документiв в базi
550558
Подiлитися 

Документ втратив чиннiсть!


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 5 травня 2000 р. N 752
м.Київ

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Кабінету Міністрів України
N 555 від 5 серпня 2015
р.)

Про затвердження Положення про наглядову раду
Фонду соціального страхування від нещасного випадку
на виробництві та професійного захворювання

Відповідно до статті 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" ( 1105-14 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Положення про наглядову раду Фонду соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, що додається.

Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 травня 2000 р. N 752

Положення
про наглядову раду Фонду соціального страхування
від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання

1. Наглядова рада Фонду соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання (далі - наглядова рада) здійснює відповідно до законодавства нагляд за його діяльністю, метою якого є забезпечення виконання цим Фондом своїх статутних завдань і цільового використання його коштів.

2. До наглядової ради, яка складається з 15 осіб, входять у однаковій кількості представники держави, застрахованих осіб і роботодавців.

Кабінет Міністрів України затверджує склад осіб, уповноважених представляти інтереси держави у наглядовій раді.

Представники застрахованих осіб до наглядової ради делегуються об'єднаннями профспілок, а представники роботодавців - об'єднаннями роботодавців. Зазначені об'єднання повинні мати статус всеукраїнських.

Порядок делегування до наглядової ради представників застрахованих осіб і роботодавців визначається самостійно кожною з представницьких сторін.

Члени наглядової ради працюють на громадських засадах і не можуть бути одночасно членами правління Фонду соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання (далі - Фонд) та працівниками виконавчої дирекції Фонду або її робочих органів.

3. Наглядову раду очолює її голова, який обирається на один рік із складу членів ради. При цьому забезпечується почергове головування представника кожної з трьох представницьких сторін, зазначених у пункті 2 цього Положення.

Головою наглядової ради та головою правління Фонду одночасно не можуть бути представники однієї і тієї ж представницької сторони.

4. Наглядова рада:

1) перевіряє діяльність Фонду;

2) заслуховує звіти правління Фонду та його виконавчої дирекції з питань виконання статутних завдань і використання страхових коштів, дає відповідні рекомендації Фонду;

3) призначає у разі потреби, крім щорічних аудиторських перевірок щодо використання страхових коштів, позачергові перевірки фінансової діяльності Фонду або окремих напрямів його роботи, діяльності робочих органів виконавчої дирекції Фонду. Перевірки проводяться за рахунок коштів Фонду;

4) узагальнює практику застосування законодавства про страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які призвели до втрати працездатності або загибелі застрахованих на виробництві (далі страхування від нещасного випадку), готує пропозиції для Фонду та Кабінету Міністрів України про його вдосконалення;

5) встановлює Фонду за наявності порушень законодавства про страхування від нещасного випадку термін для їх усунення. У разі коли зазначені порушення не усунено, порушує питання про відповідальність посадових осіб Фонду згідно із законодавством;

6) вимагає у разі потреби скликання засідання правління Фонду;

7) сприяє налагодженню взаємовідносин і взаємодії Фонду, страхувальників та застрахованих осіб у вирішенні питань щодо страхування від нещасного випадку, передбачених статтею 1 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності".

5. Наглядова рада має право:

1) проводити в межах покладених на неї завдань перевірки щодо фінансової діяльності Фонду і цільового використання його коштів;

2) залучати спеціалістів центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для проведення перевірок та експертизи з питань, що належать до її компетенції;

3) відвідувати підприємства, установи та організації усіх форм власності (за погодженням з їх керівниками) та отримувати від них документи з питань страхування від нещасних випадків;

4) утворювати тимчасові спеціальні комісії для вивчення окремих питань діяльності Фонду, до складу яких повинно входити не менш як по одному члену від кожної з представницьких сторін ради;

5) запрошувати на свої засідання будь-якого члена правління Фонду та будь-яку посадову особу його виконавчої дирекції, а також керівників підприємств, установ та організацій усіх форм власності для вирішення спірних питань;

6) отримувати інформаційні матеріали та документи про результати роботи Фонду та його виконавчої дирекції.

6. Чергові засідання наглядової ради проводяться не рідше ніж один раз на півріччя.

Головою наглядової ради або на вимогу однієї третини її членів, а також за рішенням правління Фонду можуть скликатися позачергові засідання.

7. Засідання наглядової ради є правоможним за присутності на ньому не менше двох третин складу кожної з представницьких сторін. Засідання є відкритими та гласними.

Можуть проводитися також закриті засідання для розгляду конкретно визначених питань.

Рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів наглядової ради. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови наглядової ради.

Засідання наглядової ради протоколюється та стенографується. За рішенням ради її засідання можуть записуватися на магнітну стрічку, яка зберігається протягом календарного року.

8. У засіданні наглядової ради з правом дорадчого голосу можуть брати участь голова правління Фонду та директор його виконавчої дирекції або їх заступники.

9. Наглядова рада приймає в межах своєї компетенції обов'язкові для виконання правлінням Фонду та його виконавчою дирекцією постанови, а також протокольні рішення, що регулюють внутрішню діяльність ради.

Постанови та протокольні рішення підписує голова наглядової ради.

10. Наглядова рада може проводити спільні засідання з Мінпраці і Мінфіном з питань, що належать до їх компетенції.

Рішення, прийняті на спільному засіданні, підписуються головою ради, а також представниками зазначених міністерств.

11. Члени наглядової ради можуть брати участь у засіданнях правління Фонду з правом дорадчого голосу.

12. Термін повноважень членів наглядової ради становить 6 років і закінчується в день першого засідання новоутвореної ради.

13. Наглядова рада провадить свою діяльність на принципах рівноправності сторін та їх відповідальності за прийняті нею рішення.

14. Дострокове припинення повноважень члена наглядової ради можливе за його особистим проханням або у зв'язку з незадовільною його роботою чи через інші обставини, що унеможливлюють виконання ним своїх обов'язків у раді.

Пропозиції про припинення повноважень члена наглядової ради вносяться письмово:

членом ради з власної ініціативи;

головою ради;

органом, який затвердив (делегував) представника до складу ради.

Рішення про дострокове припинення повноважень члена наглядової ради приймається більшістю голосів її членів присутніх на засіданні ради.

Замість члена наглядової ради, повноваження якого припинено, відповідна представницька сторона протягом місяця затверджує (делегує) іншого члена ради.

15. Голова наглядової ради може бути увільнений від обов'язків голови з підстав і в порядку, передбачених пунктом 14 цього Положення.

16. Наглядова рада щороку інформує Кабінет Міністрів України протягом I кварталу про результати своєї діяльності у минулому році.

17. Оформлення матеріалів засідання наглядової ради, ведення її документації, а також забезпечення членів ради необхідними документами та інформаційними матеріалами здійснюється виконавчою дирекцією Фонду.

^ Наверх
наверх