документiв в базi
550558
Подiлитися 

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
05.06.2018 N 59

Про затвердження Змін до Положення
про порядок організації та проведення перевірок з
питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та
фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

Відповідно до статей 7, 15, 55, 56 Закону України "Про Національний банк України", статті 63 Закону України "Про банки і банківську діяльність", статей 3, 14 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", з метою підвищення ефективності здійснення Національним банком України нагляду за дотриманням банками, філіями іноземних банків вимог законодавства України, що регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, з урахуванням оцінки ризиків Правління Національного банку України постановляє:

1. Затвердити Зміни до Положення про порядок організації та проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 20 червня 2011 року N 197, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 липня 2011 року за N 852/19590 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 31 липня 2015 року N 499) (зі змінами) (далі - Положення), що додаються.

2. Банкам України подати до Національного банку України звіт з питань управління ризиками у сфері фінансового моніторингу за перше півріччя 2018 року за формою, визначеною в додатку 1 до Положення, до 16 липня 2018 року (включно).

3. Департаменту фінансового моніторингу (Береза І. В.) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Рожкову К. В.

5. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

Голова Я. В. Смолій

Затверджено
Постанова Правління
Національного банку України
05.06.2018 N 59

Зміни
до Положення про порядок організації та проведення перевірок
з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та
фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

1. Пункт 23 розділу II після абзацу другого доповнити новим абзацом третім такого змісту:

"У довідці про виїзну перевірку детально описується суть виявлених в діяльності банку/установи фінансових операцій висновок щодо відповідності/невідповідності яких вимогам законодавства з питань фінансового моніторингу, вимогам/обмеженням щодо діяльності банків/установ (у тому числі щодо наявності ознак здійснення ризикової діяльності) не може бути сформульований, оскільки потребує консультацій з іншими уповноваженими працівниками / структурними підрозділами центрального апарату Національного банку та/або отримання інформації/документів/висновків від державних органів, інших банків/установ, юридичних чи фізичних осіб. У цьому разі здійснюється докладна констатація відповідних фактів (дій, подій, випадків, обставин), а копії документів, що засвідчують такі факти (дії, події, випадки, обставини), долучаються до матеріалів перевірки.".

У зв'язку з цим абзаци третій - сьомий уважати відповідно абзацами четвертим - восьмим.

2. У додатках до Положення:

1) додаток 1 викласти в такій редакції:

"Додаток 1
до Положення про порядок організації та
проведення перевірок з питань запобігання та
протидії легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, фінансуванню
тероризму та фінансуванню
розповсюдження зброї масового знищення

(у редакції постанови
Правління Національного банку України
05.06.2018 N 59)
(пункт 32-1 розділу IV)

  Подається щороку електронною поштою банками - юридичними особами (у цілому по банку) Департаменту інформаційних технологій не пізніше десятого робочого дня місяця після звітного періоду 

Звіт
з питань управління ризиками у сфері
фінансового моніторингу станом на 20__ року

