документiв в базi
550558
Подiлитися 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА
14.09.2017 N 1135

Про затвердження Порядку визначення регуляторної бази активів
суб'єктів природних монополій, що провадять (мають намір
провадити) господарську діяльність з централізованого
водопостачання та водовідведення

Відповідно до статті 17 Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг", статті 6 Закону України "Про державне регулювання у сфері комунальних послуг", Закону України "Про природні монополії" Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок визначення регуляторної бази активів суб'єктів природних монополій, що провадять (мають намір провадити) господарську діяльність з централізованого водопостачання та водовідведення, що додається.

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, від 20 вересня 2013 року N 170 "Про затвердження Порядку визначення регуляторної бази активів суб’єктів природних монополій, що здійснюють господарську діяльність з централізованого водопостачання та водовідведення", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 30 вересня 2013 року за N 1679/24211.

3. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті "Урядовий кур’єр".

Голова НКРЕКП Д. Вовк

Затверджено
Постанова НКРЕКП
14.09.2017 N 1135

Порядок
визначення регуляторної бази активів суб'єктів природних монополій,
що провадять (мають намір провадити) господарську діяльність
з централізованого водопостачання та водовідведення

1. Загальні положення

1.1. Дія цього Порядку поширюється на суб'єктів природних монополій, що провадять (мають намір провадити) господарську діяльність з централізованого водопостачання та/або водовідведення, є ліцензіатами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі - НКРЕКП), та формують тарифи на централізоване водопостачання та/або водовідведення на принципах стимулюючого регулювання (далі - ліцензіати).

1.2. Цей Порядок установлює механізм визначення регуляторної бази активів ліцензіатів, групи активів, що входять до складу регуляторної бази активів, строки їх корисного використання та методи нарахування амортизації для розрахунку необхідного доходу від провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та/або водовідведення на принципах стимулюючого регулювання.

1.3. Термін "регуляторна база активів" вживається у значенні, наведеному в Законі України "Про природні монополії".

1.4. Облік регуляторної бази активів господарської діяльності з централізованого водопостачання та/або водовідведення ведеться окремо від інших видів господарської діяльності ліцензіата.

1.5. Облік регуляторної бази активів, введених до переходу до стимулюючого регулювання, ведеться окремо від обліку регуляторної бази активів, введених після переходу до стимулюючого регулювання.

1.6. Регуляторна база активів ліцензіата обліковується за первісною та залишковою вартістю і визначається на початок кожного року регуляторного періоду як зміна з дати переходу до стимулюючого регулювання вартості та складу активів, що використовуються для провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та/або водовідведення.

Первісна вартість регуляторної бази активів визначається відповідно до пункту 2.3 глави 2, пунктів 3.4 та 3.5 глави 3 цього Порядку.

Залишкова вартість регуляторної бази активів визначається відповідно до пунктів 2.33-2.40 глави 2 Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення на принципах стимулюючого регулювання, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14 вересня 2017 року N 1132.

1.7. У складі регуляторної бази активів враховуються необоротні активи, що безпосередньо використовуються для провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та/або водовідведення і належать ліцензіату на праві власності, користування або перебувають у концесії.

Інфраструктура, яка використовується відповідно до договорів концесії, враховується у складі регуляторної бази активів з урахуванням положень законів України "Про концесії", "Про особливості передачі в оренду чи концесію об'єктів у сферах теплопостачання, водопостачання та водовідведення, що перебувають у комунальній власності".

1.8. Вартість створених, реконструйованих та модернізованих об'єктів, які безпосередньо використовуються для провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та/або водовідведення, враховується при визначенні регуляторної бази активів з дати введення відповідних об'єктів в експлуатацію в установленому законодавством порядку.

1.9. Орендні, концесійні, лізингові та інші платежі за користування майном, що не перебуває у власності ліцензіата та безпосередньо використовується для провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та/або водовідведення, не враховуються у складі регуляторної бази активів.

1.10. Зміна вартості активів відповідно до бухгалтерського обліку не враховується при визначенні первісної та залишкової вартості регуляторної бази активів.

1.11. До складу регуляторної бази активів включається частка вартості активів загальновиробничого та загальногосподарського призначення.

Базою розподілу вартості активів загальновиробничого та загальногосподарського призначення є прямі витрати на оплату праці персоналу за видами господарської діяльності ліцензіата.

1.12. Не включаються до складу регуляторної бази активів:

земельні ділянки та речові права на них;

невиробничі об'єкти необоротних активів (у т. ч. об’єкти соціальної інфраструктури);

об’єкти необоротних активів (майно), що отримані безоплатно, окрім майна, переданого органами місцевого самоврядування;

об’єкти необоротних активів, що створені за рахунок коштів споживачів, плати за приєднання, грантів, субсидій, наданих на безповоротній основі;

об'єкти незавершених капітальних інвестицій (незавершеного будівництва), які не будуть використовуватись для провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та/або водовідведення;

довгострокові фінансові інвестиції;

довгострокові біологічні активи;

довгострокова дебіторська заборгованість;

відстрочені податкові активи.

1.13. Амортизація регуляторної бази активів нараховується із застосуванням прямолінійного або кумулятивного методу на основі первісної вартості регуляторної бази активів з урахуванням введення/виведення активів з експлуатації та мінімальних строків корисного використання груп активів, наведених у додатку до цього Порядку.

Амортизацію регуляторної бази активів починають визначати з місяця, наступного за місяцем введення активу в експлуатацію, та припиняють визначати з місяця, наступного за місяцем, в якому вибуває відповідний актив.

2. Визначення регуляторної бази активів, введених
до переходу до стимулюючого регулювання

2. Визначення регуляторної бази активів, введених до переходу до стимулюючого регулювання для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Постанови".

3. Регуляторна база активів, введених після
переходу до стимулюючого регулювання

3. Регуляторна база активів, введених після переходу до стимулюючого регулювання для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Постанови".

Директор Департаменту із регулювання відносин у сфері
централізованого водопостачання та водовідведення А. Чумак

Додаток
до Порядку визначення регуляторної бази
активів суб'єктів природних монополій,
що провадять (мають намір провадити)
господарську діяльність з централізованого
водопостачання та водовідведення
(пункт 1.13)

Строки
корисного використання груп активів

N з/п  Групи активів  Строк корисного використання, років 
Будівлі, споруди, передавальні пристрої, у т. ч.:   
1.1  будівлі:   
1.1.1  будівлі технологічного (виробничого) призначення  50 
1.1.2  будівлі інфраструктурні (інженерна інфраструктура, склади тощо)  50 
1.1.3  будівлі адміністративного призначення  70 
1.2  споруди  30 
1.3  передавальні пристрої, у т. ч.:   
1.3.1  полімерні  80 
1.3.2  чавунні  50 
1.3.3  бетонні  50 
1.3.4  сталеві  50 
1.3.5  інші передавальні пристрої  30 
Машини та обладнання, у т. ч.:   
2.1  технологічне обладнання  25 
2.2  вимірювальні прилади, телемеханіка тощо  15 
2.3  обладнання систем зв'язку  15 
2.4  обчислювальна техніка 
Транспортні засоби  10 
Інструменти, прилади, інвентар, у т. ч.:   
4.1  інструменти, прилади  15 
4.2  інвентар 
Програмне забезпечення  10 
Інші нематеріальні активи 

^ Наверх
наверх