документiв в базi
550558
Подiлитися 
  1998-12-312000-12-07  

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про Державний бюджет України на 1999 рік

I. Державний бюджет України на 1999 рік

Стаття 1. Затвердити Державний бюджет України на 1999 рік у сумі 25.135.260,8 тис. гривень.

Установити граничний розмір дефіциту Державного бюджету України на 1999 рік у сумі 1.240.000 тис. гривень.

Спрямувати на покриття дефіциту Державного бюджету України на 1999 рік надходження із джерел внутрішнього фінансування в сумі 610.000 тис. гривень та із джерел зовнішнього фінансування - 630.000 тис. гривень.

Стаття 2. Установити, що до доходів Державного бюджету України на 1999 рік зараховуються:

1) в повному обсязі:

податок на додану вартість;

акцизний збір з імпортних товарів;

збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету;

ввізне мито;

надходження сум відсотків, що сплачуються уповноваженими банками за користування тимчасово вільними коштами державного бюджету;

дивіденди (доход), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, які є у державній власності;

рентна плата за нафту і природний газ власного видобутку;

плата за оренду цілісних майнових комплексів державних підприємств;

консульські збори, що справляються на території України;

плата за пробірування і клеймування виробів та сплавів із дорогоцінних металів;

кошти від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду, скарбів, майна, одержаного державою в порядку спадкоємства чи дарування, безхазяйного майна, валютних цінностей, що пересилаються в міжнародних поштових відправленнях з порушенням норм актів Всесвітнього поштового союзу, невручених міжнародних та внутрішніх поштових відправлень, майна з обмеженим терміном зберігання, майна, вилученого для забезпечення сплати штрафів або з метою відшкодування належних бюджету платежів, з наступним відшкодуванням з державного бюджету витрат, пов'язаних із зберіганням, транспортуванням, експертною оцінкою, сертифікацією, розпорядженням зазначеним майном за рахунок надходження зазначених коштів;

надходження коштів від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого майна Збройних Сил України, за виконані роботи, надані послуги та надання в оренду основних фондів та іншого майна Збройних Сил України;

відрахування від плати за транзит природного газу, нафти та аміаку через територію України;

суми в рахунок відшкодування обов'язкових платежів, які стягуються при митному оформленні, з коштів, отриманих від реалізації відповідно до законодавства вантажів, вантажобагажів, багажів, інших товарів та предметів, які перебувають під митним контролем та знаходяться у морських портах, аеропортах, на залізничних та автомобільних станціях, складах підприємств і митниць, за якими не звернувся власник у терміни, встановлені законодавством;

надходження коштів від продажу квот на здійснення зовнішньоекономічних операцій;

збір на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття;

збір до Державного інноваційного фонду;

платежі до Фонду України соціального захисту інвалідів;

2) частина податку на прибуток підприємств, прибуткового податку з громадян та акцизного збору з вітчизняних товарів, визначена на підставі статті 6 цього Закону;

3) 80 відсотків коштів, одержаних бюджетними установами і організаціями за здані у вигляді брухту і відходів золото, платину, метали платинової групи, дорогоцінне каміння, та 50 відсотків коштів - за здане у вигляді брухту та відходів срібло;

4) 90 відсотків коштів, що надійдуть до позабюджетного Державного фонду приватизації від приватизації державного майна, та інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизації та кредитуванням підприємств;

5) 10 відсотків суми амортизаційних відрахувань, нарахованих підприємствами і організаціями;

6) 80 відсотків надходжень гербового збору;

7) інші доходи, що зараховуються до державного бюджету у розмірах, визначених законодавством.

Стаття 3. Установити доходи Державного бюджету України на 1999 рік у сумі 23.895.260,8 тис. гривень, у тому числі по основних джерелах у таких сумах:

  (тис.гривень) 
Податкові надходження - всього  15.989.266,9 
у тому числі:   
Податки на доходи, податки на прибуток,
податки на збільшення ринкової вартості - всього 

2.486.120 
з них:   
прибутковий податок з громадян
податок на прибуток підприємств 
1.168.850
1.317.270 
Платежі за використання природних ресурсів -
всього
з них: 

642.496
 
плата за використання лісових ресурсів
плата за спеціальне користування водними
ресурсами
платежі за користування надрами
збір за геологорозвідувальні роботи, виконані
за рахунок державного бюджету 
53.840

191.120
14.651

381.885 
Внутрішні податки на товари та послуги - всього  11.193.040,9 
з них:   
податок на додану вартість
акцизний збір з вітчизняних товарів
акцизний збір з імпортних товарів
ліцензії на підприємницьку та професійну
діяльність 
8.302.728
1.364.652,9
859.870

665.790 
з них:   
гербовий збір  500.000 
Податки на міжнародну торгівлю та зовнішні
операції - всього 

1.649.210 
з них:   
ввізне мито  1.587.810 
Інші податки - всього  18.400 
Неподаткові надходження - всього  5.132.852 
у тому числі:   
Доходи від власності та підприємницької
діяльності - всього 

1.135.600 
з них:   
рентна плата за нафту власного видобутку
рентна плата за природний газ власного
видобутку
надходження коштів від приватизації державного
майна 
30.000

303.700

675.000 
Адміністративні збори та платежі, доходи від
некомерційного та побічного продажу - всього 

330.631 
з них:   
державне мито
Надходження від штрафів та фінансових санкцій 
298.761
43.680 
Інші неподаткові надходження - всього  3.622.941 
з них:   
надходження коштів від реалізації надлишкового
озброєння, військової та спеціальної техніки,
іншого майна Збройних Сил України, за виконані
роботи, надані послуги та надання в оренду
основних фондів та іншого майна Збройних Сил
України 
208.000
 
