документiв в базi
550558
Подiлитися 
  2004-08-252006-05-252006-11-292007-04-202009-07-172011-10-20  

Документ втратив чиннiсть!


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 25 серпня 2004 р. N 1112
Київ

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Кабінету Міністрів України
N 1232 від 30 листопада 2011
р.)

Деякі питання розслідування та ведення
обліку нещасних випадків, професійних
захворювань і аварій на виробництві

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 726 від 25.05.20
06
N 1658 від 29.11.20
06 )

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві;

перелік обставин, за яких настає страховий випадок державного соціального страхування громадян від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання.

2. Внести до Порядку проведення витрат на поховання у разі смерті потерпілого від нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2001 р. N 826 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 29, ст. 1313), такі зміни:

1) пункт 2 викласти у такій редакції:

"2. Витрати на поховання провадяться у разі смерті потерпілого, що настала за обставин, за яких настає страховий випадок державного соціального страхування громадян від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, перелік яких визначено Кабінетом Міністрів України";

2) пункти 3 і 4 виключити.

3. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2001 р. N 1094 "Деякі питання розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 35, ст. 1625);

постанову Кабінету Міністрів України від 12 вересня 2002 р. N 1363 "Про внесення зміни до Положення про порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 38, ст. 1773);

пункт 79 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 4 вересня 2003 р. N 1402 (Офіційний вісник України, 2003 р., N 37, ст. 1981).

4. Міністерству охорони здоров'я разом з іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади розробити і затвердити до 1 жовтня 2004 року:

Класифікатор розподілу травм за ступенем тяжкості;

Порядок складення та вимоги до санітарно-гігієнічних характеристик умов праці.

5. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади привести до 1 жовтня 2004 р. власні нормативно-правові акти у відповідність із цією постановою.

6. Надати право роз'яснювати вимоги Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві:

Державному комітету з нагляду за охороною праці - щодо розслідування та ведення обліку нещасних випадків і аварій на виробництві;

Міністерству охорони здоров'я - щодо розслідування та ведення обліку хронічних професійних захворювань і отруєнь.

7. Ця постанова набирає чинності з 1 жовтня 2004 року.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 серпня 2004 р. N 1112

Порядок
розслідування та ведення обліку нещасних випадків,
професійних захворювань і аварій на виробництві
НПАОП 0.00-6.02-04

Загальні питання

1. Цей Порядок визначає процедуру проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій, що сталися на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності, виду економічної діяльності або в їх філіях, представництвах, інших відокремлених підрозділах чи у фізичних осіб - підприємців, які відповідно до законодавства використовують найману працю (далі - підприємство), а також тих, що сталися з особами, які забезпечують себе роботою самостійно, за умови добровільної сплати ними внесків на державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання (далі - особи, які забезпечують себе роботою самостійно).

2. Дія цього Порядку поширюється на:

власників підприємств або уповноважені ними органи (далі - роботодавці);

осіб, у тому числі іноземців та осіб без громадянства, які відповідно до законодавства уклали з роботодавцем трудовий договір (контракт) або фактично були допущені до роботи в інтересах підприємства (далі - працівники), а також на осіб, які забезпечують себе роботою самостійно.

3. Розслідування нещасних випадків та професійних захворювань, що сталися з працівниками, які перебували у відрядженні за кордоном, проводиться згідно з цим Порядком, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

4. Згідно з цим Порядком проводиться розслідування та ведеться облік нещасних випадків, професійних захворювань, що сталися з особами, які відповідно до законодавства про працю працюють за трудовим договором (контрактом) у військових частинах (підрозділах) або на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління Міноборони, МВС, Мінтрансзв'язку, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Адміністрації Держприкордонслужби, Державного департаменту з питань виконання покарань, МНС. ( Абзац перший пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1658 від 29.11.2006 )

Дія цього Порядку не поширюється на військовослужбовців та інших осіб, які проходять військову службу в зазначених частинах чи на підприємствах згідно із статутами військової служби. ( Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 726 від 25.05.2006 )

5. Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, що сталися з вихованцями, учнями, студентами, курсантами, слухачами, стажистами, клінічними ординаторами, аспірантами, докторантами під час навчально-виховного процесу, у тому числі під час виробничого навчання, практики на виділеній дільниці підприємства під керівництвом уповноважених представників навчального закладу, визначається МОН за погодженням з Держнаглядохоронпраці, відповідним профспілковим органом і виконавчою дирекцією Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань (далі - Фонд).

6. Проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, що сталися з працівниками під час прямування на роботу чи з роботи пішки, на громадському, власному або іншому транспортному засобі, що не належить підприємству і не використовувався в інтересах підприємства, здійснюється згідно з Порядком розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 22 березня 2001 р. N 270.

Розслідування та облік нещасних випадків

7. Розслідування проводиться у разі раптового погіршення стану здоров'я працівника або особи, яка забезпечує себе роботою самостійно, одержання ними поранення, травми, у тому числі внаслідок тілесних ушкоджень, заподіяних іншою особою, гострого професійного захворювання і гострого професійного та інших отруєнь, одержання теплового удару, опіку, обмороження, у разі утоплення, ураження електричним струмом, блискавкою та іонізуючим випромінюванням, одержання інших ушкоджень внаслідок аварії, пожежі, стихійного лиха (землетруси, зсуви, повені, урагани тощо), контакту з представниками тваринного і рослинного світу, що призвели до втрати працівником працездатності на один робочий день чи більше або до необхідності переведення його на іншу (легшу) роботу не менш як на один робочий день, у разі зникнення працівника під час виконання ним трудових обов'язків, а також у разі смерті працівника на підприємстві (далі - нещасні випадки).

До гострих професійних захворювань і гострих професійних отруєнь належать захворювання та отруєння, спричинені впливом небезпечних факторів, шкідливих речовин не більше ніж протягом однієї робочої зміни.

Гострі професійні захворювання спричиняються впливом хімічних речовин, іонізуючого та неіонізуючого випромінювання, значним фізичним навантаженням та перенапруженням окремих органів і систем людини. До них належать також інфекційні, паразитарні, алергійні захворювання.

Гострі професійні отруєння спричиняються в основному шкідливими речовинами гостроспрямованої дії.

8. Про кожний нещасний випадок потерпілий або працівник, який його виявив, чи інша особа - свідок нещасного випадку повинні негайно повідомити безпосереднього керівника робіт чи іншу уповноважену особу підприємства і вжити заходів до подання необхідної допомоги потерпілому.

У разі настання нещасного випадку безпосередній керівник робіт (уповноважена особа підприємства) зобов'язаний:

терміново організувати подання першої медичної допомоги потерпілому, забезпечити у разі необхідності його доставку до лікувально-профілактичного закладу;

повідомити про те, що сталося, роботодавця, керівника первинної організації профспілки, членом якої є потерпілий, або уповноважену найманими працівниками особу з питань охорони праці, якщо потерпілий не є членом профспілки;

зберегти до прибуття комісії з розслідування (комісії із спеціального розслідування) нещасного випадку обстановку на робочому місці та устатковання у такому стані, в якому вони були на момент нещасного випадку (якщо це не загрожує життю чи здоров'ю інших працівників і не призведе до більш тяжких наслідків), а також вжити заходів до недопущення подібних випадків.

9. Лікувально-профілактичний заклад повинен про кожне звернення потерпілого з посиланням на нещасний випадок на виробництві без направлення підприємства передати протягом доби з використанням засобів зв'язку екстрене повідомлення за формою згідно з додатком 1:

підприємству, де працює потерпілий;

робочому органу виконавчої дирекції Фонду за місцезнаходженням підприємства, де працює потерпілий, або за місцем настання нещасного випадку з особою, яка забезпечує себе роботою самостійно;

установі (закладу) державної санітарно-епідеміологічної служби (далі - установа державної санітарно-епідеміологічної служби), які обслуговують підприємство, де працює потерпілий, або такій установі за місцем настання нещасного випадку з особою, яка забезпечує себе роботою самостійно, - у разі виявлення гострого професійного захворювання (отруєння).

10. Роботодавець, одержавши повідомлення про нещасний випадок (крім випадків, передбачених пунктом 41 цього Порядку), зобов'язаний негайно:

1) повідомити з використанням засобів зв'язку про нещасний випадок:

робочий орган виконавчої дирекції Фонду за місцезнаходженням підприємства за встановленою Фондом формою;

підприємство, де працює потерпілий, - якщо потерпілий є працівником іншого підприємства;

органи державної пожежної охорони за місцезнаходженням підприємства - у разі нещасного випадку, що стався внаслідок пожежі;

установу державної санітарно-епідеміологічної служби, яка обслуговує підприємство, - у разі виявлення гострого професійного захворювання (отруєння);

2) утворити наказом комісію з розслідування нещасного випадку (далі - комісія) у складі не менше ніж три особи та організувати розслідування.

11. До складу комісії включаються керівник (спеціаліст) служби охорони праці або посадова особа, на яку роботодавцем покладено виконання функцій спеціаліста з питань охорони праці (голова комісії), керівник структурного підрозділу підприємства, на якому стався нещасний випадок, представник робочого органу виконавчої дирекції Фонду за місцезнаходженням підприємства (за згодою), представник первинної організації профспілки, членом якої є потерпілий, або уповноважена найманими працівниками особа з питань охорони праці, якщо потерпілий не є членом профспілки, інші особи.

У разі настання нещасного випадку з тяжкими наслідками, у тому числі з можливою інвалідністю потерпілого, до складу комісії обов'язково включається представник робочого органу Фонду за місцезнаходженням підприємства.

До складу комісії не може включатися керівник робіт, який безпосередньо відповідає за стан охорони праці на робочому місці, де стався нещасний випадок.

У разі виявлення гострого професійного захворювання (отруєння) до складу комісії включається також представник установи державної санітарно-епідеміологічної служби, яка обслуговує підприємство, та робочого органу виконавчої дирекції Фонду за місцезнаходженням підприємства.

На підприємствах, де немає структурних підрозділів, до складу комісії включається представник роботодавця.

На суднах морського, річкового та рибопромислового флоту під час плавання або перебування в іноземних портах комісія утворюється капітаном, про що повідомляється власник судна.

Потерпілий або особа, яка представляє його інтереси, не включається до складу комісії, але має право брати участь у її засіданнях, висловлювати свої пропозиції, додавати до матеріалів розслідування документи, що стосуються нещасного випадку, давати відповідні пояснення, в тому числі викладати в усній і письмовій формі особисту думку щодо обставин і причин нещасного випадку та одержувати від голови комісії інформацію про хід проведення розслідування.

Члени комісії мають право одержувати письмові та усні пояснення від роботодавця, посадових осіб та інших працівників підприємства, а також проводити опитування потерпілих та свідків нещасного випадку.

12. У разі коли нещасний випадок стався з особою, яка забезпечує себе роботою самостійно (крім випадків, передбачених пунктом 41 цього Порядку), розслідування організовує робочий орган виконавчої дирекції Фонду за місцем настання нещасного випадку, для чого утворює наказом комісію у складі не менше ніж три особи.

До складу комісії включаються представники робочого органу виконавчої дирекції Фонду (голова комісії) за місцем настання нещасного випадку, райдержадміністрації - у разі настання нещасного випадку у місті районного значення чи районі мм. Києва і Севастополя, або облдержадміністрації - у разі настання нещасного випадку у місті обласного значення (далі - місцева держадміністрація), первинної організації профспілки, членом якої є потерпілий, потерпілий або особа, яка представляє його інтереси. У разі гострого професійного захворювання (отруєння) до складу комісії також включається представник установи державної санітарно-епідеміологічної служби за місцем настання нещасного випадку.

13. Комісія зобов'язана протягом трьох діб:

обстежити місце нещасного випадку, одержати пояснення потерпілого, якщо це можливо, опитати свідків нещасного випадку та причетних до нього осіб;

визначити відповідність умов праці та її безпеки вимогам законодавства про охорону праці;

з'ясувати обставини і причини нещасного випадку;

визначити, чи пов'язаний цей випадок з виробництвом;

установити осіб, які допустили порушення вимог законодавства про охорону праці, розробити заходи щодо запобігання подібним нещасним випадкам;

скласти акт розслідування нещасного випадку за формою Н-5 згідно з додатком 2 у трьох примірниках (далі - акт форми Н-5), а також акт про нещасний випадок, пов'язаний з виробництвом, за формою Н-1 згідно з додатком 3 у шести примірниках (далі - акт форми Н-1), якщо цей нещасний випадок визнано таким, що пов'язаний з виробництвом, або акт про нещасний випадок, не пов'язаний з виробництвом, за формою НПВ згідно з додатком 4, якщо цей нещасний випадок визнано таким, що не пов'язаний з виробництвом (далі - акт форми НПВ), і передати їх на затвердження роботодавцю;

у разі виявлення гострого професійного захворювання (отруєння), пов'язаного з виробництвом, крім акта форми Н-1 скласти також у чотирьох примірниках карту обліку професійного захворювання (отруєння) за формою П-5 згідно з додатком 5 (далі - карта форми П-5).

Акти форми Н-5 і форми Н-1 (або форми НПВ) підписуються головою і всіма членами комісії. У разі незгоди із змістом зазначених актів член комісії письмово викладає свою окрему думку, яка додається до акта форми Н-5 і є його невід'ємною частиною, про що робиться запис в акті форми Н-5.

У випадках, зазначених у пункті 35 цього Порядку, або у разі виникнення потреби у проведенні лабораторних досліджень, експертизи, випробувань для встановлення обставин і причин нещасного випадку строк розслідування може бути продовжено за погодженням з територіальним органом Держнаглядохоронпраці за місцезнаходженням підприємства, але не більше ніж на місяць, про що роботодавець видає наказ.

14. Визнаються пов'язаними з виробництвом нещасні випадки, що сталися з працівниками під час виконання трудових обов'язків, у тому числі у відрядженні, а також ті, що сталися у період:

перебування на робочому місці, на території підприємства або в іншому місці, пов'язаному з виконанням роботи, починаючи з моменту прибуття працівника на підприємство до його відбуття, який повинен фіксуватися відповідно до вимог правил внутрішнього трудового розпорядку підприємства, у тому числі протягом робочого та надурочного часу, або виконання завдань роботодавця в неробочий час, під час відпустки, у вихідні, святкові та неробочі дні;

підготовки до роботи та приведення в порядок після закінчення роботи знарядь виробництва, засобів захисту, одягу, а також виконання заходів особистої гігієни, пересування по території підприємства перед початком роботи і після її закінчення;

проїзду на роботу чи з роботи на транспортному засобі, що належить підприємству, або на іншому транспортному засобі, наданому роботодавцем;

використання власного транспортного засобу в інтересах підприємства з дозволу або за дорученням роботодавця в установленому роботодавцем порядку;

виконання дій в інтересах підприємства, на якому працює потерпілий, тобто дій, які не належать до трудових обов'язків працівника (подання необхідної допомоги іншому працівникові, дій щодо запобігання аваріям або рятування людей та майна підприємства, інших дій за розпорядженням або дорученням роботодавця);

ліквідації аварії, наслідків надзвичайної ситуації техногенного і природного характеру на виробничих об'єктах і транспортних засобах, що використовуються підприємством;

подання необхідної допомоги або рятування людей, виконання дій, пов'язаних із запобіганням нещасним випадкам з іншими особами у процесі виконання трудових обов'язків;

надання підприємством шефської допомоги;

перебування у транспортному засобі або на його стоянці, на території вахтового селища, у тому числі під час змінного відпочинку, якщо настання нещасного випадку пов'язане з виконанням потерпілим трудових обов'язків або з впливом на нього небезпечних чи шкідливих виробничих факторів або середовища;

прямування працівника до об'єкта (між об'єктами) обслуговування за затвердженими маршрутами або до будь-якого об'єкта за дорученням роботодавця;

прямування до/чи з місця відрядження згідно з установленим завданням.

15. Визнаються пов'язаними з виробництвом також випадки:

раптового погіршення стану здоров'я працівника або його смерті внаслідок гострої серцево-судинної недостатності під час перебування на підземних роботах (видобування корисних копалин, будівництво, реконструкція, технічне переоснащення і капітальний ремонт шахт, рудників, копалень, метрополітенів, підземних каналів, тунелів та інших підземних споруд, геологорозвідувальні роботи, які проводяться під землею) чи після виведення працівника на поверхню з ознаками гострої серцево-судинної недостатності, що підтверджено медичним висновком;

скоєння самогубства працівником плавскладу на суднах морського, річкового та рибопромислового флоту в разі перевищення обумовленого колективним договором строку перебування у рейсі або його смерті під час перебування у рейсі внаслідок впливу психофізіологічних, небезпечних чи шкідливих виробничих факторів.

16. Нещасні випадки, пов'язані із завданням тілесних ушкоджень іншою особою, або вбивство працівника під час виконання чи у зв'язку з виконанням ним трудових (посадових) обов'язків чи дій в інтересах підприємства незалежно від порушення кримінальної справи розслідуються відповідно до цього Порядку. Такі випадки визнаються пов'язаними з виробництвом (крім випадків, що сталися з особистих мотивів).

17. Нещасні випадки, що сталися внаслідок раптового погіршення стану здоров'я працівника під час виконання ним трудових (посадових) обов'язків (крім випадків, зазначених у пункті 15 цього Порядку, у разі відсутності умов, зазначених у пункті 18 цього Порядку), визнаються пов'язаними з виробництвом за умови, що погіршення стану здоров'я працівника сталося внаслідок впливу небезпечних чи шкідливих виробничих факторів, що підтверджено медичним висновком, або якщо потерпілий не проходив медичного огляду, передбаченого законодавством, а робота, що виконувалася, протипоказана потерпілому відповідно до медичного висновку про стан його здоров'я.

Медичний висновок щодо зв'язку погіршення стану здоров'я працівника з впливом на нього небезпечних чи шкідливих виробничих факторів або щодо протипоказання за станом здоров'я працівника виконувати зазначену роботу видається лікувально-профілактичним закладом за місцем лікування потерпілого на запит роботодавця та/або голови комісії.

