документiв в базi
550558
Подiлитися 

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ
28.11.2017 N 963

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
19 грудня 2017 р. за N 1534/31402

Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти
ступеня доктора філософії та доктора наук у науково-дослідних установах,
що належать до сфери управління Міністерства внутрішніх справ України,
та вищих навчальних закладах із специфічними умовами навчання,
які здійснюють підготовку кадрів для Міністерства внутрішніх справ України
і Національної поліції України

Відповідно до Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року N 261, з метою унормування порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у науково-дослідних установах, що належать до сфери управління Міністерства внутрішніх справ України, та вищих навчальних закладах із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку кадрів для Міністерства внутрішніх справ України і Національної поліції України, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у науково-дослідних установах, що належать до сфери управління Міністерства внутрішніх справ України, та вищих навчальних закладах із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку кадрів для Міністерства внутрішніх справ України і Національної поліції України, що додається.

2. Уважати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства внутрішніх справ України від 02 грудня 2013 року N 1177 "Про затвердження Інструкції про організацію підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів у вищих навчальних закладах та науково-дослідних установах Міністерства внутрішніх справ України", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 19 грудня 2013 року за N 2153/24685.

3. Департаменту персоналу, організації освітньої та наукової діяльності Міністерства внутрішніх справ України (Доскевич Г.О.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на державного секретаря Міністерства внутрішніх справ України Тахтая О.В.

Міністр А.Б. Аваков

Затверджено
Наказ Міністерства внутрішніх справ України
28.11.2017 N 963

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
19 грудня 2017 р. за N 1534/31402

Порядок
підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії
та доктора наук у науково-дослідних установах, що належать до сфери
управління Міністерства внутрішніх справ України,
та вищих навчальних закладах зі специфічними умовами навчання,
які здійснюють підготовку кадрів для Міністерства внутрішніх справ України
і Національної поліції України

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає особливості підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук (далі - здобувачі) у науково-дослідних установах, що належать до сфери управління Міністерства внутрішніх справ України (далі - НДУ), та вищих навчальних закладах із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку науково-педагогічних та наукових кадрів для Міністерства внутрішніх справ України і Національної поліції України (далі - ВНЗ).

2. Підготовка здобувачів із числа державних службовців та працівників апарату Міністерства внутрішніх справ України, територіальних органів, закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС, та поліцейських, державних службовців і працівників Національної поліції України, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Національної поліції України, здійснюється у ВНЗ, НДУ за державним замовленням.

3. Безпосередніми замовниками на здійснення підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів у ВНЗ, НДУ є підрозділи апарату МВС, територіальні органи, заклади, установи і підприємства, що належать до сфери управління Міністерства внутрішніх справ, а також центральний орган управління Національної поліції України, її територіальні органи, підприємства, установи та організації, які належать до сфери її управління.

4. Здобуття вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) та науковому рівнях вищої освіти організовується у ВНЗ/НДУ шляхом навчання:

1) здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії:

за очною (денною, вечірньою) або заочною формами в ад’юнктурі (аспірантурі);

які професійно провадять наукову, науково-технічну або науково-педагогічну діяльність, - за основним місцем роботи у відповідному ВНЗ/НДУ (поза ад’юнктурою (аспірантурою));

2) здобувачів ступеня доктора наук:

за очною (денною) формою в докторантурі;

шляхом самостійної підготовки наукових досягнень до захисту.

5. Фінансування підготовки здобувачів здійснюється за рахунок коштів:

Державного бюджету України - за державним замовленням;

фізичних або юридичних осіб - на умовах договору.

6. Розподіл державного замовлення на підготовку наукових та науково-педагогічних кадрів для потреб МВС та Національної поліції України здійснює Департамент персоналу, організації освітньої та наукової діяльності МВС (далі - ДПООНД).