відрахування від плати за транзит природного
газу через територію України 

1.616.300 
відрахування від плати за транзит нафти через
територію України 

200.000 
відрахування від плати за транзит аміаку через
територію України 

9.986 
надходження амортизаційних відрахувань для
фінансування заходів структурної перебудови
базових галузей національної економіки 


1.130.000 
надходження коштів в рахунок погашення
заборгованості, яка виникла внаслідок
невиконання юридичними особами своїх зобов'язань
щодо погашення та обслуговування наданих на
умовах повернення кредитів, залучених державою
або під державні гарантії 

300.000 
Доходи від операцій з капіталом - всього  412.610 
у тому числі:   
Надходження від продажу основного капіталу  12.610 
з них:   
надходження коштів до Державного фонду
дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння
України
Надходження від продажу державних запасів
товарів
з них: 

2.840


400.000
 
надходження коштів від Державного комітету
України по матеріальних резервах 

400.000 
Офіційні трансферти - всього  382.215,9 
у тому числі:   
Кошти, що передаються до Державного бюджету
України з бюджету міста Києва 

382.215,9 
Державні цільові фонди - всього  1.978.316 
у тому числі:   
Збір до Фонду для здійснення заходів щодо
ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи
та соціального захисту населення 


400.000 
Збір на обов'язкове соціальне страхування на
випадок безробіття до Державного фонду сприяння
зайнятості населення 


554.000 
Збір до Державного інноваційного фонду  739.940 
Платежі до Фонду України соціального захисту
інвалідів 

40.000 
Збір за забруднення навколишнього природного
середовища до Фонду охорони навколишнього
природного середовища 


13.076 
Надходження відрахувань та збору на
будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання
автомобільних доріг загального користування 


231.300 

Стаття 4. Відповідно до розподілу видатків Державного бюджету України на 1999 рік за функціональною класифікацією (додаток N 1) затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів Державного бюджету України на 1999 рік (додаток N 2). Додатки 1 та 2 є невід'ємною частиною цього Закону.

Установити, що розпорядники коштів державного бюджету мають право брати зобов'язання на здійснення видатків або платежів Державного бюджету України тільки в межах бюджетних асигнувань, затверджених їм на 1999 рік.

Якщо після прийняття цього Закону повноваження щодо виконання функцій або надання послуг, на які затверджене бюджетне призначення, передаються відповідно до законодавства України від одного головного розпорядника коштів державного бюджету іншому, то дія бюджетного призначення не припиняється і може застосовуватися у порядку, встановленому цим Законом для виконання тих же функцій чи надання тих же послуг головним розпорядником коштів державного бюджету, якому це повноваження передано.

Дозволити Міністерству фінансів України за поданням головних розпорядників коштів Державного бюджету України здійснювати перерозподіл бюджетних призначень в межах одного розділу функціональної класифікації видатків бюджету за погодженням із Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.

Стаття 5. Установити, що до бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя у 1999 році зараховуються:

частина прибуткового податку з громадян, податку на прибуток підприємств та акцизного збору з вітчизняних товарів, визначена на підставі статті 6 цього Закону;

місцеві податки і збори;

плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності;

плата за землю;

податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів;

податок на промисел;

90 відсотків коштів, що надійдуть до позабюджетного фонду приватизації Автономної Республіки Крим від приватизації майна, що належить Автономній Республіці Крим, та до відповідних позабюджетних фондів приватизації від відчуження комунального майна, а також інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизації та кредитуванням підприємств;

20 відсотків надходжень гербового збору;

надходження збору за забруднення навколишнього природного середовища в частині, що належить місцевим бюджетам;

надходження відрахувань та збору на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування в частині, що належить місцевим бюджетам;

інші доходи, що зараховуються до місцевих бюджетів у розмірах, визначених законодавством.

Формування бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя на 1999 рік здійснюється відповідно до законів про місцеве самоврядування, податкову та бюджетну системи та цього Закону.

Стаття 6. Затвердити на 1999 рік нормативи відрахувань від загальнодержавних податків, зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя у таких розмірах (відсотках від загальної суми):

  Прибутковий
податок з громадян  
Податок на
прибуток підприємств 
Акцизний збір
з вітчизняних товарів 
Автономна Республіка Крим   100  100   100  

області:

 
     
Вінницька   100  100  50 
Волинська  100  100  50 
Дніпропетровська   100  30  50 
Донецька  50  70  20 
Житомирська  100  100  50 
Закарпатська  100  100  50 
Запорізька   50  50  20 
Івано-Франківська   100  100  50 
Київська  100  100  50 
Кіровоградська  100  100  50 
Луганська  100  100  50 
Львівська   100  100  50 
Миколаївська   60  70  50 
Одеська   50  80  50 
Полтавська  50  50  10 
Рівненська   100  100  50 
Сумська  100  100  50 
Тернопільська  100  100  50 
Харківська   50  50  20 
Херсонська   100  100  50 
Хмельницька   100  100  50 
Черкаська  100  100  50 
Чернівецька  100  100  50 
Чернігівська  100  100  50 

міста:

 
     
Київ   25  70  10 
Севастополь  100  50   50  

Стаття 7. Затвердити у складі видатків Державного бюджету України на 1999 рік дотації республіканському бюджету Автономної Республіки Крим, обласним та міському (міста Севастополя) бюджетам у сумі 2.045.121,3 тис. гривень, в тому числі:

