документiв в базi
550558
Подiлитися 

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ
18.07.2017 N 643

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
09 серпня 2017 р. за N 976/30844

Про затвердження Порядку
повернення авансових платежів
(передоплати) і помилково та/або надміру
сплачених сум митних платежів

Відповідно до частини п’ятої статті 299, частини третьої статті 301 Митного кодексу України, статті 43 Податкового кодексу України та підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок повернення авансових платежів (передоплати) і помилково та/або надміру сплачених сум митних платежів, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

наказ Державної митної служби України від 20 липня 2007 року N 618 "Про затвердження Порядку повернення платникам податків коштів, що обліковуються на відповідних рахунках митного органу як передоплата, і митних та інших платежів, помилково та/або надмірно сплачених до бюджету, контроль за справлянням яких здійснюється митними органами", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 25 вересня 2007 року за N 1097/14364;

наказ Державної митної служби України від 28 жовтня 2008 року N 1200 "Про затвердження Змін до деяких наказів Державної митної служби України", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 18 листопада 2008 року за N 1115/15806;

наказ Державної митної служби України від 24 грудня 2010 року N 1536 "Про внесення змін до наказу Державної митної служби України від 20.07.2007 N 618", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14 січня 2011 року за N 50/18788.

3. Департаменту митної політики Міністерства фінансів України у встановленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на в. о. Голови Державної фіскальної служби України Продана М.В.

Міністр О. Данилюк

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
18.07.2017 N 643

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
09 серпня 2017 р. за N 976/30844

Порядок
повернення авансових платежів (передоплати) та помилково
та/або надміру сплачених сум митних платежів

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає послідовність та порядок виконання дій посадовими особами митниць Державної фіскальної служби (далі - ДФС) при поверненні суб’єктам господарювання та/або фізичним особам (далі - платники податків) коштів авансових платежів (передоплати) та помилково та/або надміру сплачених сум митних, інших платежів, контроль за справлянням яких здійснюється митницями ДФС, та пені, у тому числі у випадках, зазначених у частинах дев’ятій, десятій статті 55, частині п’ятій статті 299, частинах третій, п’ятій статті 301 Митного кодексу України, статті 43 Податкового кодексу України, частині першій статті 9 глави V Додатка А до Конвенції про тимчасове ввезення (м. Стамбул, 1990 р.), частині третій статті 11 глави ІІ Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП 1975 року.

2. Посадові особи та інші працівники в межах своїх повноважень несуть відповідальність згідно із законом за невиконання цього Порядку або надання необґрунтованої відмови у поверненні коштів, зазначених у пункті 1 цього розділу.

3. Організація роботи з документами здійснюється з дотриманням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року N 1242 "Про затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади".

II. Порядок повернення коштів
авансових платежів (передоплати)

1. Платник податків має право на повернення залишків коштів авансових платежів (передоплати) з депозитного рахунку 3734 (далі - депозитний рахунок 3734), відкритого на ім’я митниці ДФС у Головному управлінні Державної казначейської служби України у м. Києві (далі - Головне управління Казначейства у м. Києві), та з відповідного банківського балансового рахунку 2603 "Розподільчі рахунки суб’єктів господарської діяльності" (далі - банківський рахунок 2603), відкритого на ім’я митниці ДФС в уповноваженому банку.

2. Для повернення коштів авансових платежів (передоплати) платником податків до митниці ДФС подається заява в письмовому вигляді довільної форми, підписана платником податків та головним бухгалтером (у разі наявності), або засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного цифрового підпису відповідальних осіб.

Така заява може бути подана протягом 1095 днів з дня внесення авансових платежів (передоплати) на рахунок митниці ДФС.

У заяві платником податків вказуються:

1) найменування та ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України платника - юридичної особи (далі - код за ЄДРПОУ) або прізвище, ім’я та по батькові й реєстраційний номер облікової картки платника податків у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків платника - фізичної особи (далі - реєстраційний номер облікової картки платника податків), або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);

2) сума коштів до повернення;

3) напрям(и) перерахування коштів:

а) на поточний рахунок платника податку в установі банку із зазначенням реквізитів;

б) для виплати готівкою (у разі, якщо кошти авансових платежів (передоплати) вносилися готівкою);

в) для подальших розрахунків як авансові платежі (передоплата) або грошова застава:

на депозитний рахунок 3734 іншої митниці ДФС;

на банківський рахунок 2603 іншої митниці ДФС, у разі якщо кошти авансових платежів (передоплати) вносилися готівкою.

3. Після реєстрації в митниці ДФС заява платника податку про повернення залишків коштів авансових платежів (передоплати) передається на опрацювання до структурного підрозділу, що виконує функції з адміністрування митних платежів митниці та підготовки висновку (далі - Підрозділ).