________________________________________________
(найменування банку)

Таблиця 1

N з/п  N питання  Назва показника  Відповідь* 
Корпоративне управління та роль органів управління банку 
Зазначте роль наглядової ради банку та/або групи (банківської групи) в організації внутрішньобанківської системи управління ризиками легалізації кримінальних доходів / фінансування тероризму (далі - ризики ВК/ФТ)  007, 008, 009, 010, 011, 012 
Чи наявні в банку належним чином затверджені внутрішні документи (політика/процедури/програми), що регламентують порядок управління ризиками ВК/ФТ?  001, 002 
Чи делеговано виконавчим органом банку розгляд питань, що виникають під час здійснення заходів із запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму чи фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі - ПВК/ФТ), спеціально створеному окремому комітету або комітету, що вже діє в банку (далі - Комітет)?  001, 002 
Чи проводив Комітет засідання щодо розгляду питань ПВК/ФТ протягом звітного періоду?  000, 004, 005, 006 
Зазначте частоту здійснення протягом звітного періоду керівництвом банку контролю за виконанням рішень, що прийняті за результатами засідань Комітету, на яких розглядалися питання ПВК/ФТ  000, 004, 005, 006 
Чи брало протягом звітного періоду керівництво банку до уваги наявні ризики ВК/ФТ під час затвердження рішення щодо розширення бізнесу, зокрема створення нових філій, розширення ринків (внутрішній та закордонний), упровадження нових продуктів, нових процедур?  013, 014, 015, 016 
Яким чином інформування керівництва банку про зміни в рівнях ризиків ВК/ФТ впливало на прийняття керівництвом банку рішень щодо управління ризиками?  017, 018, 019, 020 
Як ви оцінюєте достатність фінансових, людських ресурсів, ефективність (достатність) програмного забезпечення, що виділило керівництво банку для виконання функцій з питань ПВК/ФТ?  021, 022, 023, 024 
10  Чи передбачає внутрішньобанківська система управління ризиками ВК/ФТ відповідні механізми для розподілу функцій та уникнення конфлікту інтересів щодо управління ризиками ВК/ФТ?  001, 002 
11  Управління інформаційними системами 
12  10  Чи встановлюють внутрішні документи банку (політика/процедури/програми) вимоги до інформаційних систем для забезпечення управління ризиками ВК/ФТ?  001, 002, 003 
13  11  Чи забезпечує операційна система банку фіксування в профілі конкретного клієнта інформації щодо...  025 - 042 
14  12  Чи забезпечує операційна система банку можливість здійснення аналізу вхідної (наявної) інформації для...  043 - 052 
15  13  Чи забезпечує операційна система банку генерацію звітів за певний період / на звітну дату щодо інформації про...  053 - 063 
16  Управління ризиками 
17  14  Чи ефективна діюча в банку система управління ризиками ВК/ФТ, ураховуючи останній затверджений аудиторський висновок служби внутрішнього аудиту банку?  064, 065, 066, 067 
18  15  Чи наявний в банку порядок аналізу ризику використання послуг банку для легалізації кримінальних доходів / фінансування тероризму (далі - ризик послуг)?  000, 068, 069, 070 
19  16  Зазначте передбачену порядком в банку частоту проведення аналізу ризику послуг  000, 071, 072, 073, 074 
20  17  Для проведення оцінки/переоцінки рівня ризику клієнта банком використовуються критерії ризику, що...  076, 077, 078 
21  18  Чи розроблені в банку власні критерії високого ризику клієнта?  002, 079, 080, 081, 082 
22  19  Моніторинг ризиків клієнтів здійснювався...  000, 083, 084, 085 
23  20  Чи брав участь протягом звітного періоду підрозділ фінансового моніторингу та/або комплаєнсу разом із бізнес-підрозділами під час розроблення нових продуктів, послуг, розширення бізнесу, злиття та поглинання, затвердження та оновлення внутрішніх процедур банку з метою визначення потенційних ризиків ВК/ФТ та відповідності їх законодавству з питань ПВК/ФТ?  002, 086, 087, 088, 089 
24  Порядок здійснення ідентифікації та вивчення клієнта 
25  21  Чи наявні в банку належним чином затверджені політика/процедури прийняття на обслуговування клієнтів, що містять принципи та критерії щодо можливості встановлення/продовження ділових відносин з відповідними клієнтами, проведення разової фінансової операції на значну суму?  000, 090, 091 
26  22  Які заходи протягом звітного періоду застосовувалися банком з перевірки відповідності оформлення офіційних документів вимогам законодавства та з перевірки їх чинності/дійсності під час проведення ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів?  092, 093, 094, 095, 096 
27  23  Яким чином банк забезпечує виявлення факту належності клієнта [або особи, яка діє від його імені, їх кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), вигодоодержувачів] до публічних осіб, до осіб, близьких або пов'язаних з публічними особами (далі - публічні та пов'язані з ними особи), до встановлення ділових відносин, відкриття рахунку, проведення разової фінансової операції на значну суму, під час вивчення клієнта, уточнення / додаткового уточнення інформації про клієнта?  000, 083, 084, 085 
28  24  Хто саме з керівників банку надає дозвіл на встановлення/продовження ділових відносин з публічними та пов'язаними з ними особами?  097, 098, 099, 100 
29  25  Чи розглядався протягом звітного періоду керівником банку обґрунтований висновок щодо наявності потенційних і реально достатніх фінансових можливостей клієнтів - публічних осіб під час надання дозволу на встановлення/продовження ділових відносин з публічними особами?  001, 002 
30  26  Чи передбачена банком диференціація порядку вивчення клієнтів залежно від рівня їх ризиків?  001, 002 
31  27  Які процедури з метою додаткового та/або поглибленого вивчення клієнтів застосовувалися банком протягом звітного періоду відповідно до виявлених ризиків?  094, 095, 101, 102, 103, 105, 106, 107 
32  28  Які процедури перевірки наданої клієнтом інформації щодо наявних кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) або факту їх відсутності застосовував банк протягом звітного періоду під час здійснення ідентифікації та вивчення клієнтів?  094, 095, 101, 102, 103, 104 
33  29  Чи здійснювалася протягом звітного періоду під час ідентифікації та вивчення клієнтів перевірка клієнтів банку, їх представників (зокрема під час установлення/продовження ділових відносин, проведення разової фінансової операції на значну суму) на наявність осіб у наступних санкційних списках?  076, 077, 108 
34  30  Які саме посадові особи банку мають повноваження приймати рішення щодо невстановлення, розірвання ділових відносин з клієнтами, відмови в проведенні фінансової операції?  097, 098, 099, 100 
35  31  Чи затверджені в банку процедури, що регламентують процес розірвання ділових відносин з клієнтами?  001, 002 
36  32  Чи здійснювалася протягом звітного періоду підрозділом фінансового моніторингу та/або комплаєнсу банку перевірка документів та/або інформації, отриманої від клієнтів щодо їх ідентифікації та вивчення, до встановлення ділових відносин, проведення разової фінансової операції на значну суму та/або під час обслуговування клієнтів?  000, 110, 111 