  (тис. гривень)  
Автономна Республіка Крим   74.186,9 
області:   
Вінницька   140.226,6 
Волинська  145.301 
Дніпропетровська   20.407,5 
Донецька  39.230,3 
Житомирська  215.472,6 
Закарпатська  185.594,1 
Запорізька   22.896,9 
Івано-Франківська   96.018,9 
Київська  155.583,5 
Кіровоградська  147.670 
Луганська  58.065,6 
Львівська   74.889,1 
Миколаївська   21.323,2 
Одеська   32.901,8 
Полтавська  622,7 
Рівненська   56.880,9 
Сумська  20.938,6 
Тернопільська  143.336,9 
Харківська   12.479,8 
Херсонська   111.749 
Хмельницька   110.517,5 
Черкаська  80.827,3 
Чернівецька  27.341,7 
Чернігівська  42.441,1 
міста:   
Севастополь  8.217,8 

Чернівецька Чернігівська місто Севастополь Затвердити у складі Державного бюджету України на 1999 рік субвенції республіканському бюджету Автономної Республіки Крим, обласним та міським (міст Києва і Севастополя) бюджетам в обсязі 341.167,7 тис. гривень на освіту, в тому числі:

  (тис.гривень) 
Автономна Республіка Крим  15.167,7 
області:   
Вінницька
Волинська
Дніпропетровська
Донецька
Житомирська
Закарпатська
Запорізька
Івано-Франківська
Київська
Кіровоградська
Луганська
Львівська
Миколаївська
Одеська
Полтавська
Рівненська
Сумська
Тернопільська
Харківська
Херсонська
Хмельницька
Черкаська
Чернівецька
Чернігівська 
11.895,2
8.640,7
26.048,3
31.620,1
15.117,1
9.757,4
13.782,1
9.912,5
12.412,6
8.276,5
14.536,7
16.499,4
9.790,7
15.167,6
11.318,5
8.538,6
8.529
8.291,4
18.724,9
9.165,1
10.585,2
10.654,7
6.361,6
8.743,4 
міста:   
Київ
Севастополь 
18.937,3
2.693,4 

Затвердити у складі Державного бюджету України на 1999 рік субвенцію Закарпатській області в обсязі 40.000 тис. гривень на ліквідацію наслідків стихійного лиха.

Стаття 8. Установити, що в 1999 році до Державного бюджету України передаються кошти з бюджету міста Києва у сумі 382.215,9 тис. гривень.

Стаття 9. Надати право Головному управлінню Державного казначейства України, Міністерству фінансів Автономної Республіки Крим, місцевим фінансовим органам в разі несвоєчасного погашення заборгованості за взаємними міжбюджетними розрахунками застосовувати безспірне її стягнення.

Стаття 10. Установити, що нафтогазодобувні підприємства (крім державного виробничого підприємства "Чорноморнафтогаз") вносять до Державного бюджету України рентну плату за природний газ у розмірі, еквівалентному 5 доларам США за 1000 куб. метрів, та за нафту - у розмірі, еквівалентному 3 доларам США за 1 тонну.

Стаття 11. Установити, що суб'єкти підприємницької діяльності, які здійснюють транспортування трубопровідним транспортом через територію України нафти, природного газу та аміаку, вносять до Державного бюджету України:

відрахування від плати за транзит нафти в розмірі, еквівалентному 0,75 долара США за 1 тонну, та відрахування від перевалки в портах нафти і мазуту в розмірі, еквівалентному 0,47 долара США за 1 тонну;

відрахування від плати за транзит природного газу в розмірі, еквівалентному 0,29 долара США за 1000 куб. метрів газу на кожні 100 кілометрів відстані;

відрахування від плати за транзит аміаку в розмірі, еквівалентному 0,23 долара США за 1 тонну на кожні 100 кілометрів відстані.

Внесення зазначених платежів здійснюється щодекади, виходячи з обсягів газу, нафти та аміаку, транспортованих через територію України.

Стаття 12. Установити, що в 1999 році по населених пунктах, грошова оцінка земель яких не проведена, застосовуються ставки земельного податку, встановлені частиною другою статті 7 Закону України "Про плату за землю" (2535-12), збільшені в 2 рази.

По сільськогосподарських угіддях та землях населених пунктів, грошова оцінка яких проведена і уточнена станом на 1 вересня 1998 року, застосовуються ставки земельного податку, встановлені статтею 6 та частиною першою статті 7 Закону України "Про плату за землю".

Земельний податок сплачується платниками (крім громадян та виробників сільськогосподарської і рибної продукції) щомісячно до 15 числа наступного місяця за звітним.

Звільнити від сплати земельного податку військові частини, військові навчальні заклади, науково-дослідні, дитячі санаторно-курортні та оздоровчі установи, які утримуються за рахунок бюджету та належать до сфери управління Міністерства оборони України та інших утворених відповідно до законодавства військових формувань, а також підприємства Міністерства оборони України та військово-промислового комплексу. Перелік зазначених підприємств затверджується Кабінетом Міністрів України з визначенням розмірів земельних ділянок.

Стаття 13. Установити, що надходження плати за землю та податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів не мають цільового характеру та використовуються у порядку, затвердженому відповідною радою.