4. Підрозділ у термін не більше п’яти робочих днів:

перевіряє наявність коштів на депозитному рахунку 3734 за даними автоматизованої системи митного оформлення;

резервує заявлені до повернення платником податків суми коштів на період розгляду заяви шляхом проставлення відповідної відмітки в автоматизованій системі митного оформлення;

готує висновок про повернення коштів авансових платежів (передоплати) (далі - висновок) за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку;

у разі якщо вказана у заяві платника податків сума за даними автоматизованої системи митного оформлення у повному обсязі відсутня, готує та направляє платнику податків письмову відмову у поверненні коштів з депозитного рахунку 3734 з пропозицією щодо проведення звірки залишків сум коштів авансових платежів (передоплати) на депозитному рахунку 3734;

у разі якщо заявником не виконано вимоги пункту 2 цього розділу, готує та направляє платнику податків письмову відмову у поверненні коштів з депозитного рахунку.

5. Для підписання висновку керівнику (заступнику керівника) митниці ДФС подаються заява платника податку, висновок, підписаний керівником (заступником керівника) Підрозділу, акт звірки (у разі складання). Висновок підписується не пізніше 8 робочих днів від дати реєстрації документа.

6. Висновок реєструється в журналі реєстрації висновків про повернення коштів авансових платежів (передоплати), який ведеться Підрозділом, за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку.

Оригінал висновку не пізніше наступного робочого дня з дня його реєстрації службовою запискою передається Підрозділом до структурного підрозділу, що виконує функції з облікової політики на основі положень (стандартів) бухгалтерського обліку, для повернення коштів. Документи разом з копією висновку залишаються у Підрозділі.

7. Підрозділ у відповідній формі автоматизованої системи митного оформлення коригує суму коштів, у межах якої можна здійснювати сплату платежів при митному оформленні товарів (зменшуючи загальну суму на суму коштів, яка підлягає поверненню платнику податків), та зазначає реквізити вищезазначеного висновку, на підставі якого таке коригування проведено.

8. Реквізити документа, згідно з яким повертаються такі кошти, посадова особа Підрозділу заносить до журналу реєстрації висновків про повернення коштів авансових платежів (передоплати).

9. На підставі виписки з депозитного рахунку митниці ДФС, отриманої від Головного управління Казначейства у м. Києві, або оригіналу прибуткового касового ордера Підрозділом уносяться відповідні зміни до відповідної форми автоматизованої системи митного оформлення.

III. Порядок повернення помилково та/або надміру
сплачених сум митних, інших платежів та пені

1. Повернення з державного бюджету помилково та/або надміру сплаченої суми митних, інших платежів та пені здійснюється за заявою платника податків протягом 1095 днів від дня її виникнення.

Повернення сум відповідних митних платежів у випадках, передбачених частиною п’ятою статті 301 Митного кодексу, здійснюється за умови, що заява подається не пізніше одного року з дня, наступного за днем виникнення обставин, що тягнуть за собою повернення сплачених сум митних платежів.

2. Граничні строки для подання заяви підлягають продовженню керівником митниці ДФС (його заступником) за письмовим запитом платника податків у випадках, встановлених статтею 102 Податкового кодексу України.

3. У заяві зазначаються:

1) сума коштів до повернення за видами митних, інших платежів та пені;

2) причини виникнення такої суми коштів;

3) найменування юридичної особи та код за ЄДРПОУ, або прізвище, ім'я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);

4) напрям(и) перерахування суми коштів:

а) на поточний рахунок платника податку в установі банку із зазначенням реквізитів;

б) для виплати готівкою (у разі якщо кошти авансових платежів (передоплати) вносилися готівкою);

в) для подальших розрахунків як авансові платежі (передоплата) або грошова застава:

на депозитний рахунок 3734;

на депозитний рахунок 3734 іншої митниці ДФС;

на банківський рахунок 2603 (у разі якщо кошти авансових платежів (передоплати) вносилися готівкою);

г) для погашення грошового зобов’язання (податкового боргу) з інших платежів незалежно від виду бюджету;

5) реквізити митної декларації (іншого документа, що її замінює) або уніфікованої митної квитанції, за якими помилково та/або надміру сплачені суми митних платежів.

До заяви додаються:

документи, що підтверджують суму помилково та/або надміру сплачених митних, інших платежів та пені;

виконавчий лист суду та/або рішення суду, що набрало законної сили (за наявності), щодо повернення сум відповідних митних платежів;

документи, що підтверджують право на перенесення граничних строків для подання заяви щодо повернення надміру сплачених митних платежів (за наявності).

