документiв в базi
550558
Подiлитися 

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ
28.12.2010 N 1674

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
25 січня 2011 р. за N 117/18855

Про затвердження Порядку проведення заліку
надміру сплачених грошових зобов'язань
або суми невідшкодованих податків
платника податків у разі ліквідації,
не пов'язаної з банкрутством

Відповідно до пункту 97.6 статті 97 розділу II Податкового кодексу України ( 2755-17 ) наказую:

1. Затвердити Порядок проведення заліку надміру сплачених грошових зобов'язань або суми невідшкодованих податків платника податків у разі ліквідації, не пов'язаної з банкрутством, що додається.

2. Департаменту моніторингу адміністрування платежів (Ніколайченко В.І.) забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства фінансів України від 05.07.2001 N 327 "Про затвердження Порядку проведення заліку надміру сплачених або невідшкодованих податкових платежів платника податку, що ліквідується", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28.02.2002 за N 208/6496.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на Першого заступника Міністра Копилова В.А.

Міністр Ф.Ярошенко

Затверджено
Наказ Міністерства
фінансів України
28.12.2010 N 1674

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
25 січня 2011 р. за N 117/18855

Порядок
проведення заліку надміру сплачених
грошових зобов'язань або суми
невідшкодованих податків платника податків
у разі ліквідації, не пов'язаної з банкрутством

I. Загальні положення

1. Цей Порядок підготовлено на виконання пункту 97.6 статті 97 розділу II Податкового кодексу України ( 2755-17 ) (далі - Кодекс).

2. Порядок визначає підстави, механізм та організацію роботи із здійснення заліку надміру сплачених грошових зобов'язань або суми невідшкодованих податків платника податків у разі ліквідації, не пов'язаної з банкрутством (далі - залік).

3. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному у Кодексі ( 2755-17 ).

4. Ліквідацією платника податків, не пов'язаною з банкрутством, є ліквідація платника податків як юридичної особи або зупинення державної реєстрації фізичної особи - підприємця, внаслідок якої відбувається закриття їх рахунків та/або втрата їх статусу як платників податків відповідно до законодавства.

5. Підставою для вжиття заходів щодо процедури заліку є:

заява до органу державної податкової служби про зняття з обліку платника податків;

копія розпорядчого документа (рішення) власника або органу, уповноваженого на те установчими документами, про ліквідацію, не пов'язану з банкрутством;

копія розпорядчого документа про утворення ліквідаційної комісії;

внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців запису про рішення засновників (учасників) або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи, її відокремлених підрозділів або внесення запису про рішення фізичної особи - підприємця щодо припинення підприємницької діяльності;

довідка про суми надміру сплачених грошових зобов'язань та суми грошових зобов'язань та/або податкового боргу платників податків (додаток 1).

6. Датою ліквідації платника податків вважається:

для юридичної особи - дата внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців запису про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи;

для відокремленого підрозділу без створення юридичної особи - дата внесення змін до реєстраційної картки юридичної особи в органах державної реєстрації;

для фізичної особи - дата внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців запису про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, або дата реєстрації припинення незалежної професійної діяльності фізичної особи у відповідному уповноваженому органі, або дата смерті фізичної особи, у тому числі оголошення такої особи померлою, а також визнання фізичної особи безвісно відсутньою.

II. Механізм заліку

1. Процедура розгляду і проведення заліку розпочинається за наявності підстави, визначеної пунктом 5 розділу I цього Порядку. Залік у рахунок сум грошових зобов'язань та/або податкового боргу платника податків перед відповідним бюджетом здійснюється органами, що контролюють справляння надходжень до бюджету, за узгодженими сумами грошового зобов'язання та/або податкового боргу.

2. Залік здійснюється шляхом погашення сум грошових зобов'язань та/або податкового боргу платника податку або повернення йому надміру сплачених грошових зобов'язань або суми невідшкодованих податків платника податків у разі ліквідації, не пов'язаної з банкрутством (далі - надміру сплачені суми).

