документiв в базi
550558
Подiлитися 
  2011-06-202013-08-292014-10-312015-07-312015-12-232016-02-172016-03-302017-07-242018-06-05  

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
20.06.2011 N 197

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
13 липня 2011 р. за N 852/19590

Про затвердження Положення про порядок організації та проведення перевірок
з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму
та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

(Заголовок із змінами, внесеними згідно з
Постановою Національного банку
N 204 від 30.03.2016)

(Із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку
N 339 від 29.08.20
13
N 696 від 31.10.20
14
N 499 від 31.07.20
15
N 920 від 23.12.20
15
N 88 від 17.02.20
16
N 204 від 30.03.20
16
N 66 від 24.07.20
17)

Відповідно до статті 7 Закону України "Про Національний банк України", статті 63 Закону України "Про банки і банківську діяльність", статті 14 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Положення про порядок організації та проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі - Положення), що додається.

(Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 204 від 30.03.2016)

2. Департамент фінансового моніторингу (О.М. Бережний) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України для використання в роботі.

3. Департаменту фінансового моніторингу (О.М. Бережний), територіальним управлінням Національного банку України забезпечити організацію та проведення перевірок банків, їх відокремлених підрозділів, платіжних організацій та членів платіжних систем, що є банківськими установами, філій іноземних банків відповідно до вимог Положення.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на директора Департаменту фінансового моніторингу О.М.Бережного, начальників територіальних управлінь Національного банку України.

5. Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

Голова С.Г. Арбузов

Погоджено:

Голова Державної служби фінансового
моніторингу України С.Г. Гуржій

Затверджено
Постанова Правління
Національного банку України
20.06.2011 N 197

(у редакції постанови Правління
Національного банку України
31.07.2015 N 499)

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
13 липня 2011 р. за N 852/19590

Положення
про порядок організації та проведення перевірок з питань запобігання
та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,
фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

I. Загальні положення

1. Це Положення розроблено відповідно до статті 7 Закону України "Про Національний банк України", статті 63 Закону України "Про банки і банківську діяльність", статті 14 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", з метою встановлення порядку організації та проведення Національним банком України (далі - Національний банк) перевірок з питань дотримання банками, їх відокремленими підрозділами, філіями іноземних банків (далі - банки), небанківськими фінансовими установами-резидентами, які є платіжними організаціями та/або членами чи учасниками платіжних систем, їх відокремленими підрозділами (далі - установи), у частині надання ними фінансової послуги щодо переказу коштів на підставі відповідних ліцензій, зокрема Національного банку (крім операторів поштового зв'язку в частині здійснення ними переказу коштів), вимог законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі - легалізація кримінальних доходів або фінансування тероризму), у тому числі нормативно-правових актів Національного банку (далі - законодавство з питань фінансового моніторингу).

2. У цьому Положенні терміни вживаються в таких значеннях:

1) акт про результати безвиїзного нагляду з питань фінансового моніторингу (далі - акт) - офіційний документ, в якому зафіксовані виявлені працівниками Національного банку порушення банком/установою вимог законодавства з питань фінансового моніторингу вимог, обмежень щодо діяльності банків та факти, що можуть свідчити про здійснення ризикової діяльності, яка загрожує інтересам вкладників чи інших кредиторів банку (щодо використання послуг банку для легалізації кримінальних доходів або фінансування тероризму) (далі - ризикова діяльність), що складається працівниками Національного банку за результатами безвиїзного нагляду;

(Підпункт 1 пункту 2 розділу І із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 88 від 17.02.2016)

2) безвиїзний нагляд з питань фінансового моніторингу - аналіз діяльності банку/установи, який проводиться працівниками Національного банку в приміщеннях Національного банку в порядку, установленому в розділі IV цього Положення;

3) виїзна перевірка - перевірка банку/установи, яка проводиться безпосередньо за його/її місцезнаходженням, за визначений період його/її діяльності інспекційної групою Національного банку (далі - інспекційна група);

4) дата виїзної перевірки - календарна дата, станом на яку здійснюється виїзна перевірка та відображається стан справ банку/установи в довідці про виїзну перевірку;

5) дата закінчення проведення безвиїзного нагляду з питань фінансового моніторингу - дата отримання банком/установою від Національного банку повідомлення про закінчення проведення безвиїзного нагляду з питань фінансового моніторингу або акта;

6) дата початку проведення безвиїзного нагляду з питань фінансового моніторингу - дата отримання банком/установою запиту Національного банку про надання інформації, матеріалів, документів (їх копій та/або витягів з них), письмових пояснень, необхідних для проведення безвиїзного нагляду з питань фінансового моніторингу;

7) довідка про виїзну перевірку - офіційний документ, що містить результати виїзної перевірки та складається інспекційною групою;

8) керівник банку/установи - голова правління банку/керівник установи/керівник відокремленого підрозділу банку, установи/керівник філії іноземного банку або особа, яка виконує обов'язки однієї із зазначених осіб;

9) керівник Національного банку - Голова Національного банку або заступник Голови Національного банку, або керівник/заступник керівника структурного підрозділу центрального апарату Національного банку, який здійснює нагляд за дотриманням банками/установами вимог законодавства з питань фінансового моніторингу (далі - Департамент), або особа, яка виконує обов'язки однієї із зазначених осіб;

(Підпункт 9 пункту 2 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 66 від 24.07.2017)

10) перевірка з питань дотримання вимог законодавства з питань фінансового моніторингу (далі - перевірка) - планова або позапланова виїзна перевірка, безвиїзний нагляд з питань фінансового моніторингу;

11) період, що підлягає виїзній перевірці, - це період діяльності банку/установи, що перевіряється інспекційною групою щодо дотримання ним/нею вимог законодавства з питань фінансового моніторингу;

12) планова виїзна перевірка - виїзна перевірка, яка проводиться відповідно до затвердженого Національним банком річного плану виїзних перевірок з питань фінансового моніторингу (далі - План);

13) позапланова виїзна перевірка - виїзна перевірка, яка проводиться відповідно до розпорядження Національного банку.

Терміни, що використовуються в цьому Положенні, уживаються відповідно до їх значень, наведених у Законах України "Про банки і банківську діяльність", "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", "Про запобігання корупції" та інших законодавчих актах, а також нормативно-правових актах Національного банку.

3. Перевірка банку/установи проводиться з метою визначення дотримання ним/нею вимог законодавства з питань фінансового моніторингу, а також достатності заходів, що здійснюються банком/установою для запобігання легалізації кримінальних доходів або фінансуванню тероризму та відповідності цих заходів для обмеження (зменшення) ризиків під час його/її діяльності.

II. Організація та порядок проведення виїзних перевірок

(Пункт 4 розділу II виключено на підставі Постанови Національного банку N 66 від 24.07.2017)

5. Планові виїзні перевірки банків/установ здійснюються відповідно до Плану, який затверджує Голова Національного банку або заступник Голови Національного банку, який згідно з розподілом функціональних обов'язків здійснює загальне керівництво та контролює діяльність Департаменту.

6. Планова виїзна перевірка відокремленого підрозділу банку/установи може бути проведена без здійснення виїзної перевірки у відповідному році банку - юридичної особи/установи - юридичної особи.

7. До Плану включаються виїзні перевірки банків/установ, перелік яких визначається Департаментом на підставі ризик-орієнтованого підходу, у тому числі за результатами проведеної Національним банком оцінки ризиків використання послуг банків/установ для легалізації кримінальних доходів або фінансування тероризму;

(Пункт 7 розділу II в редакції Постанови Національного банку N 66 від 24.07.2017)

8. Планові виїзні перевірки банків/установ проводяться на підставі виданого інспекційній групі посвідчення на право проведення виїзної перевірки (далі - посвідчення), оформленого на бланку Національного банку та підписаного керівником Національного банку.

9. У посвідченні зазначаються найменування банку/установи, що перевіряється, підстава для проведення виїзної перевірки, строки проведення виїзної перевірки (дати початку і закінчення), період, що підлягає виїзній перевірці, склад інспекційної групи та її керівник (із зазначенням прізвища, імені, по батькові, посади), інше (за потреби).

10. Планова виїзна перевірка банку/установи здійснюється відповідно до програми виїзної перевірки, у якій зазначається перелік питань, що підлягають виїзній перевірці. Програма виїзної перевірки оформляється у формі додатка до посвідчення, затверджується керівником Національного банку та є невід'ємною частиною посвідчення.

У програмі виїзної перевірки за потреби зазначається формат надання банком/установою необхідної для виїзної перевірки інформації.

11. Національний банк за наявності обґрунтованих підстав може прийняти рішення про проведення позапланової виїзної перевірки банку/установи. Такими підставами є:

1) інформація/документи, отримані в порядку безвиїзного нагляду та/або в разі здійснення виїзної перевірки з питань фінансового моніторингу (у тому числі аналізу статистичної звітності та/або інших документів, що можуть свідчити про ознаки здійснення банком/установою ризикової діяльності);

2) інформація, отримана від інших підрозділів Національного банку, державних органів, органів нагляду іноземних держав про факти, що можуть свідчити про порушення вимог законодавства з питань фінансового моніторингу та/або валютного законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку (далі - валютне законодавство), наявність ознак здійснення ризикової діяльності;

3) результати узагальнення матеріалів виїзних перевірок, безвиїзного нагляду окремих банків/установ;

4) результати невиїзних (камеральних) перевірок з питань дотримання вимог валютного законодавства.

(Пункт 11 розділу II в редакції Постанови Національного банку N 66 від 24.07.2017)

12. Позапланова виїзна перевірка призначається за окремим дорученням Голови Національного банку або уповноваженої ним особи, що оформляється розпорядженням, у якому зазначаються найменування банку/установи, що перевіряється, підстава (підстави), передбачена (передбачені) пунктом 11 цього розділу для проведення виїзної перевірки, строки проведення виїзної перевірки (дати початку і закінчення), період, що підлягає виїзній перевірці, склад інспекційної групи та її керівник (із зазначенням прізвища, імені, по батькові, посади), питання, які підлягають виїзній перевірці, інше (за потреби).

(Пункт 12 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку N 88 від 17.02.2016, N 204 від 30.03.2016)

13. Виїзна перевірка може здійснюватися з окремих питань діяльності банку/установи або охоплювати весь перелік питань діяльності банку/установи у сфері фінансового моніторингу.

Перелік питань, що підлягають перевірці в банку/установі, визначається за результатами проведеної Національним банком оцінки ризиків використання послуг банків/установ для легалізації кримінальних доходів або фінансування тероризму.

14. Строк проведення виїзної перевірки не повинен перевищувати 30 робочих днів та визначається залежно від виду виїзної перевірки, виду (напрямів) діяльності і спеціалізації за видами послуг, обсягів фінансових операцій банку/установи, у тому числі групи, до якої належить банк, за винятком випадків, зазначених у пункті 19 цього розділу.

(Пункт 14 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 920 від 23.12.2015)

15. Національний банк зобов'язаний повідомити банк/установу про проведення планової виїзної перевірки не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку цієї перевірки.

Повідомлення про проведення планової виїзної перевірки (далі - повідомлення) оформляється службовим листом Національного банку, підписується керівником Національного банку та надсилається засобами поштового зв'язку або електронного зв'язку Національного банку та містить таку інформацію:

1) дати початку та закінчення виїзної перевірки;

2) період, що підлягає виїзній перевірці;

3) інформацію про керівника інспекційної групи та контактний телефон;

4) іншу інформацію (за потреби).

Для забезпечення проведення виїзної перевірки разом із повідомленням у вигляді додатка до нього до банку/установи може надсилатися перелік інформації, матеріалів (у тому числі в електронному вигляді у визначених структурі та форматі) та документів (їх копій та/або витягів із них), які банк/установа зобов'язаний(а) підготувати та надати Національному банку в терміни, обсягах, порядку та носіях інформації [у тому числі на таких змінних носіях, як CD, DVD, Flash-носії тощо (далі - носії інформації)], визначених у повідомленні.

(Абзац сьомий пункту 15 розділу II в редакції Постанови Національного банку N 66 від 24.07.2017)

16. Керівник або заступник керівника інспекційної групи під час проведення виїзної перевірки має право подавати банку/установі запити в письмовій формі про надання необхідних для виїзної перевірки інформації, матеріалів (у тому числі в електронному вигляді у визначених структурі, форматі, збережену на визначених носіях інформації), документів (їх копій та/або витягів із них) та письмових пояснень щодо проведених фінансових операцій і з інших питань діяльності банку/установи (далі - запит інспекційної групи).

(Абзац перший пункту 16 розділу II в редакції Постанови Національного банку N 66 від 24.07.2017)

Керівник або заступник керівника інспекційної групи забезпечує фіксування дати та часу надання запиту уповноваженій особі банку/установі для реєстрації.

(Пункт 16 розділу II доповнено новим абзацом другим згідно з Постановою Національного банку N 204 від 30.03.2016)

У разі неможливості надання запиту уповноваженій особі банку/установі для реєстрації (зокрема у зв'язку з відмовою отримати запит, відсутністю уповноваженої на прийняття запиту особи банку/установи тощо) керівник або заступник керівника інспекційної групи фіксує такий факт на обох примірниках запиту (із зазначенням причини, з якої запит не може бути наданий, дати та часу вчинення відповідного напису).

(Пункт 16 розділу II доповнено новим абзацом третім згідно з Постановою Національного банку N 204 від 30.03.2016)

Національний банк з метою проведення виїзної перевірки з питань фінансового моніторингу має право запитувати в банку/установи інформацію (у тому числі в електронному вигляді у визначених обсягах, форматі, структурі, порядку, термінах та носіях інформації), документи (їх копії та/або витяги з них) та письмові пояснення щодо проведених фінансових операцій і з окремих питань діяльності банку/установи шляхом надання запиту в електронній формі, що підписується керівником Національного банку та надсилається засобами електронного зв'язку Національного банку (далі - запит в електронній формі).

(Пункт 16 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку N 66 від 24.07.2017)

Датою та часом надходження до банку/установи запиту в електронній формі є дата та час отримання банком/установою відповідних файлів на вузлі електронної пошти Національного банку.