Стаття 14. Установити, що у 1999 році державне мито, сплачене згідно з пунктом 6 статті 3 Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року N 7-93 "Про державне мито", за винятком підпунктів "ї", "й", "п", "р", "с", "т" і "у", зараховується до Державного бюджету України, і ці кошти спрямовуються на проведення паспортизації населення України у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Стаття 15. Установити, що суб'єкти підприємницької діяльності незалежно від форм власності сплачують до Державного інноваційного фонду збір в розмірі 1 відсотка від обсягу реалізації продукції (робіт, послуг), зменшеного на суму податку на додану вартість та акцизного збору.

Платники збору, основною діяльністю яких є виробництво сільськогосподарської продукції, сплачують збір з обсягу реалізації (виручки) продукції власного виробництва, зменшеного на суму податку на додану вартість і акцизного збору.

У торговельній, посередницькій і постачальницько-збутовій діяльності збір сплачується від сум торговельної або збутової націнки (надбавки) на реалізовані товари, у банківській і страховій сферах діяльності - від суми валового доходу.

Установити, що кошти від повернення у 1999 році позичок, наданих Державним інноваційним фондом підприємствам і організаціям для виконання інноваційних проектів, зараховуються до Державного бюджету України як надходження до цього Фонду і спрямовуються на здійснення інноваційної діяльності та підтримку малого підприємництва у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Стаття 16. Установити, що в 1999 році відрахування та збори на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування здійснюються у порядку, передбаченому у 1998 році.

До бюджету міста Києва зараховуються в установленому порядку 50 відсотків відрахувань та зборів на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування від підприємств і організацій, зареєстрованих у місті Києві, і використовуються за цільовим призначенням.

Стаття 17. Установити, що у 1999 році:

плата за понадлімітне використання водних ресурсів зараховується до Державного бюджету України, бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя на умовах, передбачених для внесення плати за використання водних ресурсів у межах ліміту;

розподіл платежів за користування надрами, передбачений пунктами 3 і 4 статті 31 Кодексу України про надра ( 132/94-ВР ), здійснюється у співвідношенні, встановленому у пункті 1 цієї статті Кодексу.

Стаття 18. Установити, що з 1 січня 1999 року кошти усіх державних та місцевих позабюджетних фондів, крім Пенсійного фонду України та Фонду соціального страхування України, зараховуються до відповідних бюджетів і витрачаються на заходи, передбачені законодавством.

Стаття 19. Затвердити такий перелік захищених статей видатків Державного бюджету України та місцевих бюджетів на 1999 рік за економічною структурою видатків:

оплата праці працівників бюджетних установ (в тому числі оплата праці працівників освіти, погашення заборгованості за минулі роки);

нарахування на заробітну плату (в тому числі погашення заборгованості за минулі роки);

придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

трансферти місцевим бюджетам;

трансферти населенню, пов'язані з соціальним захистом та соціальним забезпеченням (пенсії, допомоги, стипендії, повернення заощаджень громадян).

Установити, що фінансування витрат по захищених статтях Державного бюджету України та місцевих бюджетів та придбання речового майна для військовослужбовців проводиться в першочерговому порядку та пропорційно по розпорядниках коштів відповідних бюджетів.

При формуванні місцевих бюджетів оплата праці працівників бюджетних установ, нарахування на заробітну плату та погашення заборгованості по цих статтях за минулі роки планується в повному обсязі.

В разі наявності заборгованості по пенсіях, що фінансуються з державного бюджету, заробітній платі працівників бюджетних установ, стипендіях, допомогах сім'ям з дітьми, 90 відсотків надходжень до відповідних бюджетів спрямовуються на її покриття до повного погашення даної заборгованості.

Стаття 20. Дозволити Міністерству закордонних справ України у 1999 році використовувати за цільовим призначенням до 10 відсотків коштів в іноземній валюті, фактично отриманих за вчинення консульських дій за межами України, на непередбачені витрати, пов'язані з поданням матеріальної допомоги потерпілим за кордоном громадянам України; оформленням та оплатою послуг іноземних ритуальних служб у разі смерті громадян України, що настала під час їх перебування за кордоном; оплатою праці тимчасово прийнятих на місці (за трудовою угодою) працівників для виконання термінових робіт в консульських відділах посольств України за кордоном; придбанням обладнання, включаючи транспортні засоби, для консульських відділів дипломатичних представництв України за кордоном.

Решта суми коштів в іноземній валюті, отриманих за вчинення консульських дій за межами України, зараховується до складу доходів Державного бюджету України і використовується на поточне утримання дипломатичних представництв України за кордоном та придбання і будівництво приміщень для їх розміщення в межах сум, передбачених в Державному бюджеті України на ці цілі.

Стаття 21. Фінансування витрат, пов'язаних з утриманням працівників дипломатичних представництв та консульських установ України за кордоном, незалежно від їх відомчої підпорядкованості, провадиться виключно через Міністерство закордонних справ України.

Стаття 22. Установити, що кошти, які надходять від повернення бюджетних позичок, наданих у минулі роки колишнім Міністерству сільського господарства і продовольства України, Державному комітету України по харчовій промисловості, заготівельним та іншим підприємствам, товаровиробникам через фінансові органи і органи Державного казначейства України, зараховуються на окремий субрахунок єдиного казначейського рахунку державного бюджету і спрямовуються на погашення заборгованості, пов'язаної із закупівлею сільськогосподарської продукції за державними замовленнями (контрактами) минулих років; створення частини лізингового фонду для забезпечення сільського господарства сільськогосподарською технікою вітчизняного виробництва; придбання і централізоване постачання мінеральних добрив і пально-мастильних матеріалів та на формування державного насіннєвого страхового фонду.

