документiв в базi
550558
Подiлитися 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про спеціальну економічну зону "Рені"

Цей Закон визначає порядок створення, функціонування та ліквідації спеціальної економічної зони "Рені".

Стаття 1. Створення спеціальної економічної зони "Рені"

1. Спеціальна економічна зона "Рені" (далі - СЕЗ "Рені") створюється на строк 30 років на території міста Рені Одеської області загальною площею 94,36 гектара в межах земельної ділянки, наданої у користування Ренійському морському торговельному порту. Оригінал карти СЕЗ "Рені" зберігається в Ренійській міській раді.

2. Метою створення СЕЗ "Рені" є залучення інвестицій у пріоритетні галузі виробництва для збереження існуючих та створення нових робочих місць, впровадження новітніх технологій, сприяння розвитку зовнішньоекономічних зв'язків та підприємництва, завантаження потужностей портового комплексу та розвитку його інфраструктури, збільшення поставок високоякісних товарів та послуг, створення сучасної виробничої, транспортної і ринкової інфраструктури.

3. На території СЕЗ "Рені" встановлюється та діє спеціальний правовий режим економічної діяльності, визначений Законом України "Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон" (2673-12), з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.

Стаття 2. Особливості дії законодавства України у СЕЗ "Рені"

1. Законодавство України у СЕЗ "Рені" діє в межах Конституції України з урахуванням особливостей, передбачених Законом України "Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон" та цим Законом.

2. Органи виконавчої влади на території СЕЗ "Рені" діють в межах повноважень, що передбачені Конституцією та законами України, з урахуванням особливостей, передбачених Законом України "Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон" та цим Законом.

3. Держава гарантує стабільність встановленого цим Законом правового режиму функціонування СЕЗ "Рені" на весь термін, визначений статтею 1 цього Закону.

4. У разі зміни законодавства України з питань оподаткування та митного регулювання до суб'єктів СЕЗ "Рені" на їх вимогу протягом періоду функціонування СЕЗ "Рені" застосовуються особливості оподаткування та митного регулювання, передбачені цим Законом на день їх реєстрації як суб'єктів СЕЗ "Рені".

Стаття 3. Органи управління СЕЗ "Рені"

Органами управління СЕЗ "Рені" є:

Одеська обласна державна адміністрація;

Ренійська районна державна адміністрація;

Ренійська міська рада та її виконавчий комітет у межах своїх повноважень;

орган господарського розвитку і управління СЕЗ "Рені".

Стаття 4. Повноваження Одеської обласної державної адміністрації, Ренійської районної державної
адміністрації, Ренійської міської ради та її виконавчого комітету щодо управління СЕЗ "Рені"

1. Одеська обласна державна адміністрація та Ренійська районна державна адміністрація здійснюють свої повноваження на території СЕЗ "Рені" відповідно до Конституції України ( 254к/96-ВР ), Закону України "Про місцеві державні адміністрації" ( 586-14 ), цього Закону та інших нормативно-правових актів.

2. До сфери повноважень Одеської обласної державної адміністрації також належать:

визначення стратегічних напрямів розвитку СЕЗ "Рені";

надання центральним органам виконавчої влади інформації щодо функціонування СЕЗ "Рені";

внесення пропозицій про зміни в статусі СЕЗ "Рені" у порядку, встановленому законодавством України;

здійснення інших повноважень, передбачених цим Законом.

3. До сфери повноважень Ренійської районної державної адміністрації також належать:

реєстрація суб'єктів СЕЗ "Рені", що реалізують на території СЕЗ "Рені" інвестиційні проекти, затверджені виконавчим комітетом Ренійською міської ради;

утворення, ліквідація, реорганізація органу господарського розвитку і управління СЕЗ "Рені" за поданням виконавчого комітету Ренійської міської ради;

організація підготовки (перепідготовки) кадрів;

регулювання залучення до роботи у СЕЗ "Рені" іноземних працівників;

здійснення інших повноважень, передбачених цим Законом.

4. Ренійська міська рада та її виконавчий комітет здійснюють свої повноваження на території СЕЗ "Рені" відповідно до Конституції України (254к/96-ВР), Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (280/97-ВР), цього Закону та інших нормативно-правових актів.

5. До сфери повноважень Ренійської міської ради та її виконавчого комітету також належать:

затвердження стратегічних та поточних програм розвитку СЕЗ "Рені";

забезпечення необхідних умов функціонування державних органів, розташованих на території СЕЗ "Рені";

укладення з органом господарського розвитку і управління СЕЗ "Рені" генеральної угоди про передачу йому в користування земельних ділянок та природних ресурсів місцевого значення, розташованих на території СЕЗ "Рені";

розгляд і затвердження в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, інвестиційних проектів, що реалізуються на території СЕЗ "Рені";

укладення договору (контракту) з суб'єктом СЕЗ "Рені" щодо умов реалізації інвестиційного проекту в порядку, встановленому Ренійською міською радою;

здійснення інших повноважень, передбачених цим Законом.