(Пункт 16 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку N 66 від 24.07.2017)

У разі виникнення потреби в отриманні додаткової/додаткових інформації/документів, що стосується/стосуються виїзної перевірки, Національний банк має право запитувати в банку/установи інформацію (у тому числі в електронному вигляді у визначених обсягах, форматі, структурі, порядку, термінах та носіях інформації), документи (їх копії та/або витяги з них) та письмові пояснення шляхом надання запиту в електронній формі до вручення (надсилання) банку/установі довідки про виїзну перевірку.

(Пункт 16 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку N 66 від 24.07.2017)

Банк/установа зобов'язаний(а) своєчасно та в повному обсязі надати у визначених порядку, форматі, структурі, вигляді, збережену на визначених носіях інформації на запит інспекційної групи/запит в електронній формі достовірну інформацію, матеріали, документи (їх копії та/або витяги з них), у яких можна прочитати всі написані в них відомості, а також не створювати перешкод проведенню перевірки та надати на першу вимогу доступ керівнику та членам інспекційної групи до всіх оригіналів документів, матеріалів та інформації, у тому числі до тих, що становлять інформацію з обмеженим доступом, що містить захищену законом таємницю, зокрема банківську, комерційну, таємницю фінансового моніторингу, іншу таємницю, та конфіденційну інформацію, необхідних для перевірки, до системи автоматизації банківських операцій, ресурсів автоматизованих банківських систем/автоматизованих систем, що забезпечують здійснення фінансового моніторингу банку/установи, інформаційних ресурсів, до всіх приміщень банку/установи.

(Абзац сьомий пункту 16 розділу II в редакції Постанови Національного банку N 66 від 24.07.2017)

17. Запит інспекційної групи складається на ім'я керівника банку/установи у двох примірниках за підписом керівника або заступника керівника інспекційної групи з обов'язковим визначенням інформації, матеріалів, документів (їх копій та/або витягів із них), письмових пояснень, що необхідно надати, строку, форми, вигляду, порядку їх надання та носіїв інформації, на яких їх необхідно надати. Кожний запит інспекційної групи підлягає обов'язковій реєстрації в банку/установі.

Якщо запит інспекційної групи складено на двох або більше аркушах, то на кожному аркуші проставляється підпис керівника або заступника керівника інспекційної групи.

(Пункт 17 розділу II в редакції Постанови Національного банку N 66 від 24.07.2017)

18. Керівник банку/установи зобов'язаний забезпечити виконання запиту інспекційної групи/запиту в електронній формі у визначених у ньому обсягах, форматі, структурі, вигляді, порядку і термінах, носіях інформації.

Інформація, документи (їх копії та/або витяги з них), у тому числі в електронному вигляді на визначених носіях інформації, письмові пояснення, які підготовлені банком/установою на запит інспекційної групи/запит в електронній формі, надаються із супровідним листом.

Керівник або заступник керівника інспекційної групи забезпечує фіксування дати та часу отримання інспекційною групою наданих банком/установою на запит інспекційної групи/запит в електронній формі інформації, матеріалів, документів (їх копій та/або витягів із них), пояснень.

Датою та часом надходження до Національного банку відповіді банку/установи в електронній формі на запит в електронній формі є дата та час отримання Національним банком відповідних файлів на вузлі електронної пошти Національного банку.

Керівник або заступник керівника інспекційної групи фіксує факт ненадання банком/установою на запит інспекційної групи/запит в електронній формі зазначених у запиті інформації документів (їх копій та/або витягів з них), письмових пояснень, доступу до системи автоматизації банківських операцій, ресурсів автоматизованих банківських систем/автоматизованих систем, що забезпечують здійснення фінансового моніторингу банку/установи, інформаційних ресурсів, у встановлений строк у повному обсязі, визначеному форматі, структурі та вигляді шляхом вчинення відповідного запису на запиті про їх надання (на примірнику, що зберігається в керівника/заступника керівника інспекційної групи) або складає відповідний акт.

Керівник або заступник керівника інспекційної групи має право на підставі запиту інспекційної групи/запиту в електронній формі вимагати (за потреби) виготовлення банком/установою копій документів у присутності члена інспекційної групи.

(Пункт 18 розділу II в редакції Постанови Національного банку N 66 від 24.07.2017)

19. Керівник інспекційної групи або керівник структурного підрозділу Департаменту, що здійснює виїзні перевірки банків/установ, за наявності причин, що можуть свідчити про об'єктивну неможливість виконання програми виїзної перевірки в повному обсязі та встановлені строки, подає керівникові Національного банку обґрунтоване подання щодо внесення змін у програму виїзної перевірки, продовження періоду, що підлягає виїзній перевірці, строку, відміни або дострокового припинення розпочатої виїзної перевірки. Довідка про виїзну перевірку в разі відміни (дострокового припинення) розпочатої виїзної перевірки складається згідно з вимогами пункту 22 розділу II цього Положення в разі виявлення порушення банком/установою законодавства з питань фінансового моніторингу, вимог та обмежень щодо діяльності банків, факту(ів), що можуть свідчити про здійснення ризикової діяльності банком.

Керівник Національного банку на підставі обґрунтованого подання може прийняти рішення про внесення змін до програми виїзної перевірки, продовження періоду, що підлягає виїзній перевірці, строку, відміну або дострокове припинення розпочатої виїзної перевірки. Строк, на який продовжується виїзна перевірка, не повинен перевищувати 60 робочих днів.

(Пункт 19 розділу II в редакції Постанови Національного банку N 66 від 24.07.2017)

20. У разі невиконання законних вимог або створення перешкод посадовою особою банку/установи проведенню виїзної перевірки інформація щодо цього (факти та обставини) відображається у довідці про виїзну перевірку, а керівник інспекційної групи складає протокол про вчинення адміністративного правопорушення в порядку, передбаченому Положенням про порядок накладення адміністративних штрафів, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2001 року N 563, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 січня 2002 року за N 62/6350 (зі змінами).

21. Керівник та посадова особа банку/установи, про яку йдеться у пункті 20 цього Положення, зобов'язані надати керівникові інспекційної групи пояснення в письмовій формі щодо причин невиконання законних вимог або створення перешкод проведенню виїзної перевірки та всі матеріали, документи (їх копії та/або витяги з них), інформацію, необхідні для складання протоколу про вчинення адміністративного правопорушення.

22. За результатами проведення планової або позапланової виїзної перевірки банку/установи в трьох примірниках складається довідка про виїзну перевірку, що підписується керівником інспекційної групи та заступником керівника інспекційної групи (одним із них у разі тимчасової відсутності іншого).

(Абзац перший пункту 22 розділу II в редакції Постанови Національного банку N 66 від 24.07.2017)

Довідка про виїзну перевірку містить дату її складання, найменування банку/установи, що перевірялися, вид перевірки (планова чи позапланова), період, що підлягав перевірці, строк проведення перевірки, висновки, інформацію про виявлені порушення банком/установою законодавства з питань фінансового моніторингу, вимог та обмежень щодо діяльності банків, факти, що можуть свідчити про здійснення ризикової діяльності банком, інформацію, отриману Національним банком в установленому законодавством порядку (зокрема з офіційних джерел, під час здійснення безвиїзного нагляду/виїзної перевірки іншого банку/установи, від державних органів, суб'єктів господарювання, фізичних осіб), що стосується обставин, фактів і висновків, викладених у довідці про виїзну перевірку, супровідну інформацію та рекомендації банку/установі, факти протидії проведенню перевірки (якщо такі були), іншу інформацію (за потреби).

(Пункт 22 розділу ІІ в редакції Постанови Національного банку N 88 від 17.02.2016)

23. Матеріалами виїзної перевірки є всі документи (їх копії та/або витяги з них), у тому числі в електронному вигляді на визначених носіях інформації, письмові пояснення та інформація, що були надані банком/установою на запит Національного банку/інспекційної групи в паперовому вигляді, вилучені інспекційною групою копії документів з метою проведення виїзної перевірки, інші документи, отримані Національним банком у встановленому законодавством порядку (зокрема з офіційних джерел, під час здійснення безвиїзного нагляду/виїзної перевірки іншого банку/установи, від державних органів, суб'єктів господарювання, фізичних осіб), документи, складені інспекційною групою/Національним банком (акти, описи тощо). Якщо документ є лише в електронному вигляді, то банк/установа на запит інспекційної групи/запит в електронній формі зобов'язаний(а) надати його копію (витяг з нього) на паперовому носії.

(Абзац перший пункту 23 розділу ІІ в редакції Постанови Національного банку N 88 від 17.02.2016, із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 204 від 30.03.2016, в редакції Постанови Національного банку N 66 від 24.07.2017)

Документи (отримані/вилучені/складені інспекційною групою/ Національним банком), що стосуються обставин, фактів і висновків, викладених у довідці про виїзну перевірку, оформляються як додатки до другого примірника довідки про виїзну перевірку, власником якої є Національний банк.

(Абзац пункту 23 розділу ІІ в редакції Постанови Національного банку N 88 від 17.02.2016, із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 204 від 30.03.2016)

Матеріали виїзної перевірки, надані банком/установою, повинні мати належну якість, щоб можна було прочитати та візуально сприйняти всю зазначену вперше в них текстову та символьну інформацію, зокрема цифри, букви, знаки, символи, кольори, розпізнати реквізити документів, підписи, відбитки печаток, форми бланків.

Підготовлені банком/установою на запит інспекційної групи/запит в електронній формі документи, інформація та письмові пояснення надаються за підписом керівника [відповідального працівника з питань фінансового моніторингу (далі - відповідальний працівник)] банку/установи, скріплені відбитком печатки банку/установи із зазначенням дати надання. Копії документів, витяги з них, що надаються на запит інспекційної групи/запит в електронній формі, засвідчуються підписом керівника (відповідального працівника), що скріплюється відбитком печатки банку/установи із зазначенням його посади, ініціалів та прізвища, дати засвідчення та проставленням напису "Згідно з оригіналом", або в інший спосіб, зазначений у запиті інспекційної групи/запиті в електронній формі.

(Абзац четвертий пункту 23 розділу ІІ в редакції Постанов Національного банку N 88 від 17.02.2016, N 66 від 24.07.2017)

Якщо копія документа/витяг з нього складається з двох і більше сторінок (аркушів), то її/його сторінки (аркуші) повинні бути пронумеровані та прошиті банком/установою та на її/його зворотному боці останнього аркуша на окремому невеликому аркуші, що наклеюється на нього поверх кінців ниток, зазначається напис: "Пронумеровано та прошнуровано ... арк." (зазначається кількість аркушів цифрами та словами) та проставляється відмітка про засвідчення копії документа/витягу з нього в порядку, визначеному в абзаці четвертому пункту 23 розділу II цього Положення.

(Абзац п'ятий пункту 23 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 204 від 30.03.2016)

Крім відмітки про про засвідчення на копіях документів/витягах із них банк/установа зазначає пояснювальні написи в порядку, визначеному в запиті інспекційної групи/запиті в електронній формі.

(Абзац шостий пункту 23 розділу ІІ в редакції Постанови Національного банку N 66 від 24.07.2017)

Матеріали виїзної перевірки, надані банком/установою, на які є посилання в довідці про виїзну перевірку, інші документи, отримані Національним банком в установленому законодавством порядку, що стосуються обставин, фактів і висновків, викладених у довідці про виїзну перевірку, є невід'ємною частиною довідки про виїзну перевірку.

(Абзац сьомий пункту 23 розділу ІІ в редакції Постанови Національного банку N 88 від 17.02.2016)

24. Два примірники довідки про виїзну перевірку (перший примірник з окремими додатками та другий примірник без додатків) не пізніше тридцятого робочого дня з дня закінчення виїзної перевірки для ознайомлення та підписання керівником банку/установи та відповідальним працівником (щодо відокремленого підрозділу банку/установи - у разі наявності відповідального працівника) передаються відповідальному працівникові (у разі тимчасової відсутності відповідального працівника - особі, яка тимчасово виконує його обов'язки) під підпис із зазначенням дати передавання на третьому примірнику довідки про виїзну перевірку, який зберігається в керівника або одного з членів інспекційної групи, або надсилаються до банку/установи з урахуванням вимог щодо надання/пересилання документів із грифом обмеження доступу, установлених Національним банком.

(Абзац перший пункту 24 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 920 від 23.12.2015; в редакції Постанови Національного банку N 88 від 17.02.2016)

За необхідності Національний банк надсилає копію довідки про виїзну перевірку банку (з окремими додатками) для ознайомлення правлінню банку/керівникові філії іноземного банку з урахуванням вимог щодо пересилання документів із грифом обмеження доступу, установлених Національним банком (рекомендованим листом із повідомленням про вручення).

Надсилання Національним банком до банку/установи довідки про виїзну перевірку банку/установи (за необхідності її копії) здійснюється одноразово в порядку, визначеному цим Положенням.

25. Керівник банку/установи та відповідальний працівник зобов'язані не пізніше ніж на сьомий робочий день з дати отримання банком/установою двох примірників довідки про виїзну перевірку ознайомитися з одержаними примірниками, підписати їх, зазначивши дату, та повернути підписаний другий примірник довідки про виїзну перевірку до Національного банку.

(Абзац перший пункту 25 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 66 від 24.07.2017)

Неотримання довідки про виїзну перевірку протягом місяця з дня її надіслання Національним банком засобами поштового зв'язку з незалежних від Національного банку причин та/або порушення порядку, та/або строку ознайомлення, та/або підписання, та/або повернення, що зазначені в абзаці першому цього пункту, та/або не підписання, та/або не повернення другого примірника довідки про виїзну перевірку банком/установою до Національного банку не позбавляє її офіційності та законної (юридичної) сили. У цьому разі довідка про виїзну перевірку вважається доведеною до відома банку/установи та такою, що не має пояснень та заперечень, а її третій примірник, що залишився у Національного банку, є підставою для прийняття ним відповідних рішень у межах повноважень.

Банк/установа має право надати письмові пояснення, заперечення щодо обставин, фактів і висновків, викладених у довідці про виїзну перевірку з обов'язковими підтвердними документами, інформацією (далі - документальне підтвердження).

