:

"Стаття 20. Відносини Антимонопольного комітету України з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, органами адміністративно-господарського управління та контролю, засобами масової інформації та громадськими організаціями

У питаннях розвитку конкуренції та демонополізації економіки Антимонопольний комітет України та його територіальні відділення взаємодіють з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, органами адміністративно-господарського управління та контролю.

Антимонопольний комітет України та його територіальні відділення взаємодіють із засобами масової інформації та громадськими організаціями у роботі по запобіганню порушенням антимонопольного законодавства.

Органи влади, органи місцевого самоврядування, органи адміністративно-господарського управління та контролю зобов'язані погоджувати з Антимонопольним комітетом України рішення, які можуть призвести до обмеження чи спотворення конкуренції на відповідних ринках, а також одержувати згоду Комітету на створення, реорганізацію, ліквідацію суб'єктів господарювання, створення об'єднань підприємств, при перетворенні органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю в об'єднання у випадках, передбачених законодавством про Антимонопольний комітет України".

18. Статтю 21 викласти в такій редакції:

"Стаття 21. Повідомлення про порушення антимонопольного
законодавства

Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, органи адміністративно-господарського управління та контролю, їх посадові особи зобов'язані передавати Антимонопольному комітету України та його територіальним відділенням відомості, що можуть свідчити про порушення антимонопольного законодавства".

19. У частині другій статті 23 слова "громадян, підприємців" замінити словами "фізичних та юридичних осіб".

20. У статті 24:

у частині другій слова "на підприємців" виключити;

частину третю виключити.

У зв'язку з цим частину четверту вважати відповідно частиною третьою;

частину третю викласти в такій редакції:

"Антимонопольний комітет України публікує в засобах масової інформації повідомлення про прийняті рішення та свою діяльність".

21. Абзаци третій - п'ятий статті 25 замінити абзацами третім - шостим такого змісту:

"стягнення не сплачених у добровільному порядку штрафів та пені;

припинення суб'єктами господарювання порушення антимонопольного законодавства;

зобов'язання виконати рішення Антимонопольного комітету України;

з інших підстав, передбачених законом".

22. Статтю 27 викласти в такій редакції:

"Стаття 27. Структура, гранична чисельність, штатний розпис, умови оплати праці, матеріально-побутового та іншого забезпечення

Структура, гранична чисельність працівників, штатний розпис Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень затверджується Головою Антимонопольного комітету України в межах видатків згідно з кошторисом доходів і видатків.

Оплата праці, матеріально-побутове забезпечення, транспортне та медичне обслуговування, надання соціальних гарантій Голові Антимонопольного комітету України здійснюються на умовах і в порядку, визначених законодавством для міністрів; першому заступнику Голови - для перших заступників міністрів; заступникам Голови та державним уповноваженим Антимонопольного комітету України - для заступників міністрів; іншим працівникам центрального апарату Антимонопольного комітету України - для відповідних категорій спеціалістів міністерств; голові територіального відділення Антимонопольного комітету України в Автономній Республіці Крим і його заступникам - відповідно для заступника Голови Ради Міністрів та міністрів Автономної Республіки Крим; головам обласних, Київського та Севастопольського міських територіальних відділень Антимонопольного комітету України - відповідно для заступників голів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій; заступникам голів територіальних відділень в областях, містах Києві та Севастополі - відповідно для начальників управлінь, самостійних відділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій; іншим працівникам територіальних відділень - відповідно для спеціалістів міністерств Автономної Республіки Крим, управлінь, самостійних відділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій. При цьому посадові оклади працівників Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень, службові обов'язки яких полягають у безпосередньому виконанні функцій, визначених статтею 2 Закону України "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів" (3781-12), встановлюються на тридцять відсотків вище відповідних окладів державних службовців.

Умови оплати праці працівників Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень встановлюються Кабінетом Міністрів України відповідно до закону".

23. У статті 28:

частини першу - третю замінити частинами першою - п'ятою такого змісту:

"Фінансування Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень здійснюється за рахунок коштів загального та спеціального фондів державного бюджету.

Обсяг асигнувань з державного бюджету на утримання Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень, у тому числі розмір видатків на оплату праці їх працівників щорічно встановлюється Верховною Радою України окремим рядком під час затвердження державного бюджету.

Фінансування витрат на утримання Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень відбувається шляхом перерахування Головним управлінням Державного казначейства України на їх поточні бюджетні рахунки коштів загального фонду державного бюджету відповідно до нормативу перерахувань. Розмір цього нормативу встановлюється Верховною Радою України під час затвердження державного бюджету на черговий рік.

Кошти від сплати зборів за подання заяв про надання згоди на створення, реорганізацію, ліквідацію суб'єктів господарювання, а також кошти від сплати штрафів, накладених за порушення антимонопольного законодавства, та пені за прострочення їх сплати зараховуються до доходів спеціального фонду державного бюджету на спеціальний рахунок, не підлягають вилученню та використовуються за цільовим призначенням на фінансування діяльності Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень у порядку та в межах, визначених законом про державний бюджет.