4. Після реєстрації в митниці ДФС заява платника податку про повернення помилково та/або надміру сплачених сум митних, інших платежів та пені передається на опрацювання до Підрозділу.

5. Підрозділ перевіряє факт перерахування суми коштів з відповідного рахунку до державного бюджету за допомогою автоматизованої системи митного оформлення та відсутність у нього податкового боргу. За результатами опрацювання готує висновок або лист про відмову в поверненні коштів з відповідним обґрунтуванням (пункт 11 цього розділу).

6. Заява платника податку, висновок, завізований керівником (заступником керівника) Підрозділу, реєстри висновків за відповідними платежами, підготовлені за формами згідно з додатками 1, 2 до Порядку взаємодії територіальних органів Державної фіскальної служби України, місцевих фінансових органів та територіальних органів Державної казначейської служби України у процесі повернення платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов'язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 15 грудня 2015 року N 1146, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 31 грудня 2015 року за N 1679/28124, та акт звірки (у разі складання) подаються керівнику (заступнику керівника) митниці ДФС для прийняття рішення та підписання висновку і реєстрів за відповідними платежами.

7. Висновок реєструється в журналі реєстрації висновків про повернення з державного бюджету помилково та/або надміру сплачених сум митних, інших платежів та пені (далі - Журнал реєстрації висновків про повернення платежів з державного бюджету), який ведеться Підрозділом за формою згідно з додатком 3 до цього Порядку.

8. Митниця ДФС у строк не пiзнiше нiж за п'ять робочих днiв до закiнчення двадцятиденного строку з дня подання платником податкiв заяви передає висновки згiдно з реєстром висновкiв за відповідними платежами для виконання вiдповiдному органу Державної казначейської служби України (далі - орган Казначейства).

9. Після повернення платнику податків коштів до Журналу реєстрації висновків про повернення платежів з державного бюджету посадовою особою Підрозділу вносяться дані електронного реєстру, що формується органом Казначейства, який повертає кошти, а також зазначається назва органу Казначейства, що здійснив повернення.

10. На підставі виписки з відповідного рахунку з обліку доходів державного бюджету у відповідній формі автоматизованої системи митного оформлення зазначаються реквізити відповідного платіжного документа та коригується відповідна звітність (у частині перерахованих до бюджету митних платежів).

11. У разі якщо заявником не виконано вимоги пункту 3 цього розділу, надано недостовірні дані та/або за наявності у нього податкового боргу, готується та надсилається заявнику письмова обґрунтована відмова.

Директор Департаменту митної політики О.П. Москаленко

Додаток 1
до Порядку повернення
авансових платежів (передоплати) і
помилково та/або надміру сплачених сум
митних платежів (пункт 4 розділу ІІ)

Висновок
про повернення коштів авансових платежів (передоплати)

Висновок про повернення коштів авансових платежів (передоплати) (Додаток 1) для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази".

Додаток 2
до Порядку повернення
авансових платежів (передоплати) і
помилково та/або надміру сплачених сум
митних платежів (пункт 6 розділу ІІ)

Журнал
реєстрації висновків про повернення коштів
авансових платежів (передоплати)

Дата  Номер  Найменування платника - юридичної особи або П.І.Б платника - фізичної особи  Код за ЄДРПОУ, або реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серія та номер паспорта*  Реквізити заяви платника податків про повернення коштів авансових платежів (передоплати)  Реквізити платіжного документа, згідно з яким повертаються кошти 
дата  номер  номер платіжного документа  дата  сума (грн) 
                 

__________

* Заповнюється для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

Додаток 3
до Порядку повернення
авансових платежів (передоплати) і
помилково та/або надміру
сплачених сум митних платежів
(пункт 7 розділу ІІІ)

Журнал
реєстрації висновків про повернення з державного
бюджету помилково та/або надміру сплачених сум
митних, інших платежів та пені

(грн)

Дата  Номер  Найменування платника - юридичної особи або П.І.Б платника - фізичної особи  Код за ЄДРПОУ, або реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серія та номер паспорта*  Реквізити заяви платника податків про повернення суми коштів  Код бюджетної класифікації доходів і вид платежу, що повертається  Сума коштів до повернення  Напрям(и) повернення  Дата електронного реєстру, що формується органом Казначейства, який повертає кошти  Назва органу Казначейства, що здійснив повернення коштів 
дата  код  вид платежу  на поточний рахунок платника податків  на банківський рахунок 2603  на депозитний рахунок 3734  для погашення податкового боргу 
10  11  12  13  14  15 
                             

__________

* Заповнюється для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

^ Наверх
наверх