документiв в базi
550558
Подiлитися 
  2000-06-032002-02-07  

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про спеціальний режим інвестиційної діяльності
на території міста Харкова

Цей Закон визначає порядок запровадження та функціонування спеціального режиму інвестиційної діяльності у пріоритетних видах економічної діяльності на території міста Харкова.

Стаття 1. Визначення термінів

У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:

спеціальний режим інвестиційної діяльності - це режим, який передбачає введення податкових, митних та інших пільг, передбачених цим Законом, для суб'єктів підприємницької діяльності, що реалізують на території міста Харкова інвестиційні проекти, схвалені Радою з питань спеціального режиму інвестиційної діяльності;

реструктуризація підприємства - це здійснення організаційно-економічних, правових, технічних заходів, спрямованих на зміну структури підприємства, його управління, форми власності, організаційно-правової форми, з метою фінансового оздоровлення підприємства, збільшення обсягів випуску конкурентоспроможної продукції, підвищення ефективності виробництва;

перепрофілювання підприємства - зміна технології виробничого процесу для випуску нової продукції (виконання робіт, надання послуг);

реконструкція підприємства - переобладнання існуючих виробничих потужностей, пов'язане з удосконаленням виробництва і підвищенням його техніко-економічного рівня на основі науково-технічних досягнень, що здійснюється за комплексним проектом реконструкції підприємства з метою збільшення виробничих потужностей, поліпшення якості та зміни номенклатури продукції при поліпшенні умов праці та охорони навколишнього природного середовища.

Стаття 2. Мета запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності
у пріоритетних видах економічної діяльності на території міста Харкова

Спеціальний режим інвестиційної діяльності на території міста Харкова (далі - спеціальний режим інвестиційної діяльності) запроваджується з метою залучення інвестицій для розвитку пріоритетних видів економічної діяльності на території міста Харкова.

Стаття 3. Запровадження спеціального режиму
інвестиційної діяльності

1. Спеціальний режим інвестиційної діяльності запроваджується на строк 30 років на території міста Харкова в його адміністративно-територіальних межах для реалізації інвестиційних проектів у пріоритетних видах економічної діяльності, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України.

2. Спеціальний режим інвестиційної діяльності застосовується до суб'єктів підприємницької діяльності, які зареєстровані на території міста Харкова і відповідно до укладеного з Радою з питань спеціального режиму інвестиційної діяльності договору (контракту) реалізують інвестиційні проекти на території міста Харкова у пріоритетних видах економічної діяльності, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України, вартістю, еквівалентною не менше:

3 млн. доларів США - у металургії та обробленні металу, виробництві машин і устаткування, електричного, електронного і транспортного устаткування;

1 млн. доларів США - у виробництві електроенергії, газу та води, коксу, інших неметалевих мінеральних виробів, транспорті, зв'язку, обробленні металевих відходів та брухту;

700 тис. доларів США - у будівництві, асенізації, прибиранні вулиць та обробленні відходів, хімічному виробництві, виробництві меблів, целюлозно-паперовій та поліграфічній промисловості;

500 тис. доларів США - у харчовій промисловості та переробці сільськогосподарських продуктів, текстильній промисловості та пошитті одягу, виробництві шкіри та шкіряного взуття, у сфері освіти, охорони здоров'я, соціальної допомоги та у сфері досліджень і розробок у галузі природничих та технічних наук.

Стаття 4. Особливості дії законодавства України на період
запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності

1. Законодавство України у період запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності діє в межах Конституції України з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом.

2. Державне регулювання спеціального режиму інвестиційної діяльності на території міста Харкова здійснюють органи державної влади, до компетенції яких входить контроль за дотриманням законодавства на території міста Харкова.

3. Органи місцевого самоврядування та органи виконавчої влади у період запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності діють у межах повноважень, передбачених Конституцією та законами України, з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом.

Стаття 5. Повноваження органу управління спеціальним
режимом інвестиційної діяльності

1. Органом управління спеціальним режимом інвестиційної діяльності є Рада з питань спеціального режиму інвестиційної діяльності (далі - Рада).

Рада є юридичною особою, яка утворюється Харківською обласною державною адміністрацією та виконавчим комітетом Харківської міської ради.

Положення про Раду та її склад затверджується Харківською обласною державною адміністрацією та виконавчим комітетом Харківської міської ради.