За наявності заперечень щодо обставин, фактів і висновків, викладених у довідці про виїзну перевірку, керівник банку/установи та відповідальний працівник підписують довідку про виїзну перевірку із позначкою "із запереченнями".

Заперечення до довідки про виїзну перевірку, пояснення викладаються в письмовій формі як окремий документ, які підписуються керівником банку/установи, підпис якого скріплюється відбитком печатки банку/установи, та відповідальним працівником (щодо відокремленого підрозділу банку/установи - у разі наявності відповідального працівника) із зазначенням дати їх підписання.

Письмові пояснення, заперечення до довідки про виїзну перевірку разом з їх документальним підтвердженням є невід'ємною частиною довідки про виїзну перевірку.

Надання банком/установою заперечень до довідки про виїзну перевірку не звільняє банк/установу від визначених законодавством України, у тому числі нормативно-правовими актами Національного банку, обов'язків, виконання яких пов'язане з фактом отримання банком/установою довідки про виїзну перевірку.

(Пункт 25 розділу ІІ доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку N 66 від 24.07.2017)

26. Банк/установа надсилає протягом строку, установленого в пункті 25 цього розділу, підписаний другий примірник довідки про виїзну перевірку, письмові пояснення, заперечення до довідки про виїзну перевірку (за наявності) до Національного банку із супровідним листом, підписаним керівником банку/установи, із забезпеченням гарантованої доставки та конфіденційності таких документів.

27. Власником довідки про виїзну перевірку банку/установи з моменту її підписання керівником інспекційної групи та заступником керівника інспекційної групи (одним із них у разі тимчасової відсутності іншого), додатків до неї (у тому числі матеріалів виїзної перевірки) з моменту їх отримання Національним банком є виключно Національний банк.

(Абзац перший пункту 27 розділу ІІ в редакції Постанови Національного банку N 66 від 24.07.2017)

Довідка про виїзну перевірку банку/установи разом з додатками (у тому числі матеріалами виїзної перевірки) становить інформацію з обмеженим доступом, що містить захищену законом таємницю, зокрема банківську, комерційну таємниці, таємницю фінансового моніторингу, та може містити іншу передбачену законом таємницю, а також конфіденційну інформацію, що збирається Національним банком під час здійснення нагляду, розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі.

Усі документи, що складені Національним банком з використанням та/або на підставі інформації, що міститься в довідці про виїзну перевірку банку/установи, додатках до неї (у тому числі в матеріалах виїзної перевірки), становлять інформацію з обмеженим доступом, що містить захищену законом таємницю, яка відповідно до законодавства України не має доводитися до відома осіб, яких вона стосується, та поширюються Національним банком у порядку, визначеному законодавством України.

28. До здійснення перевірок банків/установ не можуть залучатися працівники Національного банку, які мають реальний чи потенційний конфлікт інтересів, у тому числі якщо їх близькі особи є керівниками, учасниками банку/установи, членами наглядового, виконавчого, іншого органу управління та контролю банку/установи, кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) банку/установи, мають інші корпоративні та/або трудові відносини, та/або особисті, та/або ділові зв'язки з банком/установою, що перевіряється. Обов'язок повідомлення керівника Департаменту про наявність реального чи потенційного конфлікту інтересів покладається на працівника Національного банку до початку перевірки банку/установи. Працівник Національного банку несе відповідальність за приховування такої інформації згідно із законодавством України.

У разі виявлення (отримання) під час проведення перевірки інформації (фактів), що свідчить про наявність у працівника Національного банку, залученого до перевірки, реального чи потенційного конфлікту інтересів, Національний банк негайно відстороняє (усуває) від проведення перевірки такого працівника та вживає заходів, передбачених Законом України "Про запобігання корупції". Замість відстороненого (усунутого) працівника Національного банку до проведення перевірки може бути залучений інший.

III. Права та обов'язки інспекційної групи та керівників банку/установи

29. Члени інспекційної групи під час проведення виїзної перевірки банку/установи мають право:

1) вільного доступу до всіх оригіналів документів, матеріалів та інформації, у тому числі до тих, що становлять інформацію з обмеженим доступом, що містить захищену законом таємницю, зокрема банківську, комерційну, таємницю фінансового моніторингу, іншу таємницю, а також конфіденційну інформацію, необхідних для перевірки, до системи автоматизації банківських операцій, ресурсів автоматизованих банківських систем/автоматизованих систем, що забезпечують здійснення фінансового моніторингу банку/установи, інформаційних ресурсів;

2) вільного доступу до всіх приміщень банку/установи в робочий час та в неробочий час за потреби;

3) збирати та вимагати від банку/установи надання будь-якої інформації, матеріалів, документів (їх копій та/або витягів з них), письмових пояснень, необхідних для здійснення виїзної перевірки;

4) безоплатно одержувати від банку/установи будь-яку інформацію, матеріали, документи (їх копії та/або витяги з них, у тому числі в електронному вигляді на визначених носіях інформації, із супровідним листом), пояснення (у тому числі письмові) щодо його/її діяльності, вилучати копії документів, що свідчать про порушення законодавства з питань фінансового моніторингу, наявність ознак здійснення банком/установою ризикової діяльності, стосовно діяльності банку/установи;

(Підпункт 4 пункту 29 розділу ІІI в редакції Постанови Національного банку N 66 від 24.07.2017)

5) одержувати від банку/установи та виносити за його/її межі матеріали виїзної перевірки, у тому числі копії документів, що свідчать/можуть свідчити про порушення законодавства з питань фінансового моніторингу, засвідчені в установленому порядку;

(Підпункт 5 пункту 29 розділу ІІI в редакції Постанови Національного банку N 66 від 24.07.2017)

6) користуватися необхідними для проведення виїзної перевірки та організації діяльності інспекційної групи технічними засобами, у тому числі комп'ютерами, флеш-картами та іншими електронними носіями інформації, програмними засобами, копіювальними апаратами, сканерами, телефонами (у тому числі стільникового зв'язку), заносити в приміщення та виносити з приміщення банку/установи технічні та програмні засоби, що належать Національному банку;

7) вимагати від банку/установи демонстрації та ознайомлення з функціональними можливостями і ресурсами автоматизованих банківських систем/автоматизованих систем, що забезпечують здійснення фінансового моніторингу, системи автоматизації банківських операцій, інформаційних ресурсів;

8) вимагати від банку/установи надання повного доступу до автоматизованих банківських систем/автоматизованих систем, що забезпечують здійснення фінансового моніторингу, системи автоматизації банківських операцій, інформаційних ресурсів для перегляду всіх операцій банку, установи та його (її) клієнтів за всіма рахунками з можливістю формування виписок руху коштів за рахунками (із зазначенням часу з точністю до секунди)/оборотно-сальдової відомості/інших звітів за період, що підлягає виїзній перевірці, реєстру фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, анкет клієнтів банку зі змінами та доповненнями, інших функціональних можливостей зазначених у цьому пункті систем і ресурсів.

(Пункт 29 розділу ІІІ доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку N 88 від 17.02.2016)

30. Керівник банку/установи, крім обов'язків, що зазначені в розділі II цього Положення, зобов'язаний виконувати законні вимоги керівника та членів інспекційної групи, сприяти та не створювати перешкод проведенню виїзної перевірки, а також зобов'язаний зокрема:

1) організувати в день початку виїзної перевірки зустріч і забезпечити оперативний зв'язок членів інспекційної групи, які здійснюють виїзну перевірку, з керівниками підрозділів/фахівцями, до обов'язків яких належить здійснення діяльності, відповідних операцій, що підлягають виїзній перевірці;

2) після пред'явлення представнику охорони або служби безпеки банку/установи посвідчення/розпорядження про перевірку цього банку/установи забезпечити на період її проведення кожному члену інспекційної групи вільний (на першу вимогу) вхід/вихід до/з приміщення та інших службових приміщень банку/установи протягом усього робочого дня, а за потреби в неробочий час;

3) забезпечити інспекційній групі вільний доступ до всіх документів, інформації та матеріалів з питань діяльності (обставин, фактів) банку/установи;

4) виділити інспекційній групі на період проведення виїзної перевірки робоче місце в окремому від працівників банку/установи та сторонніх осіб ізольованому службовому приміщенні, що обладнане необхідними меблями, вогнетривкою шафою для зберігання документів, комп'ютерами; забезпечити можливість користуватися телефоном, засобами копіювально-розмножувальної техніки. Якщо немає можливості виділити інспекційній групі зазначене службове приміщення, то з урахуванням чисельності цієї групи та за згодою її керівника має бути виділене окреме робоче місце, обладнане згідно з вимогами цього абзацу таким чином, щоб забезпечити належні умови для роботи членів інспекційної групи.

Доступ до зазначеного ізольованого службового приміщення керівника та інших працівників банку/установи, осіб, у яких таке приміщення перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування, під час проведення виїзної перевірки здійснюється тільки з дозволу керівника інспекційної групи;

(Абзац другий підпункту 4 пункту 30 розділу III в редакції Постанови Національного банку N 204 від 30.03.2016)

5) забезпечити своєчасне надання на запит інспекційної групи/запит в електронній формі повної, достовірної інформації, матеріалів, документів (їх копії та/або витягів із них, у тому числі в електронному вигляді на визначених носіях інформації, із супровідним листом), письмових пояснень у форматі, структурі, вигляді, порядку, термінах та обсягах, визначених у запиті інспекційної групи/запиті в електронній формі;

(Підпункт 5 пункту 30 розділу ІІI в редакції Постанови Національного банку N 66 від 24.07.2017)

6) забезпечувати членам інспекційної групи демонстрацію та ознайомлення з функціональними можливостями автоматизованих банківських систем/автоматизованих систем, що забезпечують здійснення фінансового моніторингу, системи автоматизації банківських операцій, інформаційних ресурсів у порядку, установленому в запиті інспекційної групи/запиті в електронній форм;.

(Підпункт 6 пункту 30 розділу ІІI в редакції Постанови Національного банку N 66 від 24.07.2017)

7) надати членам інспекційної групи повний доступ до автоматизованих банківських систем/автоматизованих систем, що забезпечують здійснення фінансового моніторингу, системи автоматизації банківських операцій, інформаційних ресурсів для перегляду всіх операцій банку, установи та його (її) клієнтів за всіма рахунками з можливістю формування виписок руху коштів за рахунками (із зазначенням часу з точністю до секунди)/оборотно-сальдової відомості/інших звітів за період, що підлягає виїзній перевірці, анкет клієнтів банку зі змінами та доповненнями, інших функціональних можливостей зазначених у цьому пункті систем і ресурсів;

(Пункт 30 розділу ІІІ доповнено новим підпунктом 7 згідно з Постановою Національного банку N 88 від 17.02.2016)

8) забезпечувати коректну поведінку працівників банку/установи під час проведення виїзної перевірки.

Керівник банку/установи не має права чинити будь-який тиск на членів інспекційної групи, які здійснюють виїзну перевірку, та будь-яким чином обмежувати їх дії щодо здійснення виїзної перевірки.

IV. Проведення безвиїзного нагляду
з питань фінансового моніторингу

31. Працівники Національного банку здійснюють безвиїзний нагляд з питань фінансового моніторингу шляхом проведення аналізу дотримання банком/установою вимог законодавства з питань фінансового моніторингу на підставі:

1) довідки про виїзну перевірку та матеріалів виїзної перевірки банку/установи;

2) даних статистичної звітності банку/установи, що подається відповідно до вимог Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 01 березня 2016 року N 129 (зі змінами);

(Підпункт 2 пункту 31 розділу ІV в редакції Постанови Національного банку N 66 від 24.07.2017)

3) інформації, документів (їх копій та/або витягів із них), у тому числі в електронному вигляді на визначених носіях інформації, звітів, отриманих від банку/установи;

(Підпункт 3 пункту 31 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 920 від 23.12.2015, в редакції Постанови Національного банку N 66 від 24.07.2017)

4) інформації та документів, отриманих від підрозділів Національного банку, суб'єктів державного фінансового моніторингу, інших державних органів, а також іншої інформації та документів, отриманих Національним банком під час виконання ним своїх функцій.

(Підпункт 4 пункту 31 розділу ІV в редакції Постанови Національного банку N 66 від 24.07.2017)

32. Національний банк з метою проведення безвиїзного нагляду з питань фінансового моніторингу має право запитувати в банку/установи інформацію (у тому числі в електронному вигляді у визначених форматі, структурі та носіях інформації), документи (їх копії та/або витяги з них) та письмові пояснення щодо проведених фінансових операцій і з окремих питань діяльності банку/установи шляхом надання відповідного запиту.

(Абзац перший пункту 32 розділу ІV в редакції Постанови Національного банку N 66 від 24.07.2017)

Запит оформляється як службовий лист Національного банку, підписується керівником Національного банку та надсилається засобами поштового зв'язку або електронного зв'язку Національного банку.

Керівник банку/установи зобов'язаний забезпечити своєчасне надання на запит достовірної інформації, матеріалів, документів (їх копії та/або витягів з них), пояснень (у тому числі письмових) у визначених у ньому вигляді, структурі, обсягах, форматі, порядку, строку і носіях інформації.

(Абзац третій пункту 32 розділу ІV в редакції Постанови Національного банку N 66 від 24.07.2017)

Документи (їх копії та/або витяги з них), у тому числі в електронному вигляді на визначених носіях інформації, та письмові пояснення, що подаються банком/установою на запит Національного банку, повинні відповідати вимогам, установленим пунктом 23 розділу II цього Положення;

(Абзац четвертий пункту 32 розділу ІV в редакції Постанови Національного банку N 66 від 24.07.2017)

З наданих банком/установою оригіналів документів Національний банк має право зробити копії цих документів, які засвідчуються працівником Національного банку як такі, що відповідають оригіналу наданих банком/установою документів, із зазначенням відмітки про засвідчення копії документа, що складається зі слів "Згідно з оригіналом", назви посади працівника Національного банку, який засвідчив копії документів, його особистого підпису, ініціалів та прізвища, дати засвідчення копії та відповідно скріплюється відбитком печатки Національного банку.

