документiв в базi
550558
Подiлитися 
  1999-08-132013-08-072014-08-13  

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 13 серпня 1999 р. N 1475
Київ

Про затвердження Положення
про атестацію наукових працівників

Відповідно до статті 21 Закону України "Про наукову та науково-технічну діяльність" (1977-12) Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Положення про атестацію наукових працівників, що додається.

2. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування.

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 серпня 1999 р. N 1475

Положення
про атестацію наукових працівників

Загальна частина

1. Це Положення визначає порядок проведення атестації наукових працівників державних науково-дослідних, дослідно-конструкторських, проектно-конструкторських, технологічних і проектно-пошукових установ (у тому числі тих, що входять до складу науково-виробничих об'єднань), вищих навчальних закладів III - IV рівнів акредитації та науково-дослідних підрозділів вищих навчальних закладів III - IV рівнів акредитації (далі наукові установи), що повністю або частково фінансуються за рахунок державного бюджету.

2. Головною метою атестації є визначення відповідності кваліфікації наукового працівника займаній посаді.

Під час атестації оцінюються рівень професійної підготовки наукового працівника, результативність його роботи, ефективність праці з урахуванням конкретних вимог до цієї категорії працівників, виявляються перспективи використання здібностей наукового працівника, визначаються заходи щодо стимулювання підвищення його професійного рівня, потреба в підвищенні кваліфікації та професійної підготовки.

3. У разі коли кваліфікаційною вимогою для обіймання певної посади є наявність наукового ступеня або вченого звання, документами, що засвідчують присудження наукового ступеня або присвоєння вченого звання, є дипломи про присудження наукових ступенів кандидата і доктора наук, а також атестати професора, доцента і старшого наукового співробітника, визнані в Україні відповідно до законодавства.

4. Атестації підлягають наукові працівники, посади яких включено до переліку посад наукових працівників державних наукових установ, організацій та посад науково-педагогічних працівників державних вищих навчальних закладів III - IV рівнів акредитації, перебування на яких дає право на одержання пенсії та грошової допомоги при виході на пенсію відповідно до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" (1977-12), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 травня 1999 р. N 923 (Офіційний вісник України, 1999 р., N 22, ст. 1010).

Не підлягають атестації дійсні члени (академіки) і члени-кореспонденти Національної академії наук, Української академії аграрних наук, Академії медичних наук, Академії педагогічних наук, Академії правових наук, Академії мистецтв, а також особи, які обіймають посади наукових працівників на умовах строкового трудового договору або за сумісництвом.

Атестації не підлягають також наукові працівники, призначені на посаду установами або організаціями вищого рівня.

Періодичність і терміни проведення атестації

5. Атестація наукових працівників проводиться не рідше одного разу на п'ять років.

Терміни і графік проведення чергової атестації наукових працівників затверджуються наказом керівника наукової установи до початку календарного року. Дата проведення атестації доводиться до відома наукового працівника, який підлягає атестації, не пізніше ніж за місяць до її проведення.

6. Жінки, які перебувають у відпустці по вагітності, пологах і догляду за дитиною віком до трьох років, атестацію проходять не раніше ніж через рік після виходу на роботу.

Від чергової атестації звільняються наукові працівники, які перебувають на займаній посаді менше одного року.

7. Молодим фахівцям, направленим на роботу до наукової установи в порядку персонального розподілу (після закінчення вищого навчального закладу з відривом від виробництва) і зарахованим на посади наукових працівників, термін проведення чергової атестації визначається під час укладення трудового договору таким чином, щоб вона відбулася після закінчення обов'язкового терміну роботи за призначенням.

8. Непроведення з ініціативи адміністрації наукової установи в установлений термін чергової атестації наукового працівника не може бути підставою для розірвання або зміни умов укладеного з ним трудового договору.

9. Якщо в діяльності наукового працівника виявлено ознаки недостатньої кваліфікації, зафіксовані в акті про невиконання роботи, доповідній записці про допущені помилки або іншому документі, керівник наукової установи може призначити такому працівникові позачергову атестацію, але не раніше ніж через рік після проходження останньої атестації, призначення або обрання за конкурсом на посаду.

Позачергова атестація не може бути призначена жінкам, які перебувають у відпустці по вагітності, пологах, та жінкам, які мають дітей віком до трьох років, а також молодим фахівцям, направленим на роботу до наукової установи після закінчення вищого навчального закладу з відривом від виробництва, у період обов'язкового терміну роботи за призначенням.

Порядок проведення атестації

10. Атестація наукових працівників проводиться в індивідуальному порядку.

Для організації та проведення атестації наукових працівників наказом керівника наукової установи утворюється одна або кілька атестаційних комісій у складі голови, секретаря і членів комісії. Головою комісії, як складається правило, є заступник керівника наукової установи. До складу комісії залучаються висококваліфіковані наукові працівники і представник профспілкового органу або уповноважений трудового колективу, який обирається на загальних зборах колективу.