Стаття 5. Повноваження органу господарського розвитку і
управління СЕЗ "Рені"

1. Органом господарського розвитку СЕЗ "Рені" є юридична особа, утворена Ренійською районною державною адміністрацією за поданням виконавчого комітету Ренійської міської ради.

Положення (статут) про орган господарського розвитку і управління СЕЗ "Рені" затверджується Ренійською районною державною адміністрацією за поданням виконавчого комітету Ренійської міської ради.

2. До компетенції органу господарського розвитку і управління СЕЗ "Рені" належать:

організація облаштування території СЕЗ "Рені";

організація і контроль за будівництвом об'єктів виробничої та невиробничої інфраструктури та розвиток мережі комунікаційних зв'язків;

укладення договорів на виконання підрядних робіт щодо облаштування території СЕЗ "Рені", будівництва об'єктів виробничої та невиробничої інфраструктури, розвитку мережі комунікаційних зв'язків;

укладення в установленому порядку договорів про експлуатацію об'єктів інфраструктури СЕЗ "Рені";

укладення з суб'єктами СЕЗ "Рені" у межах повноважень, наданих Ренійською міською радою, договорів оренди земельних ділянок та використання природних ресурсів місцевого значення;

видача дозволів суб'єктам СЕЗ "Рені" на будівництво нових господарських об'єктів, що реалізують на території СЕЗ "Рені" інвестиційні проекти, затверджені виконавчим комітетом Ренійської міської ради;

підготовка пропозицій Ренійській міській раді щодо ставок орендної плати, розмірів плати за комунальні послуги, тарифів;

здійснення разом з відповідними органами заходів щодо забезпечення законності і правопорядку, економічної та екологічної безпеки на території СЕЗ "Рені";

складання та подання статистичної звітності про функціонування СЕЗ "Рені" відповідно до законодавства України;

виконання інших функцій та повноважень, визначених в положенні (статуті) та переданих до його компетенції іншими органами управління СЕЗ "Рені".

Стаття 6. Суб'єкти СЕЗ "Рені"

1. Суб'єктами СЕЗ "Рені" є суб'єкти підприємницької діяльності юридичні особи, які розташовані на території СЕЗ "Рені" і реалізують на цій території затверджені виконавчим комітетом Ренійської міської ради інвестиційні проекти вартістю, еквівалентною не менше 200 тисяч доларів США, на підставі договору (контракту) щодо умов реалізації цього інвестиційного проекту та які зареєстровані Ренійською районною державною адміністрацією як суб'єкти СЕЗ "Рені".

2. Ренійська районна державна адміністрація видає суб'єктам СЕЗ "Рені" свідоцтво про реєстрацію, що підтверджує право на отримання пільг, визначених цим Законом.

Стаття 7. Умови провадження підприємницької діяльності на
території СЕЗ "Рені"

1. На території СЕЗ "Рені" можуть провадитися всі види підприємницької діяльності, за винятком заборонених законами України.

2. Спеціальний правовий режим підприємницької діяльності, встановлений у СЕЗ "Рені", поширюється на суб'єктів СЕЗ "Рені" виключно під час здійснення ними підприємницької діяльності в період реалізації затверджених в установленому цим Законом порядку інвестиційних проектів на території СЕЗ "Рені".

3. Затвердження виконавчим комітетом Ренійської міської ради інвестиційного проекту та укладення договору (контракту) щодо умов його реалізації є підставою для реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності Ренійською районною державною адміністрацією як суб'єкта СЕЗ "Рені", укладення договорів оренди земельних ділянок, приміщень тощо. Порядок укладення договору (контракту) визначається Ренійською міською радою.

4. У разі порушення суб'єктами СЕЗ "Рені" законодавства України, установчих документів, договору (контракту) з виконавчим комітетом Ренійської міської ради щодо умов реалізації затвердженого в установленому цим Законом порядку інвестиційного проекту Ренійська міська рада може внести пропозиції виконавчому комітету Ренійської міської ради про скасування наданих ним дозволів, розірвання у встановленому законодавством порядку договору (контракту), а також внести пропозиції Ренійській районній державній адміністрації про скасування реєстрації суб'єктів СЕЗ "Рені" у встановленому законодавством порядку.

5. Рішення про розірвання договору (контракту), скасування виданих дозволів або реєстрації суб'єктів СЕЗ "Рені" можуть бути оскаржені в судовому порядку.