37  Моніторинг та звітування про фінансові операції 
38  33  Чи містять внутрішні процедури банку вимоги щодо здійснення аналізу загальної поведінки клієнтів з метою виявлення операцій, що викликають підозру, можуть підлягати фінансовому моніторингу?  001, 002 
39  34  Чи наявна в банку система моніторингу та звітування щодо підозрілої діяльності клієнтів банку, у тому числі клієнтів його філій, інших відокремлених підрозділів та дочірніх компаній?  001, 002 
40  35  Чи наявні у внутрішніх документах банку порядок здійснення аналізу фінансових операцій клієнта залежно від рівня його ризику?  001, 002 
41  36  Яким чином здійснювався моніторинг фінансових операцій клієнтів та аналіз загальної поведінки клієнтів з метою виявлення підозрілих дій?  000, 083, 084, 085 
42  37  Банк у програмному забезпеченні використовує налаштування (сценарії/правила/алгоритми) з метою автоматичного виявлення фінансових операцій...  112, 113, 114, 115, 116 
43  38  Які підрозділи банку / посадові особи банку здійснювали аналіз виявленої підозрілої діяльності клієнтів / фінансових операцій, що не відповідають фінансовому стану та/або змісту діяльності клієнтів?  097, 098, 099, 117, 118, 119 
44  39  Як часто в банку протягом звітного періоду здійснювався подальший контроль за фінансовими операціями з метою виявлення таких, що підлягають фінансовому моніторингу / викликають підозру?  000, 004, 005, 072, 073 
45  40  Якщо банк є посередником під час здійснення міжнародних платежів, чи здійснюється перевірка ініціаторів / одержувачів платежів/переказів (контрагентів) стосовно наявності їх у наступних санкційних списках?  002, 076, 077, 108, 109 
46  Збереження документів та інформації 
47  41  Чи є в банку процедури, що регламентують порядок отримання доступу до збереженої інформації та/або документів, пов'язаної(их) з ПВК/ФТ, та її (їх) збереження?  000, 120, 121 
48  42  Який у банку встановлений термін зберігання документів та інформації щодо ідентифікації та вивчення клієнта, його фінансових операцій, звітів про підозрілі фінансові операції / діяльність?  122, 123, 124, 125 
49  43  Яким чином зберігається інформація: у паперовому вигляді, в електронному вигляді; у приміщенні банку або у зовнішніх зберігачів?  126, 127, 128, 129 
50  44  Чи наявні в банку вимоги щодо збереженої інформації, зокрема, що вона має бути вичерпною, детальною та зберігатися з можливістю відновлення інформації про фінансові операції?  001, 002 
51  45  Зазначте час, протягом якого можливо отримати інформацію та/або документи щодо конкретного клієнта (його фінансових операцій), якщо з часу завершення фінансової операції, завершення ділових відносин з клієнтом, завершення операції минуло п'ять років  000, 130, 131, 132, 133 
52  Внутрішній та зовнішній аудити 
53  46  Яка періодичність проведення в банку внутрішніх аудиторських перевірок з питань дотримання вимог законодавства з питань ПВК/ФТ?  000, 074, 134, 135 
54  47  Чи здійснював протягом звітного періоду підрозділ внутрішнього аудиту перевірку ефективності дій банку щодо клієнтів з високим ризиком для попередження, обмеження та/або зниження його до прийнятного рівня?  001, 002 
55  48  Чи здійснював протягом звітного періоду підрозділ внутрішнього аудиту банку перевірки якості навчальних програм та чи оцінював їх ефективність?  001, 002 
56  49  Чи наявні в останньому звіті підрозділу внутрішнього аудиту зафіксовані факти порушень?  137, 138, 139, 140 
57  50  Чи наявні в останньому звіті підрозділу внутрішнього аудиту будь-які рекомендації?  141, 142, 143, 144 
58  51  Чи включала остання перевірка банку, яку здійснювали зовнішні аудитори, аналіз внутрішньобанківської системи управління ризиками ВК/ФТ?  001, 002 
59  52  Якщо так, чи були зафіксовані факти порушень?  137, 138, 139, 140 
60  53  Якщо так, чи були надані будь-які рекомендації?  141, 142, 143, 144 
61  Комплаєнс 
62  54  Визначте підстави для внесення змін / затвердження нових редакцій внутрішніх документів банку протягом звітного періоду  145, 146, 147, 148, 149, 150, 151 
63  55  Як часто протягом звітного періоду здійснювався перегляд внутрішніх документів?  000, 152, 153, 154, 155 
64  56  Чи наявний у банку механізм відстеження змін у законодавстві з питань ПВК/ФТ з метою їх впровадження у внутрішні документи?  156, 157, 158, 159 
65  57  Скільки разів за звітний період у банку змінювався відповідальний працівник або особа, на яку покладались обов'язки відповідального працівника банку (у разі відсутності затвердженого Національним банком України відповідального працівника)?  160, 161, 162, 163 
66  58  Чи підпорядковані відповідальному працівникові банку інші напрями діяльності банку, крім підрозділу з питань фінансового моніторингу?  164, 165, 166, 167 
67  59  Яка частка робочого часу відповідального працівника, який він приділяє питанням ПВК/ФТ, у загальному обсязі робочого часу (відповідь надається у відсотках)?  168, 169, 170, 171 
68  60  Як часто відповідальним працівником або працівником банку, уповноваженим відповідальним працівником, протягом звітного періоду здійснювалися перевірки підрозділів банку та його працівників щодо виконання ними внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу?  000, 161, 136, 162, 163 
69  61  Чи передбачена в банку відповідальність працівників банку в разі невиконання / неналежного виконання ними своїх посадових обов'язків у сфері ПВК/ФТ?  001, 002 
70  62  Чи наявні випадки притягнення протягом звітного періоду працівників банку до відповідальності відповідно до внутрішніх процедур банку?  001, 002 
71  Навчання та підбір персоналу 
72  63  Чи передбачає внутрішня кадрова політика банку здійснення контролю за діловою репутацією працівників банку протягом усього часу їх перебування на посадах?  172, 173, 174 
73  64  Чи проходили протягом звітного періоду працівники, які приймалися на роботу до банку, навчання з питань ПВК/ФТ до моменту початку виконання ними посадових обов'язків?  001, 002 
74  65  Як ви оцінюєте ефективність реалізації в банку програми навчання та підвищення кваліфікації працівників банку з питань ПВК/ФТ (у межах їх компетенцій)?  175, 176, 177, 178 
75  66  Зазначте, за якими напрямами в банку розроблені та впроваджені спеціальні навчальні програми з питань ПВК/ФТ (з урахуванням посадових обов'язків працівників)  179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186 
76  67  У яких формах протягом звітного періоду проводилося навчання з питань ПВК/ФТ?  187, 188, 189, 190, 191 
77  68  Як часто протягом звітного періоду проходили навчання з питань ПВК/ФТ працівники підрозділів фронт-офіса, бек-офіса та інших підрозділів?  000, 072, 073, 074, 075 
78  69  Який відсоток працівників банку протягом звітного періоду брав участь у навчанні з питань ПВК/ФТ?  168, 169, 170, 171 
79  70  Чи брали участь у таких навчаннях керівник та члени виконавчого органу банку (крім відповідального працівника банку) протягом звітного періоду?  001, 002 
80  71  Чи передбачено програмою навчання з питань ПВК/ФТ проведення тестування працівників з фіксуванням результатів такого тестування?  000, 192, 193, 194, 195 