(Пункт 32 розділу IV доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку N 204 від 30.03.2016)

Якщо копія документа/витяг з нього складається з двох і більше сторінок (аркушів), то її/його сторінки (аркуші) повинні бути пронумеровані та прошиті працівником Національного банку та на її/його зворотному боці останнього аркуша на окремому невеликому аркуші, що наклеюється на нього поверх кінців ниток, зазначається напис: "Пронумеровано та прошнуровано ... арк." (зазначається кількість аркушів цифрами та словами) та проставляється відмітка про засвідчення копії документа/витягу з нього в порядку, визначеному в абзаці п'ятому пункту 32 розділу IV цього Положення.

(Пункт 32 розділу IV доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку N 204 від 30.03.2016)

Національний банк використовує засвідчені ним копії документів під час прийняття відповідних рішень у межах повноважень.

(Пункт 32 розділу IV доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку N 204 від 30.03.2016)

32-1. З метою здійснення Національним банком оцінки ризиків використання послуг банків для легалізації кримінальних доходів або фінансування тероризму банки щоквартально складають, підписують та надають Національному банку Звіт з питань управління ризиками у сфері фінансового моніторингу та Звіт з питань оцінки ризиків у сфері фінансового моніторингу (далі - звіти) за формами та в порядку, визначеними в додатку 1 та додатку 2 до цього Положення відповідно.

Керівник банку зобов'язаний забезпечити своєчасне подання звітів, надання повної та достовірної інформації у звітах за формами, у порядку і в терміни, визначені в додатках 1 та 2 до цього Положення.

Звіти підписують особи, які обіймають посади, визначені в зразках форм, або особи, які виконують їх обов'язки.

Файли з даними звітів засвідчують електронним цифровим підписом. Перед надсиланням до Національного банку здійснюється захист цих файлів за допомогою спеціального програмного комплексу "АРМ НБУ - Інформаційний".

(Розділ IV доповнено новим пунктом 32-1 згідно з Постановою Національного банку N 920 від 23.12.2015)

33. У разі виявлення за результатами аналізу отриманих звітів, інформації, матеріалів, документів та пояснень порушень банком/установою вимог законодавства з питань фінансового моніторингу або виявлення фактів, що можуть свідчити про наявність ознак здійснення банком ризикової діяльності неподання звітів, працівники Національного банку складають акт у двох примірниках.

(Пункт 33 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 920 від 23.12.2015)

34. Національний банк надсилає або передає банку/установі перший примірник акта із супровідним листом згідно з установленими Національним банком вимогами щодо надсилання/надання документів із грифом обмеження доступу.

(Абзац перший пункту 34 розділу IV в редакції Постанови Національного банку N 88 від 17.02.2016)

Неотримання банком/установою першого примірника акта із супровідним листом із незалежних від Національного банку причин не позбавляє його (акт) офіційності та законної (юридичної) сили.

Банк/установа протягом семи робочих днів з дня отримання першого примірника акта із супровідним листом має право надати Національному банку пояснення чи обґрунтовані заперечення щодо обставин, фактів порушень (за наявності) у письмовій формі з обов'язковим документальним підтвердженням.

(Абзац третій пункту 34 розділу ІV із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 66 від 24.07.2017)

Надання банком/установою заперечень до акта не звільняє банк/установу від визначених законодавством України, у тому числі нормативно-правовими актами Національного банку, обов'язків, виконання яких пов'язане з фактом отримання банком/установою акта.

(Пункт 34 розділу ІV доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку N 66 від 24.07.2017)

(Положення в редакції Постанови Національного банку N 499 від 31.07.2015)

Директор Департаменту фінансового
моніторингу О.М. Бережний

Додаток 1
до Положення про порядок організації та
проведення перевірок з питань запобігання
та протидії легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, фінансуванню
тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї
масового знищення

(у редакції постанови Правління
Національного банку України
23.12.2015 N 920
(пункт 32-1 розділу IV)

  Подається щоквартально
електронною поштою
банками - юридичними особами
(в цілому по банку) Центральній
розрахунковій палаті не пізніше
десятого робочого дня місяця,
після звітного періоду 

Звіт
з питань управління ризиками у сфері фінансового моніторингу
станом на ______________ 20__ року

_____________________________________________________________________
(найменування банку)

N
з/п 
N питання  Назва показника  Відповідь* 
Корпоративне управління та роль органів управління банку   
Чи наявні в банку належним чином затверджені внутрішні документи з питань фінансового моніторингу (далі - внутрішні документи)  001, 002 
Скільки часу минуло з моменту затвердження останніх внутрішніх документів (змін до них)  000, 003, 004, 005, 006 
Чи наявна належним чином затверджена окрема програма з управління комплаєнс-ризиками з питань фінансового моніторингу  001, 002 
Чи проводяться керівництвом банку зустрічі з відповідними співробітниками або підрозділами банку та чи забезпечується ефективне впровадження програм запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі - запобігання та протидія легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму)  000, 007, 008, 009, 010 
Як часто здійснюється перегляд внутрішніх документів  000, 011, 012, 013, 014 
Чи виділило керівництво банку достатні фінансові, людські та інші ресурси для виконання функції у сфері запобігання та протидії легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму (далі - ПВК/ФТ)  001, 002 
Чи затверджує Спостережна рада (Наглядова рада) банку (інші органи управління банку) та/або чи затверджується на рівні банківської групи програма (політика) банку з питань ПВК/ФТ  001, 002 
Зазначте роль Спостережної ради (Наглядової ради) банку (інших органів управління банку) та/або Групи (банківської групи) в організації внутрішньобанківської системи ПВК/ФТ  091 
10  II  Управління інформаційними системами   
11  Чи закріплені в програмах та процедурах банку вимоги до інформаційних систем щодо управління ризиками використання послуг банку для легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму (далі - ризик ВК/ФТ)  001, 002 
12  10  Чи включають програми та процедури банку такі вимоги до інформаційних систем (відповідь надається у відсотках):  000, 015, 016, 017, 018 
13  10.1  фіксацію відповідної інформації щодо всіх клієнтів, у тому числі інформації про встановлені їм рівні ризики   
14  10.2  фіксацію встановлення нових відносин з клієнтами   
15  10.3  фіксацію випадків розірвання відносин з клієнтами   
16  10.4  фіксацію випадків завершення відносин з клієнтами   
17  10.5  фіксацію випадків, коли відносини з клієнтом не були встановлені або були розірвані на підставі вимог, установлених законодавством з питань фінансового моніторингу   
18  10.6  перевірку клієнтів за наявними в банку базами даних (базами даних, доступ до яких банк має відповідно до укладених угод), що містить інформацію відносно ризиків ВК/ФТ клієнтів, а також з використанням інших джерел, якщо така інформація є публічною (відкритою)   
19  10.7  визначення випадків відсутності (необхідності уточнення) інформації щодо ідентифікації та вивчення клієнтів   
20  10.8  збереження інформації в такий спосіб, що легко дозволяє відновлювати її та відслідковувати всі фінансові операції   
21  10.9  здійснення аналізу фінансових операцій клієнта, що дозволяє визначати незвичайну діяльність   
22  10.10  інформування в разі здійснення незвичної або підозрілої діяльності   
23  10.11  інформування, якщо фінансова операція здійснюється на значну суму   
24  III  Управління ризиками   
25  11  Чи наявна у внутрішніх документах з питань ПВК/ФТ функція управління ризиками  000, 019, 020, 021, 022 
26  12  Чи займається підрозділ управління ризиками питаннями у сфері ПВК/ФТ  001, 002 
27  13  Чи наявний у банку порядок аналізу ризику ВК/ФТ  000, 023, 024, 025, 026 
28  14  Якщо так, то як часто він проводиться  000, 027, 028, 029, 030 
29  15  Чи наявна в банку класифікація окремих видів та категорій продуктів, клієнтів або географічних регіонів/ринків, що визначаються як високоризикові  001, 002 
30  16  Скільки таких видів було визначено для кожної нижченаведеної категорії  091 
31  16.1  продукти/послуги банку   
32  16.2  клієнти банку   
33  16.3  географічне розташування   
34  16.4  канали надання банком послуг   
35  17  Скільки власних критеріїв високого рівня ризику за типом клієнта, видом товарів, послуг, географічним розташуванням установлено банком, крім тих, що визначені законодавством України  091 
36  18  Чи приймає керівництво банку до уваги ризики ВК/ФТ під час затвердження рішення щодо розширення бізнесу, наприклад нові філії, ринки (внутрішній та закордонний), нові продукти  001, 002 
37  19  Якщо так, то хто бере участь в оцінюванні ризиків ВК/ФТ  000, 031, 032, 033, 034 
38  20  Чи інформується керівництво банку про зміни в рівнях ризику ВК/ФТ  001, 002 
39  21  Якщо так, то яким чином це впливає на прийняття керівництвом банку рішень щодо управління ризиками ВК/ФТ  000, 035, 036, 037, 038 
40  IV  Порядок здійснення ідентифікації та вивчення клієнта   
41  22  Чи наявний у банку належним чином затверджений порядок здійснення ідентифікації та вивчення клієнтів  001, 002 
42  23  Чи впровадив банк основні вимоги законодавства з питань ПВК/ФТ у порядку здійснення ідентифікації та вивчення клієнтів щодо (відповідь надається у відсотках):  000, 015, 016, 017, 018 
43  23.1  фізичних осіб - резидентів, які відкривають рахунки   
44  23.2  фізичних осіб - нерезидентів, які відкривають рахунки   
45  23.3  фізичних осіб - підприємців, які відкривають рахунки   
46  23.4  юридичних осіб - резидентів, які відкривають рахунки   
47  23.5  юридичних осіб - нерезидентів, які відкривають рахунки   
48  23.6  кінцевих бенефіціарних власників (контролерів)   
49  23.7  кореспондентських відносин з банками-нерезидентами   
50  23.8  публічних діячів, близьких та/або пов'язаних з ними осіб   
51  23.9  неприбуткових організацій   
52  23.10  осіб, які здійснюють фінансові операції без відкриття рахунку   
53  23.11  інше   
54  24  Чи застосовується під час здійснення ідентифікації та вивчення клієнтів такі процедури:  000, 039, 040, 041, 042 
55  24.1  установлення ділових відносин з новим клієнтом або відмови в обслуговуванні, уключаючи розірвання наявних ділових відносин   
56  24.2  класифікація ризиків клієнтів   
57  24.3  поглиблена перевірка та вивчення високоризикових клієнтів, продуктів, фінансових операцій тощо   
58  24.4  моніторингу клієнтських рахунків та фінансових операцій   
59  25  Чи передбачена процедурами банку диференціація порядку вивчення клієнтів залежно від рівня їх ризиків  001, 002 
60  26  Якщо варіант відповіді на 25 питання "Так", то зазначається опис порядку  091 
61  27  Чи застосовуються вимоги ПВК/ФТ до порядку здійснення ідентифікації та вивчення клієнтів у частині (відповідь надається у відсотках):  000, 015, 016, 017, 018 
62  27.1  фіксації інформації щодо мети та характеру ділових відносин/фінансових операцій   
63  27.2  установлення окремого порядку здійснення ідентифікації та вивчення клієнтів - публічних діячів, банків-кореспондентів та інших високоризикових клієнтів та фінансових операцій тощо   