Стаття 8. Державна реєстрація суб'єктів підприємницької
діяльності, створюваних у СЕЗ "Рені"

На території СЕЗ "Рені" державна реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності здійснюється у встановленому законодавством порядку.

Стаття 9. Спеціальний правовий режим підприємницької діяльності, особливості
оподаткування та валютного регулювання на території СЕЗ "Рені"

1. На території СЕЗ "Рені" запроваджується спеціальний митний режим.

Відповідно до цього спеціального митного режиму на території СЕЗ "Рені" встановлюється такий порядок ввезення (вивезення) товарів та інших предметів:

а) у разі ввезення товарів та інших предметів (крім підакцизних товарів) з-за меж митної території України на територію СЕЗ "Рені" для використання в межах СЕЗ "Рені" ввізне мито та податок на додану вартість не справляються;

б) у разі ввезення на митну територію України з території СЕЗ "Рені" товарів та інших предметів, що попередньо були ввезені з-за меж митної території України на територію СЕЗ "Рені", податки сплачуються в порядку, встановленому законодавством України для оподаткування товарів, що імпортуються.

До митної вартості товарів та інших предметів, зазначених у цьому пункті, не включається вартість послуг щодо зберігання товарів та інших предметів, їх перевантаження, дороблення, сортування, пакетування, здійснюваних на території СЕЗ "Рені".

Операції з надання зазначених послуг не підлягають обкладенню податком на додану вартість;

в) у разі вивезення з території СЕЗ "Рені" за межі митної території України товарів та інших предметів, вироблених, у тому числі повністю або достатньо перероблених чи оброблених, на території СЕЗ "Рені", вивізне мито та акцизний збір не справляються, а податок на додану вартість справляється за нульовою ставкою;

г) у разі вивезення з території СЕЗ "Рені" за межі митної території України товарів та інших предметів, попередньо ввезених з-за меж митної території України на територію СЕЗ "Рені", вивізне мито, податок на додану вартість і акцизний збір не справляються;

д) у разі вивезення товарів та інших предметів (крім підакцизних товарів) з митної території України на територію СЕЗ "Рені" вивізне мито не справляється, а податок на додану вартість справляється за нульовою ставкою;

е) у разі ввезення товарів та інших предметів на територію СЕЗ "Рені" з метою транзиту через територію СЕЗ "Рені" митні збори справляються відповідно до законодавства України;

є) в інших випадках оподаткування здійснюється відповідно до законодавства України.

Не звільняються від оподаткування операції з ввезення на митну територію України товарів та інших предметів, повністю вироблених, достатньо перероблених або оброблених на території СЕЗ "Рені".

2. Повністю виробленими або достатньо переробленими чи обробленими у СЕЗ "Рені" вважаються товари, які відповідають критеріям, викладеним у статті 18 Закону України "Про Єдиний митний тариф" ( 2097-12 ).

Строк перебування товарів та інших предметів на території СЕЗ "Рені" не обмежується, крім випадків коли товари та інші предмети мають обмежений строк зберігання.

Дія частини першої цієї статті не поширюється на товарообмінні (бартерні) операції та операції з давальницькою сировиною.

Митний контроль за переміщенням товарів та інших предметів через межі території СЕЗ "Рені" здійснюється відповідно до законодавства України з метою забезпечення дотримання державними органами, підприємствами, установами, організаціями та їх посадовими особами, а також громадянами порядку переміщення товарів та інших предметів через митний кордон України, з урахуванням норм цього Закону.

Для запобігання несанкціонованому і неконтрольованому проникненню на територію СЕЗ "Рені" або за її межі фізичних осіб, транспортних засобів, а також ввезенню і вивезенню товарів та інших предметів територія СЕЗ "Рені" огороджується по периметру і облаштовується відповідно до вимог Державної митної служби України.

Території зон митного контролю для СЕЗ "Рені", їх межі та режим переміщення товарів, транспортних засобів і громадян встановлюються Державною митною службою України.

Митне оформлення товарів та інших предметів, що переміщуються через межі території СЕЗ "Рені", здійснюється відповідно до законодавства України.

За митне оформлення товарів та інших предметів, а також перебування їх під митним контролем на території СЕЗ "Рені" справляються митні збори відповідно до законодавства України.

Організація робіт з облаштування митної інфраструктури і огородження СЕЗ "Рені" та їх фінансування здійснюються органом господарського розвитку і управління СЕЗ "Рені".

Спеціальний митний режим на території СЕЗ "Рені" запроваджується з дня затвердження Державною митною службою України акта приймання - передачі в експлуатацію об'єктів митної інфраструктури.