________________

* Відповідно до каталогу відповідей.

"________" 20_____ року  Голова правління  ______________
(підпис) 
_________________________
(прізвище виконавця, номер телефону) 
Відповідальний працівник банку  ______________
(підпис) 

Каталог відповідей

N з/п  Код  Варіанти відповідей  До яких питань застосовується 
000  Не проводився(лася)/(лися)
не здійснювався(лася)/(лися)
не передбачено / немає / неможливо 
4, 5, 15, 16, 19, 21, 23, 32, 36, 39, 41, 45, 46, 55, 60, 68, 71 
001  Так  2, 3, 9, 10, 25, 26, 31, 33, 34, 35, 44, 47, 48, 51, 61, 62, 64, 70 
002  Ні  2, 3, 9, 10, 18, 20, 25, 26, 31, 33, 34, 35, 40, 44, 47, 48, 51, 61, 62, 64, 70 
003  Частково  10 
004  Частіше ніж один раз на місяць  4, 5, 39 
005  Один раз на місяць  4, 5, 39 
006  Рідше одного разу на місяць  4, 5 
007  Забезпечує функціонування системи внутрішнього контролю банку та здійснення контролю за її ефективністю 
008  Затверджує політику, стратегію банку з питань ПВК/ФТ 
10  009  Здійснює контроль за ефективністю функціонування системи управління ризиками ВК/ФТ 
11  010  Розглядає зауваження та/або рекомендації Національного банку України, підрозділу внутрішнього аудиту банку, зовнішніх аудиторів з питань організації системи внутрішнього контролю, зокрема з питань ПВК/ФТ, та здійснює контроль за усуненням виявлених порушень і недоліків 
12  011  Розглядає, затверджує та контролює політику, яка визначає рівень і типи ризиків, які банк готовий узяти на себе під час своєї діяльності, з метою ефективного управління ризиками та досягнення його стратегічних цілей та бізнес-плану 
13  012  Затверджує та контролює виконання політики компенсацій та відшкодувань у банку, яка визначає систему мотивації, зокрема для бізнес підрозділів банку, ураховуючи ризики ВК/ФТ "клієнтського портфеля" 
14  013  Керівництво банку завжди брало до уваги наявні ризики ВК/ФТ 
15  014  Керівництво банку брало до уваги наявні ризики ВК/ФТ у більшості випадків 
16  015  Керівництво банку рідко брало до уваги наявні ризики ВК/ФТ 
17  016  Керівництво банку приймало відповідні рішення, не враховуючи наявні ризики ВК/ФТ 
18  017  Керівництво банку приймало рішення щодо управління ризиками завжди, ураховуючи зміни в рівнях ризику ВК/ФТ 
19  018  Керівництво банку приймало рішення щодо управління ризиками, ураховуючи зміни в рівнях ризику ВК/ФТ у більшості випадків 
20  019  Керівництво банку приймало рішення щодо управління ризиками рідко, ураховуючи зміни в рівнях ризику ВК/ФТ 
21  020  Керівництво банку приймало рішення щодо управління ризиками, не враховуючи зміни в рівнях ризику ВК/ФТ 
22  021  Наявний ресурсний потенціал є оптимальним 
23  022  Наявний ресурсний потенціал забезпечує стабільне виконання функції з питань ПВК/ФТ 
24  023  Наявний ресурсний потенціал у більшій мірі дає змогу виконувати функції з питань ПВК/ФТ 
25  024  Наявний ресурсний потенціал не забезпечує належне виконання функції з питань ПВК/ФТ 
26  025  Фактів установлення, завершення, розірвання відносин з клієнтом  11 
27  026  Випадків невстановлення або розірвання відносин з клієнтом на підставі вимог законодавства з питань фінансового моніторингу  11 
28  027  Даних, отриманих за результатами здійснення ідентифікації, вивчення клієнта / представників клієнта  11 
29  028  Відомостей, отриманих за результатами уточнення даних щодо ідентифікації та вивчення клієнта  11 
30  029  Даних, отриманих за результатами поглибленої перевірки клієнта  11 
31  030  Виявлення факту належності клієнта / представників клієнта / кінцевих бенефіціарних власників клієнта до публічних та пов'язаних з ними осіб  11 
32  031  Факту належності клієнта до неприбуткової організації  11 
33  032  Результатів проведення оцінки/переоцінки рівнів ризиків клієнта  11 
34  033  Результатів оцінки / уточнення оцінки фінансового стану клієнта  11 
35  034  Результатів проведення оцінки/переоцінки репутації клієнта  11 
36  035  Випадків, коли немає інформації щодо ідентифікації та вивчення клієнта  11 
37  036  Результатів аналізу відповідності фінансових операцій клієнта його фінансовому стану та/або змісту діяльності  11 
38  037  Фактів відмови в проведенні фінансових операцій клієнта, зупинення фінансових операцій  11 
39  038  Фактів виникнення сумнівів у достовірності чи повноті наданої клієнтом інформації  11 
40  039  Фактів того, що фінансові операції клієнта піддягали фінансовому моніторингу  11 
41  040  Фактів отримання запитів від Спеціально уповноваженого органу (далі - СУО) стосовно клієнта / його фінансових операцій  11 
42  041  Фактів отримання файлів-рішень від СУО стосовно фінансових операцій клієнта  11 