64  27.3  оновлення інформації щодо клієнтів   
65  28  Для яких категорій клієнтів порядок здійснення ідентифікації та вивчення клієнтів вимагає зазначення такої інформації (відповідь надається у відсотках):  000, 015, 016, 017, 018 
66  28.1  сфера діяльності/професія/зміст діяльності   
67  28.2  мета відкриття рахунку   
68  28.3  джерела походження коштів   
69  28.4  джерела походження активів   
70  29  Чи включають процедури ідентифікації та вивчення для всіх клієнтів здійснення таких дій (відповідь надається у відсотках):  000, 015, 016, 017, 018 
71  29.1  перевірку чинності/достовірності документів   
72  29.2  особисту зустріч з потенційним клієнтом (представником клієнта)   
73  29.3  здійснення поглибленої перевірки клієнтів, віднесених до категорії високого ризику, які пов'язані з високоризиковою діяльністю та/або походженням з країни, у якій не застосовуються або застосовуються недостатньою мірою рекомендації Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (далі - FATF) та інших міжнародних організацій, що провадять діяльність у сфері ПВК/ФТ   
74  29.4  стосовно юридичних осіб отримання інформації щодо роду діяльності, розташування, фінансового стану, характеру очікуваних фінансових операцій тощо   
75  30  Якщо банк є посередником або отримувачем під час здійснення міжнародних платежів, чи наявні в банку такі вимоги (відповідь надається у відсотках):  000, 015, 016, 017, 018 
76  30.1  здійснення ідентифікації ініціатора платежу та за необхідності зупинення чи відмова в здійсненні платежу в разі недостатньої інформації щодо його ініціатора або бенефіціара   
77  30.2  перевірка міжнародних платежів відповідно до санкційних списків, закріплених у Резолюціях Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй 1267 та 1373   
78  30.3  здійснення ідентифікації особи, яка звернулася до банку для отримання переказу   
79  31  Чи передбачена в банку адміністративна відповідальність співробітників у разі здійснення порушень ними процедури ідентифікації та вивчення клієнтів  001, 002 
80  32  Чи притягувалися до відповідальності співробітники банку за порушення ними процедури ідентифікації та вивчення клієнтів за останні три роки  001, 002 
81  33  Чи здійснюється аналіз фінансових операцій пов'язаних між собою клієнтів  001, 002 
82  Моніторинг та звітування про фінансові операції   
83  34  Чи присутні вимоги щодо моніторингу фінансових операцій клієнта та здійснення аналізу загальної поведінки клієнта на наявність незвичних/підозрілих дій  001, 002 
84  35  Яким чином здійснюється моніторинг фінансових операцій клієнта та аналіз загальної поведінки клієнта на наявність незвичних/підозрілих дій: безпосередньо працівниками або автоматично  091 
85  36  Чи наявні у внутрішніх документах вимоги щодо здійснення моніторингу клієнта та його фінансових операцій залежно від рівня його ризику  001, 002 
86  37  Чи наявні вимоги проведення посиленого моніторингу фінансових операцій клієнтів з високим рівнем ризику  001, 002 
87  38  Чи наявна в банку система моніторингу та звітування щодо незвичної та підозрілої діяльності клієнтів банку, у тому числі клієнтів його філій, інших відокремлених підрозділів та дочірніх компаній  001, 002 
88  39  Яка процедура застосовується у випадку, якщо рахунок, фінансова операція або діяльність клієнта визнані банком незвичними або підозрілими  091 
89  40  Зазначена в питанні 39 процедура банку задокументована/регламентована  001, 002 
90  41  Які посадові особи банку здійснюють аналіз виявленої незвичної або підозрілої діяльності клієнта  091 
91  42  Опис процедур, які проводяться для визначення необхідності віднесення фінансової операції до такої, що підлягає фінансовому моніторингу  091 
92  43  Яка посадова особа банку приймає рішення про внесення інформації до реєстру фінансових операцій та чи документується процес їх прийняття  091 
93  44  Чи передбачена в банку адміністративна відповідальність співробітників банку за недотримання порядку моніторингу фінансових операцій та звітування про фінансові операції  001, 002 
94  45  Чи притягувалися до відповідальності співробітники банку за недотримання порядку моніторингу фінансових операцій та звітування про фінансові операції протягом останніх трьох років  001, 002 
95  VI  Збереження документів та інформації   
96  46  Чи наявні в банку процедури, які передбачають фіксацію отримання документів та збереження інформації  001, 002 
97  47  Якщо варіант відповіді на питання 46 "Так", то зазначається перелік процедур, які передбачають фіксацію отримання документів та збереження інформації  091 
98  48  Який термін зберігання документів та інформації щодо ідентифікації клієнта, його фінансових операцій, звітів про підозрілі фінансові операції/незвичну діяльність тощо  000, 043, 044, 045, 046 
99  49  Форма збереження інформації: на папері, в електронному вигляді, у приміщенні банку чи в зовнішніх зберігачів  000, 047, 048, 049, 050 
100  50  Наявність вимог до записів про те, що вони мають бути вичерпними, детальними та зберігатися з можливістю відновлення інформації про фінансові операції  001, 002 
101  51  Опис процедури отримання доступу до інформації, пов'язаної з ПВК/ФТ  091 
102  52  Час, протягом якого можливим є отримання інформації та/або документів щодо конкретного клієнта (його фінансових операцій) п'ятирічної давності  091 
103  53  Наявність проведення процедури, передбаченої в питанні 52  001, 002 
104  54  Наявність запитів від правоохоронних органів щодо інформації про клієнта протягом звітного періоду  001, 002 
105  55  У разі надходження запитів, передбачених у питанні 54, зазначити інформацію про їх виконання  091 
106  VII  Внутрішній контроль, а також внутрішній та зовнішній аудити   
107  56  Періодичність проведення в банку внутрішніх аудиторських перевірок з питань дотримання вимог законодавства з питань ПВК/ФТ  000, 051, 052, 053, 054 
108  57  Дата останньої внутрішньої аудиторської перевірки в банку з питань ПВК/ФТ  091 
109  58  Наявність виявлених Національним банком України (далі - Національний банк) у діяльності підрозділу внутрішнього аудиту банку за останні три роки недоліків  001, 002 
110  59  Механізм здійснення контролю за усуненням виявлених Національним банком недоліків у роботі внутрішнього аудиту банку  091 
111  60  Наявність функції внутрішнього аудиту з урахуванням рівня виявлених ризиків ВК/ФТ  001, 002 
112  61  Наявність аудиторських перевірок відповідності дій банку щодо клієнтів, продуктів/послуг та географічних регіонів, яким притаманний високий ризик, внутрішнім документам  001, 002 
113  62  Опис порядку надання керівництву банку результатів аудиторських звітів та подальшого контролю за усуненням виявлених зауважень та недоліків  091 
114  63  Чи включають такі звіти питання ПВК/ФТ? Якщо так, то описати які саме  091 
115  64  Чи здійснюються відповідальним працівником банку перевірки підрозділів банку та його працівників щодо виконання ними внутрішніх документів  000, 051, 052, 053, 054 
116  65  Чи були вжиті заходи за результатами виявлених останньою аудиторською перевіркою банку порушень з питань ПВК/ФТ (відповідь надається у відсотках)  000, 015, 016, 017, 018 
117  66  Наявність відповідних механізмів для розподілу функцій та уникнення конфлікту інтересів відносно управління ризиків ВК/ФТ  001, 002 
118  67  Чи включала остання перевірка банку, яку здійснювали зовнішні аудитори, аналіз внутрішньобанківської системи з питань ПВК/ФТ  001, 002 
119  68  Якщо так, то які були результати зовнішніх аудиторських перевірок банку та форма повідомлення про їх результати керівництва банку  091 
120  69  Чи були встановлені під час здійснення Національним банком останньої перевірки банку порушення вимог законодавства з питань ПВК/ФТ  055, 056, 057, 058, 059 
121  VIII  Комплаєнс   
122  70  Чи передбачає внутрішньобанківська система банку з питань ПВК/ФТ ефективну взаємодію відповідального працівника із структурними підрозділами в процесі управління ризиками  000, 060, 061, 062, 063 
123  71  Чи погоджений Національним банком відповідальний працівник банку  001, 002 
124  72  Надати відомості про відповідального працівника банку (його прізвище, ім'я, по батькові, посадові обов'язки та місце в організаційній структурі банку)  091 
125  73  Досвід роботи відповідального працівника у сфері ПВК/ФТ  000, 064, 065, 066, 067 
126  74  Надайте відомості щодо останньої дати навчання відповідального працівника  000, 067, 068, 069, 070 
127  75  Наявність у банку механізму відстеження змін у законодавстві з питань ПВК/ФТ та їх впровадження до внутрішніх документів  000, 071, 072, 073, 074 
128  76  Чи є відповідальний працівник у кожному відокремленому підрозділі банку  001, 002 
129  77  Якщо так, то описати взаємовідносини відповідального працівника відокремленого підрозділу банку з відповідальним працівником у головному офісі  091 
130  78  Чи виконує відповідальний працівник інші функції, крім ПВК/ФТ? Якщо так, то які саме  091 
131  79  Частка робочого часу відповідального працівника, який він приділяє питанням ПВК/ФТ, у загальному обсязі робочого часу (відповідь надається у відсотках)  000, 075, 076, 077, 078 
132  80  Якими фінансовими, людськими (кількість співробітників підрозділу фінансового моніторингу) та іншими ресурсами розпоряджається відповідальний працівник для виконання покладених на нього завдань? Чи є ці ресурси достатніми? Надати розгорнуту відповідь  091 
133  IX  Навчання та підбір персоналу   
134  81  Який порядок проведення навчання передбачає затверджена в банку програма навчання з питань ПВК/ФТ  000, 079, 080, 081, 082 
135  82  Скільки складав бюджет зовнішнього навчання з питань ПВК/ФТ минулого та цього року  091 
136  83  Частота проведення навчань з питань ПВК/ФТ  000, 083, 084, 085, 086 
137  84  Зазначити, коли навчання з питань ПВК/ФТ проводилися в останнє  091 
138  85  Який відсоток працівників банку зобов'язаний брати участь у навчанні з питань ПВК/ФТ  000, 015, 016, 017, 018 
139  86  Чи брали участь у навчаннях з питань ПВК/ФТ голова та члени правління банку  001, 002 
140  87  Перелік питань, вивчення яких відбувається під час навчання з питань ПВК/ФТ (наприклад, законодавство України, міжнародні стандарти, рекомендації FATF тощо)  091 
141  88  Наявність спеціальних навчальних програм з питань ПВК/ФТ, розроблених та впроваджених відповідно до посадових обов'язків працівників  001, 002 
142  89  Форми проведення навчання з питань ПВК/ФТ:  000, 087, 088, 089, 090 
143  89.1  семінари та практичні заняття   
144  89.2  самостійні заняття   
145  89.3  заняття на комп'ютерах   
146  89.4  інше   
147  90  Чи здійснює банк документування та фіксування результатів навчання з питань ПВК/ФТ  001, 002 
148  91  Чи перевіряє внутрішній аудит банку якість навчальних програм та чи оцінює їх ефективність  001, 002 
149  92  Опис інших механізмів забезпечення ефективності навчальних програм з питань ПВК/ФТ у разі їх наявності  091 
150  93  Чи наявна в банку внутрішня кадрова політика та процедури, що контролюють ділову репутацію фахівців/працівників банку  001, 002 
151  94  Чи здійснює банк перевірку осіб, які претендують на працевлаштування в банку (наприклад, на наявність/відсутність відповідного досвіду, судимості тощо)  001, 002 
152  95  Якщо відповідь на питання 94 "Так", то зазначити які ще перевірки осіб, які претендують на працевлаштування в банку, здійснює банк  091 