18. Не визнаються пов'язаними з виробництвом нещасні випадки, що сталися з працівниками:

за місцем постійного проживання на території польових і вахтових селищ;

під час використання ними в особистих цілях транспортних засобів, машин, механізмів, устатковання, інструментів, що належать або використовуються підприємством (крім випадків, що сталися внаслідок їх несправності);

унаслідок отруєння алкоголем, наркотичними засобами, токсичними чи отруйними речовинами, а також унаслідок їх дії (асфіксія, інсульт, зупинка серця тощо), за наявності відповідного медичного висновку, якщо це не пов'язане із застосуванням таких речовин у виробничих процесах чи порушенням вимог безпеки щодо їх зберігання і транспортування або якщо потерпілий, який перебував у стані алкогольного, токсичного чи наркотичного сп'яніння, до нещасного випадку був відсторонений від роботи відповідно до вимог правил внутрішнього трудового розпорядку підприємства або колективного договору;

у разі підтвердженого відповідним медичним висновком алкогольного, токсичного чи наркотичного сп'яніння, не зумовленого виробничим процесом, яке стало основною причиною нещасного випадку за відсутності технічних та організаційних причин його настання;

під час скоєння ними злочину, що встановлено обвинувальним вироком суду;

у разі смерті або самогубства (крім випадків, зазначених у пункті 15 цього Порядку).

19. Роботодавець, а у разі нещасного випадку, що стався з особою, яка забезпечує себе роботою самостійно, - керівник робочого органу виконавчої дирекції Фонду, який призначив комісію, повинен розглянути і затвердити примірники актів форми Н-5 і форми Н-1 (або форми НПВ) протягом доби після одержання матеріалів, підготовлених комісією за підсумками її роботи (далі - матеріали розслідування).

До першого примірника акта форми Н-5 додаються примірник акта форми Н-1 (або форми НПВ), примірник карти форми П-5 - у разі гострого професійного захворювання (отруєння), пояснення свідків та потерпілого (у разі їх наявності), витяги з експлуатаційної документації, схеми, фотографії, інші документи, що характеризують стан робочого місця (машини, механізму, устатковання, апаратури тощо), а у разі потреби - також висновок лікувально-профілактичного закладу про стан сп'яніння, наявність в організмі потерпілого алкоголю, наркотичних чи отруйних речовин.

На вимогу потерпілого або особи, яка представляє його інтереси, голова комісії зобов'язаний ознайомити його з документами, що містяться в матеріалах розслідування.

20. Нещасні випадки реєструються у журналі за формою згідно з додатком 6 роботодавцем, а у разі нещасного випадку, що стався з особою, яка забезпечує себе роботою самостійно, - робочим органом виконавчої дирекції Фонду, в якому зареєстровано цю особу.

21. Примірник затвердженого акта форми Н-5 разом з примірником затвердженого акта форми Н-1 (або форми НПВ) і примірником матеріалів розслідування карти форми П-5 - у разі виявлення гострого професійного захворювання (отруєння), протягом трьох діб надсилаються роботодавцем керівникові (спеціалістові) служби охорони праці або посадовій особі (спеціалісту), на яку роботодавцем покладено виконання функцій з питань охорони праці, підприємства, працівником якого є потерпілий.

22. Примірник затвердженого акта форми Н-5 разом з примірником затвердженого акта форми Н-1 (або форми НПВ), примірник карти форми П-5 - у разі виявлення гострого професійного захворювання (отруєння) протягом трьох діб надсилаються роботодавцем:

потерпілому або особі, яка представляє його інтереси;

робочому органу виконавчої дирекції Фонду за місцезнаходженням підприємства.

Примірник затвердженого акта форми Н-1 (або форми НПВ) протягом трьох діб надсилається роботодавцем:

керівникові структурного підрозділу підприємства, де стався нещасний випадок, для здійснення заходів щодо запобігання подібним випадкам;

територіальному органу Держнаглядохоронпраці за місцезнаходженням підприємства;

первинній організації профспілки, представник якої брав участь у роботі комісії, або уповноваженій найманими працівниками особі з питань охорони праці, якщо потерпілий не є членом профспілки.

Копія акта форми Н-1 надсилається органу, до сфери управління якого належить підприємство, а у разі відсутності такого органу - місцевій держадміністрації.

У разі гострого професійного захворювання (отруєння) копія акта форми Н-1 надсилається разом з примірником карти форми П-5 до установи державної санітарно-епідеміологічної служби, яка обслуговує підприємство, працівником якого є потерпілий, і веде облік випадків гострих професійних захворювань (отруєнь).

23. У разі розслідування нещасного випадку, що стався з особою, яка забезпечує себе роботою самостійно, робочий орган виконавчої дирекції Фонду, який призначив комісію, протягом трьох діб надсилає примірник затвердженого акта форми Н-5 разом з примірником затвердженого акта форми Н-1 (або форми НПВ), примірником карти форми П-5 - у разі виявлення гострого професійного захворювання (отруєння):

потерпілому або особі, яка представляє його інтереси;

робочому органу виконавчої дирекції Фонду, в якому зареєстровано особу, яка забезпечує себе роботою самостійно, разом з матеріалами розслідування.

Примірник затвердженого акта форми Н-1 (або форми НПВ) протягом трьох діб надсилається:

місцевій держадміністрації для здійснення заходів щодо запобігання подібним випадкам;

територіальному органу Держнаглядохоронпраці за місцем настання нещасного випадку;

профспілковій організації, представник якої брав участь у роботі комісії.

У разі гострого професійного захворювання (отруєння) копія акта форми Н-1 надсилається разом з примірником карти форми П-5 також до установи державної санітарно-епідеміологічної служби за місцем настання нещасного випадку, яка веде облік випадків гострих професійних захворювань (отруєнь).

24. Примірник акта форми Н-5 разом з примірником акта форми Н-1 (або форми НПВ), карти форми П-5 - у разі виявлення гострого професійного захворювання (отруєння), матеріалами розслідування підлягає зберіганню на підприємстві протягом 45 років, у разі реорганізації підприємства - передаються правонаступникові, який бере на облік цей нещасний випадок, а у разі ліквідації підприємства - до державного архіву.

У робочому органі виконавчої дирекції Фонду примірник акта форми Н-5 разом з примірником акта форми Н-1 (або форми НПВ), карти форми П-5 - у разі виявлення гострого професійного захворювання (отруєння) підлягає зберіганню протягом 45 років.

25. По закінченні періоду тимчасової непрацездатності або у разі смерті потерпілого внаслідок травми, одержаної під час нещасного випадку, роботодавець, який бере на облік нещасний випадок, складає повідомлення про наслідки нещасного випадку за формою Н-2 згідно з додатком 7 і в десятиденний строк надсилає його організаціям і особам, яким надсилався акт форми Н-1 (або форми НПВ).

Повідомлення про наслідки нещасного випадку обов'язково додається до акта форми Н-1 або форми НПВ і зберігається разом з ним відповідно до цього Порядку.

26. Нещасний випадок, про який своєчасно не було повідомлено безпосереднього керівника чи роботодавця потерпілого або внаслідок якого втрата працездатності настала не одразу, розслідується і береться на облік згідно з цим Порядком протягом місяця після надходження заяви потерпілого чи особи, яка представляє його інтереси (незалежно від строку, коли він стався).

У разі реорганізації підприємства, на якому стався такий випадок, розслідування проводиться його правонаступником, а у разі ліквідації підприємства встановлення факту нещасного випадку розглядається у судовому порядку.

27. Нещасний випадок, що стався з працівником на території підприємства або в іншому місці роботи під час перерви, що надається згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства, а також під час перебування працівника на території підприємства у зв'язку з проведенням виробничої наради, одержанням заробітної плати, проходженням обов'язкового медичного огляду або проведенням з дозволу чи з ініціативи роботодавця професійних та кваліфікаційних конкурсів і тренувальних занять, розслідується та береться на облік згідно з вимогами цього Порядку.

28. Нещасний випадок, що стався на певному підприємстві з працівником іншого підприємства під час виконання ним завдання в інтересах свого підприємства, розслідується комісією підприємства, на якому стався нещасний випадок, за участю представників підприємства, працівником якого є потерпілий. Такий випадок береться на облік підприємством, працівником якого є потерпілий.

Підприємство, на якому стався нещасний випадок, зберігає примірник акта форми Н-1 протягом періоду, необхідного для виконання передбачених актом профілактичних заходів щодо запобігання подібним випадкам, але не менше ніж один рік.

29. Нещасний випадок, що стався з працівником, який тимчасово був переведений в установленому порядку на інше підприємство або виконував роботи за сумісництвом, розслідується і береться на облік підприємством, на яке його було переведено або на якому він працював за сумісництвом.

30. Нещасний випадок, що стався з працівником під час виконання роботи під керівництвом посадових осіб підприємства, на якому він працює, на виділеній території, об'єкті, дільниці іншого підприємства, розслідується і береться на облік підприємством, працівником якого є потерпілий. У розслідуванні такого випадку бере участь представник підприємства, на якому стався нещасний випадок.

31. Нещасний випадок, що стався з працівником особового складу аварійно-рятувальної служби, залученим до роботи на об'єктах підприємства за договором (угодою) під керівництвом посадових осіб підприємства, розслідується і береться на облік цим підприємством. У розслідуванні такого випадку бере участь представник аварійно-рятувальної служби.

32. Нещасний випадок, що стався з працівником Державної служби охорони або з працівником суб'єкта господарювання, який має ліцензію на провадження діяльності з надання послуг, пов'язаних з охороною державної та іншої власності, а також з охороною громадян, під час виконання своїх обов'язків, розслідується і береться на облік Державною службою охорони та цим суб'єктом господарювання. У розслідуванні такого випадку бере участь представник підприємства, де стався нещасний випадок.

33. Нещасний випадок, що стався з водієм транспортного засобу, який виконував роботи у складі зведеної транспортної колони, сформованої підприємством, розслідується цим підприємством за участю представника підприємства, яке направило водія на зазначені роботи. Такий випадок береться на облік підприємством, яке сформувало транспортну колону.

34. Нещасні випадки, що сталися з вихованцями, учнями, студентами, курсантами, слухачами, стажистами, клінічними ординаторами, аспірантами, докторантами під час проходження ними виробничого навчання, практики або виконання робіт на підприємстві під керівництвом його посадових осіб, розслідуються і беруться на облік цим підприємством. У розслідуванні бере участь представник навчального закладу.

35. Нещасні випадки, що сталися з водіями, машиністами, пілотами (екіпажем) транспортних засобів (автомобілів, поїздів, літаків, морських та річкових суден тощо) під час перебування в рейсі, внаслідок катастроф, аварій та подій на транспорті розслідуються відповідно до цього Порядку з обов'язковим використанням матеріалів з розслідування катастроф, аварій та подій на транспорті, складених відповідними органами.

Відомості про обставини і причини катастроф, аварій та подій на транспорті, що призвели до нещасних випадків, а також про осіб, які допустили порушення вимог законодавства, незалежно від порушення кримінальної справи передаються відповідними органами у десятиденний строк після закінчення розслідування підприємству, працівниками якого є потерпілі.

36. Нещасні випадки, що сталися з громадянами України, іноземцями та особами без громадянства, які входять до складу екіпажів (бригад) транспортних засобів (автомобілів, поїздів, літаків, морських та річкових суден тощо), під час перебування за кордоном (в портах, аеропортах, доках, станціях, судноремонтних заводах, майстернях тощо), розслідуються відповідно до цього Порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

37. Контроль за своєчасністю і об'єктивністю розслідування нещасних випадків, їх документальним оформленням та обліком, виконанням заходів щодо усунення причин нещасних випадків здійснюють органи державного управління, органи державного нагляду за охороною праці, виконавча дирекція Фонду та її робочі органи відповідно до компетенції.

Громадський контроль здійснюють профспілки через свої виборні органи і представників, а також уповноважені найманими працівниками особи з питань охорони праці.

Зазначені у цьому пункті органи та особи мають право вимагати у межах своєї компетенції від роботодавця проведення повторного (додаткового) розслідування нещасного випадку, затвердження чи перегляду затвердженого акта форми Н-5, акта форми Н-1 (або форми НПВ), визнання нещасного випадку пов'язаним з виробництвом і складення акта форми Н-1, якщо ними виявлено порушення вимог цього Порядку чи інших нормативно-правових актів з охорони праці.

38. Посадова особа органу Держнаглядохоронпраці має право у разі відмови роботодавця скласти або затвердити акт форми Н-5, акт форми Н-1 (або форми НПВ) чи незгоди потерпілого або особи, яка представляє його інтереси, із змістом акта форми Н-5, акта форми Н-1 (або форми НПВ), надходження скарги або незгоди з висновками розслідування про обставини та причини нещасного випадку чи приховання нещасного випадку видавати обов'язкові для виконання роботодавцем або робочим органом виконавчої дирекції Фонду - у разі нещасного випадку з особою, яка забезпечує себе роботою самостійно, приписи за формою Н-9 згідно з додатком 8 щодо необхідності проведення розслідування (повторного розслідування) нещасного випадку, затвердження чи перегляду затвердженого акта форми Н-5, акта форми Н-1 (або форми НПВ), визнання чи невизнання нещасного випадку пов'язаним з виробництвом і складення акта форми Н-1 (або форми НПВ).

Рішення посадової особи органу Держнаглядохоронпраці може бути оскаржено у судовому порядку. На час розгляду справи у суді дія припису припиняється.

39. Роботодавець зобов'язаний у п'ятиденний строк після одержання припису за формою Н-9 видати наказ про виконання запропонованих у приписі заходів, а також притягнути до відповідальності працівників, які допустили порушення законодавства про охорону праці. Про виконання цих заходів роботодавець повідомляє письмово орган Держнаглядохоронпраці, посадова особа якого видала припис, в установлений ним строк.

Спеціальне розслідування нещасних випадків

40. Спеціальному розслідуванню підлягають:

нещасні випадки із смертельними наслідками;

групові нещасні випадки, які сталися одночасно з двома і більше працівниками, незалежно від ступеня тяжкості ушкодження їх здоров'я;

випадки смерті працівників на підприємстві;

випадки зникнення працівників під час виконання трудових (посадових) обов'язків;

нещасні випадки з тяжкими наслідками, у тому числі з можливою інвалідністю потерпілого (за рішенням органів Держнаглядохоронпраці).

Віднесення нещасних випадків до таких, що спричинили тяжкі наслідки, у тому числі до нещасних випадків з можливою інвалідністю потерпілого, здійснюється відповідно до Класифікатора розподілу травм за ступенем тяжкості, що затверджується МОЗ.

41. Про груповий нещасний випадок, нещасний випадок із смертельним наслідком, нещасний випадок з тяжким наслідком, випадок смерті працівника на підприємстві, а також випадок зникнення працівника під час виконання ним трудових (посадових) обов'язків роботодавець зобов'язаний негайно передати з використанням засобів зв'язку повідомлення за формою згідно з додатком 9:

територіальному органу Держнаглядохоронпраці за місцезнаходженням підприємства;

органу прокуратури за місцем настання нещасного випадку;

робочому органу виконавчої дирекції Фонду за місцезнаходженням підприємства;

органу, до сфери управління якого належить підприємство (у разі його відсутності - місцевій держадміністрації);

установі державної санітарно-епідеміологічної служби, яка обслуговує підприємство, - у разі гострих професійних захворювань (отруєнь);

первинній організації профспілки, членом якої є потерпілий;

органу з питань захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій за місцем настання нещасного випадку та іншим органам (у разі потреби).

Про груповий нещасний випадок, нещасний випадок із смертельним наслідком, нещасний випадок, що спричинив тяжкі наслідки, а також про випадок смерті або зникнення під час виконання робіт особи, яка забезпечує себе роботою самостійно, робочий орган виконавчої дирекції Фонду зобов'язаний негайно передати з використанням засобів зв'язку повідомлення за формою згідно з додатком 9:

територіальному органу Держнаглядохоронпраці за місцем настання нещасного випадку;

органу прокуратури за місцем настання нещасного випадку;

місцевій держадміністрації;

установі державної санітарно-епідеміологічної служби за місцем настання нещасного випадку - у разі гострих професійних захворювань (отруєнь);

органу з питань захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та іншим органам (у разі потреби).

Зазначені у цьому пункті органи (організації) повідомляють про нещасний випадок органи (організації) вищого рівня.

Повідомлення надсилається також у разі, коли смерть потерпілого настала внаслідок нещасного випадку, що стався раніше. Спеціальне розслідування такого випадку здійснюється в установленому порядку з використанням матеріалів раніше проведеного розслідування.

42. Спеціальне розслідування нещасного випадку (крім випадків, передбачених пунктом 43 цього Порядку) проводиться комісією із спеціального розслідування нещасного випадку (далі - спеціальна комісія), що призначається наказом керівника територіального органу Держнаглядохоронпраці за місцезнаходженням підприємства або за місцем настання нещасного випадку, якщо він стався з особою, яка забезпечує себе роботою самостійно, чи внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, за погодженням з органами, представники яких входять до її складу.

До складу спеціальної комісії включаються:

посадова особа територіального органу Держнаглядохоронпраці (голова комісії);

представник робочого органу виконавчої дирекції Фонду за місцезнаходженням підприємства або за місцем настання нещасного випадку, якщо він стався з особою, яка забезпечує себе роботою самостійно, чи внаслідок дорожньо-транспортної пригоди;

представник органу, до сфери управління якого належить підприємство, а у разі його відсутності - місцевої держадміністрації, якщо нещасний випадок стався з особою, яка забезпечує себе роботою самостійно, чи внаслідок дорожньо-транспортної пригоди;

керівник (спеціаліст) служби охорони праці підприємства або інший представник роботодавця;

представник первинної організації профспілки підприємства, членом якої є потерпілий, або уповноважена найманими працівниками особа з питань охорони праці, якщо потерпілий не є членом профспілки;

представник профспілкового органу вищого рівня;

представник установи державної санітарно-епідеміологічної служби, яка обслуговує підприємство, або такої установи за місцем настання нещасного випадку, якщо він стався з особою, яка забезпечує себе роботою самостійно, - у разі розслідування випадку гострого професійного захворювання (отруєння);

представник інспекції державного технічного нагляду Мінагрополітики - якщо нещасний випадок стався під час експлуатації зареєстрованих в інспекції сільськогосподарських машин (трактори, самохідні шасі, самохідні сільськогосподарські, дорожньо-будівельні і меліоративні машини, тракторні причепи, обладнання тваринницьких ферм, посівні та збиральні машини).