2. До повноважень Ради належать:

розроблення та забезпечення реалізації стратегічних і поточних програм розвитку інвестиційної діяльності на території міста Харкова;

розгляд та затвердження інвестиційних проектів у пріоритетних видах економічної діяльності на території міста Харкова (далі - інвестиційні проекти) у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

укладення договорів (контрактів) із суб'єктами підприємницької діяльності, які реалізують інвестиційні проекти;

внесення пропозицій щодо змін спеціального режиму інвестиційної діяльності у порядку, встановленому законодавством;

надання Кабінету Міністрів України інформації щодо наслідків запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності;

здійснення в межах своїх повноважень згідно з цим Законом відповідного контролю за реалізацією суб'єктами підприємницької діяльності інвестиційних проектів;

організація підготовки та перепідготовки кадрів;

розгляд у досудовому порядку спорів, що виникають між органами місцевого самоврядування та суб'єктами підприємницької діяльності при реалізації інвестиційних проектів.

3. Матеріально-технічне забезпечення Ради може здійснюватися за рахунок відрахувань суб'єктів підприємницької діяльності, які реалізують інвестиційні проекти. Розмір відрахувань встановлюється Радою за погодженням з Міністерством фінансів України.

Кошторис витрат Ради затверджується спільним рішенням Харківської обласної державної адміністрації та виконавчого комітету Харківської міської ради.

Стаття 6. Умови провадження підприємницької діяльності у пріоритетних
видах економічної діяльності на території міста Харкова

1. На території міста Харкова можуть провадитися всі види підприємницької діяльності, за винятком заборонених законами України.

2. Спеціальний правовий режим підприємницької діяльності, встановлений на території міста Харкова, поширюється на суб'єктів підприємницької діяльності виключно під час реалізації ними на цій території інвестиційних проектів відповідно до укладених з Радою договорів (контрактів).

3. Затвердження Радою інвестиційного проекту та укладення договору (контракту) з суб'єктом підприємницької діяльності щодо умов його реалізації є підставою для укладення відповідним органом місцевого самоврядування договорів оренди земельних ділянок, приміщень тощо.

4. У разі невиконання або неналежного виконання суб'єктом підприємницької діяльності умов договору (контракту), укладеного з Радою, такий суб'єкт підприємницької діяльності несе майнову та іншу відповідальність, передбачену законодавством України та відповідним договором (контрактом).

У разі порушення суб'єктом підприємницької діяльності законодавства України, установчих документів, договору (контракту) з Радою щодо умов реалізації інвестиційного проекту Рада може прийняти рішення про розірвання у встановленому законодавством порядку договору (контракту), укладеного з суб'єктом підприємницької діяльності.

Рішення про розірвання договору (контракту) з Радою може бути оскаржено в судовому порядку.

Стаття 7. Спеціальний правовий режим інвестиційної діяльності та особливості оподаткування у пріоритетних видах економічної діяльності на території міста Харкова

1. До суб'єктів підприємницької діяльності під час реалізації ними інвестиційних проектів відповідно до укладених з Радою договорів (контрактів) застосовується запроваджений цим Законом спеціальний правовий режим підприємницької діяльності та надаються передбачені цим Законом пільги щодо сплати ввізного мита, податку на додану вартість, податку на прибуток підприємств та плати за землю.

2. Звільняються від сплати ввізного мита на період реалізації інвестиційних проектів, але не більше ніж на п'ять років, суб'єкти підприємницької діяльності, які ввозять на митну територію України - на територію міста Харкова - для потреб власного виробництва, пов'язаного з реалізацією цих інвестиційних проектів відповідно до укладених з Радою договорів (контрактів):

матеріали і сировину, перелік та обсяги яких визначаються у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

устаткування, обладнання та комплектуючі до них.

Ця пільга не застосовується при ввезенні на митну територію України підакцизних товарів.

У разі нецільового використання зазначених матеріалів, сировини, устаткування, обладнання та комплектуючих до них платник податку зобов'язаний сплатити ввізне мито у встановленому законодавством порядку.

3. Звільняються від оподаткування податком на додану вартість на період реалізації інвестиційних проектів, але не більше ніж на п'ять років, операції з ввезення (пересилання) на митну територію України - на територію міста Харкова - суб'єктами підприємницької діяльності для потреб власного виробництва, пов'язаного з реалізацією цих інвестиційних проектів відповідно до укладених з Радою договорів (контрактів), устаткування, обладнання та комплектуючих до них.

Ця пільга не застосовується при ввезенні на митну територію України підакцизних товарів.

