документiв в базi
550558
Подiлитися 
  2006-12-012008-03-182008-12-10  

Документ втратив чиннiсть!


МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ
01.12.2006 N 87/5

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
1 грудня 2006 р. за N 1253/13127

(Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства юстиції України
N 1282/5 від 29.08.20
12)

Про затвердження Положення
про кваліфікаційну комісію нотаріату

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
юстиції
N 426/5 від 18.03.20
08
N 2134/5 від 10.12.20
08 )

( У тексті Наказу та Положення слова "Головні обласні,
Київське та Севастопольське міські управління юстиції"
в усіх відмінках замінено словами "головні управління
юстиції в областях, містах Києві та Севастополі" у
відповідних відмінках згідно з Наказом Міністерства
юстиції N 426/5 від 18.03.2008 )

Відповідно до статті 10 Закону України "Про нотаріат" ( 3425-12 ) наказую:

1. Затвердити Положення про кваліфікаційну комісію нотаріату, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства юстиції України від 28.12.93 N 22/5 "Про затвердження Положення про кваліфікаційну комісію нотаріату", зареєстрований у Мін'юсті України 30.12.93 за N 203 (із змінами).

3. Департаменту нотаріату та реєстрації адвокатських об'єднань (Баранова Т.І.):

3.1. Забезпечити подання на державну реєстрацію цього наказу відповідно до Указу Президента України від 03.10.92 N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади" (зі змінами);

3.2. Довести зміст Положення про кваліфікаційну комісію нотаріату до відома начальників Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі та забезпечити належне його виконання.

4. Начальникам Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі забезпечити діяльність кваліфікаційних комісій відповідно до цього наказу.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра юстиції України Єфіменка Л.В.

Міністр О.В.Лавринович

Затверджено
Наказ Мін'юсту
01.12.2006 N 87/5

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
1 грудня 2006 р. за N 1253/13127

Положення
про кваліфікаційну комісію нотаріату

1. Це Положення визначає статус, завдання та функції кваліфікаційної комісії нотаріату, яка утворюється при Головному управлінні юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управліннях юстиції в областях, містах Києві та Севастополі (далі - кваліфікаційна комісія).

2. Головним завданням кваліфікаційної комісії є визначення рівня професійної підготовленості осіб, які мають намір займатися нотаріальною діяльністю.

3. Кваліфікаційна комісія діє у складі семи чоловік: представника Міністерства юстиції України, двох представників відповідно Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі, трьох нотаріусів, представника легалізованих у встановленому порядку територіальних об'єднань нотаріусів (з числа нотаріусів).

До складу кваліфікаційної комісії входять нотаріуси, які мають стаж роботи нотаріусами не менше десяти років.

Строк повноважень кваліфікаційної комісії нотаріату становить три роки, починаючи з дня видання наказу про її утворення. ( Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства юстиції N 2134/5 від 10.12.2008 ) ( Пункт 3 в редакції Наказу Міністерства юстиції N 426/5 від 18.03.2008 )

4. Представник Міністерства юстиції, що входить до складу кваліфікаційної комісії, у кожному випадку визначається наказом Міністерства юстиції України. ( Пункт 4 в редакції Наказу Міністерства юстиції N 426/5 від 18.03.2008 )

5. Склад кваліфікаційної комісії затверджується наказом відповідно Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі.

6. Кваліфікаційну комісію очолює її голова, який має заступника. Головою кваліфікаційної комісії є начальник відповідно Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі або його заступник, до повноважень якого належать питання діяльності нотаріату.

7. Голова кваліфікаційної комісії організовує роботу кваліфікаційної комісії, розподіляє обов'язки між її членами, проводить засідання кваліфікаційної комісії. У разі відсутності голови кваліфікаційної комісії його обов'язки виконує заступник голови або за рішенням кваліфікаційної комісії один з її членів.

8. Підготовка матеріалів до розгляду кваліфікаційною комісією, а також ведення діловодства покладається на секретаря кваліфікаційної комісії, а у разі його відсутності - головою кваліфікаційної комісії на одного з членів кваліфікаційної комісії. ( Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 2134/5 від 10.12.2008 )

9. Секретар кваліфікаційної комісії призначається з числа членів кваліфікаційної комісії - представників відповідно Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі.

10. Заступник голови кваліфікаційної комісії обирається на першому засіданні кваліфікаційної комісії відкритим голосуванням. Обраною вважається особа, за яку проголосувала більшість присутніх на засіданні членів кваліфікаційної комісії.

11. Члени кваліфікаційної комісії не отримують винагороди за участь у роботі кваліфікаційної комісії. Члени кваліфікаційної комісії на час її роботи звільняються від виконання своїх службових обов'язків із збереженням середнього заробітку.