Залежно від кількості загиблих, характеру і можливих наслідків аварії до складу спеціальної комісії можуть бути включені спеціалісти органу з питань захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, представники органів охорони здоров'я та інших органів.

Потерпілий або особа, яка представляє його інтереси, не включається до складу спеціальної комісії, але має право брати участь у засіданнях комісії, висловлювати свої пропозиції, додавати до матеріалів розслідування документи, що стосуються нещасного випадку, викладати особисту думку щодо обставин і причин нещасного випадку та одержувати від голови комісії інформацію про хід проведення розслідування.

Роботодавець (якщо постраждав роботодавець - орган, до сфери управління якого належить підприємство, а у разі його відсутності - місцева держадміністрація або виконавчий орган місцевого самоврядування) зобов'язаний забезпечити належні умови і сприяти роботі спеціальної комісії.

Члени спеціальної комісії мають право одержувати письмові та усні пояснення від роботодавця, посадових осіб, працівників підприємства, а також проводити опитування потерпілих та інших осіб - свідків нещасного випадку.

43. Спеціальне розслідування групового нещасного випадку, під час якого загинуло 5 і більше осіб або травмовано 10 і більше осіб, проводиться спеціальною комісією, яка призначається наказом Держнаглядохоронпраці. До складу цієї комісії включаються керівники Держнаглядохоронпраці, органу, до сфери управління якого належить підприємство, місцевого органу виконавчої влади, виконавчої дирекції Фонду, галузевого або територіального об'єднання профспілок, роботодавця, представники первинних організацій профспілок, членами яких є потерпілі, або уповноважені найманими працівниками особи з питань охорони праці, якщо потерпілі не є членами профспілок, відповідного органу з питань захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій (у разі необхідності), органів охорони здоров'я та інших органів.

Спеціальне розслідування групового нещасного випадку, під час якого загинуло від 2 до 4 осіб, проводиться спеціальною комісією, яка призначається наказом Держнаглядохоронпраці або за його дорученням наказом територіального органу Держнаглядохоронпраці і до складу якої входять представники органів, зазначених в абзацах третьому - десятому пункту 42 цього Порядку, за погодженням з цими органами. Залежно від кількості загиблих, характеру і можливих наслідків аварії, причетності кількох підприємств склад спеціальної комісії може бути доповнено представниками інших підприємств, установ і організацій.

У разі коли Кабінетом Міністрів України прийнято спеціальне рішення щодо утворення комісії з розслідування групового нещасного випадку (аварії, що призвела до нещасних випадків), головою спеціальної комісії призначається посадова особа Держнаглядохоронпраці, яка входить до складу комісії, утвореної Кабінетом Міністрів України.

Спеціальне розслідування нещасних випадків, що сталися на ядерних установках, підконтрольних Держатомрегулювання, проводиться комісією, яка призначається Держатомрегулювання.

Спеціальне розслідування нещасних випадків, що сталися з працівниками або особами, які забезпечують себе роботою самостійно, і спричинили тяжкі наслідки, у тому числі нещасних випадків з можливою інвалідністю потерпілого, проводиться за рішенням територіального органу Держнаглядохоронпраці залежно від характеру і ступеня тяжкості травми спеціальною комісією, до складу якої входять представники органів, зазначених в абзацах 3-10 пункту 42 цього Порядку. Про рішення щодо проведення (відмови у проведенні) спеціального розслідування такого нещасного випадку територіальний орган Держнаглядохоронпраці протягом доби повідомляє роботодавця та відповідний робочий орган виконавчої дирекції Фонду з використанням засобів зв'язку в установленому Держнаглядохоронпраці порядку.

Якщо територіальним органом Держнаглядохоронпраці не прийнято рішення про проведення спеціального розслідування такого нещасного випадку, розслідування проводиться роботодавцем або відповідним робочим органом виконавчої дирекції Фонду згідно з пунктами 3-36 цього Порядку.

44. Спеціальне розслідування нещасних випадків, що сталися під час катастроф, аварій та подій на транспорті, проводиться з обов'язковим використанням матеріалів з їх розслідування, складених відповідними органами в установленому порядку.

Відомості про обставини і причини катастроф, аварій та подій на транспорті, що призвели до цих нещасних випадків, а також про осіб, які допустили порушення вимог законодавства, незалежно від порушення кримінальної справи передаються органами, які в установленому порядку розслідують їх обставини і причини, у десятиденний строк після закінчення розслідування голові спеціальної комісії.

У разі коли нещасний випадок стався за кордоном і представник Держнаглядохоронпраці, відповідного робочого органу виконавчої дирекції Фонду, профспілки, членом якої є потерпілий, не можуть прибути на місце події, проведення розслідування може бути доручено цими органами представникові роботодавця.

45. Спеціальне розслідування нещасного випадку проводиться протягом 10 робочих днів. У разі необхідності строк спеціального розслідування може бути продовжений органом, який призначив спеціальну комісію.

46. Спеціальна комісія зобов'язана:

обстежити місце, де стався нещасний випадок, одержати письмові чи усні пояснення від роботодавця і його представників, посадових осіб, працівників підприємства, потерпілого, якщо це можливо, опитати інших осіб - свідків нещасного випадку та осіб, причетних до нього;

визначити відповідність умов праці та її безпеки вимогам законодавства про охорону праці;

з'ясувати обставини і причини нещасного випадку;

визначити, чи пов'язаний цей випадок з виробництвом;

установити осіб, які допустили порушення вимог законодавства про охорону праці, а також розробити заходи щодо запобігання подібним нещасним випадкам;

зустрітися з потерпілими або членами їх сімей чи особами, які представляють їх інтереси, з метою розгляду питань щодо розв'язання соціальних проблем, які виникли внаслідок нещасного випадку, внесення пропозицій щодо їх розв'язання відповідним органам, а також дати потерпілим (членам їх сімей, особам, які представляють інтереси потерпілих) роз'яснення щодо їх прав у зв'язку з настанням нещасного випадку.

47. У разі потреби у проведенні лабораторних досліджень, випробувань, технічних розрахунків, експертизи для встановлення причини нещасного випадку і розроблення заходів щодо запобігання подібним випадкам роботодавець зобов'язаний за рішенням спеціальної комісії утворити експертну комісію із залученням до її роботи за рахунок коштів підприємства експертів - спеціалістів науково-дослідних, проектно-конструкторських, експертних та інших організацій, органів виконавчої влади та державного нагляду за охороною праці.

Після ознайомлення з необхідними матеріалами, обстеження місця події та проведення лабораторних досліджень, випробувань, технічних розрахунків, експертизи експертна комісія складає висновок, у якому стисло викладаються обставини, визначаються причини нещасного випадку, гострого професійного захворювання (отруєння), зазначаються допущені порушення вимог нормативно-правових актів з охорони праці, а також заходи щодо запобігання подібним нещасним випадкам.

48. Медичні заклади, заклади судово-медичної експертизи, органи прокуратури і внутрішніх справ та інші органи зобов'язані безоплатно надавати на запит голови спеціальної комісії відповідні матеріали та висновки, що стосуються нещасного випадку, у визначені цим Порядком строки розслідування, а у випадках, коли необхідні висновки судово-гістологічної та судово-токсикологічної експертизи, - після проведення відповідних досліджень.

49. Під час спеціального розслідування роботодавець зобов'язаний:

зробити у разі необхідності фотознімки місця, де стався нещасний випадок, пошкоджених об'єктів, машин, механізмів, устатковання, інструменту, а також надати спеціальній комісії технічну документацію та інші необхідні матеріали;

створити належні умови для роботи спеціальної комісії, забезпечити її для цілей розслідування транспортними засобами, засобами зв'язку, службовими приміщеннями;

організувати у разі розслідування випадків гострого професійного захворювання (отруєння) медичне обстеження працівників відповідної дільниці підприємства;

забезпечити проведення необхідних лабораторних досліджень, випробувань, технічних розрахунків, експертизи тощо;

організувати друкування, тиражування і оформлення в необхідній кількості матеріалів спеціального розслідування, передбачених пунктом 54 цього Порядку.

50. Роботодавець, працівником якого є потерпілий, компенсує витрати, пов'язані з діяльністю спеціальної комісії та залучених до її роботи спеціалістів. Відшкодування витрат на відрядження працівників, які є членами спеціальної комісії або залучені до її роботи, роботодавець здійснює в розмірах, передбачених нормами відшкодування витрат на відрядження за рахунок валових витрат, шляхом переказу відповідної суми на реєстраційні рахунки, відкриті в органах Державного казначейства бюджетним установам, та поточні рахунки, відкриті у банківських установах на території України суб'єктами господарювання.

51. За результатами спеціального розслідування складаються акт форми Н-5, акт форми Н-1 стосовно кожного потерпілого, нещасний випадок з яким визнано таким, що пов'язаний з виробництвом, або форми НПВ в іншому випадку, карта форми П-5 стосовно кожного потерпілого у разі настання гострого професійного захворювання (отруєння), пов'язаного з виробництвом, а також оформляються інші матеріали спеціального розслідування, передбачені пунктами 54 і 55 цього Порядку.

Кількість примірників акта форми Н-5, акта форми Н-1 (або форми НПВ), карти форми П-5 визначається залежно від кількості потерпілих та органів, яким зазначені документи надсилаються відповідно до пунктів 56 і 57 цього Порядку.

В акті спеціального розслідування нещасного випадку, який стався внаслідок аварії, зазначається її категорія.

Примірники актів форми Н-5, форми Н-1 (або форми НПВ) підписуються головою і всіма членами спеціальної комісії протягом п'яти днів після оформлення матеріалів спеціального розслідування. У разі незгоди із змістом акта форми Н-5, форми Н-1 (або форми НПВ) член комісії письмово викладає окрему думку, яка додається до акта і є його невід'ємною частиною, про що зазначається в акті форми Н-5.

52. У разі коли комісія із спеціального розслідування випадку зникнення працівника під час виконання ним трудових обов'язків з урахуванням конкретних обставин дійде висновку, що зникнення працівника зумовлено настанням нещасного випадку, пов'язаного з виробництвом, акт форми Н-5 з таким висновком комісії видається сім'ї цього працівника або особі, яка представляє його інтереси, для звернення до суду із заявою про оголошення працівника померлим.

Після оголошення судом працівника померлим орган Держнаглядохоронпраці, який призначив комісію із спеціального розслідування цього випадку, відповідно до акта форми Н-5 визнає цей випадок пов'язаним з виробництвом, складає акт форми Н-1, а роботодавець бере цей випадок на облік в установленому порядку.

53. Керівник органу Держнаглядохоронпраці або Держатомрегулювання, який призначив спеціальну комісію, повинен розглянути і затвердити примірники актів форми Н-5 та форми Н-1 (або форми НПВ) протягом доби після надходження матеріалів спеціального розслідування.

На вимогу потерпілого або особи, яка представляє його інтереси, голова спеціальної комісії зобов'язаний ознайомити їх з документами, що містяться в матеріалах спеціального розслідування.

54. До матеріалів спеціального розслідування належать:

копія рішення Кабінету Міністрів України про створення комісії з розслідування групового нещасного випадку (аварії з потерпілими), якщо воно приймалось;

копія наказу органу Держнаглядохоронпраці або Держатомрегулювання про призначення спеціальної комісії;

примірник акта форми Н-5;

примірник акта форми Н-1 (або форми НПВ) стосовно кожного потерпілого, примірник карти форми П-5 стосовно кожного потерпілого у разі виявлення гострого професійного захворювання (отруєння), пов'язаного з виробництвом;

протокол огляду місця, де стався нещасний випадок, згідно з додатком 10;

ескіз місця, де стався нещасний випадок, згідно з додатком 11, необхідні плани, схеми, фотознімки такого місця, пошкоджених об'єктів, машин, механізмів, устатковання, інструменту тощо;

висновок експертної комісії, якщо вона утворювалася, та висновок експертизи (науково-технічної, медичної тощо), якщо вона проводилася;

медичний висновок про причини смерті або характер і ступінь тяжкості травми потерпілого, а також про стан алкогольного, токсичного чи наркотичного сп'яніння;

висновок лікувально-профілактичного закладу про розслідування випадків виявлення гострих професійних захворювань (отруєнь), результати санітарно-гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу, проведених установами, організаціями, лабораторіями, яким надано право проводити такі дослідження (у разі їх проведення);

протоколи рішень спеціальної комісії про розподіл функцій між членами цієї комісії та про призначення експертної комісії;

протоколи опитування та пояснювальні записки потерпілих, свідків та інших осіб, причетних до нещасного випадку, згідно з додатком 12;

копії документів про проходження потерпілим навчання та інструктажів з охорони праці;

витяги із законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці, вимоги яких були порушені;

копії приписів, протоколів про адміністративні правопорушення, що стосуються нещасного випадку, виданих роботодавцеві посадовими особами органів державного нагляду за охороною праці до настання нещасного випадку і під час його розслідування;

довідка про матеріальну шкоду, заподіяну внаслідок настання нещасного випадку, та надання потерпілому чи членам його сім'ї матеріальної допомоги.

55. Спеціальне розслідування випадку смерті працівника на підприємстві проводиться з урахуванням вимог пунктів 15 і 17 цього Порядку.

Матеріали спеціального розслідування випадку смерті працівника на підприємстві повинні містити:

копію наказу органу Держнаглядохоронпраці або Держатомрегулювання про призначення комісії із спеціального розслідування цього випадку;

примірник акта форми Н-5;

примірник акта форми Н-1 (або форми НПВ) стосовно потерпілого, примірник карти форми П-5 стосовно потерпілого у разі настання гострого професійного захворювання (отруєння), пов'язаного з виробництвом;

протокол огляду місця, де стався такий випадок, за встановленою формою;

медичний висновок про причини смерті, а також про стан алкогольного, токсичного чи наркотичного сп'яніння;

інші документи залежно від обставин і причин цього випадку.

56. Роботодавець у п'ятиденний строк після затвердження акта форми Н-5 зобов'язаний:

видати наказ про виконання запропонованих спеціальною комісією заходів та запобігання виникненню подібних випадків, який обов'язково додається до матеріалів спеціального розслідування, а також притягнути згідно із законодавством до відповідальності працівників, які допустили порушення вимог законодавства про охорону праці, посадових (робочих) інструкцій. Про виконання запропонованих заходів роботодавець повідомляє у письмовій формі органи, які брали участь у розслідуванні, у зазначені в акті форми Н-5 строки;

надіслати за рахунок підприємства копії матеріалів, зазначених у пунктах 54 і 55 цього Порядку, органам прокуратури, іншим органам, представники яких брали участь у спеціальному розслідуванні, Держнаглядохоронпраці, Національному науково-дослідному інституту охорони праці, виконавчій дирекції Фонду, а у разі розслідування випадків виявлення гострого професійного захворювання (отруєння) - також установі державної санітарно-епідеміологічної служби, яка обслуговує підприємство, працівником якого є потерпілий.

Примірник затвердженого акта форми Н-5 разом з примірником затвердженого акта форми Н-1 (або форми НПВ), примірником карти форми П-5 - у разі гострого професійного захворювання (отруєння) надсилається:

потерпілому, членам його сім'ї або особі, яка представляє його інтереси;

робочому органу виконавчої дирекції Фонду за місцезнаходженням підприємства;

територіальному органу Держнаглядохоронпраці за місцезнаходженням підприємства.

Примірник матеріалів спеціального розслідування залишається на підприємстві та зберігається відповідно до пункту 24 цього Порядку.

57. У разі спеціального розслідування нещасного випадку, що стався з особою, яка забезпечує себе роботою самостійно, примірник затвердженого акта форми Н-5 разом з примірником затвердженого акта форми Н-1 або форми НПВ, примірник карти форми П-5 - у разі виявлення гострого професійного захворювання (отруєння) у п'ятиденний строк з моменту затвердження акта форми Н-5 надсилаються:

потерпілому, членам його сім'ї або особі, яка представляє його інтереси;

робочому органу виконавчої дирекції Фонду, в якому зареєстровано особу, яка забезпечує себе роботою самостійно, разом з примірником інших матеріалів спеціального розслідування.

Копії матеріалів спеціального розслідування надсилаються органам прокуратури, іншим органам, представники яких брали участь у спеціальному розслідуванні.

У разі виявлення гострого професійного захворювання (отруєння) копія акта форми Н-1 надсилається разом з примірником карти форми П-5 також до установи державної санітарно-епідеміологічної служби за місцем настання нещасного випадку, яка веде облік випадків гострих професійних захворювань (отруєнь).

58. У разі надходження скарги або незгоди з висновками спеціальної комісії щодо обставин та причин нещасного випадку керівник Держнаглядохоронпраці або його територіального органу з метою забезпечення об'єктивності спеціального розслідування має право призначити повторне (додаткове) спеціальне розслідування такого випадку спеціальною комісією в іншому складі і за результатами її роботи скасувати висновки попередньої спеціальної комісії, вжити заходів до активізації роботи щодо запобігання виникненню подібних випадків, притягнення до відповідальності посадових осіб підприємства та органів Держнаглядохоронпраці, які порушили вимоги законодавства про охорону праці.

59. У разі незгоди роботодавця, потерпілого або члена його сім'ї чи особи, яка представляє його інтереси, із змістом затвердженого акта форми Н-5, форми Н-1 (або форми НПВ) рішення спеціальної комісії може бути оскаржено у судовому порядку.

60. Орган, до сфери управління якого належить підприємство, а у разі його відсутності - місцева держадміністрація після одержання матеріалів спеціального розслідування повинні розглянути обставини і причини нещасного випадку і за результатами розгляду розробити заходи щодо запобігання подібним випадкам.

61. За зверненням Держнаглядохоронпраці та його територіальних органів органи прокуратури надають їм інформацію про рішення, прийняте за розглядом матеріалів спеціального розслідування.

62. У разі виявлення під час проведення спеціального розслідування ознак злочину керівники Держнаглядохоронпраці та його територіальних органів зобов'язані передавати в установленому порядку матеріали органам прокуратури для притягнення винних осіб до відповідальності.

Звітність та інформація
про нещасні випадки, аналіз їх причин

63. Роботодавець на підставі актів форми Н-1 та форми НПВ подає відповідним організаціям державну статистичну звітність про потерпілих за формою, затвердженою Держкомстатом, та несе відповідальність за її достовірність.