У разі нецільового використання зазначених устаткування, обладнання та комплектуючих до них податок на додану вартість справляється виходячи з їх договірної (контрактної) вартості, але не нижче за митну вартість, перераховану в гривні за валютним (обмінним) курсом, установленим Національним банком України на день оформлення ввізної вантажної митної декларації, з урахуванням пені, нарахованої на таку суму податку, виходячи з 120 відсотків облікової ставки Національного банку України, що діяла на день збільшення податкового зобов'язання, за період від дати ввезення таких товарів на митну територію України до дати збільшення податкового зобов'язання.

4. Звільняється на три роки від оподаткування прибуток (в частині, одержаній від освоєння інвестицій) новоствореного, перепрофільованого, реструктуризованого, реконструйованого підприємства, що реалізує інвестиційний проект відповідно до укладеного з Радою договору (контракту).

Прибуток таких підприємств, одержаний від реалізації інвестиційного проекту з четвертого по шостий рік включно, оподатковується за ставкою у розмірі 50 відсотків діючої ставки оподаткування.

Ця норма застосовується з моменту одержання зазначеними підприємствами першого прибутку.

Порядок обліку та обчислення прибутку, одержаного від реалізації інвестиційного проекту, визначається Державною податковою адміністрацією України.

5. До валового доходу підприємства, нарахованого з метою оподаткування, не включається одержана згідно з інвестиційним проектом відповідно до укладеного з Радою договору (контракту) сума інвестицій у вигляді:

коштів;

матеріальних цінностей;

нематеріальних активів, включаючи легалізовані на території України авторські права, права на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, знаки для товарів і послуг, ноу-хау тощо, вартість яких у конвертованій валюті підтверджена згідно з законами (процедурами) країни інвестора або міжнародними торговельними звичаями, а також експертною оцінкою в Україні.

У разі, якщо протягом звітного (податкового) періоду відбувається часткове або повне відчуження інвестиції, передбаченої цією частиною, суб'єкт підприємницької діяльності, який одержав інвестицію, зобов'язаний сплатити у повному обсязі податок з прибутку, одержаного в такому звітному (податковому) періоді.

6. Пільги щодо сплати податку на прибуток, передбачені цією статтею, не поширюються на частину прибутку, одержаного суб'єктом підприємницької діяльності від освоєння інвестицій, що були здійснені за рахунок коштів відповідних бюджетів, у тому числі за рахунок коштів Державного інноваційного фонду.

7. Звільняються від плати за землю на період освоєння земельної ділянки (планування території, будівництва об'єктів інфраструктури тощо), але не більше ніж на п'ять років, суб'єкти підприємницької діяльності, які реалізують інвестиційні проекти відповідно до укладених з Радою договорів (контрактів).

8. Суб'єкти підприємницької діяльності, які здійснюють свою діяльність з реалізації інвестиційних проектів відповідно до укладених з Радою договорів (контрактів) без створення юридичної особи, через філії, відділення, інші відокремлені підрозділи тощо, складають відокремлений баланс фінансово-господарської діяльності, погоджений з відповідними органами Державної податкової служби України.

9. Суб'єкти підприємницької діяльності, які реалізують інвестиційні проекти відповідно до укладених з Радою договорів (контрактів), щомісячно складають звіт про цільове використання ввезених ними сировини, матеріалів, устаткування, обладнання та комплектуючих до них відповідно до порядку, встановленого Державною податковою адміністрацією України та Державною митною службою України.

10. Пільги, передбачені цією статтею, застосовуються з моменту укладення суб'єктом підприємницької діяльності договору (контракту) з Радою.

Стаття 8. Гарантії забезпечення інтересів суб'єктів підприємницької
діяльності у разі зміни спеціального режиму інвестиційної діяльності

1. Держава гарантує стабільність спеціального режиму інвестиційної діяльності на території міста Харкова на весь строк, визначений у статті 3 цього Закону.

2. У разі зміни законодавства України щодо спеціального правового режиму інвестиційної діяльності, передбаченого статтею 7 цього Закону, на вимогу платника податку застосовуються особливості оподаткування, що діяли на момент укладення Радою договору (контракту) з суб'єктом підприємницької діяльності.

Стаття 9. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України:

у місячний строк визначити перелік видів економічної діяльності, які є пріоритетними для реалізації інвестиційних проектів на території міста Харкова;

у місячний строк внести пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність із цим Законом;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити в межах своїх повноважень видання нормативно-правових актів, передбачених цим Законом.

3. У зв'язку з набранням чинності цим Законом припиняється відповідно до пункту 4 розділу XV "Перехідні положення" Конституції України дія Указу Президента України від 27 червня 1999 року N (731/99) "Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на території міста Харкова".

Голова Верховної Ради України Л.КУЧМА

м. Київ, 11 травня 2000 року
N 1714-III

^ Наверх
наверх