7. На навчання до ВНЗ/НДУ приймаються:

для здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії - особи, які здобули ступінь вищої освіти магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста;

для здобуття вищої освіти ступеня доктора наук - особи, яким присуджено ступінь доктора філософії (кандидата наук).

До ад’юнктури на конкурсній основі приймаються особи, які мають стаж роботи (служби) не менше 2 років після здобуття вищої освіти ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста).

8. За організацію прийому на навчання та підготовку здобувачів відповідає керівник ВНЗ/НДУ.

9. Для організації навчального процесу, здійснення контролю за виконанням індивідуального плану у ВНЗ/НДУ за рішенням вченої ради в порядку, визначеному Законом України "Про вищу освіту" і статутом ВНЗ, може бути утворено структурний підрозділ ад’юнктури (аспірантури) та докторантури.

10. Вступ на навчання до ад’юнктури (аспірантури) та докторантури ВНЗ/НДУ здійснюється відповідно до цього Порядку, Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року N 261 (далі - постанова КМУ N 261), умов прийому на навчання до закладів вищої освіти на відповідний рік, затверджених Міністерством освіти і науки України, Порядку добору, направлення та зарахування кандидатів на навчання до вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку кадрів для Міністерства внутрішніх справ, поліцейських та військовослужбовців Національної гвардії України, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 15 квітня 2016 року N 315, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 квітня 2016 року за N 668/28798, та правил прийому до закладу вищої освіти, затверджених вченою радою закладу вищої освіти на відповідний рік.

11. Вступники до ад’юнктури (аспірантури) складають вступні випробування зі спеціальності (в обсязі навчальної програми для магістра, що відповідає обраній ними науковій спеціальності), з іноземної мови (в обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти).

Вступник, який підтвердив свій рівень знань, зокрема з англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або сертифікатом International English Language Testing System, або сертифікатом Сambridge English Language Assessment, звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови з найвищим балом.

Відповідно до правил прийому до ВНЗ/НДУ особам, які вступають до ад’юнктури (аспірантури) та мають ступінь магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, здобутий за іншою галуззю знань (спеціальністю), може бути призначено додаткові вступні випробування відповідно до обраної галузі знань (спеціальності) підготовки в ад’юнктурі (аспірантурі).

Зміст, форма і строки проведення додаткового вступного випробування визначаються правилами прийому до ВНЗ/НДУ на відповідний рік.

12. Вступні випробування до аспірантури (ад’юнктури) здійснюють предметні комісії, склад яких затверджується наказом керівника ВНЗ/НДУ.

13. Рішення приймальної комісії про зарахування до аспірантури (ад’юнктури) та докторантури затверджується наказом керівника ВНЗ/НДУ, який оприлюднюється в установленому порядку.

14. Особи, які професійно провадять наукову, науково-технічну або науково-педагогічну діяльність за основним місцем роботи, мають право здобувати вищу освіту ступеня доктора філософії поза ад’юнктурою (аспірантурою) у відповідному ВНЗ/НДУ без переривання трудової діяльності або під час перебування у творчій відпустці.

Строк підготовки дисертаційного дослідження до захисту особами, які здобувають вищу освіту ступеня доктора філософії поза ад’юнктурою (аспірантурою), не повинен перевищувати п’яти років.

15. Здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії поза ад’юнктурою (аспірантурою) передбачає повне та успішне виконання відповідної освітньо-наукової програми та навчального плану ад’юнктури (аспірантури), визначеного ВНЗ/НДУ, затвердженого в установленому порядку індивідуального навчального плану та індивідуального плану наукової роботи прикріпленою до відповідного навчального (наукового) підрозділу ВНЗ/НДУ особою та публічний захист дисертації у спеціалізованій вченій раді.

16. Правила та процедуру прикріплення здобувачів до навчального (наукового) підрозділу визначає вчена рада відповідного ВНЗ/НДУ.

17. Навчання здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії поза аспірантурою (ад’юнктурою), а також їх наукове керівництво здійснюють за кошти відповідного ВНЗ/НДУ.