64. Роботодавець зобов'язаний проводити аналіз причин нещасних випадків за підсумками кварталу, півріччя і року та розробляти і виконувати заходи щодо запобігання подібним випадкам.

65. Органи, до сфери управління яких належать підприємства, місцеві держадміністрації зобов'язані на підставі актів форми Н-1 проводити аналіз обставин і причин нещасних випадків за підсумками кожного півріччя і року в цілому, доводити його результати до відома підприємств, що належать до сфери їх управління, а також розробляти і виконувати заходи щодо запобігання подібним випадкам.

66. Органи державного управління охороною праці, органи державного нагляду за охороною праці, виконавча дирекція Фонду та її робочі органи, профспілки перевіряють в межах своєї компетенції ефективність роботи з профілактики нещасних випадків.

67. Підприємства та органи, до сфери управління яких вони належать, а також робочі органи виконавчої дирекції Фонду ведуть облік усіх нещасних випадків.

Держнаглядохоронпраці, інші центральні органи виконавчої влади, місцеві держадміністрації ведуть оперативний облік нещасних випадків, які підлягають спеціальному розслідуванню.

Органи державної пожежної охорони ведуть облік осіб, які постраждали під час пожеж, а установи державної санітарно-епідеміологічної служби та робочі органи виконавчої дирекції Фонду - облік осіб, які постраждали від гострих професійних захворювань (отруєнь).

Збирання статистичних даних та розроблення форм державної статистичної звітності про осіб, які постраждали від нещасних випадків на підприємствах, здійснюють органи державної статистики.

Розслідування та облік випадків
хронічних професійних захворювань і отруєнь

68. Усі виявлені випадки хронічних професійних захворювань і отруєнь (далі - професійні захворювання) підлягають розслідуванню.

Професійний характер захворювання визначається експертною комісією у складі спеціалістів спеціалізованого лікувально-профілактичного закладу згідно з переліком, що затверджується МОЗ.

У разі необхідності до роботи експертної комісії залучаються спеціалісти (представники) підприємства, робочого органу виконавчої дирекції Фонду за місцезнаходженням підприємства, первинної організації профспілки, членом якої є потерпілий, або уповноважена найманими працівниками особа з питань охорони праці, якщо хворий не є членом профспілки.

69. Віднесення захворювання до професійного проводиться відповідно до процедури встановлення зв'язку захворювання з умовами праці згідно з додатком 13.

70. Зв'язок професійного захворювання з умовами праці працівника визначається на підставі клінічних даних і санітарно-гігієнічної характеристики умов праці, що складається установою державної санітарно-епідеміологічної служби, яка обслуговує підприємство, де працює хворий, за участю спеціалістів (представників) підприємства, первинної організації профспілки, членом якої є хворий, або уповноваженої найманими працівниками особи з питань охорони праці, якщо хворий не є членом профспілки, та робочого органу виконавчої дирекції Фонду за місцезнаходженням підприємства. Санітарно-гігієнічна характеристика видається на запит керівника лікувально-профілактичного закладу, що обслуговує підприємство, або спеціаліста з професійної патології міста (області, Автономної Республіки Крим), завідуючого відділенням професійної патології міської (обласної, Автономної Республіки Крим) лікарні.

Порядок складення та вимоги до санітарно-гігієнічної характеристики умов праці затверджується МОЗ.

71. У разі підозри на професійне захворювання лікувально-профілактичний заклад направляє працівника з відповідними документами, перелік яких визначено процедурою встановлення зв'язку захворювання з умовами праці згідно з додатком 13, на консультацію до головного спеціаліста з професійної патології міста, області, Автономної Республіки Крим.

72. Для встановлення діагнозу і зв'язку захворювання з впливом шкідливих виробничих факторів і трудового процесу головний спеціаліст з професійної патології міста, області, Автономної Республіки Крим (штатний або позаштатний) направляє хворого до спеціалізованого лікувально-профілактичного закладу.

До такого закладу направляється для встановлення діагнозу також хворий, який проходив обстеження в іншому науково-дослідному інституті медичного профілю.

Спеціалізовані лікувально-профілактичні заклади проводять амбулаторне та стаціонарне обстеження працівників за відповідним направленням. Відповідальність за встановлення діагнозу щодо хронічних професійних захворювань, перелік яких визначено Кабінетом Міністрів України, покладається на керівників цих закладів.

73. Перелік спеціалізованих лікувально-профілактичних закладів, які мають право встановлювати діагноз щодо професійних захворювань, через кожні п'ять років переглядається та затверджується МОЗ.

74. У спірних випадках для остаточного вирішення питання про наявність професійного захворювання особа направляється до Інституту медицини праці Академії медичних наук (м. Київ). У разі незгоди хворого або роботодавця з рішенням Інституту щодо встановлення діагнозу і зв'язку захворювання із впливом шкідливих виробничих факторів і трудового процесу воно може бути оскаржено в судовому порядку.

Повідомлення про професійні захворювання та
розслідування причин виникнення професійного
захворювання

75. Спеціалізованими лікувально-профілактичними закладами стосовно кожного хворого складається повідомлення за формою П-3 згідно з додатком 14. Протягом трьох діб після встановлення діагнозу це повідомлення надсилається роботодавцю та керівнику підприємства, шкідливі виробничі фактори на якому призвели до виникнення професійного захворювання, установі державної санітарно-епідеміологічної служби, яка обслуговує це підприємство, робочому органу виконавчої дирекції Фонду за місцезнаходженням підприємства.

У разі реорганізації підприємства, шкідливі виробничі фактори на якому призвели до настання професійного захворювання, зазначене повідомлення надсилається правонаступнику.

76. Роботодавець організовує розслідування причин виникнення професійного захворювання та наказом призначає комісію з розслідування причин виникнення професійного захворювання (далі - комісія з розслідування), до складу якої входять представник установи державної санітарно-епідеміологічної служби, яка обслуговує підприємство (голова комісії), представники лікувально-профілактичного закладу, що обслуговує підприємство, підприємства, працівником якого є потерпілий, первинної організації профспілки, членом якої є потерпілий, або уповноважена найманими працівниками особа з питань охорони праці, якщо потерпілий не є членом профспілки, робочого органу виконавчої дирекції Фонду за місцезнаходженням підприємства. До розслідування в разі потреби можуть залучатися представники інших органів.

Розслідування випадку професійного захворювання проводиться протягом десяти робочих днів після надходження повідомлення за формою П-3.

У розслідуванні причин професійного захворювання інфекційної та паразитарної етіології обов'язково беруть участь фахівці з епідеміології та паразитології установи державної санітарно-епідеміологічної служби, яка обслуговує підприємство.

У разі потреби роботодавець продовжує за поданням голови комісії з розслідування строк розслідування, але не більше ніж на один місяць. Копія наказу надсилається всім членам комісії.

Розслідування причин двох та більше професійних захворювань, на які страждає одна особа, проводиться у міру встановлення професійного характеру цих захворювань за наявності повідомлення. В акті розслідування зазначається, чи раніше у цієї особи було виявлено професійне захворювання, діагноз, рік його виявлення.

77. Роботодавець зобов'язаний подати комісії з розслідування дані санітарно-гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу, важкості та напруженості праці на робочому місці, нормативні документи (ДСТУ, ГОСТ тощо), технологічні регламенти виробництва, відомості про професійні обов'язки працівника, забезпечити комісію приміщенням, транспортними засобами і засобами зв'язку, організувати друкування, розмноження і оформлення в необхідній кількості матеріалів розслідування.

У разі відсутності даних санітарно-гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу, важкості та напруженості праці на робочому місці, шкідливі виробничі фактори на якому призвели до настання професійного захворювання, роботодавець за власні кошти негайно організовує дослідження умов праці. Якщо робоче місце потерпілого не збереглося, використовуються результати дослідження факторів виробничого середовища і трудового процесу та санітарно-гігієнічна характеристика аналогічного робочого місця.

78. Комісія з розслідування зобов'язана:

розробити програму розслідування причин виникнення професійного захворювання;

розподілити функції між членами комісії;

розглянути питання про необхідність залучення до її роботи експертів;

провести розслідування обставин та причин виникнення професійного захворювання;

скласти акт розслідування хронічного професійного захворювання за формою П-4 (далі - акт форми П-4) згідно з додатком 15, у якому відобразити заходи щодо запобігання розвиткові професійного захворювання та забезпечення нормалізації умов праці, а також установити осіб, які не виконали відповідні вимоги законодавства про охорону праці і про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення.

У разі коли роботодавець або інші члени комісії відмовляються підписати акт форми П-4, складається відповідний акт, який є невід'ємною частиною акта форми П-4.

Акт форми П-4 затверджує головний державний санітарний лікар області (міста, району), на водному, повітряному, залізничному транспорті, Міноборони, МВС, СБУ, Адміністрації Держприкордонслужби, Державного департаменту з питань виконання покарань, Державного лікувально-оздоровчого управління, якому підпорядкована установа державної санітарно-епідеміологічної служби, яка обслуговує підприємство.

79. Комісія з розслідування проводить гігієнічну оцінку умов праці працівника за матеріалами раніше проведених атестацій робочих місць, результатів обстежень і досліджень, проведених відповідними установами державної санітарно-епідеміологічної служби або санітарними лабораторіями, атестованими в установленому порядку МОЗ, вивчає приписи органів державного нагляду за охороною праці, подання посадових осіб робочих органів виконавчої дирекції Фонду, інструкції з охорони праці працівника, акти проходження планових періодичних медичних оглядів, накази та розпорядження адміністрації підприємства про порушення працівником вимог правил та інструкцій з охорони праці, строків проходження періодичних медичних оглядів, картки обліку індивідуальних доз опромінення на робочих місцях джерелами радіаційного випромінювання, одержує письмові пояснення посадових осіб, інших працівників з питань, пов'язаних з розслідуванням причин професійного захворювання.

80. Акт форми П-4 складається комісією з розслідування у шести примірниках протягом трьох діб після закінчення розслідування та надсилається роботодавцем потерпілому, лікувально-профілактичному закладу, що обслуговує це підприємство, робочому органу виконавчої дирекції Фонду та первинній організації профспілки, членом якої є потерпілий або уповноваженій найманими працівниками особі з питань охорони праці, якщо потерпілий не є членом профспілки. Примірник акта надсилається установі державної санітарно-епідеміологічної служби, яка обслуговує підприємство, для аналізу і контролю за виконанням заходів.

Примірник акта форми П-4 залишається на підприємстві та зберігається відповідно до вимог пункту 24 цього Порядку.

81. Роботодавець зобов'язаний у п'ятиденний строк після закінчення розслідування причин професійного захворювання розглянути його матеріали та видати наказ про заходи щодо запобігання професійним захворюванням, а також про притягнення до відповідальності осіб, з вини яких допущено порушення санітарних норм і правил, що призвели до виникнення професійного захворювання.

Про виконання запропонованих комісією з розслідування заходів щодо запобігання професійним захворюванням роботодавець письмово інформує установу державної санітарно-епідеміологічної служби, яка обслуговує підприємство, протягом зазначеного в акті форми П-4 строку.

У разі втрати працівником працездатності внаслідок професійного захворювання лікувально-профілактичний заклад, що обслуговує підприємство, працівником якого є потерпілий, направляє потерпілого на медико-соціальну експертну комісію для встановлення ступеня втрати ним професійної працездатності.

82. Контроль за своєчасністю і об'єктивністю розслідування причин професійних захворювань, документальним оформленням, виконанням заходів щодо усунення причин здійснюють установи державної санітарно-епідеміологічної служби, робочі органи виконавчої дирекції Фонду, профспілки та уповноважені найманими працівниками особи з питань охорони праці відповідно до їх компетенції.

Розслідування причин виникнення професійних
захворювань у працівників, направлених на роботу
за межі підприємства

83. Розслідування причин виникнення професійних захворювань у працівників, направлених на роботу за межі підприємства, проводиться комісією з розслідування під головуванням представника установи державної санітарно-епідеміологічної служби, яка обслуговує підприємство, шкідливі виробничі фактори на якому призвели до виникнення професійного захворювання.

84. Підприємство, де виявлено професійне захворювання, повинне повідомити про це підприємство, працівником якого є потерпілий, та робочий орган виконавчої дирекції Фонду.

У роботі комісії з розслідування такого випадку обов'язково бере участь представник підприємства, працівником якого є потерпілий, робочого органу Фонду за місцезнаходженням цього підприємства та профспілки, членом якої є потерпілий, або уповноважена найманими працівниками особа з питань охорони праці, якщо потерпілий не є членом профспілки.

85. Реєстрація та облік професійних захворювань у працівників, які направлені на роботу за межі підприємства, здійснюється підприємством, працівником якого є потерпілий, робочим органом виконавчої дирекції Фонду за місцезнаходженням цього підприємства та установою державної санітарно-епідеміологічної служби, яка обслуговує підприємство.

Розслідування причин професійних захворювань у
непрацюючих пенсіонерів, а також у працівників, які
змінили місце роботи та проживання

86. Встановлення професійного захворювання у осіб, які працювали за межами України на підприємствах колишнього СРСР, проводиться згідно з пунктами 71-75 цього Порядку на підставі нотаріально завіреної копії трудової книжки.

У разі виявлення професійного захворювання у непрацюючих пенсіонерів, які працювали на території України, розслідування проводиться згідно з пунктами 75-81 цього Порядку на підприємстві, причетному до настання професійного захворювання.

87. Підтверджені випадки професійних захворювань у працівників, які змінили місце роботи, або у непрацюючих пенсіонерів підлягають реєстрації та обліку на останньому підприємстві, де були умови для виникнення професійного захворювання (незалежно від стажу роботи на ньому), у робочому органі виконавчої дирекції Фонду за місцезнаходженням цього підприємства та в установі державної санітарно-епідеміологічної служби, яка обслуговує підприємство.

Реєстрація та облік
професійних захворювань

88. Реєстрація та облік професійних захворювань ведеться в журналі згідно з додатком 16:

на підприємстві, у робочих органах виконавчої дирекції Фонду та в установах державної санітарно-епідеміологічної служби, на підставі повідомлень про професійні захворювання та актів форми П-4;

у лікувально-профілактичних закладах на підставі медичної картки амбулаторного хворого, виписки з історії хвороби, діагнозу, встановленого під час обстеження в стаціонарі, а також повідомлення про професійне захворювання.

До цього журналу також вносяться дані щодо працездатності кожного працівника, в якого виявлено професійне захворювання.

У разі виявлення кількох професійних захворювань потерпілий реєструється в журналі один раз із зазначенням усіх діагнозів.

Професійні захворювання, виявлені в осіб, які приїхали на постійне проживання в Україну з інших країн, реєструються лікувально-профілактичними закладами, установами державної санітарно-епідеміологічної служби та робочими органами виконавчої дирекції Фонду за місцем проживання потерпілого в Україні, а розслідування причин цих професійних захворювань проводиться в порядку, передбаченому міжнародними договорами України.

89. Установи державної санітарно-епідеміологічної служби на підставі актів форми П-4 складають карти форми П-5, які зберігаються протягом 45 років в цих установах та МОЗ.

90. Порядок збирання та передачі інформації для автоматизованої системи обліку і аналізу професійних захворювань визначається МОЗ.

91. Карти форми П-5 щороку до 1 лютого і 1 серпня надсилаються МОЗ.

92. Форми державної статистичної звітності щодо професійних захворювань затверджуються МОЗ.

Розслідування та облік аварій

93. Розслідування проводиться у тому разі, коли сталася:

1) аварія першої категорії, внаслідок якої:

загинуло 5 чи травмовано 10 і більше осіб;

спричинено викид отруйних, радіоактивних та небезпечних речовин за межі санітарно-захисної зони підприємства;

збільшилася концентрація забруднюючих речовин у навколишньому природному середовищі більш як у 10 разів;

зруйновано будівлі, споруди чи основні конструкції об'єкта, що створило загрозу для життя і здоров'я працівників підприємства чи населення;

2) аварії другої категорії, внаслідок якої:

загинуло до 5 чи травмовано від 4 до 10 осіб;

зруйновано будівлі, споруди чи основні конструкції об'єкта, що створило загрозу для життя і здоров'я працівників цеху, дільниці підприємства з чисельністю працюючих 100 чоловік і більше.

Випадки порушення технологічних процесів, роботи устатковання, тимчасової зупинки виробництва внаслідок спрацювання автоматичних захисних блокувань та інші локальні порушення у роботі цехів, дільниць і окремих об'єктів, падіння опор та обрив проводів ліній електропередачі тощо не належать до аварій першої чи другої категорії і розслідуються відповідно до законодавства.

З метою врахування специфіки галузей, визначення переліку аварій першої чи другої категорії центральними органами виконавчої влади у разі потреби затверджуються власні документи про розслідування аварій за погодженням з Держнаглядохоронпраці.

94. Особа - свідок аварії повинна негайно повідомити про аварію безпосереднього керівника робіт або іншу посадову особу підприємства, які зобов'язані поінформувати роботодавця.

95. Роботодавець або особа, яка керує виробництвом під час зміни, зобов'язані діяти згідно з планом ліквідації аварії, вжити першочергових заходів для рятування потерпілих і подання їм медичної допомоги, запобігання подальшому розвитку аварії, встановлення меж небезпечної зони та обмеження доступу до неї людей.

96. Роботодавець зобов'язаний негайно повідомити про аварію територіальний орган Держнаглядохоронпраці, орган, до сфери управління якого належить підприємство, відповідну місцеву держадміністрацію, штаб цивільної оборони та з надзвичайних ситуацій, прокуратуру за місцем виникнення аварії і відповідний профспілковий орган, а в разі травмування або загибелі працівників також відповідний робочий орган виконавчої дирекції Фонду.

97. Розслідування аварії, що спричинила нещасні випадки, проводиться згідно з пунктами 3-62 цього Порядку.

Якщо з приводу розслідування аварії, що не спричинила нещасні випадки, не прийнято спеціальне рішення Кабінету Міністрів України, розслідування проводиться комісіями, що утворюються:

у разі аварії першої категорії - наказом центрального органу виконавчої влади чи розпорядженням місцевої держадміністрації за погодженням з відповідними органами державного нагляду за охороною праці і МНС;

у разі аварії другої категорії - наказом керівника органу, до сфери управління якого належить підприємство, чи розпорядженням місцевої держадміністрації за погодженням з відповідними органами державного нагляду за охороною праці і МНС.