Кошторис доходів і видатків Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень, у тому числі обсяг асигнувань на утримання Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень матеріально-побутового забезпечення, транспортного та медичного обслуговування, забезпечення соціальних гарантій та розмір фонду оплати праці працівників Комітету та його територіальних відділень, затверджується Антимонопольним комітетом України за поданням Голови Антимонопольного комітету України".

У зв'язку з цим частину четверту вважати відповідно частиною шостою.

24. Статтю 29 доповнити новими частинами другою - п'ятою такого змісту:

"Життя і здоров'я працівників Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень, службові обов'язки яких полягають у безпосередньому виконанні функцій, визначених статтею 2 Закону України "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів"(3781-12), підлягають обов'язковому державному страхуванню за рахунок коштів державного бюджету на суму п'ятирічної заробітної плати за їх останньою посадою.

У разі заподіяння зазначеним особам у зв'язку з виконанням службових обов'язків каліцтва, поранення, контузії, травми, захворювання чи іншого стійкого ушкодження здоров'я, що виключає можливість продовження професійної діяльності, їм виплачується страхова сума у розмірі від річної до п'ятирічної заробітної плати за їх останньою посадою (залежно від ступеня втрати працездатності), а у разі загибелі (смерті) працівника внаслідок тілесного чи іншого ушкодження здоров'я, пов'язаного з виконанням службових обов'язків, сім'ї загиблого виплачується страхова сума у розмірі п'ятирічної заробітної плати за його останньою посадою.

Збитки, завдані знищенням або пошкодженням майна працівнику Антимонопольного комітету України чи працівнику територіального відділення або членам його сім'ї у зв'язку з виконанням ним службових обов'язків, відшкодовуються в установленому законом порядку в повному обсязі за рахунок коштів державного бюджету з наступним стягненням цієї суми з винних осіб.

Порядок та умови обов'язкового державного страхування і перелік посад, які підлягають обов'язковому державному страхуванню, визначаються Кабінетом Міністрів України".

25. Доповнити Закон новою статтею 29-1 такого змісту:

"Стаття 29-1. Соціальні гарантії для Голови, його заступників та державних уповноважених Антимонопольного комітету України

Голові Антимонопольного комітету України, його заступникам та державним уповноваженим після закінчення строку їх повноважень надається попередня робота (посада), місце навчання, а у разі неможливості (ліквідація підприємства, установи, організації) - їм надається рівноцінна робота на іншому підприємстві, в установі, організації або вони зараховуються до резерву кадрів державної служби Антимонопольного комітету України за посадою, що відповідає їх професійному рівню, з урахуванням рангу державного службовця. На період працевлаштування за колишніми Головою, його заступниками та державними уповноваженими Антимонопольного комітету України зберігається середньомісячний заробіток, але не більше одного року.

Порядок виплати зазначених коштів визначається Кабінетом Міністрів України.

Положення цієї статті застосовуються, якщо вони не погіршують рівень соціальних гарантій, які випливають із статті 27 цього Закону".

26. У статті 30 слова "Президією Верховної Ради України" замінити словами "Президентом України".

27. У тексті Закону слова "центральні та місцеві органи державної виконавчої влади", "органи місцевого та регіонального самоврядування" в усіх відмінках замінити словами "органи влади, органи адміністративно-господарського управління та контролю", "органи місцевого самоврядування" у відповідних відмінках;

слова "місцеві Ради народних депутатів" у всіх відмінках замінити словами "місцеві ради" у відповідних відмінках;

слова "чинне законодавство", "чинне законодавство України" у всіх відмінках замінити словами "законодавство", "законодавство України" у відповідних відмінках;

слова "підприємець", "господарюючий суб'єкт" у всіх відмінках замінити словами "суб'єкт господарювання" у відповідних відмінках;

слова "підприємці", "господарюючі суб'єкти" в усіх відмінках замінити словами "суб'єкти господарювання" у відповідних відмінках;

слова "державна виконавча влада" в усіх відмінках замінити словами "виконавча влада" у відповідних відмінках.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Абзац восьмий частини першої статті 16 цього Закону набирає чинності з дня внесення відповідних змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення (80731-10).

3. Строк повноважень державних уповноважених Антимонопольного комітету України, призначених після закінчення строку повноважень першого складу Антимонопольного комітету України, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 23 грудня 1993 року "Про склад Антимонопольного комітету України" (3774-12), починається з 1 липня 2001 року і становить:

для трьох державних уповноважених, у тому числі одного заступника Голови Комітету, - три роки;

для чотирьох державних уповноважених, у тому числі двох заступників Голови Комітету, - п'ять років;

для Голови та трьох державних уповноважених, у тому числі першого заступника Голови Комітету, - сім років.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 13 липня 2000 року
N 1907-III

^ Наверх
наверх