18. У разі якщо здобувач, прикріплений до ВНЗ/НДУ для реалізації свого права на здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії поза ад’юнктурою (аспірантурою), звільняється з роботи (служби), він втрачає право здобувати відповідний рівень вищої освіти у цьому закладі (установі).

19. Для вступу до докторантури вступник не менше ніж за два місяці до його початку подає до ВНЗ/НДУ розгорнуту пропозицію, в якій міститься план дослідницької роботи та/або інформація про обсяг наукової роботи, необхідної для підготовки результатів проведених досліджень до захисту.

Протягом місяця після завершення прийому документів надані матеріали опрацьовуються на відповідність їх установленим у правилах прийому вимогам та переліку документів, після чого відповідальний підрозділ закладу (установи) виносить на розгляд вченої ради ВНЗ/НДУ клопотання щодо зарахування особи на навчання.

20. Вчена рада ВНЗ/НДУ в місячний строк з дати внесення відповідного клопотання розглядає матеріали щодо кожного вступника та приймає рішення про зарахування чи відмову у зарахуванні до докторантури.

21. Підготовка в ад’юнктурі (аспірантурі) передбачає виконання особою відповідної освітньо-наукової, а в докторантурі - наукової програми ВНЗ/НДУ та проведення власного наукового дослідження за певною спеціальністю.

Невід’ємною складовою освітньо-наукової та наукової програм є підготовка та публікація наукових статей.

22. Освітньо-наукову програму та навчальний план, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії на підставі отриманих ліцензій в ад’юнктурі (аспірантурі), затверджує вчена рада ВНЗ/НДУ для кожної спеціальності.

23. Нормативний строк підготовки здобувачів:

доктора філософії - чотири роки;

доктора наук - два роки.

24. Ад’юнкти (аспіранти) і докторанти проводять наукові дослідження згідно з індивідуальним планом наукової роботи, в якому визначаються зміст, строки виконання та обсяг наукових заходів, а також запланований строк проведення захисту дисертації (наукового дослідження).

Індивідуальний план наукової роботи, погоджений здобувачем та його науковим керівником (консультантом), затверджується вченою радою ВНЗ/НДУ протягом двох місяців із дня зарахування здобувача.

Порушення строків виконання індивідуального плану наукової роботи без поважних причин, передбачених законодавством, може бути підставою для ухвалення вченою радою ВНЗ/НДУ рішення про відрахування ад’юнкта (аспіранта) або докторанта.

Особа, яка раніше навчалася в ад’юнктурі (аспірантурі) чи докторантурі за державним замовленням і не захистилася або була відрахована достроково, має право на повторний вступ до ад’юнктури (аспірантури) чи докторантури за державним замовленням лише за умови відшкодування витрачених на її підготовку коштів у встановленому законодавством порядку.

25. Завершальним етапом підготовки здобувачів є захист наукових досягнень ад’юнкта (аспіранта) або докторанта у спеціалізованій вченій раді.

Атестацію здобувачів вищої освіти ступенів доктора філософії та доктора наук здійснює постійно діюча спеціалізована вчена рада з відповідної спеціальності, яка функціонує у ВНЗ/НДУ, до якого (якої) зараховано здобувача. Якщо у ВНЗ/НДУ, до якого (якої) зараховано здобувача, не функціонує спеціалізована вчена рада з відповідної спеціальності, атестацію може здійснювати постійно діюча спеціалізована вчена рада з відповідної спеціальності іншого вищого навчального закладу (наукової установи) за клопотанням ВНЗ/НДУ, який (яка) здійснював (ла) підготовку здобувача вищої освіти ступенів доктора філософії чи доктора наук.

26. Стан готовності дисертації ад’юнкта (аспіранта) чи докторанта до захисту визначається науковим керівником (консультантом), а у разі призначення двох наукових керівників - за їх консенсусним рішенням.