Надати право органам системи Міністерства фінансів України та органам державної податкової служби України за наслідками документальних перевірок стягувати у безспірному порядку з підприємств і організацій прострочену заборгованість з наданих позичок, у тому числі і у вигляді товарного кредиту, під державне замовлення сільськогосподарської продукції, та інших позичок, а також у разі нецільового їх використання нараховувати пеню в розмірі 0,2 відсотка непогашеної заборгованості (суми нецільового використання) за кожний день до повного їх повернення.

Стаття 23. Установити, що 90 відсотків коштів, які надійдуть від приватизації (продажу) об'єктів незавершеного будівництва відповідно до Чорнобильської будівельної програми, зараховуються до Державного бюджету України і спрямовуються виключно на фінансування капітальних вкладень на пускових об'єктах Чорнобильської будівельної програми.

Стаття 24. Зупинити на 1999 рік дію окремих положень Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" ( 796-12 ):

пункту 2 статті 21 в частині виплати громадянам, віднесеним до категорії 2 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, грошової компенсації в розмірі середньої вартості путівки в Україні;

пунктів 2 і 13 статті 22, пункту 2 статті 23 та статті 24 в частині безплатного надання, або забезпечення пільговою санаторно-курортною путівкою, чи путівкою на відпочинок громадян, віднесених відповідно до категорії 3 і 4 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та осіб, які працювали за межами зони відчуження на роботах з особливо шкідливими умовами праці (за радіаційним фактором), пов'язаними з ліквідацією наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (крім осіб, що мають статус постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи та супроводжують потерпілих дітей віком до 10 років на санаторно-курортне лікування), або виплати за їх бажанням грошової компенсації у розмірах, передбачених у зазначених пунктах статей;

пунктів 21 і 29 статті 20, пункту 1 статті 21 в частині одержання безпроцентної позики на індивідуальне житлове (кооперативне) будівництво з розрахунку 13,65 квадратного метра на кожного члена сім'ї з погашенням 50 процентів позики за рахунок державного бюджету, а також безпроцентної позики для будівництва садових будинків та благоустрою садових ділянок, будівництва індивідуальних гаражів громадянами, віднесеними до категорії 1 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також надання безпроцентної позики для організації підприємницької діяльності, селянського (фермерського) господарства громадянам, віднесеним до категорії 1 і 2 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

пункту 7 статті 21 в частині одержання безпроцентної позики на індивідуальне житлове (кооперативне) будівництво з розрахунку 13,65 квадратного метра на кожного члена сім'ї з погашенням 25 процентів позики за рахунок державного бюджету, а також безпроцентної позики для будівництва садових будинків та благоустрою садових ділянок, будівництва індивідуальних гаражів громадянами, віднесеними до категорії 2 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

пункту 5 статті 22 та пункту 1 статті 23 в частині одержання безпроцентної позики на індивідуальне житлове будівництво громадянами, віднесеними до категорії 3 і 4 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

пункту 12 статті 22 в частині надання пільгової позики для організації підприємницької діяльності, селянського (фермерського) господарства громадянам, віднесеним до категорії 3 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

пункту 5 статті 36 в частині одержання громадянами, які евакуйовані, відселені (відселяються) або самостійно переселилися (переселяються) на нове місце проживання, безпроцентних позик за новим місцем проживання на господарське обзаведення в розмірі п'ятдесяти мінімальних заробітних плат на сім'ю із строком сплати до 15 років з моменту видачі позики незалежно від часу їх евакуації, відселення або самостійного переселення.

Стаття 25. Установити тариф на доставку пенсій та грошової допомоги, що фінансуються з Пенсійного фонду України, в розмірі не вище 1,7 відсотка від фактичного обсягу виплачених пенсій та грошових допомог, а також плату комерційних банків на 1999 рік за користування тимчасово вільними коштами Пенсійного фонду України у розмірі 50 відсотків облікової ставки Національного банку України.

Стаття 26. Установити, що у 1999 році державні централізовані капітальні вкладення здійснюються за рахунок і в межах надходження до Державного бюджету України відповідно до законодавства 10 відсотків суми амортизаційних відрахувань, нарахованих підприємствами і організаціями.

Стаття 27. Установити, що Фонд державного майна України має забезпечити в 1999 році мобілізацію коштів до Державного бюджету України у сумі не менше 800.000 тис. гривень від приватизації державного майна та інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизації та кредитуванням підприємств. Кошти понад 675.000 тис. гривень, що не враховані у доходній частині Державного бюджету України, спрямовуються на погашення основної суми державного боргу.

Стаття 28. Мінімальний розмір допомоги по безробіттю встановлюється Кабінетом Міністрів України, виходячи з обсягу надходжень до Державного фонду сприяння зайнятості населення, але не нижче встановленого законодавством.

Стаття 29. З метою становлення Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України дозволити Міністерству фінансів України спрямовувати у 1999 році кошти, отримані понад обсяги, зазначені у статті 3 цього Закону від реалізації дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, на формування цього Фонду.

Стаття 30. Надати право Міністерству оборони України проводити розрахунки з підприємствами, науково-дослідними установами та організаціями, які виконують роботи (надають послуги) з науково-дослідних та дослідно-конструкторських розробок, модернізації, продовження ресурсу, виробництва, ремонту та утилізації озброєння та військової техніки шляхом передачі виконавцям робіт частини зразків озброєння та військової техніки без попередньої оплати відповідно до порядку, визначеного Кабінетом Міністрів України.