43  042  Фактів отримання запитів від правоохоронних органів стосовно клієнта  11 
44  043  Автоматичної оцінки/переоцінки рівнів ризиків клієнтів  12 
45  044  Автоматичної оцінки / уточнення оцінки фінансового стану клієнтів  12 
46  045  Автоматичної оцінки/переоцінки репутації клієнтів  12 
47  046  Інформування щодо закінчення строку (припинення) дії поданих клієнтами документів  12 
48  047  Інформування про настання термінів уточнення інформації щодо ідентифікації та вивчення клієнтів  12 
49  048  Перевірки клієнтів за наявними в банку базами даних, доступ до яких банк має відповідно до укладених угод та/або групової політики, що містять інформацію щодо відповідних ризиків, а також з використанням інших джерел, якщо така інформація є публічною (відкритою)  12 
50  049  Автоматичного виявлення фінансових операцій, що піддягають обов'язковому фінансовому моніторингу  12 
51  050  Здійснення аналізу фінансових операцій клієнта, що дає змогу визначити його незвичну та/або підозрілу діяльність  12 
52  051  Інформування в разі здійснення незвичної та/або підозрілої операції клієнта  12 
53  052  Здійснення аналізу відповідності фінансових операцій клієнтів фінансовому стану та/або змісту діяльності  12 
54  053  Осіб, з якими не були встановлені, або клієнтів, з якими були розірвані ділові відносини на підставі вимог законодавства з питань фінансового моніторингу  13 
55  054  Клієнтів / представників клієнтів / кінцевих бенефіціарних власників клієнтів, які належать до публічних та пов'язаних з ними осіб  13 
56  055  Кількість клієнтів у розрізі встановлених їм рівнів ризику  13 
57  056  Кількість клієнтів у розрізі визначених категорій фінансового стану  13 
58  057  Кількість клієнтів у розрізі визначених категорій репутації клієнтів  13 
59  058  Клієнтів, яким було відмовлено в проведенні фінансових операцій, зупинено фінансові операції  13 
60  059  Фінансові операції, що підлягали фінансовому моніторингу  13 
61  060  Результати здійснення аналізу фінансових операцій клієнтів, щодо яких виникала підозра  13 
62  061  Результати здійснення аналізу щодо відповідності фінансових операцій клієнтів їх фінансовому стану та/або змісту діяльності  13 
63  062  Результати оцінки ризику використання послуг банку  13 
64  063  Клієнтів, які є в санкційних списках, що використовує банк  13 
65  064  Оптимально ефективна, фактів невідповідності (недостатності) заходів, що вживає банк у сфері управління ризиками ВК/ФТ, не встановлено  14 
66  065  Достатньо ефективна, установлені незначні недоліки щодо заходів, що вживає банк у сфері управління ризиками ВК/ФТ  14 
67  066  Майже ефективна, водночас зроблені висновки про недостатність заходів, що вживає банк у сфері управління ризиками ВК/ФТ  14 
68  067  Неефективна, зроблені висновки про невідповідність заходів, що вживає банк, наявним ризикам ВК/ФТ  14 
69  068  У банку наявний порядок аналізу ризику послуг, який охоплює всі послуги, які банк надає клієнтам, та іншу діяльність, що здійснює банк  15 
70  069  У банку наявний порядок аналізу ризику послуг, який охоплює всі послуги, які банк надає клієнтам  15 
71  070  У банку наявний порядок аналізу ризику послуг, але він охоплює не всі послуги, які банк надає клієнтам  15 
72  071  Частіше ніж один раз на три місяці  16 
73  072  Не рідше одного разу на три місяці  16, 39, 68 
74  073  Не рідше одного разу на шість місяців  16, 39, 68 
75  074  Не рідше одного разу на рік  16, 46, 68 
76  075  Навчання заплановані в наступному періоді  68 
77  076  Установлені(их) законодавством України  17, 29, 40 
78  077  Установлені(их) груповою політикою / вимогами  17, 29, 40 
79  078  Розроблені банком самостійно (додатково до тих, що встановлені законодавством)  17 
80  079  Так, за географічним розташуванням  18 
81  080  Так, за типом клієнта  18 
82  081  Так, за видом товарів і послуг, що надаються  18 
83  082  Так, за типом каналів надання банком послуг  18 
84  083  Із застосуванням засобів автоматизації, а також працівниками банку шляхом здійснення аналізу наявності відповідних критеріїв  19, 23, 36 
85  084  Із застосуванням засобів автоматизації  19, 23, 36 
86  085  Працівниками банку шляхом здійснення аналізу наявності відповідних критеріїв  19, 23, 36 
87  086  Брав участь у всіх випадках розроблення нових продуктів, послуг, внутрішніх процедур, розширення бізнесу, злиття та поглинань протягом усього процесу  20 
88  087  Брав участь тільки на стадії затвердження у всіх випадках розроблення нових продуктів, послуг, внутрішніх процедур, розширення бізнесу, злиття та поглинань  20 
89  088  Брав участь у більшості випадків розроблення нових продуктів, послуг, внутрішніх процедур, розширення бізнесу, злиття та поглинань протягом усього процесу  20 