__________

* Відповідно до каталогів.

"___" ________________ 20__ року  Голова
правління 
____________
(підпис) 
____________________________
(прізвище виконавця, номер телефону) 
Відповідальний
працівник Банку 
____________
(підпис) 

N
з/п 
Код  Варіанти відповідей  До яких питань застосовується  Пояснення 
000  Немає даних/не застосовується  2, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 21, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 48, 49, 56, 64, 65, 70, 73, 74, 75, 79, 81, 83, 85, 89  Якщо обрано цей варіант відповіді, то необхідно надати пояснення 
001  Так  1, 3, 6, 7, 9, 12, 15, 18, 20, 22, 25, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 40, 44, 45, 46, 50, 53, 54, 58, 60, 61, 66, 67, 71, 76, 86, 88, 90, 91, 93, 94   
002  Ні  1, 3, 6, 7, 9, 12, 15, 18, 20, 22, 25, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 40, 44, 45, 46, 50, 53, 54, 58, 60, 61, 66, 67, 71, 76, 86, 88, 90, 91, 93, 94   
003  Менше ніж три місяці   
004  Від трьох до шести місяців   
005  Від шести місяців до одного року   
006  Більше ніж один рік   
007  Зв'язок між керівництвом банку та відповідними працівниками або підрозділами постійний, зустрічі з питань упровадження програм з питань ПВК/ФТ проводяться регулярно   
008  Зустріч між керівництвом банку та відповідними працівниками або підрозділами, а також зустрічі з питань упровадження програм з питань ПВК/ФТ проводяться в разі виникнення необхідності   
10  009  Зв'язок між керівництвом банку та відповідними працівниками або підрозділами відсутній, зустрічі з питань упровадження програм з питань ПВК/ФТ проводяться нерегулярно   
11  010  Керівництво банку не проводить зустрічей з питань Програми ПВК/ФТ та не бере активної участі в упровадженні програм з питань ПВК/ФТ   
12  011  Кожен квартал та/або частіше в разі виникнення необхідності   
13  012  Кожні півроку та/або частіше в разі виникнення необхідності   
14  013  Раз у рік та/або частіше в разі виникнення необхідності   
15  014  Раз у рік без регулярних переглядів у разі виникнення необхідності   
16  015  100%  10, 23, 27, 28, 29, 30, 65, 85   
17  016  Від 76% до 99%  10, 23, 27, 28, 29, 30, 65, 85   
18  017  Від 50% до 75%  10, 23, 27, 28, 29, 30, 65, 85   
19  018  До 49% включно  10, 23, 27, 28, 29, 30, 65, 85   
20  019  У програмі з питань ПВК/ФТ є функція управління ризиками. У банку є окремий підрозділ з управління ризиками  11   
21  020  У програмі з питань ПВК/ФТ є функція управління ризиками. Але в банку відсутній окремий підрозділ з управління ризиками  11   
22  021  У програмі з питань ПВК/ФТ є функція управління ризиками, але вона неефективна  11   
23  022  У програмі з питань ПВК/ФТ відсутня функція управління ризиками  11   
24  023  У банку є порядок аналізу ризику ВК/ФТ  13   
25  024  У банку є порядок аналізу ризику ВК/ФТ, але він охоплює не всі послуги, які надає банк  13   
26  025  Так, у банку є порядок аналізу ризику ВК/ФТ, але він неефективний  13   
27  026  У банку відсутній порядок аналізу ризику ВК/ФТ  13   
28  027  Аналіз ризику ВК/ФТ проводиться частіше ніж один раз у три місяці  14   
29  028  Аналіз ризику ВК/ФТ проводиться один раз у три місяці  14   
30  029  Аналіз ризику ВК/ФТ проводиться один раз у дев'ять місяців  14   
31  030  Аналіз ризику ВК/ФТ проводиться рідше ніж один раз у дев'ять місяців  14   
32  031  Підрозділ фінансового моніторингу активно бере участь, зокрема, забезпечує співпрацю з бізнес-підрозділами протягом усього процесу (уключає визначення потенційних ВК/ФТ ризиків) для всіх нових продуктів, послуг, розширення бізнесу, злиття та поглинань  19   
33  032  Підрозділ фінансового моніторингу активно бере участь та забезпечує керівництво протягом процесу в разі такої потреби з боку бізнес-підрозділів у більшості випадків розроблення нових продуктів, послуг, розширення бізнесу, злиття та поглинань  19   
34  033  Підрозділ фінансового моніторингу бере участь на всіх стадіях процесу (наприклад, матриця ризиків розробляється бізнес-підрозділами із залученням підрозділу фінансового моніторингу тільки на стадії затвердження) для більшості нових продуктів, послуг, розширення бізнесу, злиття та поглинань  19   
35  034  Підрозділ фінансового моніторингу не задіяний у процесі затвердження, розроблення нових продуктів, послуг, розширення бізнесу, злиття та поглинань  19   
36  035  Керівництво банку приймає рішення щодо управління ризиками завжди ураховуючи зміни в рівнях ризику ВК/ФТ  21   
37  036  Керівництво банку приймає рішення щодо управління ризиками в більшості випадків ураховуючи зміни в рівнях ризику ВК/ФТ  21   
38  037  Керівництво банку приймає рішення щодо управління ризиками рідко враховуючи зміни у рівнях ризику ВК/ФТ  21   
39  038  Керівництво банку приймає рішення щодо управління ризиками не враховуючи зміни в рівнях ризику ВК/ФТ  21   
40  039  Порядок здійснення ідентифікації та вивчення клієнтів містить задокументовану процедуру з чіткими вимогами щодо отримання відповідної інформації, здійснення верифікації клієнтів з використанням ризик-орієнтованого підходу та відповідності вимогам фіксації й зберігання інформації  24   
41  040  Порядок здійснення ідентифікації та вивчення клієнтів містить опис процедури з чіткими вимогами щодо отримання відповідної інформації, здійснення верифікації клієнтів з використанням ризик-орієнтованого підходу та відповідності вимогам фіксації й зберігання інформації. Однак деякі вимоги не чітко визначені та потребують оновлення  24   
42  041  Порядок здійснення ідентифікації та вивчення клієнтів не містить опис окремих процедур з чіткими вимогами щодо отримання відповідної інформації, здійснення верифікації клієнтів з використанням ризик-орієнтованого підходу та відповідності вимогам фіксації й зберігання інформації  24   
43  042  Порядок здійснення ідентифікації та вивчення клієнтів не містить опис процедури з чіткими вимогами щодо отримання відповідної інформації, здійснення верифікації клієнтів з використанням ризик-орієнтованого підходу та відповідності вимогам фіксації й зберігання інформації  24   
44  043  Перелічена інформація зберігається сім або більше років  48   
45  044  Перелічена інформація зберігається від п'яти до семи років  48   
46  045  Перелічена інформація зберігається п'ять років  48   
47  046  Перелічена інформація зберігається менше п'яти років  48   
48  047  Інформація зберігається в електронному вигляді з одночасним збереженням паперових носіїв у приміщенні банку  49   
49  048  Інформація зберігається в електронному вигляді з одночасним збереженням паперових носіїв у приміщенні банку чи в зберігача  49   
50  049  Інформація зберігається в первісному вигляді в приміщенні банку або в зберігача  49   
51  050  Інформація частково/повністю втрачена  49   
52  051  Частіше ніж один раз на рік  56, 64   
53  052  Не рідше одного разу на рік  56, 64   
54  053  Не рідше одного разу на два роки  56, 64   
55  054  За необхідністю  56, 64   
56  055  Порушення не виявлені  69   
57  056  За виявлені (вчинені) порушення заходи впливу Національним банком не застосовувалися  69   
58  057  За виявлені (вчинені) порушення до банку надсилалася письмова вимога Національного банку  69   
59  058  За виявлені (вчинені) порушення до банку застосовано захід впливу у вигляді письмового застереження та/або відсторонення посадової особи банку від посади та/або надсилалася письмова вимога Національного банку  69   
60  059  За виявлені (вчинені) порушення до банку застосовано заходи впливу: письмове застереження та/або штраф та/або зупинення фінансових операцій на визначений період та/або відсторонення посадової особи банку від посади та/або надсилалась письмова вимога Національного банку  69   
61  060  Забезпечено ефективне співробітництво між керівниками банку (голова правління банку, заступники голови правління банку) та особами, які виконують обов'язки відповідальних працівників підрозділів.
Зустрічі проводяться на постійній основі, їх результати доводяться до всіх працівників банку. Програма ПВК/ФТ розповсюджується з регулярними оновленнями 
70   
62  061  Забезпечено ефективне співробітництво між керівниками банку (голова правління банку, заступники голови правління банку) та особами, які виконують обов'язки відповідальних працівників підрозділів. Зустрічі проводяться за необхідності, їх результати доводяться до відома усіх працівників банку. Програма ПВК/ФТ розповсюджується з регулярними оновленнями  70   
63  062  Не забезпечено ефективне співробітництво між керівниками банку (голова правління банку, заступники голови правління банку) та особами, які виконують обов'язки відповідальних працівників підрозділів. Зустрічі проводяться нерегулярно, їх результати доводяться до відома усіх працівників банку. Програма ПВК/ФТ розповсюджується з регулярними оновленнями  70   
64  063  Керівники банку (голова правління банку, заступники голови правління банку) не проводять зустрічі на постійній основі та/або не беруть участі в підготовці та затвердженні програми ПВК/ФТ  70   
65  064  Більше п'яти років  73   
66  065  Від трьох до п'яти років  73   
67  066  Від одного до трьох років  73   
68  067  До одного року  73, 74   
69  068  Від одного до двох років  74   
70  069  Від двох до трьох років  74   
71  070  Більше ніж три роки  74   
72  071  У банку проводиться моніторинг змін законодавства України, внутрішні документи приводяться відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку та Державної служби фінансового моніторингу України (далі - ДСФМУ)  75   
73  072  У банку проводиться моніторинг змін законодавства України, внутрішні документи приводяться відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку та ДСФМУ. Однак є деякі недоліки в цьому процесі, які виявлені та усунені/усуваються  75   
74  073  У банку проводиться моніторинг змін законодавства України. Однак були виявлені недоліки в процесі приведення внутрішніх документів у відповідність до вимог нормативно-правових актів Національного банку та ДСФМУ, які на сьогодні ще не усунені  75   
75  074  Моніторинг змін законодавства України та приведення внутрішніх документів у відповідність до вимог нормативно-правових актів Національного банку та ДСФМУ є неефективним  75   
76  075  Від 76% до 100%  79   
77  076  Від 50% до 75%  79   
78  077  Від 25% до 49%  79   
79  078  До 24% включно  79   
80  079  Забезпечується проведення повноцінного та постійного навчання з питань ПВК/ФТ для працівників банку. Навчання відповідає рівню посад та відповідальності, для цього виділяються (надаються) достатні ресурси (кошти)  81   
81  080  Забезпечується проведення навчання з питань ПВК/ФТ для працівників банку, для цього виділяються (надаються) достатні ресурси (кошти). Однак необхідні незначні зміни для покращення цього процесу  81   
82  081  Забезпечується проведення навчання з питань ПВК/ФТ працівників банку. Однак деякі питання ПВК/ФТ не охоплені цим навчанням. Необхідні значні зміни для покращення цього процесу  81   
83  082  Не систематичне проведення навчання з питань ПВК/ФТ, які не охоплюють окремі регулятивні питання  81   
84  083  Навчання проводяться не рідше одного разу на три місяці  83   
85  084  Навчання проводяться не рідше одного разу на шість місяців  83   
86  085  Навчання проводяться не рідше одного разу на дев'ять місяців  83   
87  086  Навчання проводяться один раз на рік або рідше  83   
88  087  Навчання з питань ПВК/ФТ проводяться у всіх формах  89   
89  088  Навчання з питань ПВК/ФТ проводяться тільки у формах семінарів, практичних занять та занять на комп'ютерах  89   
90  089  Навчання з питань ПВК/ФТ проводяться тільки у формах семінарів та практичних занять  89   
91  090  Навчання з питань ПВК/ФТ проводяться тільки у формах самостійних занять  89   
92  091  Коментарі  8, 16, 17, 26, 35, 39, 41, 42, 43, 47, 51, 52, 55, 57, 59, 62, 63, 68, 72, 77, 78, 80, 82, 84, 87, 92, 95   

Каталог відповідей

1. Питання 1 - 7, 9, 10 - 15, 18 - 25, 27 - 34, 36 - 38, 40, 44 - 46, 48 - 50, 53, 54, 56, 58, 60, 61, 64 - 67, 69 - 71, 73 - 76, 79, 81, 83, 85, 86, 88 - 91, 93, 94 - повинні містити лише одну відповідь. Якщо вибрано відповідь "Немає даних/не застосовується", то банк у колонці "Відповідь" обов'язково має надати пояснення (текст до 254 символів).

Питання 8, 16, 17, 26, 35, 39, 41 - 43, 47, 51, 52, 55, 57, 59, 62, 63, 68, 72, 77, 78, 80, 82, 84, 87, 92, 95 у колонці "Відповідь" обов'язково мають містити пояснення (текст до 254 символів).

2. Якщо текст пояснення містить більше 254 символів, то банк надсилає до Департаменту фінансового моніторингу Національного банку лист, у якому наводить питання, яке потребує пояснення, та повний варіант пояснення до цього питання.

(Положення доповнено новим Додатком 1 згідно з Постановою Національного банку N 920 від 23.12.2015)

Додаток 2
до Положення про порядок
організації та проведення перевірок
з питань запобігання та протидії
легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом,
фінансуванню тероризму
та фінансуванню розповсюдження
зброї масового знищення

(у редакції постанови Правління
Національного банку України
30.03.2016 N 204)
(пункт 32-1 розділу IV)

  Подається щоквартально
електронною поштою
банками - юридичними особами
(в цілому по банку) Центральній
розрахунковій палаті не пізніше
десятого робочого дня місяця,
після звітного періоду 

Звіт
з питань оцінки ризиків у сфері фінансового моніторингу
станом на ______________ 20__ року

_____________________________________________________________________
(найменування банку)

Розділ I. Кількість клієнтів

(кількісні показники)

N з/п  Найменування показника  Кількість 
Загальна кількість клієнтів, із них:   
кількість клієнтів юридичних осіб   
кількість клієнтів фізичних осіб   
кількість клієнтів фізичних осіб-підприємців   
Кількість клієнтів банку, щодо яких банком установлено факт їх належності до національних публічних діячів, близьких осіб та пов'язаних із ними осіб   
Кількість клієнтів банку, щодо яких банком установлено факт їх належності до іноземних публічних діячів, близьких осіб та пов'язаних із ними осіб   
Кількість клієнтів банку, щодо яких банком установлено факт їх належності до діячів, які виконують політичні функції в міжнародних організаціях, близьких осіб та пов'язаних із ними осіб   
Кількість клієнтів з низьким ризиком   
Кількість клієнтів із середнім ризиком   
10  Кількість клієнтів із високим ризиком, у тому числі, яким установлено неприйнятно високий рівень ризику, із них:   
11  кількість клієнтів з неприйнятно високим ризиком   
12  Кількість клієнтів, яким установлено інші рівні ризику   

Розділ II. Обсяги фінансових операцій

(копійки)

N з/п  Найменування показника  Фізична особа  Юридична особа  Національні публічні діячі  Іноземні публічні діячі  Діячі, які виконують політичні функції в міжнародних організаціях  У межах України  Поза межами України  Загальна сума фінансових операцій, які здійснені банком за дорученням клієнтів без попередньої ідентифікації та верифікації клієнтів (представників клієнтів)  Національна валюта  Іноземна валюта/ банківські метали 
резидент  нерезидент  резидент  нерезидент  м. Київ та Київська область  Донецька, Луганська, Дніпропетровська, Харківська, Запорізька, Одеська області  інші області (не зазначені в колонках 10, 11)  країни, визначені FATF, які мають стратегічні недоліки  країни, які перебувають під моніторингом FATF  країни, які визначені Спеціально уповноваженим органом та банком як високоризикові  країни, віднесені до офшорних зон, та країни, визначені розпорядженням Кабінету Міністрів України  інші країни (не зазначені у колонках 13 - 16)  у безготівковій формі  у готівковій формі  у безготівковій формі  у готівковій формі 
10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 
Обсяг (сума) фінансових операцій за вкладними (депозитними) рахунками клієнтів та рахунками на вимогу, із них:                                         
Обсяг (сума) фінансових операцій із зарахування коштів на вкладні (депозитні) рахунки клієнтів та рахунки на вимогу                                         
Обсяг (сума) фінансових операцій зі списання коштів з вкладних (депозитних) рахунків клієнтів та рахунків на вимогу                                         
Обсяг (сума) виданих кредитів під забезпечення майновими правами на грошові кошти заставодавця, що розміщені на вкладному (депозитному) рахунку                                х         
Обсяг (сума) фінансових операцій з купівлі в банку кредитно-грошових інструментів (наприклад, векселів, депозитних сертифікатів, інших цінних паперів) за готівкові кошти      х  х                          х    х   
Обсяг (сума) фінансових операцій з продажу банку кредитно-грошових інструментів (наприклад, векселів, депозитних сертифікатів, інших цінних паперів) за готівкові кошти      х  х                          х    х   
Обсяг (сума) фінансових операцій з купівлі в банку кредитно-грошових інструментів на пред'явника (наприклад, векселів, депозитних сертифікатів, інших цінних паперів або інших інструментів на пред'явника), у тому числі, які здійснювалися без відкриття рахунку                                         
Обсяг (сума) фінансових операцій з продажу банку кредитно-грошових інструментів на пред'явника (наприклад векселів, депозитних сертифікатів, інших цінних паперів або інших інструментів на пред'явника), у тому числі, які здійснювалися без відкриття рахунку                                         
Обсяг (сума) фінансових операцій з купівлі-продажу іноземної валюти за готівкові кошти      х  х                          х  х  х   
10  Обсяг (сума) фінансових операцій з купівлі-продажу за дорученням клієнтів іноземної валюти за безготівкові кошти                                  х  х    х 
11  Обсяг (сума) фінансових операцій з переказу за межі України коштів з рахунків клієнтів                х  х  х                х    х 
12  Обсяг (сума) фінансових операцій з надходження коштів із-за кордону на рахунки клієнтів                х  х  х                х    х 
13  Обсяг (сума) фінансових операції з переказу в межах та за межі України коштів з рахунків клієнтів, здійснених через кореспондентські рахунки                                    х    х 
14  Обсяг (сума) здійснених переказів у межах та за межі України з використання систем переказів коштів                                  х    х   
15  Обсяг (сума) фінансових операції з переказу в межах та за межі України коштів клієнтів інших банків, здійснених через кореспондентські рахунки банку                                    х    х 
16  Обсяг (сума) фінансових операції із зарахування отриманих із-за кордону та в межах України коштів на рахунки клієнтів, здійснених через кореспондентські рахунки                                    х    х 
17  Обсяг (сума) отриманих переказів із-за кордону та в межах України з використанням систем переказів коштів                                         
18  Обсяг (сума) фінансових операції із надходження коштів із-за кордону та в межах України клієнтів інших банків, здійснених через кореспондентські рахунки                                    х    х 
19  Обсяг (сума) фінансових операцій з торговельного фінансування                                    х    х 
20  Обсяг (сума) фінансових операцій з купівлі-продажу банківських металів за готівкові кошти      х  х                          х  х  х   
21  Обсяг (сума) фінансових операцій з купівлі-продажу банківських металів за безготівкові кошти                                  х  х    х 

Розділ III. Кількість фінансових операцій

(кількісні показники)

N з/п  Найменування показника  Кількість 
Загальна кількість фінансових операцій   
Загальна кількість фінансових операцій, інформація про які надіслана до Спеціально уповноваженого органу за ознаками обов'язкового фінансового моніторингу   
Загальна кількість фінансових операцій, інформація про які надіслана до Спеціально уповноваженого органу за ознаками внутрішнього фінансового моніторингу   
Загальна кількість фінансових операцій, інформація про які надіслана до Спеціально уповноваженого органу одночасно за ознаками обов'язкового та внутрішнього фінансового моніторингу   

"___" _________ 20__ року  Голова правління  __________
(підпис) 
________________
(ініціали, прізвище) 
___________________________
(прізвище виконавця, номер телефону) 
Головний бухгалтер  __________
(підпис) 
________________
(ініціали, прізвище) 
  Відповідальний працівник банку  __________
(підпис) 
_________________
(ініціали, прізвище) 

Пояснення щодо заповнення форми
"Звіт з питань оцінки ризиків у сфері
фінансового моніторингу"

1. Звіт передбачає надання банками - юридичними особами інформації за звітний квартал у розрізі кодів валют та банківських металів в еквіваленті національної валюти, резидентності, типів клієнтів, установлених їм рівнів ризику, місця проведення відповідних фінансових операцій/місця реєстрації чи місця проживання контрагента-нерезидента (для операцій у межах України - згідно з Довідником регіонів України, для операцій за межами України - у розрізі країн).