Стаття 31. Установити, що в 1999 році за рахунок і в межах надходження коштів від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого майна Збройних Сил України, за виконані роботи, надані послуги, надання в оренду основних фондів та іншого майна Збройних Сил України у сумі 208.000 тис. гривень здійснюються витрати на потреби оборони відповідно до кошторису Міністерства оборони України.

Стаття 32. Установити, що у 1999 році надходження до Державного бюджету України коштів від Державного комітету України по матеріальних резервах у сумі 400.000 тис. гривень спрямовуються на накопичення (приріст) матеріальних цінностей державного матеріального резерву шляхом закупівлі вугілля.

Стаття 33. Врахувати у Державному бюджеті України на 1999 рік кошти від повернення бюджетних позичок, наданих підприємствам у зв'язку з тимчасовими труднощами у 1992-1997 роках та термін погашення яких припадає на 1999 рік, у сумі 11.143,2 тис. гривень.

Стаття 34. Установити, що в 1999 році для стягнення заборгованості перед Державним бюджетом України, яка виникла внаслідок невиконання юридичними особами своїх зобов'язань щодо погашення та обслуговування наданих на умовах повернення кредитів, залучених державою або під державні гарантії, інших гарантованих державою зобов'язань, та заборгованості з наданих підприємствам і організаціям позичок з державного бюджету, плати за користування цими позичками, органами державної податкової служби України застосовується порядок, передбачений законодавством для стягнення не внесених у строк податків і неподаткових платежів.

Стаття 35. Надати в 1999 році право Міністерству фінансів України реструктуризувати прострочену заборгованість за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, шляхом укладання з юридичними особами-позичальниками відповідних угод, з терміном погашення заборгованості до трьох років з дня закінчення розрахунків за кредитами. Зазначені угоди є чинними за умови здійснення цими позичальниками чергових платежів з погашення та обслуговування кредитів. Розмір заборгованості, яку може бути реструктуризовано, має перевищувати суму річних платежів з погашення та обслуговування кредитів, заборгованість по яких реструктуризується.

Виконання зобов'язань позичальників, що випливають з угод про реструктуризацію, забезпечуються заставою або порукою. При цьому плата за користування бюджетними коштами встановлюється на рівні вартості державного запозичення в іноземних комерційних кредитних установах для фінансування дефіциту державного бюджету, яке безпосередньо передує укладанню угоди про реструктуризацію.

Стаття 36. Установити, що в 1999 році кошти, які надійдуть в рахунок погашення заборгованості суб'єктів господарської діяльності перед державою, яка виникла внаслідок виконання державою гарантійних та кредитних зобов'язань за іноземними кредитами у сумі, еквівалентній 688,1 млн. доларів США за курсом Національного банку України станом на 1 грудня 1998 року, спрямовуються на погашення та обслуговування державного зовнішнього боргу України.

Стаття 37. Установити граничний розмір державного внутрішнього боргу України на 1 січня 2000 року в сумі 20.260.949,4 тис. гривень.

Стаття 38. Установити розмір державних зовнішніх запозичень України в 1999 році для погашення державного боргу та фінансування дефіциту Державного бюджету України в сумі 825.495 тис. доларів США.

Стаття 39. Установити, що державні внутрішні і зовнішні запозичення здійснюються в межах загального обсягу установлених граничних розмірів державного внутрішнього боргу України та державних зовнішніх запозичень України. У разі надходження коштів із внутрішніх або зовнішніх джерел державного запозичення у неповному обсязі допускається зменшення (збільшення) граничного розміру державного внутрішнього боргу України за рахунок відповідного збільшення (зменшення) розміру державних зовнішніх запозичень України за погодженням з Верховною Радою України.

Стаття 40. Кабінету Міністрів України у 1999 році утриматися від надання державних гарантій щодо іноземних кредитів (включаючи гарантії оплати контрактів іноземним експортерам), за винятком кредитування проектів розвитку підприємств та установ, фінансування яких передбачено здійснювати за рахунок коштів Державного бюджету України, або заміщення фінансування з Державного бюджету України проектів, які мають загальнодержавне значення, спрямованих на створення імпортозамінних виробництв, підтримку агропромислового комплексу, сільськогосподарського машинобудування, переробної промисловості, підприємств суднобудування і літакобудування, а також розвиток інфраструктури.

Стаття 41. Установити, що:

з 1 січня 1999 року касове виконання Державного бюджету України за доходами (за винятком доходів, кошти від яких надходять на рахунки Державної митної служби України) здійснюється органами Державного казначейства України;

з 1 квітня 1999 року видатки Державного бюджету України здійснюються через реєстраційні рахунки установ і організацій в органах Державного казначейства України;

безспірне списання коштів з реєстраційних рахунків установ і організацій, оплата видатків яких здійснюється з єдиного казначейського рахунку, проводиться виключно органами Державного казначейства України.

Стаття 42. Установити, що у 1999 році у разі недоотримання доходів або коштів для фінансування дефіциту Державного бюджету України в порівнянні із затвердженими більш як на 10 відсотків, Кабінет Міністрів України за поданням Міністерства фінансів України не пізніше 20 числа місяця, наступного за місяцем, в якому сталося фактичне зниження надходження доходів або коштів для фінансування дефіциту Державного бюджету України, може здійснювати обмеження видатків розпорядників коштів Державного бюджету України з урахуванням першочерговості та повноти фінансування захищених статей видатків, визначених статтею 19 цього Закону, про що у день прийняття такого рішення повідомляється Комітету Верховної Ради України з питань бюджету.