III. Адміністрування процедури заліку
та погашення податкового боргу

1. Органи, що контролюють справляння надходжень до бюджету, за наявності заяви про зняття з обліку платника податків готують довідку про суми надміру сплачених грошових зобов'язань та суми грошових зобов'язань та/або податкового боргу платників податків (додаток 1).

2. Суми грошових зобов'язань та/або податкового боргу, що підлягають заліку, визначають за даними особових рахунків платників податків та/або довідок про суми надміру сплачених грошових зобов'язань та суми грошових зобов'язань та/або податкового боргу платників податків (додаток 1).

3. Орган державної податкової служби приймає рішення про проведення заліку та/або повернення надміру сплачених сум (далі - Рішення) за формою, наведеною в додатку 2 до цього Порядку, не пізніше ніж за п'ять робочих днів до закінчення двадцятиденного строку з дня подання платником податків відповідної заяви до органу державної податкової служби.

4. Рішення готують у трьох примірниках - для органу державної податкової служби, органу, що контролює справляння надходжень до бюджету, та платника податків. У разі коли органом, що контролює справляння надходжень до бюджету, є орган державної податкової служби, Рішення готують у двох примірниках.

5. Орган державної податкової служби на підставі Рішення відповідно до Порядку взаємодії органів державної податкової служби, місцевих фінансових органів та органів Державного казначейства України в процесі повернення платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов'язань, затвердженого наказом Державної податкової служби України, Міністерства фінансів України та Державного казначейства України від 21.12.2010 N 974/1597/499, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.12.2010 за N 1386/18681, готує та передає до органу Державного казначейства України висновки, згідно з якими орган Державного казначейства України здійснює перерахування та/або повернення надміру сплачених сум.

6. Порядок погашення грошових зобов'язань та/або податкового боргу померлої або безвісно відсутньої фізичної особи здійснюється в порядку, передбаченому статтею 99 розділу II Кодексу ( 2755-17 ).

7. У разі наявності надміру сплачених сум, справляння яких до бюджету контролюється іншими (ніж органи державної податкової служби) органами, повернення надміру сплачених сум платнику податків проводиться лише за відсутності податкового боргу з податків, зборів у такого платника податків у разі ліквідації, не пов'язаної з банкрутством.

8. Залік проводиться в першу чергу в межах відповідного бюджету. У разі коли надміру сплачені суми до відповідного бюджету перевищують суми грошових зобов'язань або податкового боргу перед таким бюджетом, суми перевищення використовуються для погашення грошових зобов'язань або податкового боргу перед іншими бюджетами, а за відсутності таких зобов'язань (боргу) перераховуються у розпорядження такого платника податків.

9. Органи державної податкової служби за місцем обліку платника податків за наявності підстав для визнання його таким, що ліквідується, складають довідку про відсутність заборгованості по податках, зборах або про зняття з обліку платника податків відповідно до законодавства.

10. Копія довідки про відсутність заборгованості по податках, зборах або про зняття з обліку платника податків надається іншим органам, що контролюють справляння надходжень до бюджету, не пізніше ніж через п'ять робочих днів від дати складання такої довідки.

11. Заяви про повернення надміру сплачених сум у випадках, передбачених податковим законодавством, можуть бути подані протягом 1095 днів від дня виникнення надміру сплачених сум.

Директор Департаменту моніторингу
адміністрування платежів В.І.Ніколайченко

Додаток 1
до Порядку проведення заліку
надміру сплачених грошових
зобов'язань або суми
невідшкодованих податків
платника податків у разі
ліквідації, не пов'язаної
з банкрутством

 Штамп органу, що контролює
справляння надходжень до бюджету

               ДОВІДКА
про суми надміру сплачених
грошових зобов'язань та суми
грошових зобов'язань та/або податкового
боргу платників податків

 Платник податку
(реквізити): ____________________________________________________
(повне найменування, прізвище, ім'я,
по батькові, код згідно з ЄДРПОУ,