12. Матеріально-технічне забезпечення діяльності кваліфікаційної комісії здійснюється відповідно Головним управлінням юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головними управліннями юстиції в областях, містах Києві та Севастополі.

13. Кваліфікаційна комісія проводить свої засідання у разі потреби, але не менше двох разів на рік.

14. Перше засідання кваліфікаційної комісії проводиться в 15-денний строк з часу затвердження її складу. Про дату, час та місце проведення засідань кваліфікаційної комісії членів кваліфікаційної комісії повідомляє секретар за рішенням її голови.

15. Член комісії має право:

ознайомлюватись з матеріалами, поданими на її розгляд;

брати участь у вивченні матеріалів справи та перевірці;

заявляти клопотання, наводити свої мотиви, висловлювати міркування з питань, що розглядаються;

брати участь у прийнятті рішення шляхом голосування;

висловлювати окрему думку з оформленням її у письмовому вигляді.

16. З метою усунення проявів корупції державний службовець, що входить до складу кваліфікаційної комісії, та інший член кваліфікаційної комісії повинен заявляти самовідвід чи підлягає відводу (самовідводу), якщо:

він є членом сім'ї або близьким родичем чи свояком (чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, брат, сестра, дід, баба, онук, онука, усиновлювач чи усиновлений, член сім'ї або близький родич цих осіб) особи, щодо якої вирішується питання про допуск до складання кваліфікаційного іспиту та до нотаріальної діяльності; ( Абзац другий пункту 16 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 2134/5 від 10.12.2008 )

якщо є інші обставини, які викликають сумнів в об'єктивності та неупередженості члена кваліфікаційної комісії.

За наявності зазначених вище підстав член кваліфікаційної комісії зобов'язаний заявити самовідвід.

Відвід члену кваліфікаційної комісії може заявити особа, щодо якої розглядається питання, або будь-яка інша особа, якій стало відомо про участь у розгляді питання та прийнятті рішення члена кваліфікаційної комісії, щодо якого виникає сумнів в його об'єктивності та неупередженості. За наявності відомостей чи інформації про конфлікт інтересів відвід члену кваліфікаційної комісії заявляє голова або інший член кваліфікаційної комісії.

Відвід (самовідвід) повинен бути вмотивованим і заявленим у письмовій формі та розглянутий на засіданні кваліфікаційної комісії при вирішенні питання про допуск або відмову в допуску до складання кваліфікаційного іспиту. ( Абзац шостий пункту 16 в редакції Наказу Міністерства юстиції N 2134/5 від 10.12.2008 )

Рішення про відвід (самовідвід) члена кваліфікаційної комісії приймається більшістю присутніх на засіданні її членів, крім члена кваліфікаційної комісії, щодо якого вирішується питання про відвід (самовідвід). У разі рівного розподілу голосів рішення про відвід (самовідвід) уважається прийнятим. Член кваліфікаційної комісії, якому заявлено відвід, має право дати пояснення з приводу відводу.

У разі задоволення заяви про відвід (самовідвід) розгляд питання та прийняття рішення здійснюється без участі відведеного члена кваліфікаційної комісії.

Голова кваліфікаційної комісії або особа, яка виконує його обов'язки, несе персональну відповідальність за об'єктивне та неупереджене проведення іспиту (кваліфікаційного іспиту). ( Пункт 16 в редакції Наказу Міністерства юстиції N 426/5 від 18.03.2008 )

17. За результатами розгляду питань кваліфікаційна комісія приймає рішення. Рішення кваліфікаційної комісії приймається більшістю присутніх на засіданні її членів.

18. Засідання кваліфікаційної комісії є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж дві третини членів кваліфікаційної комісії.

19. Рішення кваліфікаційної комісії оформляється протоколом, який підписується головою та секретарем кваліфікаційної комісії.

20. Кваліфікаційна комісія:

1) вирішує питання про допуск або відмову в допуску до складання кваліфікаційного іспиту;

2) приймає кваліфікаційні іспити на право на зайняття нотаріальною діяльністю;

3) на підставі результатів складеного іспиту приймає рішення про внесення Головним управлінням юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головними управліннями юстиції в областях, містах Києві та Севастополі подання до Міністерства юстиції про видачу свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю.

Рішення кваліфікаційної комісії може бути оскаржено у Вищу кваліфікаційну комісію нотаріату при Міністерстві юстиції України в місячний строк з дня вручення його копії заінтересованій особі або до суду. ( Пункт 20 в редакції Наказу Міністерства юстиції N 2134/5 від 10.12.2008 )

21. Кваліфікаційна комісія має право запитувати від підприємств, установ, організацій необхідну для здійснення її повноважень інформацію.

22. Кваліфікаційна комісія користується штампом і печаткою управління юстиції.

В.о. директора Департаменту нотаріату та
реєстрації адвокатських об'єднань Т.І.Баранова

^ Наверх
наверх