27. Обов’язковою умовою допуску ад’юнкта (аспіранта) до захисту є успішне виконання ад’юнктом (аспірантом) освітньо-наукової програми.

28. Переведення здобувачів до іншого (іншої) ВНЗ/НДУ, у тому числі на іншу форму навчання, здійснює в установленому законодавством порядку керівник ВНЗ/НДУ за погодженням із керівником ВНЗ/НДУ, до якого (якої) здійснюється переведення.

Переведення здобувачів, які навчаються:

за державним замовленням - здійснюється за погодженням (клопотанням) безпосереднього замовника;

за цільовим призначенням (договором) - здійснюється за погодженням (клопотанням) організації (установи), що направила на навчання.

29. Під час навчання здобувачі:

1) мають право:

брати участь у науковій діяльності кафедри, відділу, лабораторії ВНЗ/НДУ, за яким (якою) закріплені ад’юнкти, аспіранти, та консультуванні докторантів, а також у діяльності наукових товариств курсантів, студентів, слухачів, ад’юнктів, аспірантів, докторантів і молодих вчених, рад молодих вчених тощо;

брати участь у конкурсах наукових робіт МВС (інших споріднених конкурсах), особливості організації яких затверджено окремими нормативно-правовими актами МВС;

відвідувати будь-які види занять, що проводяться у вищому навчальному закладі й можуть сприяти успішному здійсненню наукового дослідження;

2) зобов’язані:

дотримуватись вимог правил внутрішнього розпорядку ВНЗ/НДУ;

бережно ставитися до майна ВНЗ/НДУ;

дотримуватися вимог законодавства щодо охорони державної таємниці та захисту інформації з обмеженим доступом;

виконувати індивідуальний план роботи та двічі на рік звітувати на засіданні кафедри про стан виконання освітньо-наукової (наукової) програми.

30. Покладення ВНЗ/НДУ на ад’юнкта (аспіранта) чи докторанта обов’язків, не пов’язаних із виконанням відповідної освітньо-наукової (наукової) програми та підготовкою дисертації (монографії, статей), забороняється, крім випадків, передбачених законодавством.

IІ. Організація підготовки за державним замовленням

1. З метою формування державного замовлення на здійснення підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів не пізніше 01 вересня року, який передує плановому, до ДПООНД надсилаються пропозиції на підготовку наукових та науково-педагогічних кадрів за державним замовленням згідно з додатком до цього Порядку:

для потреб МВС - структурними підрозділами апарату МВС, територіальними органами з надання сервісних послуг МВС, закладами, установами і підприємствами, що належать до сфери управління Міністерства внутрішніх справ;

для потреб Національної поліції України - структурними підрозділами центрального органу управління Національної поліції України, її територіальними органами, підприємствами, установами та організаціями, які належать до сфери управління Національної поліції України, - до підрозділу персоналу центрального органу управління Національної поліції України, який протягом десяти діб здійснює узагальнення та направлення до ДПООНД.

2. ДПООНД у межах компетенції та відповідно до встановленого законодавством порядку здійснює подання до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів, пропозицій до обсягів державного замовлення відповідних категорій здобувачів.

3. Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за державним замовленням здійснюється в ад’юнктурі (аспірантурі) за очною (денною, вечірньою) формою навчання.

4. Після затвердження обсягів державного замовлення на підготовку наукових та науково-педагогічних кадрів ДПООНД уживає організаційних заходів щодо забезпечення їх виконання:

організовує у встановленому порядку розподіл обсягів державного замовлення між ВНЗ/НДУ;

доводить у встановленому порядку до структурних підрозділів апарату МВС, територіальних органів з надання сервісних послуг МВС, закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління Міністерства внутрішніх справ, а також підрозділів персоналу центрального органу управління Національної поліції України обсяги та розподіл затвердженого державного замовлення.

5. Безпосередні замовники після отримання інформації щодо обсягів та розподілу державного замовлення відповідно до попередніх заявок забезпечують відбір та направлення кандидатів на навчання.

