документiв в базi
550558
Подiлитися 
  1999-06-022000-11-162004-11-042006-01-192006-12-132007-05-242010-12-172011-12-072012-10-162014-10-142015-03-022016-07-12  

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про металобрухт

Цей Закон регулює відносини, що виникають у процесі здійснення операцій з металобрухтом, який є найважливішою стратегічною та енергозберігаючою сировиною для металургійного виробництва, і спрямований на захист інтересів підприємств вітчизняної металургійної галузі та забезпечення екологічної безпеки довкілля при утворенні, збиранні та використанні металобрухту.

Розділ I. Загальні положення

Стаття 1. Визначення термінів

У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

металобрухт - непридатні для прямого використання вироби або частини виробів, які втратили експлуатаційну цінність і містять у собі чорні або кольорові метали чи їх сплави, а також вироби з непоправним металевим браком, залишки від виробництва та обробки чорних і кольорових металів і їх сплавів;

власник металобрухту - юридична або фізична особа, яка володіє, користується і розпоряджається належним їй металобрухтом у межах, визначених законом;

операції з металобрухтом - збирання, заготівля, переробка, транспортування, реалізація брухту чорних металів, а також збирання, заготівля, переробка, транспортування, реалізація брухту кольорових металів і його металургійна переробка;

збирання металобрухту - діяльність фізичних або юридичних осіб, пов'язана з нагромадженням, переміщенням металобрухту від місця його утворення або знаходження до місця тимчасового зберігання чи заготівлі;

заготівля металобрухту - діяльність, пов'язана із збиранням, купівлею, транспортуванням, зберіганням та реалізацією металобрухту юридичними або фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності, які здійснюють операції з металобрухтом;

переробка металобрухту - діяльність, пов'язана із доведенням металобрухту шляхом сортування, пресування, пакетування, дрібнення, різання тощо до стану, який відповідає встановленим стандартам, нормам і правилам;

транспортування металобрухту - діяльність, пов'язана із переміщенням металобрухту від місць його утворення або зберігання до місць утилізації чи переробки;

реалізація металобрухту - діяльність, пов'язана із передачею права власності на металобрухт іншому власнику в обмін на еквівалентну суму коштів або боргових зобов'язань;

утилізація металобрухту - використання металобрухту як сировини в металургійній або інших галузях виробництва;

металургійна переробка металобрухту кольорових металів - переплавка металобрухту в металургійних агрегатах під час виготовлення кольорових металів і їх сплавів або з іншою метою;

спеціалізовані підприємства та їх філії (суб'єкти підприємницької діяльності усіх форм власності) - такі, які здійснюють операції з металобрухтом, отримали ліцензії та мають спеціальне технологічне брухтопереробне та вантажопідйомне обладнання, вагове господарство, складські приміщення, кваліфікований персонал, забезпечують згідно з законодавством протипожежну, екологічну та радіаційну безпеку і контроль хімічного складу металобрухту;

документи у сфері роботи з металобрухтом - документи, що містять дані про походження і власника металобрухту, відповідність його встановленим стандартам, нормам і правилам, вибухо-, пожежонебезпечність, екологічну та радіаційну безпеку.

Стаття 2. Законодавство про металобрухт

Відносини, що виникають у процесі здійснення операцій з металобрухтом, регулюються цим Законом, іншими законами України та постановами, виданими Кабінетом Міністрів України, у випадках, передбачених законом.

Закон України "Про відходи" не поширюється на відносини, що виникають у процесі здійснення операцій з металобрухтом.

Стаття 3. Операції з металобрухтом, що містить дорогоцінні метали

Операції з металобрухтом, що містить дорогоцінні метали, здійснюються в порядку, визначеному законодавством.

Стаття 4. Порядок здійснення операцій з металобрухтом

Операції з металобрухтом здійснюються лише спеціалізованими підприємствами та їх філіями (далі - спеціалізовані підприємства).

Ліцензуванню не підлягає діяльність фізичних осіб, пов'язана із збиранням та реалізацією побутового брухту чорних та кольорових металів, а також діяльність юридичних осіб, пов'язана із збиранням та реалізацією промислового брухту чорних та кольорових металів, який утворився в результаті їх діяльності.

Приймання побутового металобрухту від фізичних осіб оформляється актом в установленому порядку. Приймання промислового брухту від юридичних осіб оформляється актом із зазначенням найменування юридичної особи, кількості та джерел походження металобрухту, зазначений акт супроводжує металобрухт на всіх стадіях його транспортування.