Стаття 43. Враховуючи обмеженість коштів на фінансування видатків на національну оборону, правоохоронну діяльність і забезпечення безпеки держави у 1999 році, дозволити Кабінету Міністрів України провести залік частини заборгованості (недоїмки) суб'єктів господарювання по податках, зборах (обов'язкових платежах) до Державного бюджету України станом на 1 січня 1999 року, в рахунок погашення фактичної заборгованості Збройних Сил України, Служби безпеки України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, та Міністерства внутрішніх справ України станом на 1 січня 1999 року, а також для розрахунків за отримані продовольство, речове майно, озброєння, військову техніку, енергоносії, за виконані роботи та надані послуги для Збройних Сил України понад асигнування, передбачені цим Законом, але не вище обсягів мінімальної необхідної потреби. Кабінету Міністрів України передбачити механізм проведення такого заліку та уступки боргу.

Установити, що закупівля сільськогосподарської продукції та продовольства для Збройних Сил України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також інших бюджетних установ, що здійснюють заготівлю сільськогосподарської продукції і продовольства, проводиться тільки у вітчизняних товаровиробників на конкурсній основі за цінами згідно із укладеними угодами.

Стаття 44. Фінансування витрат у 1999 році з Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення здійснюється за рахунок джерел його формування, визначених статтею 3 цього Закону в сумі 400.000 тис. гривень, та зарахування до нього податку на додану вартість у сумі 1.346.800 тис. гривень шляхом відрахування не менше 17 відсотків надходжень до Державного бюджету України податку на додану вартість. У разі незабезпечення надходженнями частини податку на додану вартість у визначеній сумі різниця покривається за рахунок загальних надходжень до Державного бюджету України.

Стаття 45. Установити, що до доходів Державного бюджету України понад обсяги, визначені статтею 3 цього Закону, додатково зараховуються надходження від Державного комітету України по матеріальних резервах у сумі 2.400.000 тис. гривень, а також недоїмки суб'єктів підприємницької діяльності по рентній платі за нафту і природний газ власного видобутку, відрахуваннях від плати за транзит природного газу, відрахуваннях різниці в цінах на природний газ власного видобутку, податку на додану вартість та інших податках, що зараховуються до Державного бюджету України, яка склалася станом на 1 січня 1999 року, у загальній сумі 2.800.115 тис. гривень.

Передбачити додатково до видатків, визначених статтями 4 і 7 цього Закону, субвенції республіканському бюджету Автономної Республіки Крим, обласним та міським (міст Києва і Севастополя) бюджетам у сумі 5.200.115 тис. гривень, у тому числі:

  (тис.гривень) 
Автономна Республіка Крим  127.296 
області:   
Вінницька
Волинська
Дніпропетровська
Донецька
Житомирська
Закарпатська
Запорізька
Івано-Франківська
Київська
Кіровоградська
Луганська
Львівська
Миколаївська
Одеська
Полтавська
Рівненська
Сумська
Тернопільська
Херсонська
Хмельницька
Черкаська
Чернівецька
Чернігівська
міста:
Київ
Севастополь 
177.033
130.972
354.477
351.451
186.335
97.174
294.470
144.575
392.030
121.280
425.024
350.656
113.469
233.622
225.048
106.988
123.844
149.382
84.258
185.544
193.471
48.903
186.043

302.613
94.157 

Установити, що субвенції місцевим бюджетам надаються виключно для здійснення розрахунків за енергоресурси, спожиті бюджетними установами, що фінансуються з місцевих бюджетів, а також для розрахунків з постачальниками енергоресурсів по субсидіях та пільгах населенню.

Фінансування субвенцій з Державного бюджету України проводиться за рахунок і в межах надходжень, визначених у частині першій цієї статті Закону.

Стаття 46. При затвердженні республіканського бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів не можуть плануватися видатки на утримання установ та проведення заходів, видатки на які передбачені в Державному бюджеті України.

Стаття 47. Верховній Раді Автономної Республіки Крим, обласним, міським, районним, селищним, сільським радам при затвердженні відповідних бюджетів забезпечити в повному обсязі потребу в асигнуваннях на проведення розрахунків за електричну і теплову енергію та природний газ, які споживаються бюджетними установами.

Стаття 48. Установити такий порядок перерахування дотацій відповідним бюджетам.

Дотації, які надаються з Державного бюджету України республіканському бюджету Автономної Республіки Крим, обласним, міському (міста Севастополя) бюджетам, дотації, що надаються з республіканського бюджету Автономної Республіки Крим місцевим бюджетам, а також дотації, що надаються з одного місцевого бюджету іншому, є гарантованими, обов'язковими до перерахування, надаються у першочерговому порядку і відносяться до захищених статей бюджету.

Всі податки, збори (обов'язкові платежі) та інші надходження до Державного бюджету України (включаючи податок на додану вартість з імпортних товарів та акцизний збір з імпортних товарів, що надходять на рахунки розташованих на території відповідних регіонів митних органів), зараховуються на єдині транзитні рахунки з обліку доходів Державного бюджету України, що відкриваються управліннями Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях та місті Севастополі.

Перерахування дотацій з Державного бюджету України здійснюється у розмірах, визначених статтею 7 цього Закону, а з республіканського бюджету Автономної Республіки Крим та з місцевих бюджетів - у розмірах, визначених рішеннями відповідних рад.

Перерахування дотацій з Державного бюджету України до республіканського бюджету Автономної Республіки Крим, обласних, міського (міста Севастополя) бюджетів, яким дотація визначена цим Законом, здійснюється управліннями Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях та місті Севастополі.