Дані щодо договорів про спільну діяльність без створення юридичної особи (спільна діяльність юридичних осіб), а також щодо фізичних осіб-підприємців відображаються за типом клієнта "юридична особа".

Дані щодо фізичних осіб, які відкривають поточні рахунки для провадження незалежної професійної діяльності, яким відкриваються рахунки в порядку, передбаченому пунктом 4.6 глави 4 Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року N 492, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17 грудня 2003 року за N 1172/8493 (зі змінами), відображаються за типом клієнта "фізична особа".

2. Опис параметрів заповнення розділу I форми:

1) зазначається інформація про кількість клієнтів, які станом на звітну дату мають відкриті в банку вкладні (депозитні) рахунки (балансові рахунки 2525, 2546, 2610, 2615, 2630, 2635, 2651, 2652), рахунки, на яких обліковуються залучені банком депозити, що оформлені ощадними (депозитними) сертифікатами (балансові рахунки 3320, 3330, 3340), рахунки на вимогу (балансові рахунки 2512, 2513, 2520, 2523, 2530, 2541, 2542, 2544, 2545, 2550, 2551, 2553, 2555, 2556, 2560, 2561, 2562, 2565, 2600, 2604, 2605, 2620, 2625, 2650, 2655), а також інформація про клієнтів, яким банк надав кредити (відкрив рахунки 20 - 22 розділів) та які не мають відкриті в банку інших перерахованих у цьому абзаці рахунків;

2) у цьому розділі зазначається розподіл клієнтів за рівнем ризику, здійснений банком відповідно до вимог законодавства, що регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також кількість клієнтів банку, щодо яких банком установлено факт їх належності до національних публічних діячів, близьких осіб та пов'язаних із ними осіб, до іноземних публічних діячів, близьких осіб та пов'язаних із ними осіб, до діячів, які виконують політичні функції в міжнародних організаціях, близьких осіб та пов'язаних із ними осіб;

3) рядок 1 - зазначається загальна кількість клієнтів. Дані цього рядка є сумою рядків 2 - 4, а також сумою рядків 8 - 10 та 12;

4) рядок 2 - зазначається кількість клієнтів юридичних осіб;

5) рядок 3 - зазначається кількість клієнтів фізичних осіб;

6) рядок 4 - зазначається кількість клієнтів фізичних осіб-підприємців;

7) рядок 5 - зазначається кількість клієнтів банку, щодо яких банком установлено факт їх належності до національних публічних діячів, близьких осіб та пов'язаних із ними осіб;

8) рядок 6 - зазначається кількість клієнтів банку, щодо яких банком установлено факт їх належності до іноземних публічних діячів, близьких осіб та пов'язаних із ними осіб;

9) рядок 7 - зазначається кількість клієнтів банку, щодо яких банком установлено факт їх належності до діячів, які виконують політичні функції в міжнародних організаціях, близьких осіб та пов'язаних із ними осіб;

10) рядок 8 - зазначається кількість клієнтів, яким установлено низький рівень ризику;

11) рядок 9 - зазначається кількість клієнтів, яким установлено середній рівень ризику;

12) рядок 10 - зазначається кількість клієнтів, яким установлено високий рівень ризику, у тому числі, яким установлено неприйнятно високий рівень ризику;

13) рядок 11 - зазначається кількість клієнтів, яким установлено неприйнятно високий рівень ризику;

14) рядок 12 - зазначається кількість клієнтів, яким установлено інші рівні ризику (відмінні від зазначених у рядках 8 - 11).

3. Опис параметрів заповнення розділу II форми:

1) у формі надається інформація щодо фінансових операцій із зарахування та переказу (списання) коштів за відповідними рахунками; за виданими кредитами під окремі види застави; про обсяг (суму) операцій з купівлі/продажу кредитно-грошових інструментів; іноземної валюти та банківських металів за готівкові/безготівкові кошти тощо;

2) колонка 7 - зазначається сума відповідних фінансових операцій, здійснених клієнтами банку, щодо яких банком установлено факт їх належності до національних публічних діячів, близьких осіб та пов'язаних із ними осіб/за рахунками таких клієнтів;

3) колонка 8 - зазначається сума відповідних фінансових операцій, здійснених клієнтами банку, щодо яких банком установлено факт їх належності до іноземних публічних діячів, близьких осіб та пов'язаних із ними осіб/за рахунками таких клієнтів;

4) колонка 9 - зазначається сума відповідних фінансових операцій, здійснених клієнтами банку, щодо яких банком установлено факт їх належності до діячів, які виконують політичні функції в міжнародних організаціях, близьких осіб та пов'язаних із ними осіб/за рахунками таких клієнтів;

5) колонки 10 - 17 - зазначається сума відповідних фінансових операцій, здійснених за рахунками клієнтів за місцем проведення фінансових операцій/місцем ініціювання проведення фінансових операцій/місцем реєстрації чи місцем проживання контрагента-нерезидента.

Країни, які мають стратегічні недоліки, - країни, визначені FATF як такі, чиї національні системи протидії відмиванню коштів мають значні зі стратегічної точки зору недоліки і які не розробили плану щодо їх усунення.

Країни, які перебувають під моніторингом FATF, - країни, визначені FATF як такі, що мають недоліки в національних режимах і які висловили намір їх удосконалювати (водночас FATF здійснює моніторинг цього процесу).

Країни, які визначені Спеціально уповноваженим органом (далі - СУО) та банком як високоризикові, - країни, що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, що здійснюють діяльність у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, а також ті, що визначені банком самостійно.

Країни, віднесені до офшорних зон, та країни, визначені розпорядженням Кабінету Міністрів України, - затверджений Кабінетом Міністрів України (далі - КМУ) перелік офшорних зон, а також перелік держав (територій), які відповідають критеріям, установленим Податковим кодексом України (відповідно до розпорядження КМУ);

6) колонка 18 - відображається загальна сума фінансових операцій, які здійснені банком за дорученням клієнтів за допомогою дистанційних банківських послуг без здійснення ідентифікації та верифікації клієнтів (представників клієнтів) у контексті вимог законодавства з питань фінансового моніторингу;

7) рядок 1 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій, здійснених за вкладними (депозитними) рахунками, рахунками, на яких обліковуються залучені банком депозити, що оформлені ощадними (депозитними) сертифікатами, та за рахунками на вимогу. Дані цього рядка є сумою даних рядків 2 та 3;

8) рядок 2 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій із зарахування коштів на вкладні (депозитні) рахунки (балансові рахунки 2525, 2546, 2610, 2615, 2630, 2635, 2651, 2652), рахунки, на яких обліковуються залучені банком депозити, що оформлені ощадними (депозитними) сертифікатами (балансові рахунки 3320, 3330, 3340), та на рахунки на вимогу (балансові рахунки 2512, 2513, 2520, 2523, 2530, 2541, 2542, 2544, 2545, 2550, 2551, 2553, 2555, 2556, 2560, 2561, 2562, 2565, 2600, 2604, 2605, 2620, 2625, 2650, 2655);

9) колонки 3 - 9 рядка 2 - зазначається обсяг (сума) коштів, зарахованих на рахунки відповідного типу клієнтів;

10) колонки 10 - 12 рядка 2 - зазначається обсяг (сума) зарахованих коштів у готівковій формі за місцем проведення фінансової операції у відповідних областях України, у безготівковій формі - за відкритими у відповідних областях України рахунками клієнтів, на користь яких надходять кошти (контрагентом за фінансовою операцією також може бути банк);

11) колонки 13 - 17 рядка 2 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій із зарахування коштів на користь клієнтів, що надійшли із-за кордону від нерезидентів, місце реєстрації, місце проживання яких зареєстровано у відповідних країнах (далі - нерезиденти, що зареєстровані у відповідних країнах);

12) колонки 19 - 22 рядка 2 - зазначається обсяг (сума) із зарахування коштів на вищезазначені рахунки;

13) рядок 3 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій зі списання коштів із вкладних (депозитних) рахунків (балансові рахунки 2525, 2546, 2610, 2615, 2630, 2635, 2651, 2652), рахунків, на яких обліковуються залучені банком депозити, що оформлені ощадними (депозитними) сертифікатами (балансові рахунки 3320, 3330, 3340) та з рахунків на вимогу (балансові рахунки 2512, 2513, 2520, 2523, 2530, 2541, 2542, 2544, 2545, 2550, 2551, 2553, 2555, 2556, 2560, 2561, 2562, 2565, 2600, 2604, 2605, 2620, 2625, 2650, 2655);

14) колонки 3 - 9 рядка 3 - зазначається обсяг (сума) коштів, списаних з рахунків відповідного типу клієнтів;

15) колонки 10 - 12 рядка 3 - зазначається обсяг (сума) списаних коштів у готівковій формі за місцем проведення фінансової операції у відповідних областях України, у безготівковій формі - за відкритими у відповідних областях України рахунками клієнтів, з яких здійснюється списання коштів (контрагентом за фінансовою операцією також може бути банк). У разі здійснення фінансової операції з отримання готівкових коштів у мережі іншого банку-резидента з використанням емітованої банком платіжної картки, інформація про неї відображається за місцем реєстрації такого банку-резидента;

16) колонки 13 - 17 рядка 3 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій з переказу коштів за кордон, на користь нерезидентів, що зареєстровані у відповідних країнах. У разі здійснення фінансової операції з отримання готівкових коштів у мережі банку-нерезидента з використанням емітованої банком платіжної картки, інформація про неї відображається за місцем реєстрації такого банку-нерезидента;

17) колонки 19 - 22 рядка 3 - зазначається обсяг (сума) із списання коштів із вищезазначених рахунків;

18) рядок 4 - зазначається обсяг (сума) виданих кредитів під забезпечення майновими правами на грошові кошти заставодавця, що розміщені на вкладному (депозитному) рахунку (відкрив рахунки 20 - 22 розділів). Зазначаються дані про суми виданих протягом звітного періоду кредитів, а також суми кредитної заборгованості станом на звітну дату за раніше наданими кредитами;

19) колонки 3 - 9 рядка 4 - зазначається обсяг (суми) наданих відповідному типу клієнтів кредитів;

20) колонки 10 - 12 рядка 4 - зазначаються суми кредитів, отриманих клієнтами: у готівковій формі - за місцем проведення фінансової операції у відповідних областях України, та безготівковій формі - за рахунками клієнтів, відкритими у відповідних областях України;

21) колонки 13 - 17 рядка 4 - зазначаються суми кредитів, отриманих у банку клієнтами-нерезидентами, що зареєстровані у відповідних країнах;

22) колонки 19 - 22 рядка 4 - зазначається обсяг виданих кредитів;

23) рядок 5 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій з купівлі в банку кредитно-грошових інструментів (наприклад, векселів, депозитних сертифікатів, інших цінних паперів) за готівкові кошти;

24) колонки 3 та 4, 7 - 9 рядка 5 - зазначається обсяг (сума) купівлі кредитно-грошових інструментів відповідним типом клієнтів;

25) колонки 10 - 12 рядка 5 - зазначається обсяг (сума) купівлі кредитно-грошових інструментів за місцем проведення фінансової операції у відповідних областях України;

26) колонки 13 - 17 рядка 5 - зазначається обсяг (сума) купівлі кредитно-грошових інструментів нерезидентами, що зареєстровані у відповідних країнах;

27) колонки 20 та 22 рядка 5 - зазначається обсяг (сума) купівлі кредитно-грошових інструментів;

28) рядок 6 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій з продажу банку кредитно-грошових інструментів (наприклад, векселів, депозитних сертифікатів, інших цінних паперів) за готівкові кошти;

29) колонки 3 та 4, 7 - 9 рядка 6 - зазначається обсяг (сума) продажу кредитно-грошових інструментів відповідним типом клієнтів;

30) колонки 10 - 12 рядка 6 - зазначається обсяг (сума) продажу кредитно-грошових інструментів за місцем проведення фінансової операції у відповідних областях України;

31) колонки 13 - 17 рядка 6 - зазначається обсяг (сума) продажу кредитно-грошових інструментів нерезидентами, що зареєстровані у відповідних країнах;

32) колонки 20 та 22 рядка 6 - зазначається обсяг (сума) продажу кредитно-грошових інструментів;

33) рядок 7 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій з купівлі у банку кредитно-грошових інструментів на пред'явника (наприклад, векселів, депозитних сертифікатів, інших цінних паперів або інших інструментів на пред'явника), у тому числі, які здійснювалися без відкриття рахунку;

34) колонки 3 - 9 рядка 7 - зазначається обсяг (сума) купівлі кредитно-грошових інструментів на пред'явника відповідним типом клієнтів;