Перелік видів побутового металобрухту встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Купівля промислового брухту у фізичних осіб забороняється.

Реалізація побутового металобрухту фізичними особами здійснюється лише спеціалізованим підприємствам або металургійним і машинобудівним підприємствам.

Розділ II. Вимоги до суб'єктів підприємницької
діяльності, які здійснюють операції
з металобрухтом

Стаття 5. Вимоги до суб'єктів підприємницької діяльності,
які здійснюють операції з металобрухтом

Суб'єкти підприємницької діяльності, які здійснюють збирання, заготівлю, переробку, транспортування, реалізацію та металургійну переробку металобрухту, повинні мати кваліфікованих спеціалістів, відповідне устаткування, засоби екологічної безпеки.

Суб'єкти підприємницької діяльності, які здійснюють операції з металобрухтом, повинні забезпечити контроль за вибухо-, пожежонебезпечністю, екологічною та радіаційною безпекою відповідно до законодавства.

Стаття 6. Вимоги до оформлення операцій з металобрухтом

Суб'єкти підприємницької діяльності, які здійснюють реалізацію металобрухту, повинні засвідчувати його відповідним документом про відповідність металобрухту встановленим стандартам, нормам і правилам.

Металобрухт під час транспортування його в межах України, крім загальних документів, пов'язаних з цим транспортуванням, супроводжується також документами про походження і власника металобрухту, відповідність металобрухту встановленим стандартам, нормам і правилам. Ці вимоги не поширюються на фізичних осіб, які транспортують побутовий металобрухт до місця заготівлі або реалізації.

Стаття 7. Реалізація металобрухту, утвореного у військових формуваннях

Реалізація металобрухту, який утворився у військових частинах, військових установах, військових навчальних закладах Збройних Сил України та інших військових формуваннях, утворених відповідно до законів України (далі - військові формування), здійснюється лише спеціалізованим підприємствам або металургійним і машинобудівним підприємствам згідно із законодавством.

Кошти, отримані від реалізації металобрухту, який утворився у військових формуваннях, зараховуються до складу доходів Державного бюджету України із подальшим спрямуванням їх на забезпечення оборонних витрат та фінансування соціального захисту військовослужбовців.

Утилізація металобрухту, який утворився у військових формуваннях, здійснюється на вітчизняних підприємствах.

Стаття 8. Вимоги до проектної документації
на будівництво виробничих приміщень та технології
виробництва щодо утилізації металобрухту

У проектній документації на будівництво виробничих приміщень та технології виробництва повинні передбачатися місця для зберігання металобрухту, який утворюється в процесі відповідних робіт, і способи його утилізації.

Стаття 9. Експорт металобрухту

Контракти (договори, угоди) на експорт металобрухту підлягають реєстрації Міністерством зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України за погодженням з Міністерством промислової політики України в порядку, визначеному законодавством.

Експорт металобрухту кольорових металів та списаних на металобрухт агрегатів машин, кораблів, плавзасобів, військової техніки, рухомого складу залізничного транспорту в нерозібраному стані забороняється. Експорт сплавів і зливків кольорових металів за умови відсутності сертифіката якості, виданого лабораторією, що має державну атестацію, забороняється.

Експорт брухту легованих чорних металів (легованого металобрухту) здійснюється виключно в порядку, встановленому для експорту продукції подвійного призначення.

Стаття 10. Імпорт металобрухту

Імпорт металобрухту здійснюється за погодженням з органом виконавчої влади у галузі охорони навколишнього природного середовища за місцем, де має провадитися переробка металобрухту. Порядок ввезення та транзит металобрухту територією України визначається Кабінетом Міністрів України.

Суб'єкт підприємницької діяльності, який здійснює операції з металобрухтом (далі - суб'єкт підприємницької діяльності з металобрухтом) і є суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності, не має власних виробничих потужностей для екологічно безпечної переробки, металургійної переробки металобрухту, здійснює його ввезення на територію України після укладення контракту (договору, угоди) з відповідним підприємством на переробку, металургійну переробку металобрухту на території України в порядку, встановленому частиною першою цієї статті.

Стаття 11. Облік операцій з металобрухтом

Суб'єкти підприємницької діяльності з металобрухтом ведуть бухгалтерський та оперативний облік операцій з металобрухтом, а також статистичну звітність згідно із законодавством.

Державний комітет статистики України та його органи на місцях за погодженням з Міністерством промислової політики України в межах своєї компетенції організовують і забезпечують збирання статистичної інформації, розробляють методології статистичних показників, що відображають стан здійснення операцій з металобрухтом.