90  089  Брав участь тільки на стадії затвердження у більшості випадків розроблення нових продуктів, послуг, внутрішніх процедур, розширення бізнесу, злиття та поглинань  20 
91  090  Так, у банку наявні відповідні політика/процедури, які враховують законодавчі вимоги та специфіку діяльності банку  21 
92  091  Так, у банку наявні відповідні політика/процедури, які враховують тільки законодавчі вимоги  21 
93  092  У банку розроблено внутрішні документи, що регламентують порядок здійснення перевірки відповідності оформлення офіційних документів вимогам законодавства  22 
94  093  Протягом звітного періоду використовувався доступ до інформаційно-довідкової системи втрачених паспортів Міністерства внутрішніх справ України, у тому числі за допомогою Українського бюро кредитних історій  22 
95  094  Протягом звітного періоду надсилались запити до органів державної влади України, державних реєстраторів  22, 27, 28 
96  095  Протягом звітного періоду надсилались запити до банків, інших юридичних осіб  22, 27, 28 
97  096  Здійснювались інші заходи  22 
98  097  Керівник виконавчого органу банку  24, 30, 38 
99  098  Відповідальний працівник банку  24, 30, 38 
100  099  Особа, уповноважена керівником банку або відповідальним працівником банку  24, 30, 38 
101  100  Керівник відокремленого підрозділу банку  24, 30 
102  101  Протягом звітного періоду надсилались запити до відповідних органів іноземних держав  27, 28 
103  102  Протягом звітного періоду здійснювався пошук публічної (відкритої) інформації  27, 28 
104  103  Протягом звітного періоду використовувалися бази даних (зокрема World-Check, LexisNexis, Factiva, Dow Jones тощо)  27, 28 
105  104  Пошук відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань  28 
106  105  Протягом звітного періоду отримувалися додаткові документи, у тому числі офіційні документи  27 
107  106  Протягом звітного періоду з'ясовувалися джерела походження коштів (активів)  27 
108  107  Протягом звітного періоду здійснювався ретельний аналіз фінансових операцій  27 
109  108  Затверджених відповідними іноземними органами [зокрема ООН, Європейського Союзу, Управління з контролю за іноземними активами (OFAC)]  29, 40 
110  109  Здійснюється перевірка платежів щодо порушень умов торгових, фінансових ембарго  40 
111  110  Перевірка здійснювалася в разі потреби  32 
112  111  Перевірка здійснювалася тільки за певними категоріями клієнтів  32 
113  112  Що можуть стосуватися або призначатися для фінансування тероризму чи фінансування розповсюдження зброї масового знищення  37 
114  113  Що можуть підлягати обов'язковому фінансовому моніторингу  37 
115  114  Що можуть підлягати внутрішньому фінансовому моніторингу та/або бути пов'язані із злочином, визначеним Кримінальним кодексом України  37 
116  115  Що можуть мати ознаки здійснення ризикової діяльності  37 
117  116  Що не відповідають фінансовому стану (оцінці фінансового стану) та/або змісту діяльності клієнта  37 
118  117  Підрозділи фронт-офіса  38 
119  118  Підрозділи бек-офіса  38 
120  119  Підрозділ фінансового моніторингу та/або комплаєнсу  38 
121  120  Так, процедури передбачають порядок отримання доступу до збереженої інформації та/або документів, у тому числі переданої(их) в архів, порядок її (їх) збереження  41 
122  121  Так, процедури передбачають порядок отримання доступу до збереженої інформації та/або документів, її (їх) збереження  41 
123  122  Перелічена інформація зберігається сім або більше років  42 
124  123  Перелічена інформація зберігається від п'яти до семи років  42 
125  124  Перелічена інформація зберігається п'ять років  42 
126  125  Перелічена інформація зберігається менше п'яти років  42 
127  126  Інформація зберігається в електронному вигляді з одночасним збереженням паперових носіїв у приміщенні банку (або тільки в електронному вигляді)  43 
128  127  Інформація зберігається в електронному вигляді з одночасним збереженням паперових носіїв у зберігача  43 
129  128  Інформація зберігається в первісному вигляді в приміщенні банку або у зберігача  43 
130  129  Інформація частково/повністю втрачена  43 
131  130  Протягом дня  45 
132  131  Протягом трьох днів  45 
133  132  Протягом п'яти днів  45 
134  133  Більше ніж п'ять днів  45 
135  134  За необхідністю, але не рідше одного разу на рік  46 
136  135  Частіше ніж один раз на рік  46 
137  136  Такі перевірки заплановані у наступному періоді  60 
138  137  Фактів порушень не зафіксовано  49, 52 
139  138  Вимог законодавства з питань ПВК/ФТ  49, 52 
140  139  Вимог законодавства в частині здійснення ризикової діяльності  49, 52 