Головою комісії призначається представник органу, до сфери управління якого належить підприємство, або представник органу державного нагляду за охороною праці чи МНС.

98. У ході розслідування комісія визначає характер аварії, з'ясовує обставини і причини, встановлює факти порушення вимог законодавства про охорону праці, цивільної оборони, правил експлуатації устатковання та технологічних регламентів, визначає якість виконання будівельно-монтажних робіт або окремих вузлів і конструкцій, їх відповідність вимогам технічних і нормативних документів та проекту, встановлює осіб, що несуть відповідальність за виникнення аварії, визначає заходи щодо ліквідації її наслідків та запобігання таким випадкам.

99. Комісія зобов'язана протягом десяти робочих днів розслідувати обставини і причини аварії та скласти акт за формою Н-5 згідно з додатком 2. Шкода, заподіяна аварією, визначається з урахуванням наведених у додатку 17 відомостей про матеріальні втрати.

Залежно від характеру аварії у разі потреби зазначений строк може бути продовжений органом, який утворив комісію, з метою проведення додаткових досліджень або експертизи.

100. За результатами розслідування аварії роботодавець видає наказ, яким на підставі висновків комісії затверджує заходи щодо запобігання подібним аваріям і притягає згідно із законодавством до відповідальності працівників за порушення вимог законодавства про охорону праці.

Роботодавець згідно з вимогами законодавства з питань захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та охорони праці затверджує:

план запобігання надзвичайним ситуаціям, у якому визначаються можливі аварії та інші надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру, прогнозуються наслідки, передбачаються заходи щодо їх ліквідації, строки виконання цих заходів, а також сили і засоби, що залучаються з цією метою;

план ліквідації аварій (надзвичайних ситуацій), у якому визначаються всі можливі аварії та інші надзвичайні ситуації, дії посадових осіб і працівників підприємства у разі їх настання, обов'язки особового складу аварійно-рятувальних служб або працівників інших підприємств, які залучаються до ліквідації надзвичайних ситуацій.

101. Матеріали розслідування аварії складаються з документів, зазначених в пункті 54 цього Порядку, а також доповідної записки про роботу аварійно-рятувальних служб або підрозділів державної пожежної охорони, якщо вони залучалися до ліквідації цієї аварії.

102. Друкування, тиражування і оформлення в необхідній кількості матеріалів розслідування аварії проводить підприємство, де сталася аварія, яке в п'ятиденний строк після закінчення розслідування надсилає їх прокуратурі та органам, представники яких брали участь у розслідуванні.

У разі розслідування аварії, що не спричинила нещасних випадків, примірник акта форми Н-5 зберігається на підприємстві до завершення виконання заходів, визначених комісією, але не менше ніж два роки.

103. Роботодавець зобов'язаний проаналізувати причини аварії та розробити заходи щодо запобігання таким випадкам.

104. У разі коли аварія сталася через проектні недоробки або конструктивні недоліки устатковання, для участі в роботі комісії залучаються представники підприємства-розробника.

Роботодавець зобов'язаний надіслати підприємствам - розробнику і виготовлювачу устатковання обґрунтовані рекламації, а їх копії - органам, до сфери управління яких належать підприємства (у разі відсутності таких органів - місцевій держадміністрації).

105. Облік аварій першої і другої категорій ведуть підприємства і органи державного управління охороною праці та органи державного нагляду за охороною праці з реєстрацією у журналі згідно з додатком 18.

Форми державної статистичної звітності щодо аварій затверджуються Держкомстатом за поданням Держнаглядохоронпраці.

Письмову інформацію про виконання заходів, визначених комісією, роботодавець подає у зазначені в акті форми Н-5 строки організаціям, представники яких брали участь у розслідуванні.

106. Контроль та нагляд за своєчасним і об'єктивним розслідуванням, документальним оформленням та обліком аварій, виконанням заходів щодо усунення їх причин покладається на органи державного управління охороною праці та органи державного нагляду за охороною праці.

Прикінцеві положення

107. Посадові особи, які проводили розслідування нещасних випадків, професійних захворювань та аварій, несуть відповідальність згідно із законодавством за своєчасне і об'єктивне їх розслідування та обґрунтованість прийнятих рішень.

108. Особи, які допустили порушення або не виконують вимоги цього Порядку, несуть відповідальність згідно із законодавством.

Додаток 1
до Порядку

             ________________________________________
             (найменування лікувально-профілактичного
             ________________________________________
                     закладу,
             ________________________________________
                ініціали та прізвище керівника)
             ________________________________________
                 (найменування підприємства,
             ________________________________________
                ініціали та прізвище керівника)

           ЕКСТРЕНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
    про звернення потерпілого з посиланням на нещасний
           випадок на виробництві

1. Прізвище, ім'я та по батькові потерпілого _____________________
__________________________________________________________________

2. Вік ___________________________________________________________
              (роки, місяці)

3. Місце проживання ______________________________________________

4. Найменування і місцезнаходження підприємства, працівником якого
є потерпілий _____________________________________________________

5. Попередній діагноз ____________________________________________

6. Дата: захворювання _____ ____________ 20__ р.

     встановлення діагнозу _____ ____________ 20__ р.

     госпіталізації _____ ____________ 20__ р.

7. Місце госпіталізації __________________________________________
             (найменування лікувально-профілактичного
__________________________________________________________________
               закладу)

8. Шкідливий  виробничий  фактор, який спричинив захворювання
(отруєння) _______________________________________________________
__________________________________________________________________

9. Дата і час передачі первинної інформації ______________________


_________________________   __________ ________________________
  (посада особи, яка      (підпис)  (ініціали та прізвище)
_________________________
 надіслала повідомлення)

_________________________   __________ ________________________
  (посада особи, яка      (підпис)  (ініціали та прізвище)
_________________________
 одержала повідомлення)

Додаток 2
до Порядку

                             Форма Н-5

                     ЗАТВЕРДЖУЮ
             _________________________________________
             (посада роботодавця або керівника органу,
             _________________________________________
                 який призначив комісію)
             ______________ __________________________
              (підпис)   (ініціали та прізвище)

                ____ ______________ 20__ р.

                      М.П.

                АКТ
       (спеціального) розслідування нещасного
       випадку (аварії), що стався (сталася)
     _____ ___________ 20__ р. о ___ год. ____ хв.

на _______________________________________________________________
     (найменування підприємства, код згідно з ЄДРПОУ,
__________________________________________________________________
   найменування органу, до сфери управління якого належить
__________________________________________________________________
             підприємство)

______________________________    _____________________________
  (дата складення акта)        (місце складення акта)

Комісія, призначена наказом від ___ _________ 20__ р. N ___

__________________________________________________________________
      (найменування органу, який утворив комісію)

у складі голови   _____________________  ______________________
          (прізвище, ім'я та по  (посада, місце роботи)
          _____________________
             батькові)

членів комісії:   _____________________  ______________________
          (прізвище, ім'я та по  (посада, місце роботи)
          _____________________  ______________________
             батькові)

за участю:     _____________________  ______________________
          (прізвище, ім'я та по  (посада, місце роботи)
          _____________________  ______________________
             батькові)

провела у період з ____ _________ 20__ р. по ____ ________ 20__ р.
(спеціальне) розслідування нещасного випадку (аварії), що стався
(сталася) ________________________________________________________
           (місце події, кількість потерпілих,
__________________________________________________________________
       у тому числі із смертельним наслідком)

      1. Відомості про потерпілого (потерпілих)
__________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові, рік народження, професія (посада),
__________________________________________________________________
  стаж роботи - загальний, у тому числі на підприємстві, за
__________________________________________________________________
  професією; дата проходження навчання, інструктажу, перевірки
__________________________________________________________________
  знань з охорони праці, первинного та періодичного медичного
__________________________________________________________________
          огляду, професійного добору;
__________________________________________________________________
          наслідки нещасного випадку)
__________________________________________________________________
  (відомості про членів сім'ї, які перебувають на утриманні
__________________________________________________________________
 потерпілого, - прізвище, ім'я та по батькові, рік народження,
__________________________________________________________________
ступінь родинного зв'язку, рід занять - у разі нещасного випадку
__________________________________________________________________
          із смертельним наслідком)

     2. Характеристика об'єкта, дільниці та місця,
     де стався (сталася) нещасний випадок (аварія)
__________________________________________________________________
  (стисла характеристика об'єкта, дільниці та місця, де стався
__________________________________________________________________
(сталася) нещасний випадок (аварія), із зазначенням відомостей про
__________________________________________________________________
  проектний, затверджений та фактичний режим роботи об'єкта
__________________________________________________________________
   (устатковання) до настання нещасного випадку (аварії))
__________________________________________________________________
(стан об'єкта (дільниці), устатковання (конструкцій) і матеріалів
__________________________________________________________________
 перед нещасним випадком (аварією); висновок про їх відповідність
__________________________________________________________________
            нормативним вимогам)
__________________________________________________________________
    (відомості про аналогічні нещасні випадки (аварії)
__________________________________________________________________
             на підприємстві)
__________________________________________________________________
 (опис організації на підприємстві роботи з охорони праці та її
__________________________________________________________________
недоліків (зазначаються тільки у разі групового нещасного випадку
__________________________________________________________________
     та нещасного випадку із смертельним наслідком)

   3. Обставини, за яких стався (сталася) нещасний випадок
               (аварія)
__________________________________________________________________
  (опис подій, що сталися, робіт, що проводилися до нещасного
__________________________________________________________________
  випадку (аварії), їх процесу з початку зміни із зазначенням
__________________________________________________________________
 керівника робіт, його вказівок, дій потерпілого (потерпілих) та
__________________________________________________________________
  інших осіб, причетних до настання нещасного випадку (аварії))
__________________________________________________________________
(послідовний виклад подій із зазначенням небезпечних та шкідливих
__________________________________________________________________
 виробничих факторів, які впливали на потерпілого, перелік машин,
__________________________________________________________________
  інструментів, устатковання, експлуатація яких призвела до
__________________________________________________________________
   нещасного випадку, небезпечних умов і небезпечних дій
__________________________________________________________________
     потерпілого або інших осіб, характеру аварії)
__________________________________________________________________
(перелік заходів, вжитих відповідно до плану ліквідації наслідків
__________________________________________________________________
  нещасного випадку (аварії), надзвичайної ситуації або плану
__________________________________________________________________
         локалізації аварійних ситуацій)

       4. Причини нещасного випадку (аварії)
__________________________________________________________________
 (основні технічні, організаційні та психофізіологічні причини
__________________________________________________________________
  нещасного випадку (аварії), включаючи перевищення гранично
__________________________________________________________________
   допустимих концентрацій (рівнів) небезпечних і шкідливих
__________________________________________________________________
  виробничих факторів, невідповідність засобів колективного,
__________________________________________________________________
    індивідуального та медичного захисту встановленим
__________________________________________________________________
   вимогам та їх недостатність (якщо це вплинуло на подію))
__________________________________________________________________
   (узагальнені результати перевірки стану охорони праці на
__________________________________________________________________
 підприємстві, проведеної органами державного нагляду за охороною
__________________________________________________________________
  праці та іншими органами, - тільки у разі групового нещасного
__________________________________________________________________
   випадку та нещасного випадку із смертельним наслідком)

         5. Заходи щодо усунення причин
       виникнення нещасного випадку (аварії)
__________________________________________________________________
 (заходи щодо усунення безпосередніх причин виникнення нещасного
__________________________________________________________________
       випадку і запобігання подібним випадкам)
__________________________________________________________________
 (заходи щодо ліквідації наслідків аварії - у разі необхідності)

            6. Висновок комісії
__________________________________________________________________
  (нещасний випадок вважається (не вважається) пов'язаним з
__________________________________________________________________
             виробництвом)
__________________________________________________________________
 (складається акт форми Н-1 або форми НПВ, карта форми П-5 - у
__________________________________________________________________
    разі гострого професійного захворювання (отруєння))
__________________________________________________________________
(відомості про осіб, у тому числі потерпілого, працівників іншого
__________________________________________________________________
  підприємства або сторонніх осіб, дії або бездіяльність яких
__________________________________________________________________
 призвели до нещасного випадку (аварії), перелік порушень вимог
__________________________________________________________________
 законодавства про охорону праці, посадових інструкцій тощо (із
__________________________________________________________________
       зазначенням статей, розділів, пунктів))
__________________________________________________________________
 (пропозиції щодо притягнення до відповідальності осіб, дії або
__________________________________________________________________
  бездіяльність яких призвели до нещасного випадку (аварії))
__________________________________________________________________
 (запис про зустріч членів комісії з розслідування з потерпілими
__________________________________________________________________
 або членами їх сімей чи особами, які представляють їх інтереси,
__________________________________________________________________
 з метою розгляду питань щодо розв'язання соціальних проблем, які
__________________________________________________________________
   виникли внаслідок нещасного випадку, пропозиції щодо їх
__________________________________________________________________
розв'язання відповідними органами, роз'яснення потерпілим (членам
__________________________________________________________________
їх сімей, особам, які представляють їх інтереси) прав у зв'язку з
__________________________________________________________________
          настанням нещасного випадку)

        7. Перелік матеріалів, що додаються


Голова комісії _______________ ____________________________
(підпис) (ініціали та прізвище)

Члени комісії _______________ ____________________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
_______________ ____________________________
_______________ ____________________________

Пояснення
для заповнення акта форми Н-5

Пункт 1. У разі групового нещасного випадку зазначаються відомості про кожного потерпілого.

Відомості про членів сім'ї, які перебувають на утриманні потерпілого, можуть бути викладені у формі таблиці.

Пункт 2. Якщо нещасний випадок стався внаслідок аварії, зазначаються категорія аварії, обсяги втрати продукції (у натуральному виразі та в гривнях), розмір матеріальних втрат, спричинених аварією (в гривнях).

Пункт 4. Після викладення кожної причини відзначається, які вимоги законодавства про охорону праці та захист населення і територій від надзвичайних ситуацій, інструкцій з безпечного ведення робіт і посадових інструкцій було порушено (із зазначенням статті, розділу, пункту тощо).

Пункт 5. Заходи щодо усунення причин настання нещасного випадку (аварії) можуть бути викладені у формі таблиці або перелічені у тексті із зазначенням строків і відповідальних за їх виконання.

Додаток 3
до Порядку

                             Форма Н-1

                     ЗАТВЕРДЖУЮ
_________________________________________
(посада роботодавця або керівника,
_________________________________________
який призначив комісію)
______________ __________________________
(підпис) (ініціали та прізвище)

____ ______________ 20__ р.

                       М.П.

              АКТ N ___
про нещасний випадок, пов'язаний з виробництвом

__________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові потерпілого)
__________________________________________________________________
(місце проживання потерпілого)

1. Дата і час настання
нещасного випадку ---------------
------------------------------------------------
(число, місяць, рік)
---------------
------------------------------------------------------------------
(год., хв.)

2. Найменування підприємства, працівником якого є
потерпілий ---------------
-------------------------------------------------------
Місцезнаходження підприємства, працівником якого є
потерпілий:

Автономна Республіка
Крим, область ---------------
--------------------------------------------------
район ---------------
--------------------------------------------------
населений пункт ---------------
--------------------------------------------------
Форма власності ---------------
--------------------------------------------------
Орган, до сфери
управління
якого належить
підприємство ---------------
--------------------------------------------------

Реєстраційні відомості підприємства (страхувальника)
у Фонді соціального страхування від нещасних
випадків на виробництві та професійних захворювань:

реєстраційний номер
страхувальника ---------------
--------------------------------------------------
дата реєстрації ---------------
--------------------------------------------------
найменування основного
виду діяльності
та його код згідно з
КВЕД ---------------
-------------------------------------------

встановлений клас
професійного ризику
виробництва ---------------
-------------------------------------------
Найменування і місцезнаходження підприємства,
де стався нещасний випадок
---------------------------------------
------------------------------------------------------------------

Цех, дільниця, місце,
де стався нещасний
випадок ---------------
------------------------------------------
3. Відомості про потерпілого:

стать: чоловіча, жіноча ---------------
------------------------------------------
число, місяць, рік
народження ---------------
------------------------------------------
професія (посада) ---------------
------------------------------------------
розряд (клас) ---------------
------------------------------------------
стаж роботи загальний ---------------
------------------------------------------
стаж роботи за професією
(посадою) ---------------
------------------------------------------
ідентифікаційний код ---------------
------------------------------------------

4. Проведення навчання та інструктажу з охорони праці:

навчання за професією чи роботою,
під час виконання якої стався
нещасний випадок ---------------
------------------------------------------
(число, місяць, рік)

проведення інструктажу:

вступного ---------------
------------------------------------------
(число, місяць, рік)
первинного ---------------
------------------------------------------
(число, місяць, рік)
повторного ---------------
------------------------------------------
(число, місяць, рік)
цільового ---------------
------------------------------------------
(число, місяць, рік)

перевірка знань за професією чи видом роботи, під
час виконання якої стався нещасний випадок
(для робіт підвищеної небезпеки)
---------------
------------------------------------------------------------------
(число, місяць, рік)

Робота в умовах дії шкідливих або небезпечних факторів
-----------
------------------------------------------------------------------

5. Проходження медичного огляду:

попереднього ---------------
------------------------------------------
(число, місяць, рік)

періодичного ---------------
------------------------------------------
(число, місяць, рік)

6. Обставини, за яких
стався нещасний випадок
------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------

Вид події ---------------
------------------------------------------
Шкідливий або
небезпечний фактор та
його значення ---------------
------------------------------------------
7. Причини нещасного
випадку:

основна ---------------
------------------------------------------
супутні: ---------------
------------------------------------------
---------------
------------------------------------------
8. Устатковання, машини, механізми, транспортні засоби,
експлуатація яких призвела до нещасного випадку
------------------------------------------------------------------
(найменування, тип, марка, рік випуску, підприємство-виготовлювач)
---------------
------------------------------------------------------------------

9. Діагноз згідно з листком непрацездатності або
довідкою лікувально-профілактичного закладу ---------------
-----------------------

Перебування потерпілого в стані алкогольного
чи наркотичного сп'яніння ---------------
----------------------------------------
(так, ні)

10. Особи, які допустили порушення вимог законодавства про охорону
праці:

------------------------------------------------------------------
(прізвище, ім'я та по батькові, професія, посада, підприємство,

------------------------------------------------------------------
порушення вимог законодавства про охорону праці із
---------------
| ДНАОП |
------------------------------------------------------------------
зазначенням статей, розділів, пунктів тощо)

11. Свідки нещасного випадку

------------------------------------------------------------------
(прізвище, ім'я та по батькові, постійне місце проживання)
------------------------------------------------------------------

12. Заходи щодо усунення причин нещасного випадку

------------------------------------------------------------------
N | Найменування | Строк | Виконавець | Відмітка про
з/п| заходу |виконання| | виконання
------------------------------------------------------------------

Голова комісії ___________ __________ __________________________
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

Члени комісії ___________ __________ __________________________
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)
___________ __________ __________________________
___________ __________ __________________________

____ ______________ 20__ р.

Пояснення
для заповнення актів форми Н-1 та форми НПВ

Акт складається з текстової і кодової частин, які заповнюються відповідно до міжгалузевих, галузевих класифікаторів з використанням установлених термінів.

