документiв в базi
550558
Подiлитися 

Документ втратив чиннiсть!


ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

( Закон діє до 1 січня 2002 року згідно з пунктом 1
статті 5 даного Закону )

Про проведення економічного експерименту на підприємствах
гірничо-металургійного комплексу України

Цей Закон спрямовано на створення умов для подолання кризового стану в гірничо-металургійному комплексі.

Стаття 1. Провести з 1 липня 1999 року до 1 січня 2002 року економічний експеримент на підприємствах гірничо-металургійного комплексу, метою якого є створення підприємствам гірничо-металургійного комплексу України умов, необхідних для збільшення обсягу виробництва продукції та надходжень до бюджету, шляхом надання їм податкових пільг.

Перелік підприємств, які беруть участь в економічному експерименті, затверджується Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань промислової політики.

Стаття 2. Встановити, що для підприємств гірничо-металургійного комплексу, які беруть участь в економічному експерименті, що проводиться з 1 липня 1999 року до 1 січня 2002 року, пеня і штрафи, нараховані за несвоєчасну сплату податків, зборів та інших обов'язкових платежів і не внесені до бюджету за станом на 1 липня 1999 року, списуються. На період проведення економічного експерименту пеня за несвоєчасну сплату зазначених платежів нараховується в розмірі 50 відсотків ставок, установлених законодавством України. Норми цієї статті не поширюються на нарахування, стягнення та списання пені, передбаченої статтею 4 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ).

Стаття 3. Встановити, що підприємства гірничо-металургійного комплексу, які беруть участь в економічному експерименті, що проводиться з 1 липня 1999 року до 1 січня 2002 року, сплачують збір до Державного інноваційного фонду в розмірі 50 відсотків визначеної законодавством України ставки і не провадять відрахування та сплату зборів на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування.

Стаття 4. Дозволити органам Державної податкової адміністрації України надавати у разі потреби підприємствам гірничо-металургійного комплексу, які беруть участь в економічному експерименті, що проводиться з 1 липня 1999 року до 1 січня 2002 року, відстрочки по сплаті податків, зборів та інших обов'язкових платежів у межах їх компетенції на строк до 36 місяців, із застосуванням нульової ставки плати за користування податковим кредитом.

Стаття 5. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування і діє до 1 січня 2002 року.

2. Кабінету Міністрів України, Рахунковій палаті щорічно аналізувати результати економічного експерименту та інформувати Верховну Раду України про хід його виконання.

3. Внести до деяких законів України такі зміни:

1) У Законі України "Про охорону навколишнього природного середовища" ( 1264-12) (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 41, ст. 546; 1996 р., N 15, ст. 70; 1998 р., N 34, ст. 230):

частину четверту статті 44 після слів "витрати виробництва" доповнити словами "але не більше 0,15 відсотка валових витрат для гірничо-металургійних підприємств, які беруть участь в економічному експерименті, що проводиться з 1 липня 1999 року до 1 січня 2002 року";

статтю 46 після частини четвертої доповнити новою частиною такого змісту:

"Кошти від збору за забруднення навколишнього природного середовища підприємствами гірничо-металургійного комплексу, які беруть участь в економічному експерименті, що проводиться з 1 липня 1999 року до 1 січня 2002 року, розподіляються між місцевими (сільськими, селищними, міськими), обласними та республіканським Автономної Республіки Крим, а також Державним фондами охорони навколишнього природного середовища у співвідношенні відповідно по 10 відсотків, а 70 відсотків використовуються цими підприємствами на виконання природоохоронних заходів. За нецільове використання цих коштів до підприємств застосовуються штрафні санкції у розмірі 100 відсотків сум, використаних за нецільовим призначенням, з нарахуванням пені у розмірі 120 відсотків облікової ставки Національного банку України".

У зв'язку з цим частини п'яту та шосту вважати відповідно частинами шостою та сьомою.