3. Імпорт суб'єктами СЕЗ "Рені" товарів та інших предметів для потреб власного виробництва на території СЕЗ "Рені" та експорт товарів та інших предметів, повністю вироблених або достатньо перероблених чи оброблених на території СЕЗ "Рені", не підлягає ліцензуванню та квотуванню, якщо інше не встановлено міжнародними договорами України.

4. На зовнішньоекономічні операції, що здійснюються у СЕЗ "Рені", поширюється спеціальний режим експорту (імпорту) товарів та інші заходи нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності відповідно до законодавства України.

Кабінет Міністрів України може встановлювати обмеження щодо ввезення на митну територію України з території СЕЗ "Рені" та вивезення з митної території України на територію СЕЗ "Рені" окремих видів товарів.

5. Суб'єктам СЕЗ "Рені" надаються передбачені цим Законом пільги щодо сплати податку на прибуток підприємств та збору до Державного інноваційного фонду:

а) прибуток суб'єктів СЕЗ "Рені", отриманий на території СЕЗ "Рені" від реалізації інвестиційних проектів, затверджених виконавчим комітетом Ренійської міської ради, оподатковується за ставкою 20 відсотків до об'єкта оподаткування.

Ця норма застосовується з моменту одержання суб'єктом СЕЗ "Рені" першого прибутку від реалізації інвестиційного проекту.

Це положення не поширюється на частину прибутку, одержаного суб'єктом СЕЗ "Рені" від освоєння інвестицій, що були здійснені за рахунок коштів бюджетів усіх рівнів та коштів Державного інноваційного фонду.

Порядок обчислення прибутку, одержаного від реалізації інвестиційного проекту, визначається Державною податковою адміністрацією України;

б) до валового доходу суб'єкта СЕЗ "Рені", нарахованого з метою оподаткування, не включається одержана згідно з затвердженим виконавчим комітетом Ренійської міської ради інвестиційним проектом, що реалізується на території СЕЗ "Рені", сума інвестицій у вигляді:

коштів;

матеріальних цінностей;

нематеріальних активів, включаючи легалізовані на території України авторські права, права на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, знаки для товарів і послуг, ноу-хау тощо, вартість яких у конвертованій валюті підтверджено згідно з законами (процедурами) країни інвестора або міжнародними торговельними звичаями, а також експертною оцінкою в Україні.

У разі, якщо протягом звітного (податкового) періоду відбувається часткове або повне відчуження інвестиції, передбаченої цим пунктом, суб'єкт підприємницької діяльності, який отримав інвестицію, зобов'язаний сплатити у повному обсязі податок з прибутку, одержаного в такому звітному (податковому) періоді;

в) суб'єкти СЕЗ "Рені", які реалізують на території СЕЗ "Рені" інвестиційні проекти, затверджені виконавчим комітетом Ренійської міської ради, звільняються від сплати збору до Державного інноваційного фонду.

6. Валютне регулювання на території СЕЗ "Рені" здійснюється відповідно до законодавства України з урахуванням норм, визначених цим Законом.

Надходження в іноземній валюті від реалізації суб'єктами СЕЗ "Рені" продукції, товарів (робіт, послуг), вироблених або наданих у СЕЗ "Рені", звільняються від обов'язкового продажу.

Стаття 10. Порядок в'їзду у СЕЗ "Рені" та виїзду з неї

Кабінет Міністрів України може встановлювати спеціальний порядок перетинання кордону України іноземцями та особами без громадянства, які прямують у СЕЗ "Рені", а також спеціальний порядок в'їзду у СЕЗ "Рені" і виїзду з неї громадян України, іноземців та осіб без громадянства.

Стаття 11. Порядок ліквідації СЕЗ "Рені"

1. СЕЗ "Рені" вважається ліквідованою з моменту закінчення строку, на який її було створено, якщо його не буде продовжено в установленому законодавством порядку.

2. СЕЗ "Рені" може бути ліквідована законом до закінчення строку, на який її було створено, відповідно до Закону України "Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон".

Стаття 12. Гарантії забезпечення інтересів суб'єктів СЕЗ
"Рені" у разі її ліквідації

1. Держава гарантує збереження у повному обсязі всіх майнових і немайнових прав суб'єктів СЕЗ "Рені" у разі її ліквідації.

2. Спори між органами управління СЕЗ "Рені", суб'єктами СЕЗ "Рені" та ліквідаційною комісією, що можуть виникнути у зв'язку з ліквідацією СЕЗ "Рені", підлягають розгляду в судах України, а спори за участю іноземних суб'єктів господарської діяльності - у судах за погодженням сторін, у тому числі за кордоном.

Стаття 13. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України:

у місячний строк подати пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність із цим Законом;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити в межах своїх повноважень видання нормативно-правових актів, передбачених цим Законом.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 23 березня 2000 року
N 1605-III

^ Наверх
наверх