Коди зазначаються в клітинках.

Кодування відомостей актів форми Н-1 та форми НПВ обов'язкове.

Пункт 1. У першому рядку число та місяць кодуються відповідно до їх порядкових номерів, а рік - двома останніми цифрами, наприклад:

   дата "1 грудня 1998 р." кодується так:-----------------------
|0 | 1 | 1 | 2 | 9 | 8|
-----------------------

У другому рядку зазначається і кодується час, коли стався нещасний випадок, наприклад:

   час "22 год. 30 хв." кодується так: ----------------
|2 | 2 | 3 | 0 |
----------------

Пункт 2. Найменування підприємства кодується відповідно до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України (ЄДРПОУ).

Адреса підприємства кодується відповідно до Класифікатора об'єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ).

Найменування органу, до сфери управління якого належить підприємство, кодується відповідно до загального міжгалузевого класифікатора "Система позначення органів державного управління (СПОДУ) 1.74.001".

Назва цеху, дільниці кодується відповідно до галузевого класифікатора (кодифікатора), а якщо його немає, зазначається назва цеху, дільниці відповідно до затвердженого переліку підрозділів підприємства.

Стать кодується так: 1 - чоловіча, 2 - жіноча.

Зазначається число, місяць і рік народження, а кодується число повних років потерпілого на час настання нещасного випадку.

Наприклад:

   45 років - ------
| 45 |
------

Професія (посада), розряд (клас) записуються і кодуються відповідно до Державного класифікатора професій (ДК-003-95).

У разі коли потерпілий має кілька професій, зазначається та, під час роботи за якою стався нещасний випадок.

Зазначається і кодується число повних років стажу роботи (загального, за основною професією (посадою)), на яку оформлений потерпілий, за виконуваною роботою, під час якої стався нещасний випадок.

Наприклад:

   20 років - ------
| 20 |
------
15 років - ------
| 15 |
------
5 років - ------
| 5 |
------

Якщо стаж не досягає року, в текстовій частині зазначається кількість місяців (днів), а кодується, наприклад, так:

   9 місяців 2 дні - ------
| 00 |
------

Пункт 4. Заповнюється відповідно до Типового положення про навчання з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці, дата кодується, як в пункті 1.

Наприклад:

04.12.95 - дата проведення (завершення) навчання за професією, вступного, первинного, повторного або цільового інструктажу, останньої перевірки знань з охорони праці -

                 -----------------------
|0 | 4 | 1 | 2 | 9 | 5|
-----------------------

У разі відсутності даних для заповнення будь-якої позиції навпроти неї ставляться нулі -

                ------
| 00 |
------

Пункт 5. Заповнюється відповідно до Положення про медичний огляд працівників певних категорій, затвердженого наказом МОЗ. Дата кодується, як в пункті 1.

Пункт 6. Під час опису обставин нещасного випадку дається стисла характеристика умов праці та дій потерпілого, викладається послідовність подій, що відбувалися перед настанням нещасного випадку, описується процес праці, а також зазначається, хто керував роботою або організував її.

Відомості про вид події зазначаються і кодуються відповідно до розділу 1 наведеного нижче класифікатора.

Відомості про шкідливий або небезпечний фактор та його значення зазначаються відповідно до ГОСТ 12.0.003 "Небезпечні та шкідливі виробничі фактори. Класифікація".

Шкідливий фактор кодується відповідно до класифікатора N 6, затвердженого наказом МОЗ.

Пункт 7. Зазначаються і кодуються три причини нещасного випадку відповідно до розділу 2 наведеного нижче класифікатора. Основна причина нещасного випадку зазначається і кодується першою.

Якщо причин нещасного випадку більше ніж три, інші причини зазначаються лише у текстовій частині акта.

Пункт 8. Устатковання кодується відповідно до розділу 3 наведеного нижче класифікатора.

Наприклад:

верстати металорізальні -  ------
| 381|
|----|
устатковання гірничошахтне - | 314|
------

Пункт 9. Діагноз зазначається згідно з листком непрацездатності або довідкою лікувально-профілактичного закладу і кодується відповідно до Міжнародної статистичної класифікації хвороб та споріднених проблем здоров'я (МХК-10).

У разі перебування потерпілого в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння кодується -

              -----
| 1 |
-----

Запис робиться на підставі висновку, що складається лікарем, який проводив огляд потерпілого.

Пункт 10. Зазначаються посадові особи і працівники, у тому числі потерпілий, працівники іншого підприємства або сторонні особи, які допустили порушення вимог законодавства про охорону праці і дії чи бездіяльність яких стали основною або супутньою причиною нещасного випадку (відповідно до пункту 7).

Закони та інші нормативно-правові акти про охорону праці кодуються відповідно до Державного реєстру міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці.

Пункт 12. Зазначається кожний захід окремо. Не слід вносити до цього пункту заходи щодо накладення стягнень.

Класифікатор

1. Вид події, що призвела до нещасного випадку

01 - дорожньо-транспортна пригода,

у тому числі:

01.1 - наїзд транспортних засобів

02 - падіння потерпілого,

у тому числі:

02.1 - під час пересування

02.2 - з висоти

02.3 - в колодязь, ємність, яму тощо

03 - падіння, обрушення, обвалення предметів, матеріалів, породи, ґрунту тощо,

у тому числі:

03.1 - обрушення, обвалення будівель, споруд та їх елементів

03.2 - обвалення та обрушення породи, ґрунту тощо

04 - дія предметів та деталей, що рухаються, розлітаються, обертаються,

у тому числі:

04.1 - дія рухомих і таких, що обертаються, деталей обладнання, машин і механізмів

04.2 - дія предметів, що розлітаються в результаті вибуху або руйнування приладів, посудин, які перебувають під тиском, у вакуумі

05 - ураження електричним струмом,

у тому числі:

05.1 - у разі доторкання до ліній електропередачі та обірваних проводів

06 - дія підвищених температур (крім пожеж)

07 - дія шкідливих і токсичних речовин

08 - дія іонізуючого випромінювання

09 - показники важкості праці

10 - показники напруженості праці

11 - ушкодження внаслідок контакту з тваринами, комахами, іншими представниками фауни, а також флори

12 - утоплення

13 - асфіксія

14 - навмисне вбивство або травма, заподіяна іншою особою

15 - стихійне лихо

16 - пожежа

17 - вибух

18 - інші види

2. Причини нещасного випадку

Технічні:

01 - конструктивні недоліки, недосконалість, недостатня надійність засобів виробництва

02 - конструктивні недоліки, недосконалість, недостатня надійність транспортних засобів

03 - неякісне розроблення або відсутність проектної документації на будівництво, реконструкцію виробничих об'єктів, будівель, споруд, обладнання, устатковання тощо

04 - неякісне виконання будівельних робіт

05 - недосконалість технологічного процесу, його невідповідність вимогам безпеки

06 - незадовільний технічний стан:

06.1 - виробничих об'єктів, будинків, споруд, території

06.2 - засобів виробництва

06.3 - транспортних засобів

07 - незадовільний стан виробничого середовища (перевищення гранично допустимих концентрацій (рівнів) небезпечних та шкідливих виробничих факторів)

08 - інші

Організаційні:

09 - незадовільне функціонування, недосконалість або відсутність системи управління охороною праці

10 - недоліки під час навчання безпечним прийомам праці,

у тому числі:

10.1 - відсутність або неякісне проведення інструктажу;

10.2 - допуск до роботи без навчання та перевірки знань з охорони праці

11 - неякісне розроблення, недосконалість інструкцій з охорони праці або їх відсутність

12 - відсутність у посадових інструкціях визначення функціональних обов'язків з питань охорони праці

13 - порушення режиму праці та відпочинку

14 - відсутність або неякісне проведення медичного обстеження (профвідбору)

15 - невикористання засобів індивідуального захисту через незабезпеченість ними

16 - виконання робіт з відключеними, несправними засобами колективного захисту, системами сигналізації, вентиляції, освітлення тощо

17 - залучення до роботи працівників не за спеціальністю (професією)

18 - порушення технологічного процесу

19 - порушення вимог безпеки під час експлуатації обладнання, устатковання, машин, механізмів тощо

20 - порушення вимог безпеки під час експлуатації транспортних засобів

21 - порушення правил дорожнього руху

22 - незастосування засобів індивідуального захисту (за їх наявності)

23 - незастосування засобів колективного захисту (за їх наявності)

24 - порушення трудової і виробничої дисципліни,

у тому числі:

24.1 - невиконання посадових обов'язків

24.2 - невиконання вимог інструкцій з охорони праці

25 - інші

Психофізіологічні:

26 - алкогольне, наркотичне сп'яніння, токсикологічне отруєння

27 - низька нервово-психічна стійкість

28 - незадовільні фізичні дані або стан здоров'я

29 - незадовільний психологічний клімат у колективі

30 - травмування внаслідок протиправних дій інших осіб

31 - інші причини

3. Обладнання, устатковання, машини, механізми,
транспортні засоби, експлуатація яких призвела
до нещасного випадку

311 - устатковання енергетичне

313 - устатковання для чорної та кольорової металургії

314 - устатковання гірничошахтне

315 - устатковання підіймально-транспортне (крани)

316 - устатковання підіймально-транспортне (конвеєри)

317 - устатковання підіймально-транспортне (крім кранів і конвеєрів)

318 - устатковання і рухомий склад залізниць

331 - машини електричні малої потужності

332 - електродвигуни змінного струму потужністю від 0,25 кВт і більше

334 - електродвигуни вибухозахищені, врубово-комбайнові і електробури

336 - машини електричні постійного струму

337 - генератори змінного струму, перетворювачі, підсилювачі електромашинні, електростанції та електроагрегати живлення

338 - машини електричні великі, агрегати електромашинні, турбо- і гідрогенератори

341 - трансформатори і трансформаторне устатковання, апаратура високовольтна, силова перетворювальна техніка, прилади силові напівпровідникові, детектори ядерного і нейтронного випромінювання, електрохімічні перетворювачі інформації

342 - апарати електричні напругою до 1000 В

343 - комплектне обладнання напругою до 1000 В

344 - устатковання спеціальне технологічне, шинопроводи низької напруги

345 - електротранспорт (крім засобів міського транспорту і моторвагонних поїздів), електроустатковання для електротранспорту і підіймально-транспортних машин

346 - устатковання світлотехнічне і вироби електроустановлювальні, лампи електричні, вироби культурно-побутового призначення і широкого вжитку

348 - джерела струму хімічні, фізичні, генератори електрохімічні та термоелектричні

361 - устатковання хімічне і запасні частини до нього

362 - устатковання для переробки полімерних матеріалів і запасні частини до нього

363 - насоси (відцентрові, парові та привідні поршневі)

364 - устатковання кисневе, кріогенне, компресорне, холодильне, для газополуменевої обробки металів, насоси, агрегати вакуумні і високовакуумні, комплектні технологічні лінії, установки та агрегати

365 - устатковання целюлозно-паперове

366 - устатковання нафтопромислове, бурове, геологорозвідувальне і запасні частини до нього

367 - устатковання технологічне і апаратура для нанесення лакофарбового покриття на вироби машинобудування

368 - устатковання нафтогазопереробне

381 - верстати металорізальні

382 - машини ковальсько-пресові (без машин з ручним і ножним приводами)

383 - устатковання деревообробне

384 - устатковання технологічне для ливарного виробництва

385 - устатковання для гальванопокриття виробів машинобудування

386 - устатковання для зварювання тертям, холодного зварювання і допоміжне зварювальне обладнання

451 - автомобілі

452 - автомобілі спеціалізовані, автопоїзди, автомобілі-тягачі, кузови-фургони, причепи, тролейбуси, автонавантажувачі, мотоцикли, велосипеди

472 - трактори

473 - машини сільськогосподарські

474 - машини для тваринництва, птахівництва і кормовиробництва

481 - машини для землерийних і меліоративних робіт

482 - машини дорожні, устатковання для приготування будівельних сумішей

483 - устатковання і машини будівельні

484 - устатковання для промисловості будівельних матеріалів

485 - устатковання технологічне для лісозаготівельної і торф'яної промисловості, машинобудування комунальне

486 - устатковання для кондиціювання повітря і вентиляції

493 - устатковання і прилади для опалення і гарячого водопостачання

511 - устатковання технологічне і запасні частини до нього для легкої промисловості

512 - устатковання технологічне і запасні частини до нього для вироблення хімічного волокна

513 - устатковання технологічне і запасні частини до нього для харчової, м'ясної, молочної та рибної промисловості

514 - устатковання технологічне і запасні частини до нього для борошномельних, комбікормових підприємств та зерносховищ

515 - устатковання технологічне і запасні частини до нього для торгівлі, громадського харчування та блоків харчування, устатковання холодильне і запасні частини до нього, вироби культурно-побутового призначення та господарського вжитку

516 - устатковання поліграфічне і запасні частини до нього

517 - устатковання технологічне і запасні частини до нього для скляно-ситалової промисловості, кабельної промисловості, для розвантаження, розфасування та упакування мінеральних добрив і отрутохімікатів

525 - устатковання та оснащення спеціальні для ремонту та експлуатації тракторів і сільськогосподарських машин, транспортування та складської переробки вантажів, пуску і налагоджування, технічного обслуговування та ремонту машин і устатковання тваринницьких та птахівницьких ферм, а також конструкції, устатковання та оснащення споруд захищеного ґрунту

945 - устатковання медичне

947 - устатковання технологічне для медичної промисловості і запасні частини до нього

968 - устатковання, інвентар та приладдя театрально-видовищних підприємств і закладів культури

Додаток 4
до Порядку

 Форма НПВ

                     ЗАТВЕРДЖУЮ
_________________________________________
(посада роботодавця або керівника органу,
_________________________________________
який призначив комісію)
______________ __________________________
(підпис) (ініціали та прізвище)

                ____ ______________ 20__ р.

                      М.П.

              АКТ N ___
про нещасний випадок на підприємстві,
не пов'язаний з виробництвом

__________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові потерпілого)
__________________________________________________________________
(місце проживання потерпілого)

1. Дата і час настання
нещасного випадку ---------------
------------------------------------------------
(число, місяць, рік)
---------------
------------------------------------------------------------------
(год., хв.)

2. Найменування
підприємства ---------------
-----------------------------------------------------

Місцезнаходження підприємства:

Автономна Республіка
Крим,

область ---------------
--------------------------------------------
район ---------------
--------------------------------------------
населений пункт ---------------
--------------------------------------------
Форма власності ---------------
--------------------------------------------
Орган, до сфери
управління
якого належить
підприємство ---------------
--------------------------------------------

Реєстраційні відомості підприємства (страхувальника)
у Фонді соціального страхування від нещасних випадків
на виробництві та професійних захворювань:

реєстраційний номер
страхувальника ---------------
--------------------------------------------
дата
реєстрації ---------------
--------------------------------------------
найменування основного
виду діяльності
та його код згідно
з КВЕД ---------------
--------------------------------------------
встановлений клас
професійного
ризику виробництва ---------------
--------------------------------------------

Найменування і місцезнаходження підприємства, де стався нещасний
випадок
----------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------

Цех, дільниця, місце, де
стався нещасний випадок ---------------
-----------------------------------------
3. Відомості про
потерпілого: ---------------
-----------------------------------------
стать: чоловіча, жіноча ---------------
-----------------------------------------
число, місяць, рік
народження ---------------
-----------------------------------------
професія (посада) ---------------
-----------------------------------------
розряд (клас) ---------------
-----------------------------------------
стаж роботи загальний ---------------
-----------------------------------------
стаж роботи за професією
(посадою) ---------------
-----------------------------------------
ідентифікаційний код ---------------
-----------------------------------------

4. Проведення навчання та інструктажу з охорони праці:

навчання за професією чи роботою, під час виконання
якої стався нещасний випадок ---------------
-------------------------------------
(число, місяць, рік)
проведення інструктажу:

вступного ---------------
-------------------------------------
(число, місяць, рік)
первинного ---------------
-------------------------------------
(число, місяць, рік)
повторного ---------------
-------------------------------------
(число, місяць, рік)
цільового ---------------
-------------------------------------
(число, місяць, рік)

перевірка знань за професією чи видом роботи, під
час виконання якої стався нещасний випадок (для
робіт підвищеної небезпеки) ---------------
-------------------------------------
(число, місяць, рік)

Робота в умовах дії шкідливих або небезпечних факторів
-----------
------------------------------------------------------------------

5. Проходження медичного огляду:

попереднього ---------------
-------------------------------------
(число, місяць, рік)
періодичного ---------------
-------------------------------------
(число, місяць, рік)
6. Обставини, за яких стався нещасний випадок
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------

Вид події ---------------
-------------------------------------
Шкідливий або небезпечний
фактор та його значення ---------------
-------------------------------------
7. Причини нещасного випадку:

основна ---------------
-------------------------------------
супутні: ---------------
-------------------------------------

8. Устатковання, машини, механізми, транспортні засоби,
експлуатація яких призвела до нещасного випадку
------------------------------------------------------------------
(найменування, тип, марка, рік випуску, підприємство-виготовлювач)
---------------
------------------------------------------------------------------

9. Діагноз згідно з листком непрацездатності або
довідкою лікувально-профілактичного закладу ---------------
----------------------

Перебування потерпілого в стані алкогольного
чи наркотичного сп'яніння ---------------
----------------------------------------
(так, ні)