Управління Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях та місті Севастополі щоденно провадять перерахування сум дотацій з транзитних рахунків з обліку доходів Державного бюджету України, що відкриті за балансовим рахунком "Кошти Державного бюджету України" на відповідній території, на бюджетний поточний рахунок Міністерства фінансів Автономної Республіки Крим, обласних та Севастопольського міського фінансових управлінь. Такі перерахування провадяться щоденно виходячи з визначених у додатку N 3 до цього Закону нормативів відрахувань від надходжень, встановлених частиною третьою цієї статті, але не більше місячної суми дотації, яка визначається як 1/11 загальної суми дотації, що встановлена статтею 7 цього Закону для республіканського бюджету Автономної Республіки Крим, обласних та міського (міста Севастополя) бюджетів.

Після перерахування місячної суми дотації у повному обсязі управління Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях та місті Севастополі до кінця поточного місяця припиняють перерахування таких коштів на бюджетний поточний рахунок Міністерства фінансів Автономної Республіки Крим, обласних та Севастопольського міського фінансових управлінь.

Річна та помісячна сума дотації та відсоток щоденного перерахування по Автономній Республіці Крим, областях та місту Севастополю вважаються доведеними до відповідного управління Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях та місті Севастополі з дати введення в дію цього Закону. Головне управління Державного казначейства України контролює процес перерахування дотацій відповідним бюджетам та надає щомісячну звітність до Верховної Ради України до 5 числа місяця, наступного за звітним.

У разі, якщо суми, перераховані управлінням Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях та місті Севастополі не забезпечать повної суми дотації, визначеної статтею 7 цього Закону, Головне управління Державного казначейства України зобов'язане перерахувати на рахунок відповідного фінансового органу недоотриману суму дотації не пізніше 20 грудня поточного року за рахунок загальних надходжень до Державного бюджету України.

II. Порядок введення в дію Закону України
"Про державний бюджет України на 1999 рік"

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 1999 року.

2. Кабінету Міністрів України:

при розподілі асигнувань, передбачених на реалізацію Національної програми інформатизації, виділити кошти на створення загальнодержавної системи інформаційно-аналітичного забезпечення законотворчої, нормотворчої, правозастосовної та правоосвітньої діяльності, зокрема, комп'ютеризацію робочих місць народних депутатів України;

виділити за рахунок видатків на охорону здоров'я кошти на безкоштовне лікування онкологічних захворювань у сумі 10.000 тис. гривень, на централізовану закупівлю водіїв ритму, штучних клапанів серця, штучних суглобів та інших препаратів у сумі 30.000 тис. гривень та на Інститут серцево-судинної хірургії Академії медичних наук України для Центру кардіологічної хірургії лікування дітей раннього віку у сумі 10.000 тис. гривень;

виділити за рахунок видатків на здійснення заходів, пов'язаних з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи та соціальним захистом населення, кошти у сумі 17.000 тис. гривень для фінансування витрат на реалізацію довгострокової міжурядової українсько-кубинської програми лікування та оздоровлення дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

встановити порядок зарахування до бюджету міста Києва 50 відсотків відрахувань та зборів на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування від підприємств і організацій, зареєстрованих у місті;

визначити порядок проведення передбаченої статтею 35 цього Закону реструктуризації простроченої заборгованості за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, шляхом укладання з юридичними особами-позичальниками відповідних угод, з терміном погашення заборгованості до трьох років з дня закінчення розрахунків за кредитами;

вжити додаткових заходів щодо забезпечення надходження коштів в рахунок погашення заборгованості, яка виникла внаслідок невиконання юридичними особами своїх зобов'язань щодо погашення та обслуговування наданих на умовах повернення кредитів, залучених державою або під державні гарантії, понад відповідні обсяги, визначені у статті 3 цього Закону, спрямувавши їх на фінансування інноваційних проектів Державного інноваційного фонду у сумі 538.550 тис. гривень;

при здійсненні розподілу державних централізованих капітальних вкладень передбачити видатки на закупівлю озброєння і військової техніки, на науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи у сфері національної оборони, закупівлю сільсько-господарської техніки (у сумі 565.000 тис.грн.), підтримку молодіжного житлового будівництва (у сумі 20.000 тис.грн.), організацію виробництва дитячого харчування (у сумі 20.000 тис.грн.), газифікацію сільських районів (у сумі 40.000 тис. грн.);

при визначенні спрямування коштів на погашення заборгованості, що виникла у попередні роки по заробітній платі працівників бюджетних установ, грошовому забезпеченню, стипендіях та інших соціальних виплатах, передбачити асигнування на погашення заборгованості по виплатах, пов'язаних із соціальним захистом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

для забезпечення сільськогосподарських товаровиробників пально-мастильними матеріалами, мінеральними добривами та засобами захисту рослин виділити Міністерству агропромислового комплексу України на термін до 1 грудня 1999 року кошти у сумі до 520.000 тис. гривень, які необхідні для придбання нафти, газового конденсату та природного газу;

при розподілі видатків Державного бюджету України на геологорозвідувальні роботи врахувати, що 25.000 тис. гривень необхідно передбачити для буріння артезіанських свердловин у східних і південних областях України та Автономній Республіці Крим;

при розподілі видатків Державного бюджету України на протиепізоотичні заходи спрямувати 6.000 тис. гривень для фінансування витрат на наукове забезпечення розробки та налагодження виробництва природних гама-інтерферонів тварин.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 31 грудня 1998 року
N 378-XIV

^ Наверх
наверх