2) У Законі України "Про оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 4, ст. 28; 1997 р., N 27, ст. 181; 1998 р., N 10, ст. 35; 1999 р., N 1, ст. 1):

підпункт 7.3.6 статті 7 доповнити абзацом такого змісту:

"Для підприємств гірничо-металургійного комплексу, які беруть участь в економічному експерименті, що проводиться з 1 липня 1999 року до 1 січня 2002 року, будь-яка іноземна валюта, що перебувала на обліку платника податку на кінець звітного періоду, перераховується в гривні за офіційним валютним (обмінним) курсом Національного банку України, що діяв на останній робочий день звітного періоду. При цьому позитивна або від'ємна різниця між результатом такого перерахунку та балансовою вартістю іноземної валюти включається відповідно до валових доходів або валових витрат платника податку - кредитора або до валових витрат чи валових доходів платника податку - дебітора за наслідками звітного періоду. Для наступного податкового періоду балансова вартість іноземної валюти прирівнюється до її вартості, визначеної на кінець попереднього звітного періоду, а заборгованість в іноземній валюті перераховується у гривні в тому звітному періоді, в якому вона була погашена";

пункт 10.1 статті 10 доповнити абзацом такого змісту:

"Для підприємств гірничо-металургійного комплексу, які беруть участь в економічному експерименті, що проводиться з 1 липня 1999 року до 1 січня 2002 року, тимчасово встановлюється ставка оподаткування прибутку в розмірі 30 відсотків діючої ставки, а різниця у надходженні коштів, що утворилася від зміни ставки, спрямовується на поповнення обігових коштів підприємств";

абзац п'ятий пункту 22.4 статті 22 після слів "дев'ять відсотків" доповнити словами "а для підприємств гірничо-металургійного комплексу, які беруть участь в економічному експерименті, що проводиться з 1 липня 1999 року до 1 січня 2002 року, - п'ятнадцять відсотків".

3) У Законі України "Про податок на додану вартість" ( 168/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 21, ст.156; 1999 р., N 26, ст.214 ):

підпункт 7.7.3 статті 7 доповнити абзацом такого змісту:

"Для підприємств гірничо-металургійного комплексу, які беруть участь в економічному експерименті, що проводиться з 1 липня 1999 року до 1 січня 2002 року, у разі, коли за результатами звітного періоду сума податку на додану вартість, визначена як різниця між загальною сумою податкових зобов'язань та сумою податкового кредиту за будь-якими операціями з купівлі-продажу товарів (робіт, послуг), має від'ємне значення, така сума підлягає відшкодуванню з Державного бюджету України платнику податку протягом місяця, що настає після подання податкової декларації. Підставою для отримання відшкодування є податкова декларація. Відшкодування здійснюється шляхом перерахування відповідних грошових сум з бюджетного рахунку на рахунок платника податку в установі банку, що його обслуговує, або шляхом видачі казначейського векселя на суму відшкодування з бюджету. Казначейський вексель приймається в рахунок сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів до Державного бюджету України, акцизних і митних зборів, які стягуються під час митного оформлення товарів, та інших кредитів, або за бажанням платника податку використовується в розрахунках між резидентами відповідно до законодавства України";

пункт 11.5 статті 11 після абзацу третього доповнити новими абзацами такого змісту:

"для підприємств гірничо-металургійного комплексу, які беруть участь в економічному експерименті, що проводиться з 1 липня 1999 року до 1 січня 2002 року, дія абзаців другого та третього цього пункту поширюється на податкові векселі, видані на імпортні товари, митна вартість яких згідно з контрактом не перевищує 300 тис. гривень;

у разі несплати підприємствами гірничо-металургійного комплексу податкового векселя до строку його погашення шляхом перерахування коштів сума, зазначена в податковому векселі, погашається шляхом включення її до складу податкових зобов'язань і податкового кредиту за звітний (податковий) період, в якому передбачено погашення векселя, за умови, що митна вартість імпортних товарів за контрактом становить понад 300 тис. гривень".

У зв'язку з цим абзаци четвертий - дев'ятий вважати відповідно абзацами шостим - одинадцятим.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 14 липня 1999 року
N 934-XIV

^ Наверх
наверх