10. Особи, які допустили порушення законодавства про охорону
праці:
------------------------------------------------------------------
(прізвище, ім'я та по батькові, професія, посада, підприємство,
------------------------------------------------------------------
порушення вимог законодавства про
-----------------
| ДНАОП |
------------------------------------------------------------------
охорону праці із зазначенням статей, розділів, пунктів тощо)

11. Свідки нещасного випадку
------------------------------------------------------------------
(прізвище, ім'я та по батькові, постійне місце проживання)

12. Заходи щодо усунення причин нещасного випадку
----------------
------------------------------------------------------------------

Голова комісії ___________ __________ __________________________
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

Члени комісії ___________ __________ __________________________
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)
___________ __________ __________________________
___________ __________ __________________________

____ ______________ 20__ р.

Додаток 5
до Порядку

                             Форма П-5

              КАРТА ОБЛІКУ
професійного захворювання (отруєння)

Дата заповнення -----------    Реєстраційний номер -----------
----------- -----------
------------------------------------------------------------------
| N | Код
-----------------------------------------------+------------------
Автономна Республіка Крим, область ______ 1 ---------

Район, місто, село ______________________ 2

Орган, до сфери управління якого належить ---------
підприємство ____________________________ 3 ---------

Основний вид економічної діяльності ---------
підприємства, код згідно з КВЕД _________ 4 ---------

Найменування підприємства, код -------------
згідно з ЄДРПОУ _________________________ 5 | | | | | | |
-------------
Цех, дільниця ___________________________ 6 ---------
---------
Дата одержання повідомлення про -------------
профзахворювання ________________________ 7 -------------

Кількість одночасно потерпілих -------------
(з урахуванням даної особи) _____________ 8 -------------

Прізвище, ім'я та по батькові потерпілого
_________________________________________
_________________________________________ 9

Стать: чоловіча - 1, жіноча - 2 10 ---
---
Вік (кількість повних років) ____________ 11 -----
-----
Професія ________________________________ 12 -----------
-----------
Стаж роботи за -----
даною професією _________________________ 13 | | |
-----
Стаж роботи в умовах дії шкідливого
виробничого фактору, що спричинив -----
професійне захворювання | | |
(отруєння) ______________________________ 14 -----

Шкідливі виробничі фактори, що спричинили
професійне захворювання (отруєння),
згідно з гігієнічною класифікацією
праці: __________________________________

основний ________________________________ 15 ---------
(найменування згідно з ---------
________________________________
класифікатором N 6)

супутній ________________________________ 16 ---------
(найменування згідно з ---------
________________________________
класифікатором N 6)

Параметри факторів: _____________________
_________________________________________
_________________________________________

основного _______________________________ 17 ---------
---------
супутнього ______________________________ 18 ---------
---------
Обставини виникнення професійного
захворювання (отруєння):
_________________________________________ 19 -----
-----
_________________________________________ 20 -----
-----
Вид професійного
захворювання: захворювання - 1

отруєння - 2 21 ---
---
Форма професійного
захворювання: гостре - 1

хронічне - 2 22 ---
---
Діагноз:

1) основний _____________________________ 23 -------------
-------------
2) супутній - виробничо
обумовлений _____________________________ 24 -------------
-------------
Стадії захворювання (1, 2, 3):

основного _______________________________ 25 ---
---
супутніх ________________________________ 26 ---
---
Професійне захворювання (отруєння)
виявлено:

під час медогляду - 1, під час
звернення - 2 27 ---
---
Діагноз встановлено:

лікувально-профілактичним закладом - 1, 28 ---
---
відділенням професійної патології - 2,

науково-дослідним інститутом - 3

Тяжкість захворювання:

без втрати працездатності - 1

з втратою працездатності - 2

смерть - 3 29 ---
---
Пенсіонер: не працює - 1, працює - 2 30 ---
---
Заходи, вжиті установою державної
санітарно-епідеміологічної -----
служби __________________________________ 31 -----
_________________________________________

_________________________________   ____________________________
(підпис санітарного лікаря) (ініціали та прізвище)

М.П.

Додаток 6
до Порядку

               ЖУРНАЛ
реєстрації осіб, що потерпіли від нещасних випадків
на _______________________________________________________________
(найменування підприємства, робочого органу виконавчої дирекції
__________________________________________________________________
Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві
__________________________________________________________________
та професійних захворювань)

------------------------------------------------------------------
N |Дата |Пріз- |Профе-|Місце |Обста-| Нас- |Захо- | Від-| Дата
з/п|і час|вище, | сія |події |вини і|лідки | ди |мітка| видачі
|події| ім'я |(поса-|(цех, |причи-|нещас-| щодо | про | актів
| |та по | да) |діль- |ни не-| ного |запо- |вико-| форми
| |бать- | |ниця, |щасно-|випад-|біган-|нання| Н-5,
| | кові | |об'єкт| го | ку, | ня |захо-| форми
| |потер-| |тощо) |випад-|діаг- |нещас-| дів |Н-1 або
| |пілого| | | ку | ноз | ним | | форми
| | | | | |захво-|випад-| | НПВ і
| | | | | |рюван-| кам | | підпис
| | | | | | ня | | | особи,
| | | | | |(отру-| | | яка їх
| | | | | |єння),| | |одержала
| | | | | |пов'я-| | |
| | | | | |заного| | |
| | | | | |з умо-| | |
| | | | | | вами | | |
| | | | | |праці | | |
------------------------------------------------------------------

_______________
Примітка. Порядковий номер реєстрації повинен відповідати номеру
акта форми Н-1 або форми НПВ.

Додаток 7
до Порядку

                             Форма Н-2

________________________________  ______________________________
(найменування підприємства, (найменування організації,
________________________________ ______________________________
код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові
________________________________ ______________________________
реєстраційний номер підприємства її керівника чи особи, яким
________________________________ ______________________________
у Фонді соціального страхування надсилається повідомлення,
________________________________ ______________________________
від нещасних випадків на адреса)
________________________________
виробництві та професійних
________________________________
захворювань)

              ПОВІДОМЛЕННЯ
про наслідки нещасного випадку,
що стався ___ _____________ 20__ р.

з ________________________________________________________________
(професія (посада), прізвище, ім'я та по батькові потерпілого)

(акт форми Н-1 (НПВ) про нещасний випадок від ___ ________ 20__ р.
N __).

1. Діагноз згідно з листком непрацездатності або ---------------
довідкою лікувально-профілактичного закладу ----------------------
----------------------
----------------------

2. Найменування лікувально-профілактичного закладу, що встановив
діагноз
----------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
3. Наслідок нещасного
випадку
----------------------------------------------------------
(потерпілий одужав, переведений на легшу роботу,
---------------
------------------------------------------------------------------
установлено інвалідність I, II, III групи, помер)

4. Тривалість виконання потерпілим легшої ---------------
роботи, робочих днів ---------------------------------------------

5. Звільнено (згідно з листком непрацездатності)
від роботи з ___ __________ 20__ р.
по ___ ____________ 20__ р., тривалість
тимчасової непрацездатності, робочих днів ---------------
------------------------------------------------------------------
---------------
---------------
---------------
6. Витрати підприємства, зумовлені нещасним
випадком (усього), гривень ---------------
---------------------------------------

у тому числі за рахунок коштів Фонду
соціального страхування від нещасних ---------------
випадків та професійного захворювання | |
(далі - Фонд) | |
----------------------------------------------------
у тому числі:

1) сума відшкодування витрат згідно з листком
непрацездатності, всього ---------------
---------------------------------------

у тому числі за рахунок коштів ---------------
Фонду | |
-----------------------------------------------------------

2) сума витрат на поховання потерпілого,      ---------------
всього | |
-----------------------------------------------------------

у тому числі за рахунок коштів ---------------
Фонду | |
------------------------------------------------------------

3) сума відшкодування потерпілому у разі його ---------------
переведення на легшу роботу, всього ------------------------------

у тому числі за рахунок коштів ---------------
Фонду | |
-----------------------------------------------------------

4) сума штрафів, що сплачена посадовими особами ---------------
підприємства за порушення вимог законодавства про | |
охорону праці, пов'язані з нещасним випадком, у | |
тому числі його приховання | |
---------------------------------------

5) вартість зіпсованого у зв'язку з нещасним
випадком (аварією) устатковання, інструменту, ---------------
зруйнованих будівель, споруд | |
-------------------------------------

6) інші витрати ---------------
--------------------------------------------------

у тому числі за рахунок коштів ---------------
Фонду | |
------------------------------------------------------------

Роботодавець     _____________   __________________________
(підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер _____________ __________________________
(підпис) (ініціали та прізвище)

М.П.

Пояснення
для заповнення бланка повідомлення

Кодування повідомлень є обов'язковим.

Пункт 1. Кодується згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем здоров'я (МХК-10).

Тривалість тимчасової непрацездатності, зазначена в пунктах 4-5, кодується за кількістю робочих днів.

У пункті 6 зазначається:

загальна сума усіх витрат, наведених у підпунктах 1-6, у тому числі за рахунок коштів Фонду (сума, на яку зменшується страховий внесок підприємства до Фонду);

у підпункті 1 - сума виплат потерпілому згідно з листком непрацездатності;

у підпункті 2 - сума виплат на поховання потерпілого та пов'язаних з цим ритуальних послуг;

у підпункті 3 - сума відшкодування потерпілому у разі його переведення на легшу роботу;

у підпункті 4 - загальна сума сплачених посадовими особами підприємства штрафів за порушення вимог законодавства про охорону праці, пов'язані з нещасним випадком, у тому числі його приховання, накладених посадовими особами Держнаглядохоронпраці та Фонду;

у підпункті 5 - загальна вартість зіпсованого устатковання, інструменту, зруйнованих будівель, споруд. У разі групового нещасного випадку для кожного з потерпілих ця сума визначається шляхом ділення загальної вартості на кількість потерпілих;

у підпункті 6 - загальна сума коштів, витрачена підприємством на рятування потерпілого, подання медичної допомоги, розслідування нещасного випадку, у тому числі на оплату експертизи, транспортних засобів, засобів зв'язку тощо.

Витрати підприємства, зазначені в пункті 6, кодуються у гривнях.

Додаток 8
до Порядку

                             Форма Н-9

           Державний Герб України

   ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ

__________________________________________________________________
(найменування територіального органу Держнаглядохоронпраці)
__________________________________________________________________
(назва державної інспекції)
_______________________________________ ____________________
(місце складення припису) (дата)

               ПРИПИС N___

__________________________________________________________________
(кому - посада, підприємство,
__________________________________________________________________
ініціали та прізвище)

Мною _____________________________________________________________
(посада, ініціали та прізвище)

на підставі вивчення і перевірки матеріалів щодо нещасного випадку
з _______________________________________________________________,
(професія (посада), прізвище, ім'я та по батькові потерпілого)

що стався _____ ________________ 20__ р. о ____ год. ________ хв.,

встановлено:

1) нещасний випадок з ____________________________________________
(ініціали та прізвище)
стався ___________________________________________________________
(стислий опис місця події із зазначенням небезпечних
__________________________________________________________________
та шкідливих виробничих факторів)
__________________________________________________________________

2) обставини, за яких стався нещасний випадок ____________________
(послідовність
__________________________________________________________________
подій, дії потерпілого та інших осіб, причетних до
__________________________________________________________________
нещасного випадку)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

3) причини нещасного випадку _____________________________________
(основні технічні, організаційні і
__________________________________________________________________
психофізіологічні причини нещасного випадку)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

4) порушення вимог законодавства про охорону праці, що призвели до
нещасного випадку ________________________________________________
(закони та інші нормативно-правові
__________________________________________________________________
акти про охорону праці, вимоги яких порушені, із зазначенням
__________________________________________________________________
статей, розділів, пунктів тощо)
__________________________________________________________________

5) посадові особи і працівники, у тому числі потерпілий або
стороння особа, які допустили порушення вимог законодавства про
охорону праці і дії чи бездіяльність яких призвели до нещасного
випадку
__________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові, професія (посада), місце роботи,
__________________________________________________________________
закони та інші нормативно-правові акти про охорону праці, вимоги
__________________________________________________________________
яких порушені, із зазначенням статей, пунктів тощо)
__________________________________________________________________

З урахуванням порушень вимог законодавства про охорону праці
вважаю цей нещасний випадок таким, що ____________________________
(пов'язаний (не пов'язаний)
__________________________________________________________________
з виконанням трудових (посадових) обов'язків)

На підставі статей 22 і 39 Закону України "Про охорону праці"
пропоную:
__________________________________________________________________
(провести повторне (додаткове) розслідування нещасного випадку,
__________________________________________________________________
визнати нещасний випадок пов'язаним (не пов'язаним) з виробництвом
__________________________________________________________________
і скласти акт форми Н-1 (НПВ),
__________________________________________________________________
затвердити (переглянути) акт форми Н-5 або
__________________________________________________________________
акт форми Н-1 (НПВ))

_________________ ______________ ___________________________
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

(Відбиток печатки місцевого
органу державного нагляду за
охороною праці або особистий
штамп посадової особи)

Припис одержав              _____ __________ 20__ р.

_________________ ______________ ___________________________
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

Додаток 9
до Порядку

              ПОВІДОМЛЕННЯ
про нещасний випадок

1. Дата і час нещасного випадку __________________________________

2. Найменування підприємства, органу виконавчої влади, до сфери
управління якого належить підприємство ___________________________
__________________________________________________________________

3. Місце, де стався нещасний випадок (виробництво, цех, дільниця,
приміщення, вибій тощо) і його стисла характеристика _____________
__________________________________________________________________

4. Відомості про потерпілого (потерпілих): прізвище, ім'я та по
батькові, рік народження, професія (посада), місце роботи, стаж
роботи (загальний та за професією), сімейний стан, характер травм
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

5. Стислий опис обставин і ймовірні причини нещасного випадку ____
__________________________________________________________________

6. Ініціали та прізвище державного інспектора з охорони праці,
який контролює підприємство, де стався (сталася) нещасний випадок
(аварія) _________________________________________________________

7. Ініціали та прізвище страхового експерта Фонду соціального
страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних
захворювань, закріпленого за підприємством, де стався нещасний
випадок __________________________________________________________
__________________________________________________________________

8. Дата і час передачі інформації, ініціали та прізвище особи, яка
її передала ______________________________________________________

Додаток 10
до Порядку

               ПРОТОКОЛ
огляду місця, де стався (сталася) нещасний випадок
(аварія)
____ ____________ 20__ р. о ___ год. ___ хв.

з ________________________________________________________________
(професія (посада), прізвище, ім'я та по батькові потерпілого)

на _______________________________________________________________
(найменування підприємства та органу, до сфери
__________________________________________________________________
управління якого належить підприємство)
__________________________________________________________________

Комісія у складі
голови комісії ______________________ ______________________
(ініціали та прізвище) (посада, місце роботи)

членів комісії ______________________ ______________________
(ініціали та прізвище) (посада, місце роботи)
______________________ ______________________
______________________ ______________________

у період з _____ год. ____ хв. ______ _____________ 20__ р.

до _____ год. ____ хв. ______ _____________ 20__ р.

оглянула місце, де стався (сталася) нещасний випадок (аварія):
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________


Голова комісії _______________ ____________________________
(підпис) (ініціали та прізвище)

Члени комісії _______________ ____________________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
_______________ ____________________________
_______________ ____________________________

Додаток 11
до Порядку

___________________________
(найменування підприємства)

               ЕСКІЗ
місця, де стався (сталася) нещасний випадок (аварія)
___ ____________ 20__ р. о __ год. __ хв.

з ________________________________________________________________
(професія (посада), прізвище, ім'я та по батькові потерпілого)

До події Після події Прив'язка до
території
підприємства -
копія генерального
плану (плану
гірничих робіт) з
прив'язкою до
запасних виходів

Окремі Окремі
характерні характерні
місця, вузли, місця, вузли,
розрізи тощо розрізи тощо


Голова комісії _______________ ____________________________
(підпис) (ініціали та прізвище)

Члени комісії _______________ ____________________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
_______________ ____________________________
_______________ ____________________________

Ескіз
склав ______________________ __________ _______________________
(посада, місце роботи) (підпис) (ініціали та прізвище)

Додаток 12
до Порядку

               ПРОТОКОЛ
опитування потерпілого (потерпілих), свідків та
інших осіб, причетних до нещасного випадку (аварії),
що стався (сталася)
___ __________ 20__ р. о ____ год. ____ хв.

з ________________________________________________________________
(професія (посада), прізвище, ім'я та по батькові потерпілого)
__________________________________________________________________

(або) ____________________________________________________________
(категорія і характер аварії)
__________________________________________________________________


Прізвище, ім'я
та по батькові
опитуваної
особи ___________________________________________________

Професія
(посада) ___________________________________________________

Місце
проживання ___________________________________________________

Про випадок (аварію) розповів:

(У довільній формі викладається розповідь про подію, що
розслідується. Після запису відомих опитуваному фактів особою, яка
проводить опитування, ставляться запитання для уточнення.)

Запитання: _______________________________________________________

Відповідь: _______________________________________________________

Запитання: _______________________________________________________

Відповідь: _______________________________________________________

Запитання: _______________________________________________________

Відповідь: _______________________________________________________

Протокол прочитав(ла), записано з моїх слів правильно

_______________ _____________________________
(підпис) (ініціали та прізвище)

Опитування провів і протокол склав
____________________________ ___________ ______________________
(посада особи, яка проводить (підпис) (ініціали та прізвище)
____________________________
опитування)

_________________
(дата опитування)

            ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
потерпілого (потерпілих), свідків та інших осіб,
причетних до нещасного випадку (аварії),
що стався (сталася) ___ ________ 20__ р. о ___ год. ____ хв.

з ________________________________________________________________
(професія (посада), прізвище, ім'я та по батькові потерпілого)

(або)_____________________________________________________________
(категорія і характер аварії)

_____________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові особи,
_____________________________________________
що дає пояснення, її професія (посада), місце
_____________________________________________
роботи)

Місце проживання ____________________________
_____________________________________________
_____________________________________________


(У довільній формі дається пояснення відомих фактів,
пов'язаних з подією, висловлюється думка щодо її обставин і
причин. Зазначаються посадові особи, дії чи бездіяльність яких
стали основною або супутньою причиною нещасного випадку (аварії),
а також висловлюються пропозиції щодо запобігання подібним
подіям.)