35) колонки 10 - 12 рядка 7 - зазначається обсяг (сума) купівлі кредитно-грошових інструментів на пред'явника (у готівковій формі за місцем проведення фінансової операції в розрізі відповідних областей України, а також здійснених у безготівковій формі за рахунками клієнтів, відкритими у відповідних областях України);

36) колонки 13 - 17 рядка 7 - зазначається обсяг (сума) купівлі кредитно-грошових інструментів на пред'явника нерезидентами, що зареєстровані у відповідних країнах;

37) колонки 19 - 22 рядка 7 - зазначається обсяг (сума) купівлі кредитно-грошових інструментів на пред'явника;

38) рядок 8 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій з продажу банку кредитно-грошових інструментів на пред'явника (наприклад, векселів, депозитних сертифікатів, інших цінних паперів або інших інструментів на пред'явника), у тому числі, які здійснювалися без відкриття рахунку;

39) колонки 3 - 9 рядка 8 - зазначається обсяг (сума) продажу кредитно-грошових інструментів на пред'явника відповідним типом клієнтів;

40) колонки 10 - 12 рядка 8 - зазначається обсяг (сума) купівлі кредитно-грошових інструментів на пред'явника (у готівковій формі за місцем проведення фінансової операції в розрізі відповідних областей України, а також здійснених у безготівковій формі за рахунками клієнтів, відкритими у відповідних областях України);

41) колонки 13 - 17 рядка 8 - зазначається сума продажу кредитно-грошових інструментів на пред'явника нерезидентами, що зареєстровані у відповідних країнах;

42) колонки 19 - 22 рядка 8 - зазначається обсяг (сума) продажу кредитно-грошових інструментів на пред'явника;

43) рядок 9 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій з купівлі-продажу іноземної валюти за готівкові кошти. Дані цього рядка також включають фінансові операції з конвертації (обміну) іноземної валюти однієї іноземної держави на іноземну валюту іншої іноземної держави;

44) колонки 3 та 4, 7 - 9 рядка 9 - зазначається обсяг (сума) купівлі-продажу іноземної валюти відповідним типом клієнтів;

45) колонки 10 - 12 рядка 9 - зазначається обсяг (сума) купівлі-продажу іноземної валюти в розрізі відповідних областей України;

46) колонки 13 - 17 рядка 9 - зазначається обсяг (сума) купівлі-продажу іноземної валюти нерезидентами, що зареєстровані у відповідних країнах;

47) колонка 22 рядка 9 - зазначається обсяг (сума) купівлі-продажу іноземної валюти;

48) рядок 10 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій з купівлі-продажу за дорученням клієнтів іноземної валюти за безготівкові кошти. Дані цього рядка також включають фінансові операції з конвертації (обміну) іноземної валюти однієї іноземної держави на іноземну валюту іншої держави;

49) колонки 3 - 9 рядка 10 - зазначається обсяг (сума) купівлі/продажу іноземної валюти за дорученням відповідного типу клієнтів;

50) колонки 10 - 12 рядка 10 - зазначається обсяг (сума) купівлі/продажу іноземної валюти в розрізі відповідних областей України;

51) колонки 13 - 17 рядка 10 - зазначається обсяг (сума) купівлі/продажу іноземної валюти нерезидентами, що зареєстровані у відповідних країнах;

52) колонка 21 рядка 10 - зазначається обсяг (сума) купівлі/продажу іноземної валюти;

53) рядок 11 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій з переказу за межі України коштів в іноземній валюті/перерахування коштів у гривнях на користь нерезидентів через кореспондентські рахунки банків-нерезидентів у гривнях, відкриті в банках, з рахунків на вимогу (балансові рахунки 2512, 2513, 2520, 2523, 2530, 2541, 2542, 2544, 2545, 2550, 2551, 2553, 2555, 2556, 2560, 2561, 2562, 2565, 2600, 2604, 2605, 2620, 2625, 2650, 2655);

54) колонки 3 - 9 рядка 11 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій з переказу коштів, здійснених відповідним типом клієнтів;

55) колонки 13 - 17 рядка 11 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій за переказами на користь нерезидентів, що зареєстровані у відповідних країнах;

56) колонки 19 та 21 рядка 11 - зазначається обсяг переказів;

57) рядок 12 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій з надходження коштів із-за кордону на рахунки на вимогу (балансові рахунки 2512, 2513, 2520, 2523, 2530, 2541, 2542, 2544, 2545, 2550, 2551, 2553, 2555, 2556, 2560, 2561, 2562, 2565, 2600, 2604, 2605, 2620, 2625, 2650, 2655);

58) колонки 3 - 9 рядка 12 - зазначається обсяг (сума) надходження коштів на рахунки відповідного типу клієнтів;

59) колонки 13 - 17 рядка 12 - зазначається обсяг (сума) надходження коштів від нерезидентів, що зареєстровані у відповідних країнах;

60) колонки 19 та 21 рядка 12 - зазначається обсяг (сума) надходження коштів;

61) рядок 13 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій з переказу коштів в іноземній та національній валютах, здійснених у межах та за межі України з вкладних (депозитних) рахунків (балансові рахунки 2525, 2546, 2610, 2615, 2630, 2635, 2651, 2652) та з рахунків на вимогу (балансові рахунки 2512, 2513, 2520, 2523, 2530, 2541, 2542, 2544, 2545, 2550, 2551, 2553, 2555, 2556, 2560, 2561, 2562, 2565, 2600, 2604, 2605, 2620, 2625, 2650, 2655);

62) колонки 3 - 9 рядка 13 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій з переказу коштів відповідним типом клієнтів;

63) колонки 10 - 12 рядка 13 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій з переказу в межах України через кореспондентські рахунки банку коштів із відкритих у відповідних областях України рахунків клієнтів;

64) колонки 13 - 17 рядка 13 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій з переказу за кордон через кореспондентські рахунки банку коштів на користь нерезидентів, що зареєстровані у відповідних країнах;

65) колонки 19 та 21 рядка 13 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій з переказу коштів;

66) рядок 14 - зазначається обсяг (сума) переказів в іноземній та національній валютах, здійснених за ініціативою клієнтів банку в межах та за межі України з використанням внутрішньодержавних систем переказу коштів, а також міжнародних систем переказу коштів, створених резидентами та нерезидентами;

67) колонки 3 - 9 рядка 14 - зазначається обсяг (сума) переказів, здійснених за ініціативою відповідного типу клієнтів;

68) колонки 10 - 12 рядка 14 - зазначається обсяг (сума) внутрішньодержавних переказів, здійснених за ініціативою клієнтів банку, з використанням внутрішньодержавних систем переказу коштів, а також міжнародних систем переказу коштів, створених резидентами та нерезидентами;

69) колонки 13 - 17 рядка 14 - зазначається обсяг (сума) транскордонних переказів, що відправлені з України з використанням міжнародних систем переказу коштів, створених резидентами та нерезидентами. Інформація зазначається залежно від країни, у яку відправлені перекази;

70) колонки 20 та 22 рядка 14 - зазначається обсяг (сума) переказу коштів;

71) рядок 15 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій з переказу коштів клієнтів інших банків в іноземній та національній валютах, здійснених у межах та за межі України через кореспондентські рахунки банку;

72) колонки 3 - 9 рядка 15 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій з переказу коштів відповідним типом клієнтів;

73) колонки 10 - 12 рядка 15 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій з переказу коштів клієнтів інших банків через кореспондентські рахунки банку, здійснених у межах України. Інформація зазначається залежно від місця реєстрації банку-кореспондента;

74) колонки 13 - 17 рядка 15 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій з переказу коштів клієнтів інших банків за кордон через кореспондентські рахунки банку. Інформація зазначається залежно від місця реєстрації банку-кореспондента;

75) колонки 19 та 21 рядка 15 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій з переказу коштів;

76) рядок 16 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій із зарахування коштів в іноземній та національній валютах, отриманих із-за кордону та в межах України на вкладні (депозитні) рахунки (балансові рахунки 2525, 2546, 2610, 2615, 2630, 2635, 2651, 2652) та на рахунки на вимогу (балансові рахунки 2512, 2513, 2520, 2523, 2530, 2541, 2542, 2544, 2545, 2550, 2551, 2553, 2555, 2556, 2553, 2555, 2560, 2561, 2562, 2565, 2600, 2604, 2605, 2620, 2625, 2650, 2655);

77) колонки 3 - 9 рядка 16 - зазначається обсяг (сума) зарахованих коштів на рахунки відповідного типу клієнтів;

78) колонки 10 - 12 рядка 16 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій, здійснених у межах України через кореспондентські рахунки банку, із зарахування коштів на рахунки клієнтів, відкриті у відповідних областях України;

79) колонки 13 - 17 рядка 16 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій із зарахування коштів, отриманих із-за кордону через кореспондентські рахунки банку від нерезидентів, що зареєстровані у відповідних країнах;

80) колонки 19 та 21 рядка 16 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій із зарахування коштів;

81) рядок 17 - зазначається обсяг (сума) переказів в іноземній та національній валютах, що отримані клієнтами банку із-за кордону та в межах України з використанням внутрішньодержавних систем переказу коштів, а також міжнародних систем переказу коштів, створених резидентами та нерезидентами;

82) колонки 3 - 9 рядка 17 - зазначається обсяг (сума) переказів, отриманих відповідним типом клієнтів;

83) колонки 10 - 12 рядка 17 - зазначається обсяг (сума) внутрішньодержавних переказів, що отримані клієнтами банку з використанням внутрішньодержавних систем переказу коштів, а також міжнародних систем переказу коштів, створених резидентами та нерезидентами;

84) колонки 13 - 17 рядка 17 - зазначається обсяг (сума) транскордонних переказів, що отримані клієнтами банку в Україні з використанням міжнародних систем переказу коштів, створених резидентами та нерезидентами. Інформація зазначається залежно від країни, з якої надходили перекази;

85) колонки 19 - 22 рядка 17 - зазначається обсяг (сума) переказів, отриманих клієнтами банку;

86) рядок 18 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій із надходження коштів в іноземній та національній валютах на користь клієнтів інших банків із-за кордону та в межах України;

87) колонки 3 - 9 рядка 18 - зазначається обсяг (сума) коштів, які надійшли на користь відповідного типу клієнтів інших банків;

88) колонки 10 - 12 рядка 18 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій із надходження коштів у межах України через кореспондентські рахунки банку на користь клієнтів інших банків. Інформація зазначається залежно від місця реєстрації банку-кореспондента;

89) колонки 13 - 17 рядка 18 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій із надходження коштів із-за кордону через кореспондентські рахунки банку на користь клієнтів інших банків. Інформація зазначається залежно від місця реєстрації банку-кореспондента;

90) колонки 19 та 21 рядка 18 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій із надходження коштів;

91) рядок 19 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій з торговельного фінансування (зокрема, документарні експортні/імпортні акредитиви, документарні інкасо тощо);

92) колонки 3 - 9 рядка 19 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій, здійснених банком з відповідним типом клієнтів;

93) колонки 10 - 12 рядка 19 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій з клієнтами (за дорученням клієнтів) у розрізі відповідних областей України;

94) колонки 13 - 17 рядка 19 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій з клієнтами-нерезидентами, що зареєстровані у відповідних країнах;

95) колонки 19 та 21 рядка 19 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій з торговельного фінансування;

96) рядок 20 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій з купівлі-продажу банківських металів за готівкові кошти;

97) колонки 3 та 4, 7 - 9 рядка 20 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій з купівлі-продажу банківських металів, здійснених відповідним типом клієнтів;

98) колонки 10 - 12 рядка 20 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій з купівлі-продажу банківських металів, здійснених за місцем проведення фінансової операції в розрізі відповідних областей України;

99) колонки 13 - 17 рядка 20 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій з купівлі-продажу банківських металів, здійснених нерезидентами, які зареєстровані у відповідних країнах;

100) колонка 22 рядка 20 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій з купівлі-продажу банківських металів за готівкові кошти;

101) рядок 21 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій з купівлі-продажу банківських металів за безготівкові кошти;

102) колонки 3 - 9 рядка 21 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій з купівлі-продажу банківських металів, здійснених відповідним типом клієнтів;

103) колонки 10 - 12 рядка 21 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій з купівлі-продажу банківських металів, здійснених за рахунками клієнтів, відкритими у відповідних областях України;

104) колонки 13 - 17 рядка 21 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій з купівлі-продажу банківських металів, здійснених за рахунками клієнтів-нерезидентів, які зареєстровані у відповідних країнах;

105) колонка 21 рядка 15 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій з купівлі-продажу банківських металів за безготівкові кошти.

4. Опис параметрів заповнення розділу III форми:

1) рядок 1 - зазначається загальна кількість фінансових операцій із списання коштів з вкладних (депозитних) рахунків (балансові рахунки 2525, 2546, 2610, 2615, 2630, 2635, 2651, 2652), рахунків, на яких обліковуються залучені депозити банку, що оформлені ощадними (депозитними) сертифікатами (балансові рахунки 3320, 3330, 3340), та з рахунків на вимогу (балансові рахунки 2512, 2513, 2520, 2523, 2530, 2541, 2542, 2544, 2545, 2550, 2551, 2553, 2555, 2556, 2560, 2561, 2562, 2565, 2600, 2604, 2605, 2620, 2625, 2650, 2655) та зарахування коштів на зазначені рахунки. До зазначених фінансових операцій не включається інформація, якщо за ними банк є контрагентом (балансові рахунки класів 6 та 7);

2) рядок 2 - зазначається загальна кількість фінансових операцій, інформація про які надіслана до СУО за ознаками обов'язкового фінансового моніторингу;

3) рядок 3 - зазначається загальна кількість фінансових операцій, інформація про які надіслана до СУО за ознаками внутрішнього фінансового моніторингу;

4) рядок 4 - зазначається загальна кількість фінансових операцій, інформація про які надіслана до СУО одночасно за ознаками обов'язкового та внутрішнього фінансового моніторингу.

(Положення доповнено новим Додатком 2 згідно з Постановою Національного банку N 920 від 23.12.2015; в редакції Постанови Національного банку N 204 від 30.03.2016)

^ Наверх
наверх