6. У встановлені правилами прийому на поточний рік строки безпосередні замовники подають до ВНЗ/НДУ відомості про кандидатів на навчання в ад’юнктурі (аспірантурі) або докторантурі.

7. Документи вступників на навчання за державним замовленням відповідно до визначеного у правилах прийому до ВНЗ/НДУ переліку підрозділи персоналу безпосередніх замовників надсилають до ВНЗ/НДУ.

8. Після закінчення прийому до ад’юнктури (аспірантури) і докторантури ВНЗ/НДУ видають наказ про зарахування здобувачів та у п’ятиденний строк подають до ДПООНД звіт про виконання державного замовлення.

Витяги з наказу про зарахування здобувачів у п’ятиденний строк ВНЗ/НДУ надсилають до безпосередніх замовників.

9. Безпосередні замовники зобов’язані відрядити в установленому порядку до ВНЗ/НДУ осіб, зарахованих до ад’юнктури (аспірантури) або докторантури за денною формою, у строк, необхідний для своєчасного прибуття на навчання.

Підставою для відрядження є витяг з наказу про зарахування особи до ад’юнктури (аспірантури) або докторантури.

10. Тематика дисертаційних досліджень здобувачів, підготовка яких здійснюється за державним замовленням, погоджується державним секретарем МВС та має враховувати пріоритетні напрями наукових досліджень Міністерства внутрішніх справ України.

11. Здобувачі, які закінчили навчання в ад’юнктурі (аспірантурі) та докторантурі за державним замовленням, направляються для подальшого проходження служби (роботи) згідно з протоколом персонального розподілу випускників, що розробляється на підставі пропозицій безпосередніх замовників.

12. Протокол персонального розподілу випускників ад’юнктури (аспірантури) і докторантури, навчання яких здійснювалось за державним замовленням, затверджує державний секретар МВС.

ІІІ. Відрахування

1. Здобувачі можуть бути відраховані з ад’юнктури (аспірантури) та докторантури з таких причин:

1) достроковий успішний захист наукового дослідження за умови виконання освітньої складової у повному обсязі;

2) за власним бажанням;

3) у разі порушення строку затвердження теми дисертації без поважних причин (на підставі рішення, ухваленого вченою радою);

4) невиконання чи невчасне виконання індивідуального плану роботи (на підставі рішення, ухваленого вченою радою);

5) несвоєчасна ліквідація академічної заборгованості (на підставі рішення, ухваленого вченою радою);

6) порушення дисципліни та правил внутрішнього трудового розпорядку ВНЗ/НДУ (на підставі рішення, ухваленого вченою радою);

7) невиконання умов договору;

8) звільнення з ВНЗ/НДУ (стосується осіб, які здобувають ступінь доктора філософії поза аспірантурою);

9) та інші підстави, визначені законодавством.

2. Питання щодо відрахування здобувачів розглядає вчена рада за клопотанням керівників кафедр ВНЗ (відповідного наукового підрозділу НДУ) та наукового керівника (консультанта).

3. Здобувачі відраховуються з ад’юнктури (аспірантури) та докторантури наказом керівника ВНЗ/НДУ та направляються у розпорядження безпосереднього замовника.

Директор Департаменту персоналу, організації освітньої та
наукової діяльності Міністерства внутрішніх справ України
Г.О. Доскевич

Додаток
до Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня
доктора філософії та доктора наук у науково-дослідних установах,
що належать до сфери управління Міністерства внутрішніх справ України,
та вищих навчальних закладах із специфічними умовами навчання,
які здійснюють підготовку кадрів для Міністерства внутрішніх справ України
і Національної поліції України (пункт 1 розділу ІІ)

Пропозиції
на підготовку наукових та науково-педагогічних кадрів
за державним замовленням

Пропозиції на підготовку наукових та науково-педагогічних кадрів за державним замовленням для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази".

^ Наверх
наверх