__________ ______________________ ___________________________
(підпис) (ініціали та прізвище) (дата подання пояснювальної
___________________________
записки)

Додаток 13
до Порядку

Процедура
встановлення зв'язку захворювання з умовами праці

1. Професійний характер захворювання (отруєння) встановлюється експертною комісією спеціалізованого лікувально-профілактичного закладу, склад якої затверджує керівник цього закладу.

У разі потреби до роботи експертної комісії залучаються спеціалісти (представники) підприємства, робочого органу Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, первинної організації профспілки, членом якої є потерпілий, або уповноважена найманими працівниками особа з питань охорони праці, якщо хворий не є членом профспілки.

2. Голова експертної комісії повинен пройти підготовку з питань професійної патології в клініках науково-дослідних інститутів гігієни праці та професійних захворювань або медицини праці з одержанням відповідного документа, а також мати досвід роботи у сфері професійної патології та стаж роботи за фахом не менше ніж 5 років.

3. Рішення про зв'язок захворювання з умовами праці приймається на підставі клінічних, функціональних досліджень (амбулаторних або стаціонарних) з урахуванням відомостей, зазначених у таких документах:

копія трудової книжки - для визначення стажу роботи в умовах дії виробничих факторів;

виписка з амбулаторної картки (форма 025/у) або з історії хвороби, у якій відображено початок та динаміку розвитку захворювання;

медичний висновок головного спеціаліста з професійної патології Автономної Республіки Крим, області, мм. Києва і Севастополя;

санітарно-гігієнічна характеристика умов праці, що складається фахівцями установи державної санітарно-епідеміологічної служби, яка обслуговує підприємство;

висновки фтизіатра, нарколога та інші документи - у разі потреби;

акт форми Н-5, акт форми Н-1 - у разі гострого професійного захворювання (отруєння).

4. Висновок експертної комісії спеціалізованого лікувально-профілактичного закладу про наявність (відсутність) професійного характеру захворювання хворому не видається, а надсилається головному спеціалісту з професійної патології Автономної Республіки Крим, області, мм. Києва і Севастополя за місцем роботи або проживання хворого.

Хворому видається довідка про стаціонарне (амбулаторне) обстеження в спеціалізованому лікувально-профілактичному закладі.

У висновку крім діагнозу обов'язково зазначається встановлення (невстановлення) професійного характеру захворювання.

Додаток 14
до Порядку

                             Форма П-3

              ПОВІДОМЛЕННЯ
про професійне захворювання (отруєння)

Прізвище, ім'я та по батькові ____________________________________
__________________________________________________________________

Стать ______________ Вік _________________
(повних років)

Найменування підприємства, код згідно з ЄДРПОУ, реєстраційний
номер підприємства у Фонді соціального страхування від нещасних
випадків на виробництві та професійних захворювань _______________
__________________________________________________________________

Орган, до сфери управління якого належить підприємство ___________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Діагноз: основний ________________________________________________

супутній ________________________________________________

Виробничий фактор, шкідлива речовина, найменування трудового
процесу, що спричинив захворювання _______________________________
__________________________________________________________________

Дата встановлення остаточного діагнозу ___________________________

Найменування закладу, що встановив діагноз _______________________
__________________________________________________________________

Реєстраційний номер повідомлення _____ від ___ ___________ 20__ р.

Головний лікар __________________ _____________________________
(підпис) (ініціали та прізвище)

М.П.

Дата відправлення повідомлення _____ ______________ 20__ р.
____________________________ __________ ______________________
(посада особи, яка надіслала (підпис) (ініціали та прізвище)
____________________________
повідомлення)

Дата одержання повідомлення _____ ______________ 20__ р.

____________________________ __________ ______________________
(посада, прізвище та підпис (підпис) (ініціали та прізвище)
____________________________
особи, яка одержала
____________________________
повідомлення)

Додаток 15
до Порядку

                             Форма П-4

                      ЗАТВЕРДЖУЮ

____________________________________
(посада санітарного лікаря)
__________ ________________________
(підпис) (ініціали та прізвище)

______ _____________ 20__ р.

М.П.

                АКТ
розслідування хронічного професійного захворювання

1. Дата складення ____ __________ 20__ р.

2. Місце складення _______________________________________________
(район, місто, село)

3. Найменування підприємства, код згідно з ЄДРПОУ
__________________________________________________________________

4. Реєстраційні відомості підприємства (страхувальника) у
Фонді соціального страхування від нещасних випадків на
виробництві та професійних захворювань:

реєстраційний номер страхувальника __________________

дата реєстрації _______________

найменування основного виду діяльності та його код згідно
з КВЕД ___________________________________________________________

встановлений клас професійного ризику виробництва ________________

5. Найменування цеху, дільниці, відділу __________________________

6. Орган, до сфери управління якого належить підприємство ________
__________________________________________________________________

7. Комісія
у складі голови ____________________ ____________________________
(прізвище, ім'я та (посада, місце роботи)
____________________ ____________________________
по батькові)

членів комісії ____________________ ____________________________
(прізвище, ім'я та (посада, місце роботи)
____________________ ____________________________
по батькові)

провела розслідування випадку хронічного професійного захворювання
(отруєння) _______________________________________________________
(діагноз)

8. Дата надходження повідомлення до установи державної
санітарно-епідеміологічної служби _____ ____________ 20__ р.

9. Дата встановлення остаточного діагнозу ____ ___________ 20__ р.

10. Найменування лікувально-профілактичного закладу, який
установив діагноз ________________________________________________

11. Захворювання виявлено під час медичного огляду, звернення ____
__________________________________________________________________
(найменування лікувально-профілактичного закладу)

12. Відомості про хворого ________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

ідентифікаційний код __________ стать _________ вік ______________
(повних років)

професія (посада) ________________________________________________
(згідно з класифікатором ДК-003)

стаж роботи _______________________, _____________________________
(загальний) (за цією професією)
_____________________________, ___________________________________
(у цьому цеху) в умовах впливу шкідливих факторів)

13. Висновок про наявність шкідливих умов праці __________________
__________________________________________________________________

14. Діагноз _____________________________________________________,
(найменування основного діагнозу та його код згідно з
__________________________________________________________________
класифікатором МХК-10)
__________________________________________________________________
(найменування супутнього діагнозу та його код згідно з
__________________________________________________________________
класифікатором МХК-10)

15. На момент розслідування потерпілий ___________________________
(ініціали та прізвище)

спроможний працювати за своєю професією, переведений на іншу
роботу, перебуває на амбулаторному лікуванні, госпіталізований,
переведений на інвалідність, помер (непотрібне закреслити).

16. Професійне захворювання виникло за таких обставин
(зазначаються конкретні факти невиконання технологічних
регламентів виробничого процесу; порушень режиму експлуатації
технологічного устатковання, приладів, робочого інструменту;
аварійних ситуацій; пошкодження захисних засобів і механізмів,
систем вентиляції, екранування, сигналізації, освітлення,
кондиціювання повітря; порушення правил техніки безпеки, гігієни
праці; відсутність (невикористання) засобів індивідуального
захисту; недосконалість технології, механізмів, робочого
інструменту; неефективність роботи систем вентиляції,
кондиціювання повітря, захисних засобів, механізмів, засобів
індивідуального захисту; відсутність заходів і засобів
рятувального характеру тощо) _____________________________________
__________________________________________________________________

17. Причина професійного захворювання ____________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

(Зазначаються виробничі фактори, що призвели до захворювання:

запиленість повітря робочої зони (концентрація пилу), у тому
числі вміст вільного двоокису кремнію: середній - __________,
максимальний - _________;

загазованість повітря робочої зони шкідливими речовинами
(концентрація речовин та їх гранично допустима концентрація);

підвищені та знижені температури, температура поверхні
устатковання, матеріалів, повітря робочої зони;

рівень шуму;

рівень загальної та локальної вібрації;

рівень інфразвукового коливання, ультразвуку;

рівень електромагнітного випромінювання;

рівень барометричного тиску;

рівень вологості та рухомості повітря;

рівень іонізуючого випромінювання;

контакт із джерелами інфекційних захворювань, конкретні
найменування захворювань;

рівень фізичного перевантаження (параметри, ступінь, важкість
роботи);

інші виробничі фактори згідно з гігієнічною класифікацією
праці.)

18. З метою ліквідації і запобігання професійним
захворюванням (отруєнням) пропонується ___________________________
__________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові, посада особи, якій адресована
__________________________________________________________________
пропозиція, найменування організаційних, технічних і
__________________________________________________________________
санітарно-гігієнічних заходів, строк їх виконання)

19. Прізвища, імена та по батькові, посади осіб, які порушили
законодавство про охорону праці, гігієнічні регламенти і нормативи
(закони та інші нормативно-правові акти, вимоги яких порушені, із
зазначенням статей, пунктів тощо): _______________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Голова комісії     _____________   _________________________
             (підпис)     (ініціали та прізвище)
Члени комісії     _____________   _________________________
             (підпис)     (ініціали та прізвище)
            _____________   _________________________
            _____________   _________________________

Додаток 16
до Порядку

               ЖУРНАЛ
       обліку професійних захворювань (отруєнь)

 Розпочато ___ ________ 20__ р. Закінчено ___ __________ 20__ р.

------------------------------------------------------------------
 N |Пріз-|Стать| Вік |Найме- | Найме- | Найме- |  Стаж роботи
з/п|вище,|   |(пов-|нування|нування |нування |------------------
  |ім'я |   | них |підпри-|органу, | цеху, |загаль-| в умовах
  |та по|   | ро- |ємства |до сфери|дільниці| ний |  дії
  |бать-|   |ків) |    | управ- |    |    |шкідливих
  |кові |   |   |    | ління |    |    |виробничих
  |хво- |   |   |    | якого |    |    | факторів
  |рого |   |   |    |належить|    |    |
  |   |   |   |    |підпри- |    |    |
  |   |   |   |    |ємство |    |    |
---+-----+-----+-----+-------+--------+--------+-------+----------
 1 | 2 | 3 | 4 |  5  |  6  |  7  |  8  |   9
------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------
Найменування|Найменування| Вид  |  Діагноз  | Захворювання
 професії | шкідливих | профе- |       |  встановлено
      | факторів |сійного |--------------+----------------
      | (згідно з | захво- |основ-|супут- |під час| ліку-
      |гігієнічною |рювання | ний | ній  | мед- |вально-
      | класифі- | (отру- |   |    | огляду| профі-
      | кацією), | єння): |   |    |    |лактич-
      |які сприяли | гостре |   |    |    | ним
      | виникненню | або  |   |    |    |закладом
      |професійного|хронічне|   |    |    |
      |захворювання|    |   |    |    |
      | (отруєння) |    |   |    |    |
------------+------------+--------+------+-------+-------+--------
   10   |   11   |  12  | 13 |  14 |  15 |  16
------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------
  Назва  |     Наслідки професійного захворювання
 спеціа- |------------------------------------------------------
 лізованого|тимчасова|тимчасове| спро- | стійка |група |смерть
лікувально-| втрата | пере- | можний | втрата |інва- |
 профілак- | праце- | ведення |працювати| праце- |лід- |
 тичного |здатності| на іншу | за своєю|здатності|ності |
закладу, що|     | роботу |професією|     |   |
 встановив |     |     |     |     |   |
 остаточний|     |     |     |     |   |
 діагноз |     |     |     |     |   |
-----------+---------+---------+---------+---------+------+-------
   17  |  18  |  19  |  20  |  21  | 22 |  23
------------------------------------------------------------------

Додаток 17
до Порядку

              ВІДОМОСТІ
   щодо матеріальних втрат, заподіяних аварією, що сталася
    _____ __________________ 20__ р. о __ год. __ хв.

на _______________________________________________________________
          (найменування підприємства,
__________________________________________________________________
   органу, до сфери управління якого належить підприємство)
__________________________________________________________________

1. Категорія і характер аварії ___________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

2. Прямі втрати, пов'язані з ліквідацією аварії, всього (тис.
гривень) ________________________________________________________,

   у тому числі:

   на підприємстві, де сталася аварія __________________________

   на інших підприємствах ______________________________________

від ураження населення, житлового фонду і майна громадян _________
__________________________________________________________________

від забруднення навколишнього природного середовища ______________
__________________________________________________________________

3. Втрати, пов'язані з невиробленою продукцією, всього (тис.
гривень) ________________________________________________________,

   у тому числі:

   на підприємстві, де сталася аварія __________________________

   на інших підприємствах ______________________________________
__________________________________________________________________


   Роботодавець      __________ _________________________
               (підпис)  (ініціали та прізвище)

   Головний бухгалтер   __________ _________________________
               (підпис)  (ініціали та прізвище)

   Дата складення ____ ____________ 20__ р.

   М.П.

Додаток 18
до Порядку

               ЖУРНАЛ
            реєстрації аварій

   на ___________________________________________________
          (найменування підприємства)
   ______________________________________________________

------------------------------------------------------------------
 N | Дата |Кате- |Причини |Економічні|Тривалість| Заходи, |Відміт-
з/п|і час |горія |  і  |втрати від| простою | запропо-|ка про
  | нас- |і ха- |стислий | аварії | об'єкта | новані |викона-
  |тання |рактер| опис | (тис.  |  від  | комісією| ння
  |аварії|аварії|обставин| гривень) | початку |з розслі-|заходів
  |   |   | аварії |     |аварії до | дування |
  |   |   |    |     |введення в| причин |
  |   |   |    |     | експлу- | аварії |
  |   |   |    |     | атацію, |     |
  |   |   |    |     | годин  |     |
  |   |   |    |     | (діб)  |     |
------------------------------------------------------------------

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 серпня 2004 р. N 1112

Перелік
обставин, за яких настає страховий випадок
державного соціального страхування громадян від
нещасного випадку на виробництві та
професійного захворювання

Виконання трудових обов'язків, у тому числі у відрядженні.

Перебування на робочому місці, на території підприємства або в іншому місці, пов'язаному з виконанням роботи, починаючи з моменту прибуття працівника на підприємство до його відбуття, який повинен фіксуватися відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку, у тому числі протягом робочого та надурочного часу.

Приведення в порядок знарядь виробництва, засобів захисту, одягу, виконання заходів особистої гігієни, час руху по території цеху, підприємства тощо перед початком роботи і після її закінчення.

Виконання завдань роботодавця в неробочий час, під час відпустки, у вихідні, святкові та неробочі дні.

Проїзд на роботу чи з роботи на транспортному засобі підприємства або на іншому транспортному засобі, наданому роботодавцем.

Використання власного транспортного засобу в інтересах підприємства з дозволу або за дорученням роботодавця відповідно до встановленого роботодавцем порядку.

Виконання дій в інтересах підприємства, на якому працює потерпілий, тобто дій, які не належать до трудових обов'язків працівника (подання необхідної допомоги іншому працівникові, дій щодо запобігання аваріям або рятування людей та майна підприємства, інших дій за наявності розпорядження або доручення роботодавця).

Ліквідація аварій, наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру на виробничих об'єктах і транспортних засобах, які використовуються підприємством.

Подання необхідної допомоги або рятування людей, запобігання нещасним випадкам з іншими особами протягом робочого та надурочного часу.

Надання підприємством шефської допомоги.

Перебування у транспортному засобі або на його стоянці, на території вахтового селища, у тому числі під час змінного відпочинку, якщо настання нещасного випадку пов'язане з виконанням потерпілим трудових (посадових) обов'язків або з дією на нього небезпечних чи шкідливих виробничих факторів або середовища.

Прямування працівника до об'єкта (між об'єктами) обслуговування за затвердженими маршрутами або до будь-якого об'єкта за дорученням роботодавця.

Прямування до/чи з місця відрядження відповідно до завдання про відрядження.

Раптове погіршення стану здоров'я або смерть унаслідок гострої серцево-судинної недостатності працівника під час перебування на підземних роботах (видобування корисних копалин, будівництво, реконструкція, технічне переоснащення і капітальний ремонт шахт, рудників, копалень, метрополітенів, підземних каналів, тунелів та інших підземних споруд, геологорозвідувальні роботи, які проводяться під землею) чи після виведення працівника на поверхню з ознаками гострої серцево-судинної недостатності, що підтверджено медичним висновком.

Скоєння самогубства працівником плавскладу на суднах морського та рибопромислового флоту в разі перевищення строку перебування його у рейсі, обумовленого колективним договором, або його смерті під час перебування у рейсі внаслідок впливу психофізіологічних, небезпечних чи шкідливих виробничих факторів.

Оголошення працівника померлим унаслідок його зникнення, пов'язаного з нещасним випадком під час виконання ним трудових (посадових) обов'язків.

Заподіяння тілесних ушкоджень іншою особою або вбивство працівника під час виконання чи у зв'язку з виконанням ним трудових обов'язків чи дій в інтересах підприємства, незалежно від порушення кримінальної справи, крім випадків з'ясування потерпілим особистих стосунків.

Одержання працівником травми або інших ушкоджень внаслідок погіршення стану його здоров'я, крім випадків, коли основною причиною цієї події стало алкогольне чи наркотичне сп'яніння потерпілого, не обумовлене виробничим процесом, що підтверджено медичним висновком, і якщо цей працівник до нещасного випадку був відсторонений від роботи згідно з порядком, визначеним правилами внутрішнього трудового розпорядку.

Раптове погіршення стану здоров'я працівника під час виконання трудових (посадових) обов'язків унаслідок впливу небезпечних чи шкідливих виробничих факторів, що підтверджено медичним висновком, або якщо потерпілий не пройшов медичного огляду, передбаченого законодавством, а робота, що виконувалась, була протипоказана потерпілому відповідно до медичного висновку про стан його здоров'я.

Перебування працівника на території підприємства або в іншому місці роботи під час перерви для відпочинку та харчування, яка встановлюється згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку, а також під час перебування працівника на території підприємства у зв'язку з проведенням виробничої наради, одержанням заробітної плати, проходженням обов'язкового медичного огляду тощо або проведенням з дозволу чи за ініціативою роботодавця професійних та кваліфікаційних конкурсів, тренувальних занять.

Вплив на здоров'я працівника шкідливих виробничих факторів, унаслідок якого у нього встановлено професійне захворювання.

^ Наверх
наверх