Розділ III. Державне регулювання,
контроль та нагляд за
здійсненням операцій з металобрухтом

Стаття 12. Органи, що здійснюють державне
регулювання операцій з металобрухтом

Органами, що здійснюють державне регулювання операцій з металобрухтом, є Кабінет Міністрів України, Міністерство промислової політики України та інші спеціально уповноважені органи виконавчої влади відповідно до їх компетенції.

Державне регулювання операцій з металобрухтом реалізується шляхом видачі Міністерством промислової політики України ліцензій на здійснення операцій з металобрухтом в установленому законодавством порядку, встановлення відповідних умов та правил провадження діяльності з металобрухтом і контролю за їх додержанням.

Виходячи із потреби брухту чорних металів Кабінет Міністрів України має право запроваджувати режим квотування або повну заборону його експорту.

Стаття 13. Компетенція Міністерства промислової політики
України у здійсненні операцій з металобрухтом

Міністерство промислової політики України у здійсненні операцій з металобрухтом:

забезпечує реалізацію державної політики у здійсненні операцій з металобрухтом;

розробляє проекти нормативно-правових актів, що регламентують здійснення операцій з металобрухтом, та затверджує їх відповідно до своїх повноважень;

видає ліцензії на здійснення операцій з металобрухтом, зупиняє їх дію та анулює ліцензії суб'єктів підприємницької діяльності з металобрухтом у разі порушення ними умов ліцензійної діяльності;

здійснює аналіз вітчизняних та іноземних ринкових пропозицій щодо попиту на металобрухт;

організовує і здійснює контроль за здійсненням операцій з металобрухтом.

Стаття 14. Державний контроль та нагляд за здійсненням
операцій з металобрухтом

Державний контроль за здійсненням операцій з металобрухтом здійснює Міністерство промислової політики України, Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України, інші спеціально уповноважені на це органи виконавчої влади відповідно до їх компетенції, а також місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування згідно з законодавством.

Нагляд за додержанням законів у здійсненні операцій з металобрухтом здійснює Генеральний прокурор України та підпорядковані йому органи прокуратури в межах повноважень, передбачених законом.

Стаття 15. Повноваження органів державного контролю за
здійсненням операцій з металобрухтом

Органи державного контролю за здійсненням операцій з металобрухтом відповідно до своєї компетенції мають право:

перевіряти додержання вимог законодавства України, що регулює здійснення операцій з металобрухтом;

одержувати від суб'єктів підприємницької діяльності з металобрухтом необхідні дані про додержання вимог нормативно-правових актів під час збирання, заготівлі, транспортування, переробки, реалізації, металургійної переробки металобрухту, а також документи і матеріали обліку з часу утворення металобрухту до його металургійної переробки;

зупиняти або анульовувати дію ліцензії на здійснення операцій з металобрухтом у разі порушення ліцензійних умов.

Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування у разі виявлення порушень ліцензійних умов здійснення операцій з металобрухтом повідомляють про це Міністерство промислової політики України для вжиття ним відповідних заходів.

Органи державного контролю за здійсненням операцій з металобрухтом у разі виявлення фактів, що містять ознаки протиправної діяльності суб'єктів підприємницької діяльності з металобрухтом, передають такі матеріали відповідним правоохоронним органам і повідомляють про це Міністерство промислової політики України.

Стаття 16. Відповідальність за порушення вимог законодавства,
що регулює здійснення операцій з металобрухтом

Особи, винні у порушенні законодавства, що регулює здійснення операцій з металобрухтом, несуть адміністративну, цивільно-правову чи кримінальну відповідальність згідно з законами України.

Розділ IV. Міжнародне співробітництво

Стаття 17. Міжнародне співробітництво
у здійсненні операцій з металобрухтом

Участь України у міжнародному співробітництві у здійсненні операцій з металобрухтом реалізується шляхом:

участі у роботі міжнародних організацій з питань розроблення нових методів збагачення металовідходів, сучасного обладнання, технологій переробки металобрухту;

виконання міжнародних наукових програм, обміну інформацією, технологіями;

здійснення міжнародних професійних, наукових і виробничих контактів.

Розділ V. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. До приведення законодавства у відповідність із цим Законом закони та інші нормативно-правові акти застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону.

3. Кабінету Міністрів України у чотиримісячний термін:

подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із цим Законом;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;

забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону;

відповідно до компетенції забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 5 травня 1999 року
N 619-XIV

^ Наверх
наверх