141  140  Вимог законодавства з питань ПВК/ФТ та в частині здійснення ризикової діяльності  49, 52 
142  141  Рекомендації не надавалися  50, 53 
143  142  Наявні рекомендації з питань дотримання вимог законодавства з питань ПВК/ФТ  50, 53 
144  143  Наявні рекомендації щодо підвищення ефективності функціонування системи управління ризиками ВК/ФТ  50, 53 
145  144  Наявні рекомендації щодо розірвання ділових відносин з клієнтами  50, 53 
146  145  Зміни законодавства України з питань ПВК/ФТ  54 
147  146  Зміни в груповій політиці  54 
148  147  Зміни у внутрішньобанківських процесах  54 
149  148  Упровадження нових продуктів  54 
150  149  Установлення банком подій, що можуть вплинути на ризики ВК/ФТ  54 
151  150  Результати перевірок Національного банку України  54 
152  151  Результати перевірок внутрішнього аудиту  54 
153  152  Один раз за звітний період  55 
154  153  Два рази за звітний період  55 
155  154  Три рази за звітний період  55 
156  155  Чотири та більше разів за звітний період  55 
157  156  У банку проводиться моніторинг змін законодавства України, внутрішні документи приводяться відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку України та СУО  56 
158  157  У банку проводиться моніторинг змін законодавства України, внутрішні документи приводяться відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку України та СУО. Однак є деякі недоліки в цьому процесі, які виявлені та усунені/усуваються  56 
159  158  У банку проводиться моніторинг змін законодавства України. Однак були виявлені недоліки під час приведення внутрішніх документів у відповідність до вимог нормативно-правових актів Національного банку України та СУО, які на сьогодні ще не усунені  56 
160  159  Моніторинг змін законодавства України та приведення внутрішніх документів у відповідність до вимог нормативно-правових актів Національного банку України та СУО є неефективним  56 
161  160  Такі зміни за звітний період не відбувалися  57 
162  161  один раз  57, 60 
163  162  два рази  57, 60 
164  163  Більше двох разів  57, 60 
165  164  Очолює виключно структурний підрозділ банку з питань фінансового моніторингу  58 
166  165  Підпорядковані структурні підрозділи фронт-офіса  58 
167  166  Підпорядковані структурні підрозділи бек-офіса  58 
168  167  Підпорядковані інші структурні підрозділи  58 
169  168  Від 76 % до 100 %  59, 69 
170  169  Від 50 % до 75 %  59, 69 
171  170  Від 25 % до 49 %  59, 69 
172  171  До 24 % включно  59, 69 
173  172  Здійснюється контроль за належним рівнем професійних здібностей  63 
174  173  Здійснюється контроль за наявністю/відсутністю судимості  63 
175  174  Здійснюється контроль з точки зору ділової практики, професійної етики, порядності, професійних та управлінських здібностей  63 
176  175  Для навчання виділяються достатні ресурси. Навчання відповідає рівню посад та відповідальності  65 
177  176  Для навчання виділяються достатні ресурси. Однак необхідні незначні зміни для поліпшення цього процесу  65 
178  177  Деякі питання ПВК/ФТ не покриті цим навчанням. Необхідні значні зміни для поліпшення цього процесу  65 
179  178  Несистематичне проведення навчань з питань ПВК/ФТ, які не покривають важливі питання  65 
180  179  Ідентифікація, верифікація та вивчення клієнтів / представників клієнтів / осіб, від імені або за дорученням яких проводяться фінансові операції  66 
181  180  Аналіз та виявлення фінансових операцій, що піддягають фінансовому моніторингу  66 
182  181  Управління ризиками ВК/ФТ  66 
183  182  Порядок зупинення, поновлення фінансових операцій, відмова в проведенні фінансових операцій  66 
184  183  Аналіз відповідності фінансової(их) операції(ій) фінансовому стану та/або змісту діяльності клієнта  66 
185  184  Здійснення поглибленої перевірки клієнта  66 
186  185  Установлення факту належності клієнтів / представників клієнтів / кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) / вигодоодержувачів до публічних та пов'язаних з ними осіб  66 
187  186  Установлення кінцевого бенефіціарного власника (контролера) клієнта, вигодоодержувача за фінансовою операцією  66 
188  187  Лекції, семінари  67 
189  188  Тренінги та практичні заняття  67 
190  189  Електронні курси  67 
191  190  Вебінари  67 
192  191  Участь у зовнішніх семінарах, тренінгах  67 
193  192  Передбачено тестування з фіксуванням результатів  71 
194  193  Передбачено тестування тільки після проведення навчання з фіксуванням результатів  71 
195  194  Передбачено тестування без фіксування результатів  71 
196  195  Передбачено тестування тільки після проведення навчання без фіксування результатів  71 