Атестація осіб, які входять до складу атестаційних комісій, передує атестації інших працівників наукової установи і проводиться працівниками цієї наукової установи, які є дійсними членами (академіками) і членами-кореспондентами Національної академії наук, Української академії аграрних наук, Академії медичних наук, Академії педагогічних наук, Академії правових наук, Академії мистецтв, а також науковими працівниками, призначеними на посаду установами або організаціями вищого рівня.

11. На наукового працівника, що підлягає атестації, складається характеристика, яка підписується його безпосереднім керівником. На керівників структурних підрозділів характеристика складається і підписується керівником наукової установи.

12. Характеристика разом з атестаційним листом попередньої атестації (у разі її проведення) подається до атестаційної комісії не пізніше ніж за два тижні до проведення атестації. У цей же термін з характеристикою ознайомлюється науковий працівник, який підлягає атестації.

13. Атестаційна комісія у присутності керівника структурного підрозділу і наукового працівника, що підлягає атестації, заслуховує звіт наукового працівника про його роботу і розглядає необхідні матеріали.

14. Якщо науковий працівник не з'явився на атестацію без поважних причин, комісія має право провести атестацію за його відсутності.

15. Рішення атестаційної комісії приймається відкритим або таємним голосуванням за відсутності наукового працівника, який проходить атестацію. У разі необхідності проведення таємного голосування атестаційна комісія відкритим голосуванням обирає з числа своїх членів лічильну комісію.

16. Засідання атестаційної комісії вважається правоможним, якщо в ньому беруть участь не менше 2/3 її складу.

Рішення комісії приймається стосовно кожного наукового працівника, який атестується, простою більшістю голосів членів комісії. У разі однакового розподілу голосів рішення приймається на користь працівника, який атестується.

На підставі характеристики наукового працівника, його звіту, інших поданих матеріалів і повідомлень та їх обговорення атестаційна комісія приймає одне з таких рішень: відповідає займаній посаді, не відповідає займаній посаді.

У разі проведення таємного голосування бюлетень для таємного голосування повинен містити прізвище, ім'я та по батькові, найменування посади атестованого, а також обидві оцінки діяльності працівника. Якщо під час таємного голосування у бюлетені не було закреслено жодної з оцінок діяльності працівника або закреслено обидві, бюлетень вважається дійсним і зараховується на користь працівника, який атестується. За результатами таємного голосування складається протокол лічильної комісії, який затверджується відкритим голосуванням і який повинен містити прізвище, ім'я та по батькові, найменування посади атестованого, результати голосування, висновок лічильної комісії, її склад та бути підписаний членами лічильної комісії.

17. Атестаційна комісія також може ухвалити рекомендації про заохочення наукового працівника, зміну посади, розміру посадового окладу, призначення позачергової атестації тощо. Ці рекомендації можуть бути розглянуті керівником наукової установи протягом одного року з дня проведення атестації.

Результати голосування повідомляються науковому працівникові одразу після голосування.

18. Рішення атестаційної комісії повинно містити прізвище, ім'я та по батькові, рік народження атестованого, відомості про його освіту, спеціальність і кваліфікацію за освітою, загальний трудовий стаж, найменування посади, оцінку діяльності за результатами голосування і рекомендації атестаційної комісії. Рішення підписується головою, секретарем і всіма членами атестаційної комісії.

19. Рішення атестаційної комісії разом з іншими матеріалами атестації протягом тижня подається до вченої (наукової, науково-технічної, технічної) ради (далі - вчена рада) наукової установи на затвердження.

20. Затвердження вченою радою наукової установи рішення атестаційної комісії має відбутися не пізніше одного місяця з дня його подання. Після цього керівник наукової установи може прийняти рішення про призначення наукового працівника на відповідну посаду (в тому числі на вищу) без проведення конкурсу.

Рекомендація щодо переведення наукового працівника на вищу посаду може розглядатися керівником наукової установи лише за умови відповідності цього працівника кваліфікаційним вимогам до запропонованої посади.

21. Якщо за результатами атестації наукового працівника визнано таким, що не відповідає займаній посаді, керівник наукової установи має право протягом двох місяців з дня затвердження вченою радою результатів атестації перевести цього працівника за його згодою на іншу роботу, що відповідає його кваліфікації. У разі незгоди наукового працівника з переведенням на іншу роботу або неможливості його переведення трудовий договір з ним у той же термін може бути розірвано відповідно до законодавства.

Час хвороби або перебування у відпустці наукового працівника до двомісячного терміну не зараховується.

Після закінчення зазначеного терміну звільнення працівника або переведення його на іншу роботу за результатами атестації не дозволяється.

Порядок розгляду спорів
з питань атестації наукових працівників

22. Рішення щодо результатів атестації може бути оскаржене науковим працівником керівнику наукової установи чи установи або організації вищого рівня протягом одного місяця з дня його прийняття, що не зупиняє його виконання.

23. Керівник наукової установи чи установи або організації вищого рівня має право на підставі скарги або з власної ініціативи подати атестаційну справу наукового працівника на повторний розгляд.

24. Рішення керівника наукової установи про розірвання трудового договору з науковим працівником за результатами атестації може бути оскаржене відповідно до законодавства про порядок розгляду індивідуальних трудових спорів.

^ Наверх
наверх