____________________________________________________
реєстраційний номер облікової картки платника
податків або серія та номер паспорта *,

____________________________________________________
місцезнаходження (місце проживання), телефон)

 За станом на _________________________ обліковуються суми надміру
(дата)

сплаченого грошового зобов'язання та податкового боргу:

------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва |Код бюджетної| Сума (грн.) |
| з/п |податків і| класифікації|---------------------------------------------|
| | зборів | | надміру| грошового зобов'язання (податкового|
| |----------| |сплачені| боргу) |
| | у тому | | суми |------------------------------------|
| | числі | | | нараховані | пеня (за | штрафні |
| | | | |суми податку,|наявності)|санкції (за|
| | | | | збору | |наявності) |
|-----+----------+-------------+--------+-------------+----------+-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----+----------+-------------+--------+-------------+----------+-----------|
| 1.1 | | | | | | |
|-----+----------+-------------+--------+-------------+----------+-----------|
| 1.2 | | | | | | |
|-----+----------+-------------+--------+-------------+----------+-----------|
|Разом| | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------

 Начальник
_____________________ ______________ ______________________
(найменування органу, (підпис) (ініціали та прізвище)
що контролює

_____________________
справляння надходжень
до бюджету)

МП

_______________
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання
відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової
картки платника податків та повідомили про це відповідний орган
державної податкової служби.

Додаток 2
до Порядку проведення заліку
надміру сплачених грошових
зобов'язань або суми
невідшкодованих податків
платника податків у разі
ліквідації, не пов'язаної
з банкрутством

 Штамп органу державної
податкової служби

               РІШЕННЯ
про проведення заліку та/або повернення
надміру сплачених сум

 На підставі карток особових рахунків та довідок про суми надміру
сплачених грошових зобов'язань та суми грошових зобов'язань
та/або податкового боргу платників податків визначено, що за
платником податку
_________________________________________________________________
(повне найменування, прізвище, ім'я, по батькові, код згідно
з ЄДРПОУ, реєстраційний номер облікової картки

_________________________________________________________________
платника податків або серія та номер паспорта *,
місцезнаходження (місце проживання), телефон)

якого визначено таким, що ліквідується, обліковуються суми
надміру сплачених грошових зобов'язань або суми невідшкодованих
податків:

------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Назва податків|Код бюджетної| Сума (грн.) |
| з/п | і зборів |класифікації |-----------------------------------------------------------|
| |--------------| | надміру | грошового зобов'язання (податкового боргу) |
| | у тому числі | |сплачені суми|---------------------------------------------|
| | | | | нараховані | пеня |штрафні санкції|
| | | | |суми податку,|(за наявності) | (за наявності)|
| | | | | збору | | |
|-----+--------------+-------------+-------------+-------------+---------------+---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----+--------------+-------------+-------------+-------------+---------------+---------------|
| 1.1 | | | | | | |
|-----+--------------+-------------+-------------+-------------+---------------+---------------|
| 1.2 | | | | | | |
|-----+--------------+-------------+-------------+-------------+---------------+---------------|
|Разом| | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------

 Зазначена сума підлягає:

1. Перерахуванню до _____________ на рахунок N _____________,
(вид бюджету)

_________________________________________________________________
(найменування, реквізити органу Державного казначейства України)

у рахунок погашення грошових зобов'язань та/або податкового боргу
з інших податків і зборів.

2. Перерахуванню на поточний рахунок платника N ____________,
відкритий _______________________________________________________
(найменування, реквізити банку)

3. Перерахуванню на поточний рахунок платника - фізичної
особи N __________________, відкритий ___________________________
_____________________________________________
(найменування, реквізити банку)

4. Поверненню готівковими коштами за чеком платнику
податків - фізичній особі.

Керівник органу
державної податкової служби _____________________________________
(підпис, П.І.Б.)

М.П.

_______________
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання
відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової
картки платника податків та повідомили про це відповідний орган
державної податкової служби.

^ Наверх
наверх