Таблиця 2

Пояснення
щодо заповнення таблиці 1 додатка 1

1. Питання 2 - 10, 14 - 16, 19 - 21, 23, 25, 26, 31 - 36, 39, 41 - 49, 51, 52, 55 - 57, 59 - 62, 64, 65, 68 - 71 містять одну відповідь.

2. Питання 1, 11 - 13, 17, 18, 22, 24, 27 - 30, 37, 38, 40, 50, 53, 54, 58, 63, 66, 67 можуть містити кілька відповідей.

3. Банк може надати пояснення та/або коментарі до показників (за потреби) у вигляді листа, який надсилає до Департаменту фінансового моніторингу Національного банку України.

4. Банк за наявності суттєвих змін у внутрішньобанківській системі управління ризиками ВК/ФТ може додатково подати до Національного банку України (за попередньо отриманим дозволом) Звіт з питань управління ризиками у сфері фінансового моніторингу зі зміненими даними.";

2) у додатку 2:

у порядку подання форми "Звіт з питань оцінки ризиків у сфері фінансового моніторингу" слова "Центральній розрахунковій палаті" замінити словами "Департаменту інформаційних технологій";

у поясненнях щодо заповнення форми "Звіт з питань оцінки ризиків у сфері фінансового моніторингу":

у підпункті 1 пункту 2:

цифри "2615", "2635", "2652", "3340" виключити;

слова та цифри "відкрив рахунки 20 - 22 розділів" замінити словами та цифрами "відкрив рахунки 20 - 24 розділів";

у пункті 3:

у підпункті 8 цифри "2615", "2635", "2652", "3340" виключити;

підпункт 11 доповнити словами "або осіб, які мають рахунок у банку, зареєстрованому у відповідних країнах";

у підпункті 13 цифри "2615", "2635", "2652", "3340" виключити;

перше речення підпункту 16 доповнити словами "або осіб, які мають рахунок у банку, зареєстрованому у відповідних країнах";

у першому реченні підпункту 18 слова та цифри "відкрив рахунки 20 - 22 розділів" замінити словами та цифрами "відкрив рахунки 20 - 24 розділів";

у першому реченні підпункту 48 слова "за дорученням клієнтів" виключити;

у підпункті 49 слова "за дорученням" замінити словами "на користь";

підпункти 55, 59 доповнити словами "або осіб, які мають рахунок у банку, зареєстрованому у відповідних країнах";

у підпункті 61 цифри "2615", "2635", "2652" виключити;

підпункт 64 доповнити словами "або осіб, які мають рахунок у банку, зареєстрованому у відповідних країнах";

у підпункті 76 цифри "2615", "2635", "2652" виключити;

підпункт 79 доповнити словами "або осіб, які мають рахунок у банку, зареєстрованому у відповідних країнах";

у підпункті 1 пункту 4 цифри "2615", "2635", "2652", "3340" виключити.

Директор Департаменту фінансового моніторингу І. В. Береза

Погоджено:

Заступник Голови Національного банку України К. В. Рожкова

^ Наверх
наверх